МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ № 2

36024 м.Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел

 

   
   
   
 
 
 

декан медичного факультету № 2, . доцент , д.мед.н.
Дельва Михайло Юрійович

 ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» є нащадком одонтологічного факультету Харківської медичної академії, що був заснований 30 вересня 1921 року і став першим академічним спеціалізованим вищим навчальним закладом для підготовки лікарів-стоматологів та провідним центром стоматологічної освіти у СРСР і в Україні.
19 серпня 1931 року одонтологічний факультет був реорганізований у Харківський стоматологічний інститут, який у 1967 році було переведено до міста Полтави. Для надання кваліфікованої медичної допомоги сільському населенню і забезпечення Полтавської, Черкаської, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей, як лікарями-стоматологами, так і лікарями інших спеціальностей.  У 1971 році на базі інституту було відкрито лікувальний (нині – медичний) факультет.
У 1994 році експертна комісія Державної інспекції закладів освіти Міністерства освіти і науки України та експертна комісія Головного управління акредитації закладів освіти МОН України атестували Полтавський медичний стоматологічний інститут як вищий навчальний заклад за четвертим рівнем акредитації. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 року «Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладі» на базі Полтавського медичного стоматологічного інституту створена Українська медична стоматологічна академія.

На підставі рішення ДАК України від 24 квітня 2007 р. (протокол №66) академія отримала ліцензію на право підготовки спеціалістів за фахом «Педіатрія».
В теперішній час вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» – державний заклад освіти, акредитований за IV рівнем акредитації, який має право на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра (в т.ч. для іноземних громадян) з ліцензованим обсягом прийому 7245 осіб.
В 1971 році при Полтавському державному медичному стоматологічному інституті було відкрито лікувальний (зараз медичний) факультет.
Першим деканом медичного факультету був доцент В.Ф. Постніков, а через деякий час деканом було призначено доцента В.Й. Саніка. За час існування факультету його деканами обирались професори : В.П. Міщенко (1977 – 1979), Ю.О. Максимук ( 1977 – 1983), Ю.П. Костиленко (1986 – 1991), В.М. Бобирьов (1991 – 1992),  І.П. Катеренчук (1993 – 2001), Б.П. Лисенко (2001 – 2002), Г.М. Траверсе (2002 – 2006), Т.О. Крючко (2007),  доценти : А.О. Лагутін (1983 – 1986), Б.Ф. Шиш (1992 – 1993) . З 2007 року деканом факультету працює доцент М.М. Рябушко.
За час свого існування факультет підготував більше  10 тисяч лікарів - терапевтів, хірургів, акушерів - гінекологів, невропатологів, окулістів, урологів, інфекціоністів, лікарів багатьох інших спеціальностей не лише для Полтавської області, а й для усієї України, країн близького й дальнього зарубіжжя. Слід зауважити що за часів Радянського Союзу ПДМСІ був опорним вузом  по підготовці кадрів для республік Середньої Азії.
Основним напрямком роботи факультету є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які відмінно знають свою справу, мають високу фундаментальну та професійну підготовку, орієнтованих на досягнення високих кінцевих результатів охорони здоров'я населення, вихованих в дусі кращих досягнень та надбань світової науки та культури. Випускники медичного факультету отримують диплом державного зразка, який засвідчує отримання ними вищої освіти за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Педіатрія».
Рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі, є результатом послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння знань, який ґрунтується як на загальній середньоосвітній базі, так і на знаннях, отриманих в процесі навчання у вищій школі. З метою покращення якості надання освітніх послуг було створено медичний факультету № 2 згідно статті 29 «Принципи управління вищими навчальними закладами» Закону України «Про вищу освіту» від 5.03.2002 р.
З метою оптимізації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями 7.110101 «Лікувальна справа» та 7.110104 «Педіатрія» та згідно рішення Вченої Ради академії (протокол № 7 від 1.02.2012 року) була проведена рерганізація медичного факультету ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» шляхом створення двох факультетів: медичного факультету № 1 та медичного факультету № 2. При цьому функціями медичного факультету № 2 є організація підготовки спеціалістів з фаху «Педіатрія», на якому навчаэться 262 студенти. Створення факультету було зумовлено демографічними особливостями України та Полтавського регіону, а також дефіцитом лікарів - педіатрів, як первинної спеціалізованої ланки надання допомоги новонародженим і дітям. Саме реорганізація галузі медицини та створення міжрегіональних перинатальних центрів нагально потребує підготовки лікарів-педіатрів з вузько профільною спеціалізацією.
Медичний факультет № 2 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» укомплектований кваліфікованими науково-педагогічними кадрами: 281 викладач, в тому числі 53 докторів медичних наук та професорів і 177 кандидатів медичних наук та доцентів, із них – 7 Заслужених діячів науки і техніки України, 6 Заслужених лікарів України, 2 Лауреати державної премії України в галузі науки і техніки, 27 академіків галузевих академій. Навчання проводиться на 17 кафедрах. Всі клінічні кафедри очолюють професори, доктори наук. На факультеті навчається 1339 студентів.
 На медичному факультеті створена належна матеріально-технічна база, яка в повній мірі забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності «Лікувальна справа» і «Педіатрія», та в цілому відповідає вимогам підготовки спеціалістів на відповідному рівні. Факультет має на балансі будівлі, серед яких три навчальних корпуси, два гуртожитки, їдальня, господарчі корпуси, віварій, оздоровчо-спортивний табір, загальна площа яких складає 29677 м2. На одного студента припадає 12,8 м2 площі, для здійснення навчально-виховного процесу, що відповідає встановленим нормативам щодо забезпечення освітньої діяльності. Клінічні кафедри факультету розташовані в усіх обласних та міських лікувальних закладах м. Полтави, ліжковий фонд яких складає 6095 ліжок, що використовуються в навчальному процесі і дозволяють забезпечити практичну підготовку студентів на належному рівні. Клінічні кафедри та лікувальні бази обладнані сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, що дає можливість на сучасному рівні здійснювати діагностику та лікування, використовуючи сучасні досягнення науки. Як на кафедрах, так і в кімнатах комфортабельних гуртожитків, де проживають юнаки і дівчата, створені всі умови для якісного навчання і культурного дозвілля.
Основна стратегічна задача медичного факультету - підготовка спеціаліста нового покоління, здатного працювати в конкурентних умовах сучасного суспільства. Тому з 2010 року навчальний процес на всіх курсах ведеться за Європейськими стандартами якості підготовки фахівців згідно Болонської конвенції.
На кафедрах факультету впроваджуються сучасні технології навчання і контролю знань студентів, комп’ютерне та дистанційне навчання.
На факультеті розроблена система комп'ютерного навчання на основі  базових комп'ютерних класів, за кожним з яких закріплені профільні кафедри. Різні види навчальної роботи ведуться також на окремих комп'ютерах кафедр. Введені в дію сучасні комп'ютерні класи та Internet-клас з можливістю вільного швидкісного доступу до мережі Internet. На факультеті застосовуються сучасні мультимедійні технології навчання, що здатні максимально використовувати шляхи сприйняття інформації, наблизити умови, створені в лекційній аудиторії, до умов майбутньої повсякденної діяльності лікаря. В роботі медичного факультету чільне місце займає питання методичного забезпечення навчального процесу. Викладачі активно впроваджують у навчальний процес сучасні технології навчання, останні педагогічні досягнення, нові прогресивні технології та методи лікування.
 Однією з основних проблем майбутнього фахівця є рівень його професійної підготовленості в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтенсивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів та підготовки навчально-методичної документації, що включає розробку методичних рекомендацій, посібників, навчально-методичних розробок, комплексних програм для самоконтролю, практикумів. Колектив викладачів факультету проводить плідну роботу по створенню навчальних посібників у відповідності до навчальних програм та сучасних вимог, які видані державною мовою. Широке застосування у вивченні спеціальних та загальноосвітніх предметів знайшли навчальні посібники, створені викладачами медичного факультету для медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.
Бібліотечний фонд складає 361922 примірників, в тому числі 12767 примірників навчальної літератури.
Для студентства створені необхідні соціально-побутові умови для навчання, проживання, медичного обслуговування, харчування та фізичного удосконалення студентів. Студенти медичного факультету проживають у 2-х гуртожитках загальною площею 11684 м2 (житловою площею 5703 м2). При гуртожитку № 4 завершене будівництво блоку обслуговування площею 1604 м2, де розміщена кафедра фізичного виховання і здоров'я. У її складі працюють 4 спортивні зали. У студентів і співробітників факультету з'явилася можливість у вільний час додатково займатися у просторих спортивних залах, покращувати свій фізичний стан на сучасних тренажерах. Усі гуртожитки академії на 100 відсотків забезпечені м'яким і твердим інвентарем, введена в дію пральня. Студентів обслуговують їдальня та 3 буфети на 318 посадкових місць. У літній період в академії працює оздоровчо-спортивний табір на 100 місць для студентів та співробітників.
Безпосереднє керівництво академією здійснює ректор – Заслужений лікар України, доктор медичних наук, академік Української академії наук, віце-президент Республіканського наукового товариства ревматологів та Асоціації ревматологів України, президент Полтавської обласної громадської організації «Асоціація лікарів сімейної медицини», професор В.М. Ждан. Він є автором 236 наукових праць, 4 підручників, 4 патентів. За 10 років під керівництвом професора Ждана В.М. захищено 5 кандидатських дисертаційних робіт і 1 дисертація виконується, отримано 8 патентів на винаходи.
Перед охороною здоров’я України поставлені чіткі пріоритети в роботі   педіатричної служби  на майбутні 5 років, що полягає в жорсткому контролі малюкових втрат, а саме структури дитячої смертності; реалізації проекту «Нове життя» – відкриття перинатальних центрів в кожній області; імунопрофілактика дитячого населення; проведення систематичних профілактичних оглядів школярів.
Починаючи з 1967 року, на базі Полтавського медичного стоматологічного інституту проводиться підготовка спеціалістів з фаху «Педіатрія». З цього часу в стінах нашого вузу сформувалася науково-педагогічна педіатрична школа. На педіатричних профільних кафедрах, які забезпечують підготовку за спеціальністю «Педіатрія» працюють 5 професорів, 18 кандидатів медичних наук, усі викладачі мають науковий ступінь. На кафедрах працюють 7 доцентів з числа найбільш досвідчених викладачів – кандидатів медичних наук. Профільні кафедри укомплектовані згідно зі штатним розкладом і очолюються докторами медичних наук, професорами.
За період із 2007 по 2011 роки на медичному факультеті Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» було підготовлено 106 лікарів-педіатрів. В 2011-2012 навчальному році згідно до виконання плану працевлаштування випускників медичного факультету бюджетної форми навчання кількість випускників спеціалістів-педіатрів склала 17 осіб.

Декан факультету:
Дельва Михайло Юрійович. Доцент , д.мед.н.

У 1997 році закінчив з відзнакою медичний факультет Івано- Франківської державної медичної академії. В 1997-1998 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі на кафедрі нервових хвороб УМСА. З 1998р. працює асистентом кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою. В 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості артеріального кола мозку при різних варіантах будови його заднього відділу». В 2014р. захистив докторську дисертацію «Ішемічний інсульт та ожиріння: обґрунтування патогенетичних підходів до діагностики та лікування» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Автор 88 друкованих праць. Працює на базі 1–ї міської клінічної лікарні м. Полтави. Викладає нервові хвороби, нейрохірургію, медичну генетику, у тому числі студентам англомовної форми навчання. Відповідальний за наукову роботу кафедри. Член Всеукраїнської асоціації боротьби з інсультом, Всесвітньої організації інсульту.

 

 

Заступник декана:
 

Полторапавлов Володимир Анатолійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією.

 Полторапавлов Володимир Анатолійович, закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут у 1985 році за фахом «лікувальна справа».   У 1985, 1987-1988 рр. проходив  інтернатуру по терапії на базі Полтавської центральної районної клінічної лікарні.  З листопада 1985 року до травня 1987 року був на строковій  службі в лавах Радянської Армії. Після закінчення інтернатури працював лікарем анестезіологом-реаніматологом кардіологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні. З грудня 1989 року зарахований до очної аспірантури Полтавського державного медичного стоматологічного інституту на кафедру внутрішніх хвороб №1 за фахом «внутрішні хвороби».
Очну аспірантуру закінчив достроково захистом у 1992 році кандидатської дисертації на тему «Квантовая гемотерапия и ангиопротекторы в лечении больных ишемической болезнью сердца с наследственной предрасположенностью». З  вересня 1992 року працював асистентом, а з січня 2008 року – доцентом кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією.
З січня 2009 року працював заступником декана медичного факультету, а з лютого.2012 року працює заступником декана медичного факультету № 2.
Наукова робота.
Педагогічну діяльність Володимир Анатолійович поєднує з науковою роботою. Після захисту кандидатської дисертації (1992 рік ) опублікував 14 наукових робіт. Бере активну участь у роботі Всеукраїнських та обласних  науково-практичних конференціях. Є учасником  Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Продовжує виконання обласної програми «Антигепатит», затвердженої розпорядженням облдержадміністрації №114.
Лікувальна робота.
Полторапавлов Володимир Анатолійович  також працює в якості лікаря - ординатора діагностичного відділення Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні.. Постійно бере участь в міських та обласних лікарських конференціях, семінарах, засіданнях наукового товариства інфекціоністів. Впроваджує в практику відділення новітні методи діагностики, лікування та профілактики інфекційних захворювань. Постійно підвищує свою наукову та практичну кваліфікацію, вивчаючи нові монографії та періодичну медичну літературу.
Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності інфекційні хвороби. Користується повагою серед колег, студентів, хворих, уміло передає свій досвід молодому поколінню.

 

Інспектор медичного факультету:
 

Жорник Олена Євгеніївна.


(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум