журнал «Вісник проблем біології і медицини». статті.
повнотекстова
pdf-версія

   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Асоціація стоматологів України

Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Випуск 1, 2009 рік. Повнотекстова pdf-версія

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я
В.М.Князевич, Г.О.Слабкий, Р.М.Федосюк, О.М.Ковальова. Оснащеність лікарень швидкої медичної допомоги україни базовим діагностичним та реанімаційним обладнанням.

Огляди літератури
Ю.Т.Ахтемійчук, Є.В.Гораш. Анатомія товстої кишки та її сигморектального сегмента в ранньому періоді онтогенезу.

А.А.Опарин, А.Е.Новохатняя. Роль нарушения мелатонинового метаболизма в развитии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в сочетании с хронической бронхолегочной патологией.

Біологія
Н.М.Алабедалькарім, Ден Во, В.Д.Устиченко, Т.П.Бондаренко. Ксенотрансплантація фрагментів і органотипових культур надниркових залоз новонароджених поросят.

С.Н.Лад. Результаты информационного моделирования аккомодационно-конвергентно-фузионной системы подростков.

С.С.Руденко, О.В.Ваглей. Стратегія життя популяцій saussurea porcii degen на території українських карпат.

П.К.Хиженков, И.И.Зинкович, Е. Л.Гольдман, М.В.Нецветов. Влияние гелио- и геомагнитных факторов на эмбриогенез млекопитающих.

П.В.Хоменко. Перспективи застосування антропометричних досліджень у системі біомеханічного контролю.

Н.М.Шпакова. Роль глицерина в коррекции гипертонической чувствительности эритроцитов человека.

Клінічна та експериментальна медицина
О.М.Віловол, Л.Р.Боброннікова. Показники ультразвукового дослідження у хворих на хронічний холецистит у поєднанні з гіпертонічною хворобою.

Н.В.Гавенко. Конституциональная форма первичной сексуальной дезадаптации при невротических расстройствах у женщин.

О.Д.Гавловський. Лікування хворих на цукровий діабет із діабетичною ангіопатією нижніх кінцівок на курорті Миргород.

Е.О.Глазков, І.О.Іванюра, В.М.Раздайбедін. Стан клітинного імунітету організму спортсменів в залежності від рівня фізичного навантаження.

С.А.Денисенко. Пренатальное влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения сантиметрового диапазона на этологические особенности крыс-потомков.

Д.І.Заболотний, Н.О.Юревич. Клініко-імунологічна характеристика хворих на хронічний алергічний риніт з сенсибілізацією до плісневих грибів: удосконалення діагностики та диференційованої корекції.

В.М.Зовський, В.А.Бондаренко, С.А.Наконечна, І.В.Попов. Вплив оксиетильованих алкіл- та ізононілфенолів На сполученість процесів мікросомального окиснення й біоенергетики в підгострому токсикологічному досліді.

В.В.Коломієць, К.Ю.Сімбірцева, Т.П.Ніколюк. Характеристика структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією.

И.Ф.Костюк, В.Т.Полищук, Ю.Н.Ильяшенко, А.А.Калмыков. Особенности клинических проявлений хронической обструктивной болезни легких у рабочих пылевых профессий.

И.В.Кошарный. Методы санации гнойного очага при остром абсцессе лёгкого.

В.В.Красеха-Денисова. Использование магния в оптимизации лечения больных артериальной гипертензией в сочетании с остеоартрозом.

Н.В.Кузьминова, В.К.Серкова, Ясер Алшантти С.Х. Влияние ишемической болезни сердца на структурно-функциональное
состояние миокарда у больных гипертонической болезнью.

Т.Ю.Небесна, Л.М.Гуніна, І.С.Чекман, С.А.Олійник, О.О.Максимчук. Дослідження квантово-фармакологічних властивостей та прогнозування спектру фармакологічної активності янтарної кислоти.

A.А.Опарин, О.А.Лобунец. Особенности оксидативного стресса при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с учетом клинического течения заболевания у лиц молодого возраста.

Н.В.Орлова. Действие алкилсульфатов натрия на гипертонический гемолиз эритроцитов человека.

B.И.Пономарев, И.В.Линский, Н.В.Гавенко. Корреляционный анализ между процесами формирования различных видов химической и нехимической зависимости у подростков обоего пола.

О.В.Порт. Антибіотикочутливість та профілі резистентності штамів Pseudomonas aeruginosa вилучених у хворих на гнійно-запальні захворювання.

В.І.Похилько. Зміни цитокінів у динаміці раннього неонатального періоду та особливості поліморфізму генів GSTT1, GSTM1 у новонароджених із перинатальною асфіксією.

В.А.Самойлович. Санаторно-курортне глинолікування в реабілітації хворих первинного деформуючого остеоартрозу.

Т.В.Фролова, Н.Ф.Стенковая, О.В.Охапкина, И.Р.Синяева, И.И.Терещенкова. Структурно-функциональное состояние костной ткани у детей, больных бронхиальной астмой.

Л.О.Хоменко. Особливості формування моторно-евакуаторних порушень у студентів з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки в поєднанні з залізодефіцитною анемією та їх корекція.

І.Ю.Яковлева, Л.І.Антоненко, С.А.Олійник, Н.О.Горчакова, І.С.Чекман. Вплив яктону та краталу на проникність еритроцитарних мембран і біохімічні показники периферичної крові щурів при навантаженні на фоні гіпо- та гіпертермії.

І.Ю.Яковлева, І.Ф.Велєнічев. Нейропротекторна дія яктону.

Морфологія
Л.В.Абдул-Оглы. Структурные особенности плаценты и ее клеточного диференцирования в онтогенезе.

С.В.Гончар. Морфофункціональні особливості регенерації нирок, ушитих нитками, модифікованими l-аргінином в ранні сроки після експериментальної нефротомії.

В.В.Кошарный. Действие электромагнитного излучения на структурные особенности плаценты крыс в пренатальном периоде.

И.И.Старченко. Структурная организация внутреннего эпителия эмалевого органа зачатков молочных резцов на ранних этапах внутриутробного развития.

В.Ф.Шаторна. Вияв термінаційних періодів кардіогенезу за допомогою використання імуногістохімічних методів дослідження.

Патоморфологія
Ю.А.Гасюк, С.В.Зачепило, Ю.А.Трубчинін. Гістотопографічні особливості малодифереційованого плоскоклітинного раку гортані складкової локалізації.

Соціальна гігієна та екологія
С.В.Грищенко, Ю.О.Іщейкіна. Оцінка ролі особливостей харчування як факторів ризику Формування первинної цереброваскулярної патології населення.

Н.П.Гальченко. Екологічна характеристика рослинності проектованого національного природного парку «Кременчуцькі плавні».

Л.І.Григор'ева, Ю.А.Томілін. Дозиметрична модель внутрішнього опромінення людини від аварійно-чорнобильського 137Cs для населення півдня України.

Л.О.Климовська. Харчування вихованців інтернатних закладів та аліментарна профілактика нутрієнтно залежних розладів.

О.В.Мудрак, В.М.Воловик. Теоретико-методичні засади створення регіонального ландшафтного парку "Середнє побужжя" як об'єкту
екомережі східного поділля.

Стоматологія
О.С.Гензицька, І.І.Заболотна, А.А.Везсмертний, О.О.Журба. Вміст кальцію, фосфору та Са/Р коефіцієнтв твердих тканинах при карієсі зубів.

А.Ю.Никонов, В.И.Жуков, О.В.Зайцева. Биофизические методы в исследовании особенностей метаболической активности у больных непереносимостью стоматологических ортопедических металлоконструкций.

Т.П.Скрипникова, Р.Е.Хоружая, М.Е.Хоружий, Е.Е.Велоусова. Лечение хронических периодонтитов, сопровождающихся деструкцией периапикальных тканей.

А.В.Ярова.Порівняльний аналіз клініко-технологічної якості стоматологічних матеріалів для виготовлення провізорних коронок.

Фізіологія
І.М.Шевченко. Біоелектрична активність серця та вегетативна регуляція спортсменок, які займаються художньою гімнастикою.

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум