"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Українська медична стоматологічна академія

Українська медична стоматологічна академія (далі - «УМСА») надає публічну інформацію відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань надання освітніх послуг.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб`єктами владних повноважень своїх обов`язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб`єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб`єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запит на отримання публічної інформації подається до «УМСА» в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою на вибір запитувача.

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

 • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • спосіб отримання інформації;
 • підпис і дату за умови подання письмового запиту.
 • З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації згідно з додатком 2 до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Українській медичній стоматологічній академії.

  Наказ ректора «УМСА» з основної діяльності №10 від 10 січня 2019 р.;

  Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Українській медичній стоматологічній академії;

  Форми для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому виді:

 • від фізичної особи (зразок);
 • від юридичної особи (зразок);
 • від об'єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок).
 • Поштова адреса для подання запиту на отримання публічної інформації:

  36011, Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23

  E-mail: mail@umsa.edu.ua