"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Факультет підготовки іноземних студентів

36011, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23

Підпорядковані кафедри

Основними науковими проблемами, що вивчаються на кафедрі гістології, цитології та ембріології є: «Вплив трансплантації кріоконсервованої плаценти на морфофункціональний стан внутрішніх органів в нормі та при патологічних станах», «Вплив факторів зовнішнього середовища (фізичне навантаження, різні види опромінення, екологічна ситуація) на кінетику структурних змін органів різних систем людини та тварин»,«Особливості ембріогенезу органів порожнини рота», «Морфологія залоз травної системи в нормі та при різних функціональних навантаженнях».

Детальніше

Кафедра є базою навчання для студентів 2, 3, 4-го курсів стоматологічного факультету. Велику роль у навчальному процесі відіграє можливість працювати із студентами на базі хірургічного відділення, двох травматологічних відділень, травмпункту, реанімаційного відділення. У хірургічній клініці є 3 операційні, оснащені необхідною апаратурою, у тому числі відеолапароскопічною. Крім того, наявна сучасна діагностична і лікувальна апаратура.

Детальніше

Кафедра внутрішної медицини №3 є опорною для кафедр вищих медичних навчальних закладів України, які викладають внутрішні хвороби на стоматологічних факультетах. В зв'язку з втіленням Міносвіти нової освітньо - професійної кваліфікаційної характеристики спеціальності за фахом лікар-стоматолог співробітники кафедри розробляють нову програму з внутрішніх хвороб. Головною відмінністю від попередньої програми є максимальна профілізація навчання та максимальне використання сучасних інноваційних навчальних технологій.

Детальніше

Професор Смаглюк Л.В. є експертом координаційної ради з питань стоматології при МОЗ України, членом робочої групи МОЗ України за фахом «ортодонтія» по створенню та доопрацюванню «Протоколів надання стоматологічної допомоги населенню України», головою експертної комісії з питань стоматології ВДНЗУ УМСА, членом редакційної ради наукових видань журналів «Сучасна ортодонтія» та «Світ ортодонтії», членом державної атестаційної комісії на присвоєння лікарських кваліфікаційних категорій за фахом ”Стоматологія”.

Детальніше

Кафедра організована згідно рішення Вченої ради ПМСІ та наказу ректора інституту заслуженого діяча науки і техніки України, д. мед. н., професора Скрипнікова М.С. (протокол №10 від 10.06.1989). Організував та з першого дня очолив кафедру заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук, д.мед.н., професор Ковальов Є.В.

Детальніше

Співробітники кафедри велику увагу приділяють професійній спрямованості дисципліни, зберігаючи характер фундаментальної науки, що дає необхідну базову освіту майбутнім лікарям. Студенти стоматологічного факультету на лекціях і практичних заняттях глибоко вивчають біохімію органів порожнини рота – біохімічний склад і функції слини, особливості метаболізму і його регуляції в тканинах зубів, патохімічні основи виникнення патологічних процесів в органах порожнини рота.

Детальніше

Завідувачка кафедри іноземних мов з латинською мовою й медичною термінологією є к. пед. н., доц. Олена Миколаївна Бєляєва. Натепер у штаті кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією нараховується 15 науково-педагогічних працівників, із них: 9 осіб із науковим ступенем, 6 осіб — без наукового ступеня. З 9 осіб, які мають науковий ступінь, 6 співробітників отримали вчене звання доцента. За своїм науковим потенціалом колектив посідає одне з провідних місць серед однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

Детальніше

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Г.М.Дубинська. Наукові пошуки Г.М.Дубинської різнобічні, її роботи присвячені дослідженню патогенезу та розробці методів лікування хворих на інфекційні недуги з дефіцитом секреторного IgA , з'ясуванню механізмів порушень у системі антиоксидантного захисту та визначенню ролі вільнорадикальних механізмів у патогенезі інфекційних захворювань, розробці методів корекції цих порушень з метою попередження розвитку ускладнень та тяжкого перебігу хвороби

Детальніше

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології cтворена за рішенням Ради Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1991 році. Кафедра розташована на базі стоматологічної поліклініки академії по вул. Навроцького, де займає 5 поверхів частини гуртожитку № 2 та частину першого поверху гуртожитку № 1, підпорядкованих академії. Навчальний процес з навчальної дисципліни «Ортопедична стоматологія» здійснюється в 4-х клінічних залах, обладнаних 18 стоматологічними установками. Навчання студентів ІІ курсу з пропедевтики ортопедичної стоматології здійснюється в 7 зуботехнічних лабораторіях, які мають відповідне для цього оснащення. Заняття з вибіркової дисципліни «Основні технології виготовлення зубних протезів» проводяться у тематичних навчальних кімнатах, обладнаних відповідними засобами навчання. Професорсько-викладацький штат кафедри: 4 професора, 7 доцентів, 7 асистентів (із них 5 кандидатів медичних наук, 2 асистенти без наукового ступеню). Навчально-допоміжний персонал: 3 старших лаборанти, 6 зубнихтехніків, 2 лаборанти, 4 підсобних робітників, 1 рентген-лаборант.

Детальніше Докладніше

Кафедра медичної хімії організована відповідно до наказу ректора академії № 340 від 28 вересня 2017 року реорганізувати кафедру «Медична, біоорганічна та біологічна хімія» в кафедри: «Медичної хімії» та «Біологічної та біоорганічної хімії».Медична хімія дає багатозмістовну інформацію дисциплінам медико-біологічного (біохімія, фізіологія, біоорганічна хімія, фармакологія, медична та біологічна фізика) та клінічного (патологічна фізіологія, клінічна біохімія, гігієна, токсикологія, терапія, анестезіологія, фізіотерапія, реаніматологія тощо) профілів. Сьогодні кафедра являє собою колектив однодумців, працьовитих творчих фахівців: 3 доценти, 1 старший викладач, 2 викладачі, 2 старших лаборанти, 1 підсобний робітник

Детальніше

Колектив кафедри продовжує наукові традиції, працює над загальними питаннями онкології, серцево-судинної патології, стоматології. В теперішній час основними напрямками наукової роботи кафедри є: вивчення дінаміки морфологічних змін при захворюваннях органів порожнини рота, вивчення ембріогенезу органів голови та шиї, онкоморфологія.

Детальніше

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку способів та систем реалізації моделей первинної та вторинної профілактики найбільш поширених у регіоні цереброваскулярних та стоматологічних захворювань. Кафедра плідно співпрацює зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів та науково-дослідними інститутами МОЗ України, Міжнародною академією безпеки життєдіяльності.

Детальніше

Співробітники кафедри займаються проблемами медичної інформатики, матеріалознавства у стоматології, надають консультативну допомогу науковцям стоматологічних кафедр, іншим медичним вузам України.

Детальніше

Основний науковий напрямок роботи кафедри – вивчення механізмів протиінфекційного захисту і репаративної функції слизової оболонки порожнини рота у дітей, та розробка і вдосконалення методів діагностики, лікування, реабілітації і профілактики вроджених і набутих дефектів та деформацій щелепно-лицевої ділянки.

Детальніше
Детальніше

Нині в навчально-науковому центрі навчається 115 слухачів із 19 країн світу. Рідні мови для них – англійська, французька, арабська, фарсі, ібо, азербайджанська, хінді. Слухачі вивчають українську або російську мови, науковий стиль мовлення, біологію, хімію, фізику, математику, основи інформатики, лінгвокраїнознавчий курс "Країнознавство".