журнал «Вісник проблем біології і медицини». статті.
повнотекстова
pdf-версія

   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Асоціація стоматологів України

Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Випуск 2, 2009 рік. Повнотекстова pdf-версія

Ювілейна дата
О.М.Проніна, М.С.Скрипніков, С.І.Данильченко, О.Ю.Половик Анатолію Миколайовичу Біличу - 70 років

Огляди літератури
М.В. Погорєлов, В.І.Бумейстер, Г.Ф.Ткач, І.В.Болотна, С.Д.Бончев. Сучасні уявлення про водно-сольовий обмін (огляд літератури та методи власних досліджень)

Медична освіта
B.Д.Шейко, Д.Г.Дем'янюк, В.І.Ляховський, О.А.Крижановський, В.В.Котлубай. Виховання активної громадянської позиції у студентів медичного вузу

Біологія
Г.Ф.Алиева, В.И.Соболев. Взаимодействие тиреоидных гормонов и катехоламинов в регуляции функции скелетной мышцы белых крыс

C.В.Шахбазова.  Зависимость электроотрицательности клеточных ядер человека от режима электрофореза и возраста доноров

Гігієна та медична реабілітація
В.А.Самойлович. Науково-методологічне обґрунтування впливу фізичних чинників на механізми саногенезу на санаторно-курортному етапі медичної реабілітації екологія

В.В.Никифоров. Качество окружающей среды и здоровье населения

Клінічна та експериментальна медицина
И.Ю.Багмут. Влияние полиоксипропилена М.М200 и полиоксиэтилена М.М400 на иммунологическую реактивность в подостром опыте

Ю.А.Винник, С.В.Перепадя, В.И.Жуков, О.В.Зайцева. Состояние обмена мелатонина у больных колоректапьным раком и его прогностическое значение в патогенетическом лечении

Н.В.Гавенко. Расстройство сексуальных отношений (F66.2) при невротическом расстройстве у женщин (клиническое исследование. Часть 1)

К.Г.Гаркава, С.Ю.Єгорова, В.Є.Кудрявцева. Оцінка факторів неспецифічного захисту імунної системи у хворих на неспецифічний виразковий коліт

A.И.Дронов, Д.Л.Любенко, Т.М.Фалалєєва. Вплив квамателу та октреатиду на розвиток гострого експериментального панкреатиту у щурів

B.И.Дурягин. Состояние показателей эндогенной интоксикации и их изменения под влиянием фетальной терапии у пациенток с хроническим рецидивирующим неспецифическим сальпингоофоритом

Л.Н.Ефременкова. Иммунный статус больных с метаболическим синдромом

К.Є.Іщейкін. Вплив комплексної терапії на окремі показники імунної системи дітей, хворих на дитячу екзему

В.В.Кальниш, А.В.Яворский, О.Н.Шелест. Результаты исследования функционального состояния зрительной системы пользователей персональных компьютеров с использованием факторных моделей

О.Ю.Кушнір, І.Ф.Мещишен, І.М.Яремій. Стан вуглеводного обміну в печінці алоксандіабетичних щурів при дії екзогенного мелатоніну

B.Б.Лищенко. Функциональное состояние показателей тиол - дисульфидной окислительно-восстановительной системы у пациентов с дакрициститом в позднем послеоперационном периоде

А.Е.Новохатняя. Принципы комплексной патогенетической терапии дуоденальной язвы с сопутствующим бронхитом

C.В.Перепадя, В.И.Жуков, Ю.А.Винников, О.В.Перепадя, О.В.Зайцева. Прогностическое значение метаболитов обмена аминокислоты l-триптофана у больных раком толстого кишечника

A.С.Подорожна. Дослідження впливу вірусного гепатиту а на напруженість активного штучного антитоксичного імунітету до дифтерії у дітей

B.И.Пономарев. Психологические особенности детей и подростков, злоупотребляющих летучими органическими соединеними

М.М.Потяженко, Г.В.Невойт, Н.Л.Соколюк, В.М.Потяженко, С.О.Гаєвський. Астенічні та депресивні розлади при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки: діагностика лікарем-інтерністом та можливості корекції

Г.О.Слабкий, P.M.Федосюк, О.М.Ковальова. Аналіз взаємозв'язку анестезіологічних факторів і летальності у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії обласних лікарень україни

І.С.Чекман, Н.В.Савченко, Н.О.Горчакова, С.А.Олійник, Т.І.Клепа. Комплексоутворення маглукорду з біометалами

О.А.Черевко. Особливості цитокінового статусу, ремоделювання серця у хворих на гострий інфаркт міокарду

А.С.Шалімова. Мозковий натрійуретичний пептид у діагностиці серцевої недостатності у пацієнтів з хронічною хворобою нирок

І.М.Шевченко, В.В.Абрамов. Особливості функціонального стану вестибулярного, слухового та зорового аналізаторів гімнасток

И.Н.Щербина. Особенности аутоиммунных реакций у женщин в перименопаузальном периоде

О.З.Яремчук. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на метаболічні процеси в нирках при гострому експериментальному панкреатиті

Мікробіологія
Е.Ю.Исаенко, С.В.Калиниченко, Т.А.Рыжкова, Т.И.Антушева. Гистамин -сенсибилизирующие свойства антигенных препаратов, выделенных из коклюшных бактерий

О.М.Тимченко, С.І.Похил, Л.В.Килипко. Удосконалення мікробіологічного методу діагностики ерліхіозної (анаплазмозної) інфекції морфологія

Л.В.Абдул-Оглы. Тератогенный терминационный период в системе мать-плацента-эмбрион-плод

О.К.Гулевський, О.С.Абакумова. Вплив низькомолекулярної фракції (до 5 кда) кордової крові на морфологічні показники слизової оболонки шлунку щурів при експериментальній субхронічній виразці

О.В.Козлов. Кількісні чинники та якісні особливості мікрогемоціркуляції при пролонгованій краніо-церебральній гіпотермії

С.В.Козлов, Э.Г.Топка, В.А.Юсков. Структурные основы ремоделирования левого желудочка при развитии хронической сердечной недостаточности

В.В.Кошарний. Зміни будови міжшлуночкової перегородки на етапах раннього кардіогенезу після впливу електромагнітного випромінення

П.С.Кризина, Д.Є.Лісовий, О.В.Письменна. Вплив нового ранового ксенопротектора на перебіг ранового процесу в експериментальних ранах

Н.Н.Моисеева. Влияние низкомолекулярной фракции (до 5 кда) кордовой крови на процессы кроветворения у крыс после ожога ІІІВ степени

Н.В. Репин. Морфология изолированной печени крыс после нормотермической реперфузии и гипотермического хранения в средах различного состава

О.О.Савенкова, В.Ф.Шаторна. Гіперплазія ендокарду та порушення формування стінки серця ембріонів щурів під впливом гіпоксії

B.З.Сікора, А.Д.Волкогон. Вікові зміни в легенях інтактних щурів та щурів старечого віку в умовах техногенних мікроелементозів з використанням препарата емоксипін®

Соціальна гігієна та екологія
C.В.Грищенко, Ю.О.Іщєйкіна. Поширеність шкідливих звичок серед населення донецької області та їх роль у виникненні хвороб системи кровообігу

Стоматологія
М.Н.Морозова, В.А.Белоглазов, Л.К.Знаменская. Изучение микробиоценоза толстого кишечника у больных одонтогенными флегмонами

О.В Шешукова. Характеристика імунних клітин прикореневої грануляційної Тканини при періодонтитах тимчасових зубів у дітей

Фізіологія
Т.И.Станишевская. Характер взаимокорреляции между тиреотропным гормоном Гипофиза и разными формами циркулирующего тироксина человека в норме

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум