журнал «Вісник проблем біології і медицини». статті.
повнотекстова
pdf-версія

   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Асоціація стоматологів України

Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Випуск 4, 2008 рік. Повнотекстова pdf-версія

Ювілейні дати
О.А.Шерстюк. К 70-летию со дня рождения профессора Костиленко Юрия Петровича

Лекції
О.В.Щербіна. Рак передміхурової залози: променева діагностика екстракапсулярного поширення та регіонарних метастазів

Огляди
В.Г.Центило, С.П.Ярова, Ю.А.Никаноров. Особенности регионарного метастазирования злокачественных опухолей челюстно-лицевой области (обзор литературы)

Біологія
П.Є.Григор’єв. Комплексне дослідження зв’язків організму людини з геліогеофізичними факторами

Є.Г.Махрова, С.С.Руденко. Прогнозування стану основних деревних порід буковини за умов підвищення температури методом імітації у мікрокосмних моделях

М.В.Нецветов, П.К.Хиженков, В.В.Щиголев. Реакції поведінки мишей на дію вібрацій

Г.Г.Сидоренко, Т.Г.Чаус, В.П.Ляшенко, С.М.Лукашов, О.З.Мельникова. Особливості модуляції біоелектричної активності кори головного мозку щурів за умов стресу та застосування антиконвульсанту карбамазепіну

А.Ю.Сиренко, В.Ф.Марценюк, И.П.Высеканцев. Сахаролитические свойства и чувствительность к антимикотикам грибов рода Candida после криоконсервирования

Гігієна та екологія
Л.І.Григор’єва, Ю.А.Томілін. Концептуальна модель опромінення населення окремих районів півдня україни від природних і техногенно-підсилених джерел іонізуючого випромінювання природного походження

И.В.Баранов. Клинико-патогенетические варианты сочетания пептической язвы двенадцатиперстной кишки с гипотиреозом

Н.В. Гавенко. Полоролевая форма первичной сексуальной дезадаптации в контингенте женщин с неврастенией

С.Ю.Єгорова, К.Г.Гаркава, В.Є.Кудрявцева, Л.В.Тропко. Дослідження впливу аутоцитокінів на мікрофлору товстої кишки хворих на неспецифічний виразковий коліт

Н.В.Жукова. Прогностическое значение социально-средовых факторов риска в профилактике формирования распространенного псориаза.

М.І.Куліцька. Показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів з комбінованим ураженням печінки хлоридами кадмію і свинцю на тлі гострого нітритного отруєння

О.В.Ніцак, Т.С.Брюзгіна, І.С.Чекман. Корекція ліпідних порушень при експериментальній патології печінки за допомогою нанопрепаратів оксиду кремнію

В.А.Огнєв, Л.І.Чумак. Управління в системі медико-санітарної допомоги дітям з цукровим діабетом

С.А.Олійник. Новий підхід до створення спеціальних продуктів спортивного харчування для щоденного споживання

А.А.Опарин. Дифференцированная тактика лечения HP-ассоциированной дуоденальной язвы у студентов

О.В.Охапкіна. Клінічні особливості проградієнтного перебігу системної дисплазії сполучної тканини у дітей

Пономарев В.И., Линский И.В., Гавенко Н.В. Зависимость от летучих органических соединений среди подростков

В.М.Ратчик. Оцінка ефективності методів хірургічної корекції у хворих на підпечінковий холестаз непухлинної етіології

А.І.Савчук, О.А.Гладка, О.І.Мотика, С.Я.Лаврюкова, В.Р.Гайдей. Вивчення геномного поліморфізму Corynebacterium diphtheriae, що циркулюють у західному регіоні України в постепідемічний період

Л.А.Сарафинюк. Особливості показників отриманих методом тетраполярної реокардіографії у осіб юнацького віку з різним соматотипом

В.В.Соколік. Вікові порушення системи транспорту ліпідів при деменції

В.В.Труш. Влияние однократных сверхфизиологических доз гидрокортизона на некоторые параметры мышечного сокращения у белых крыс

С.А.Шнайдер, В.О.Ульянов. Стресіндуковані зрушення тіол-дисульфідної системи слизової оболонки ясен

І.Ю.Яковлєва. Дія яктону на показники ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в органах щурів при фізичному навантаженні на фоні охолодження.

Морфологія
Л.В. Абдул-Оглы. Особенности развития и строения плаценты человека при ранних и поздних гестозах

І.Ю.Олійник, Ю.Т.Ахтемійчук, Т.А.Головацький. Морфогенез варіантів форми щитоподібної залози

С.В.Козлов. Гетероморфность строения стенки сердца человека по данным сканирующей электронной микроскопии

В.В.Кошарный. Особенности эмбрионального развития сердца крыс

О.В.Харченко. Порівняльна характеристика мітотичного режиму епітелію різних топографо-анатомічних відділів слизової оболонки шлунка у пацієнтів з виразкою дванадцятипалої кишки, шлунка та виразково-інфільтративним раком шлунка

В.Ф.Шаторна. Результати впливу гіпоксії та гіпертермії на кардіогенез птахів та ссавців

Стоматологія
В.М.Дворник. Віддалені результати протезування хворих з повною втратою зубів та зниженням висоти прикусу

Д.А.Колісник, О.Ю.Шульженко, Ю.І.Силенко, М.В.Хребор. Експериментальне обгрунтування комплексного лікування вторинної адентії при розвитку остеопорозу щелепних кісток

В.М.Соколовська. Взаємозв’язок водопоглинання залишкового мономеру у знімних пластинкових протезах, виготовлених різними методами, та мікрофлори порожнини рота

С.П.Ярова, В.В.Саноян. Динамическая межфазная тензиометрия сыворотки крови у больных генерализованным пародонтитом с сопутствующей соматической патологией и без нее

Методи і методики
З.О.Боярська. Електроміостимуляція та «швейцарський масаж» у програмах корекції видимих ознак старіння шкіри

І.М. Шинкарьова. Методика соціометричного аналізу якості медичної допомоги на первинному рівні

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум