журнал «Вісник проблем біології і медицини». статті.
повнотекстова
pdf-версія

   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Асоціація стоматологів України

Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Випуск 3, 2010 рік. Повнотекстова pdf-версія

Ювілейні дати

В'ячеслав Миколайович Ждан (До 50-річчя з Дня народження)

Профессор Анатолий Андреевич Бабанин (К 70-летию со Дня рождения)

Огляди літератури

Ю.Т.Ахтемійчук, Т.В.П'ятницька. Ембріогенез жіночих внутрішніх статевих органів та передумови розвитку природжених вад.

М.А.Власенко, М.М.Кочуєва, А.С.Шалімова. Сучасні можливості корекції хронічної серцевої недостатності і нефропротекції у пацієнтів з хронічною хворобою нирок.

С.Н.Григоров. Повреждения лицевого черепа: сосудисто - рефлекторные реакции и механизмы осложнённого течения.

А.В.Дегтярь. Лечение больных с медиальными переломами шейки бедренной кости.

А.В.Малый, С.А.Олейник, С.В.Линиченко. История изучения педерина и его токсикологическая характеристика: обзор литературы.

Е.Г.Романенко, И.В. Ковач, А.И.Руденко, И.А.Кленина. Роль метаболитов оксида азота в патогенезе воспалительных заболеваний тканей полости рта и желудочно-кишечного тракта.

І.С.Чекман, В.Ф.Шаторна. Наномедицина, нанофармакологія: морфологічний аспект.

В.Ф.Шаторна, О.М.Горелов, Г.О.Козловська. Нанобіотехнології: вплив наносрібла на розвиток опорно-рухового апарату в ембріогенезі.

Біологія

Л.А.Бабийчук, В.В.Рязанцев, П.М.Зубов, О.А.Михайлова. Оценка продукции активных форм кислорода ядросодержащими клетками пуповинной крови на этапах криоконсервирования.

О.Г. Короткий, С.В. Пилипенко, І.В. Компанець, Л.І. Остапченко. Реакція лімфоїдних органів щурів на введення мультипробіотика «Симбітер® ацидофільний» концентрований за умов тривалого зниження шлункової секреції соляної кислоти.

В.В.Ломако, Л.Н.Пироженко. Лейкоциты при гипометаболических состояниях.

Г.М. Толстанова. Зміни траснкрипційної активності редокс-чутливого фактору росту ранньої відповіді (EGR-1) в патогенезі запальних захворювань кишечника.

Гігієна та соціальна медицина

Ю.О.Іщейкіна. Сучасні закономірності формування ішемічної хвороби серця серед населення України.

Епідеміологія та екологія

А.Ш.Иноятов. Анализ частоты распространённости врожденных патологий в Навоийской области.

П.С.Малахов, В.В.Бабиенко. Эпидемиологические особенности ротавирусной инфекции в г.Одесса.

М.М.Федоряк, Л.В.Брушнівська. Застосування показника щільності аранеокомплексів приміщень для біоіндикації стану урбоекосистем клінічна та експериментальна медицина.

С.О.Бабій, О.О.Дьомшина, О.С.Трушенко, Н.І.Штеменко. Вплив протипухлинної системи «реній-платина» на функціональний стан нирок щурів у моделі токсичної нефропатії

А.М.Біловол, А.А.Берегова. Стан метаболічних та регуляторних процесів у хворих на псоріаз після лікування пентоксифіліном та корвітином.

А.Г.Войтенко. Исследование антистрессовой активности авеола.

В.М.Гладка. Порівняльна характеристика клінічного перебігу енцефалітів, що пов'язані з активацією герпетичної інфекції, та енцефалітів неуточненої етіології.

А.К.Гулевский, О.Л.Горина, Н.Н.Моисеева, В.В.Чижевский, М.И.Грошевой. Иммуномодулирующее действие низкомолекулярной фракции (до 5 кда) кордовой крови в составе реабилитирующей среды на деконсервированные лейкоциты.

А.Дегтярь, Л.Н.Бондарюк. Прогнозирование послеоперационных осложнений при аппендикулярном перитоните у детей.

В.О.Дроздов, О.Л.Лянна. Роль а2- макроглобуліну у патогенезі мігрені.

В.М.Ждан, М.В.Ткаченко. Вплив розувастатину і піоглітазону на показники гомеостазу у хворих на остеоартроз з метаболічним синдромом і атеросклерозом.

О.В.Зайцева, В.И.Жуков, С.В.Перепадя, А.С.Моисеенко, Ю.А.Винник. Изучение фосфоресценции сыворотки крови больных колоректальным раком и ее диагностическое значение.

Л.К.Знаменская. Антиэндотоксиновый и неспецифический гуморальный иммунитет у больных бронхиальной астмой при специфической иммунотерапии аллергенами.

Л.В.Король, І.О.Дудар, Л.Я.Мигаль, Ю.І.Гончар, Є.М.Григор'єва. Активність процесів пероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії залежно від їх харчового статусу.

І.В.Ксьонз. Резекція селезінки у дітей за допомогою ультразвукового скальпеля «Гармонік 300».

Н.Є.Лаповець, Л.Є.Лаповець, М.П. Залецький. Корелятивні зв'язки показників імунного та цитокінового статусу при гострих та хронічних запальних процесах в черевній порожнині.

Д.З.Мамарасулова, С.Ф.Сулейманов. Использование химиотерапии и повторных операций у больных распространенными формами рака яичников.

О.А.Наконечна. Вплив простих поліефірів на вміст мелатоніну в крові експериментальних тварин

Н.У.Нарзуллаев. Анализ распространенности экссудативного среднего отита у ВИЧ-инфицированных детей.

Н.О.Пентюк. Гіпергомоцистеїнемія у хворих на хронічні гепатити та цирози печінки. Зв'язок з забезпеченістю вітамінами В6, В9, В12 та важкістю захворювання.

А.В.Побережна, В.К. Сєркова. Роль ліпопротеїду (А) та аполіпопротеїнів В і А-1 в оцінці атерогенного ризику в хворих на ішемічну хворобу серця.

Л.Д.Попова, І.М.Васильєва. Оцінка прооксидантного та токсичного ефектів аскорбінової кислоти при пероральному та внутрішньом'язовому введенні.

В.В.Рамазанов, Р.Ф.Забродский, Я.Ю.Найдюк, В.А.Бондаренко. Функционирование системы транспорта ионов Н+ при модификации мембран эритроцитов в условиях, моделирующих условия замораживания.

О.І.Ромаданова. Ефективність корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при цукровому діабеті 1 типу.

Б.Б.Сафоев, Ж.Н.Эргашев, Б.З.Хамдамов, Г.И.Ахмедова. Антибиотикорезистентность возбудителей гнойно-септических и нфекций у больных Бухарского региона.

Н.А.Чернобай, И.Ф.Коваленко, Г.А.Божок, Т.А.Юрчук, С.Е.Коваленко, Л.Ф.Розанов. Зависимость проницаемости мембран клеток надпочечников для молекул ряда криопротекторов от температуры.

О.І.Ханіна. Характеристика гіперпластичних процесів у жінок в пременопаузі на тлі хронічного ендометриту.

Медична освіта

М.М.Багрій, Н.М.Воронич-Семченко, О.Г.Попадинець, А.С.Дмитренко, Н.М.Грибінчак. Інтеграція навчального процесу у вищих медичних закладах.

Л.С.Зюзіна. Деонтологічні аспекти та актуальні проблеми спілкування лікарів-педіатрів з батьками хворої та передчасно народженої дитини.

Медична психологія

М.С.Панченко. Поширеність та структура вегетативних соматоформних розладів (за результатами моніторингу студентів).

Мікробіологія

С.М.Дибкова. Оцінка стану мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини при дії наночастинок золота і срібла.

Н.М.Поліщук, І.Ю.Кучма, В.В.Казмірчук, О.М.Щербак. Дослідження чутливості та швидкості формування резистентності штамів Yersinia enterocolitica до похідних іридо [4',3':5,6] пірано [2,3-d] піримідинів.

Морфологія

Л.В.Абдул-Оглы. Морфогенетические особенности развития сердца и плаценты в норме и при нарушении ее формирования.

О.В.Дубровіна, В.В.Черняк, О.А.Сіренко., Н.В.Ройко, С.А.Проскурня. Аденокарцинома слинних залоз та її гістологічні варіанти.

О.М.Проніна, Д.С.Аветіков, С.І.Данильченко. Гістотопографічне обгрунтування підйому та мобілізації клаптів у ділянках, що побудовані за типом ковзання.

О.А.Романенко, Г.В.Довгаль, В.Ф.Шаторна. Дослідження розвитку судинного русла печінки на етапах ембріогенезу щурів.

О.О.Савенкова, В.В.Кошарний, В.Ф.Шаторна. Вплив тератогенних чинників на базові гістогенетичні процеси ембріонального серця.

А.Б.Селькіна. Реакція слизової оболонки язика на введення кріоконсервованої плаценти при гострому експериментальному стоматиті.

Ю.В.Сілкіна. Формування міжклітинних контактів кардіоміоцитів вузлового відділу провідної системи серця щурів.

Сімейна медицина

Л.К.Пархоменко, С.П.Шкляр, К.Б.Гарбар, О.А.Цодікова, Л.В.Черкашина. Алгоритми клініко - імунологічної діагностики у практиці сімейного лікаря (на прикладі захворювань шлунково-кишкового тракту та хронічних захворювань легенів у підлітків).

С.П.Шкляр, Л.К.Пархоменко, І.М.Шинкарьова, К.Б.Гарбар, О.А.Цодікова. Методичні аспекти оцінки та досвід вивчення якості роботи сільських амбулаторій загальної практики - сімейної медицини.

Спортивна медицина

Ю.Тарабрина. Вестибуло-респираторные реакции и их миорефлекторная коррекция у спортсменов.

Стоматологія

П.А.Гасюк, Д.В.Калашніков. Особливості формування шорсткості, ретенційних пунктів і порожнин складної геометричної конфігурації при усуненні дефектів ріжучого краю фронтальної групи зубів.

А.А.Джерелей, И.Г.Романенко. Эффективность лечения патологических психосоматических состояний у хирургических стоматологических больных.

М.Н.Морозова. Новая парадигма лечения больных одонтогенными абсцессами и флегмонами.

А.Ю.Никонов, О.В.Зайцева, В.И.Жуков, С.А.Стеценко. Адаптационные возможности антиоксидантного питания при проявлениях токсикации стоматологическими сплавами металлов в эксперименте.

А.В.Ярова. Тимчасові коронки як фактор забезпечення адаптації тканин протезного ложа при ортопедичному лікуванні незнімними конструкціями.

Фізіологія

І.В.Міщенко, О.В.Коковська. Порівняльна характеристика показників згортання крові в однобічних судинах головного мозку та нижніх кінцівок котів та їх адаптивна роль в організмі.

А.В.Шкуропат, С.В.Шмалєй. Вплив гіпервентиляції на активність головного мозку приглухуватих підлітків.

Методики

М.Д.Тончев. Ефективність методів хірургічного лікування неврином периферійних нервів.

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум