Кафедра поліклінічної терапії з основами сімейної медицини

Лікувальні бази кафедри: 3-тя міська клінічна поліклініка, м. Полтава, пров. Рибальський 10 В, тел. 7-74-17; 2-а міська клінічна лікарня, відділкова лікарня Південної залізниці
 

 

Матеріали
для завантаження

   
Лечение артериальной гипертензии с сопутствующей патологией
 
 

 

Завідувач кафедри, професор, д.мед.н.
Казаков Юрій Михайлович

У 1991 році була заснована кафедра поліклінічної справи, яка в 1994 році перейменована в кафедру поліклінічної терапії, а в 2004 році - на кафедру поліклінічної терапії з основами сімейної медицини. Організувати роботу кафедри було доручено співробітнику кафедри факультетської терапії доценту кандидату медичних наук Ю.М.Казакову. За коротний строк співробітниками кафедри була підготовлена вся навчально-методична документація, методичні рекомендації для студентів і викладачів, тести та ситуаційні задачі, оглядові засоби – стенди, муляжі, таблиці, слайди. У вересні 1991-1992 навчального року кафедра прийняла на навчання студентів ІV, V та VI курсів медичного факультету. Того ж року при атестації ЦМК інституту кафедра отримала задовільну оцінку і рекомендації щодо подальшого розвитку.

За період існування співробітниками кафедри були: асистенти, кандидати медичних наук С.І.Треумова, Ю.М.Капустник, Л.А. Муляр, П.І.Кузьменко, В.Е.Зодов, Г.А. Качура, В.Є.Новицький, Л.Г. Акимова, В.Ю.Марченко, Н.В.Данилова, Л.А. Звягінцева - доцент кафедри.

У 2007-2008 навчальному році на кафедрі працюють такі викладачі: Ю.М.Казаков - завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, академік Української академії наук національного прогресу; кандидат медичних наук, В.Ю. Штомпель – доцент, кандидат медичних наук, відповідальна за навчальну та наукову роботу; Т.А.Трибрат – доцент, кандидат медичних наук; асистенти кафедри, кандидати медичних наук В.П.Боряк, С.В.Шуть, Н.І.Чекаліна, – асистенти, кандидати медичних наук;

Казаков Юрій Михайлович, завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, академік Української академії наук національного прогресу, Української екологічної академії наук. В 1975 році закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І.Пирогова. По закінченні інтернатури працював анестезіологом-реаніматологом кардіологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні. З 1977 року асистент кафедри факультетської терапії Полтавського медичного стоматологічного інституту. Після захисту кандидатської дисертації на тему “Влияние антиоксидантов на реологические и электрокинетические свойства крови у больных ИБС” в 1982 році продовжує працювати на цій же кафедрі. В 1987 році його було обрано доцентом кафедри факультетської терапії. У 1991 році був обраний завідувачем кафедри поліклінічної терапії. Ю.М.Казаков постійно займається навчальною, лікувальною та науковою роботою. В 1992 році захистив докторську дисертацію на тему ”Гемореологические нарушения у больных ИБС и некоторые биофизческие способы их коррекции”.Автор та співавтор 6 монографій:
- Колчин Ю.Н, Мамалюга В.А., Романюк Б.П., Казимиренко Н.К., Казаков Ю.М.,. Фитотерапия. – Луганск, 1996. – 223С. ;
- Казаков Ю.М., Боряк В.П., Гасюк А.П., Кузьменко П.И. Сердечная недостаточность при хронических неспецифических заболеваниях легких. – Полтава,1997. – 160с.
- Денисюк В.И., Казаков Ю.М., Колчин Ю.Н. Болезни сердца и сосудов в сочетании с патологией других органов и систем – Винница,2002. – 352с..
35 методичних рекомендацій, понад 490 наукових статей.
Ним підготовлено 1 доктор та 8 кандидатів медичних наук. У 1994 році обраний академіком Української академії екологічних наук і є її регіональним керівником. Протягом ряду років є керівником науково-дослідних робіт медичного факультету УМСА, виконуючи науково-дослідницькі роботи, затверджени Міністерством охорони здоров’я України. Має 14 патентів.
З 1999 -2005 рік є директором медичного науково-дослідного реабілітаційного центру “Співдружність”.

Штомпель Вікторія Юріївна, 1954 р.н., кандидат медичних наук, доцент кафедри. Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут в 1978 році. В 1983-1985 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії ПМСІ. В 1993 році захистила кандидатську дисертацію за темою: "Клініко-гемодинамічні, реологічні зміни та їх корекція у хворих на вінцеву хворобу серця та остеохондроз хребта". На кафедрі поліклінічної терапії працює з 1991 року, спочатку на посаді асистента, а з 1998 року - доцента. Має 104 опубліковані наукові праці, з них 5 міжнародного рівня, брала участь доповіддю на Міжнародному конгресі в Югославії (1997). В 2000 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри поліклінічної терапії. Має 2 патенти, нововедення, раціоналізаторські пропозиції.Трибрат Тетяна Анатоліївна, 1960 р.н., кандидат медичних наук, доцент кафедри. Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут в 1988 році. З 1992-1994 р.р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі. В 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Вплив інгібіторів лейкотриєнів, квантової і гравітаційної терапії на гемостаз хворих з поєднаною патологією гепатобіліарної системи” І працювала асистентом кафедри. В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри поліклінічної терапії. Має 148 наукових праць, 4 патенти, співавтор 5 посібників.


Шуть Світлана Володимирівна, 1957 р.н., кандидат медичних наук, асистент кафедри поліклінічної терапії. Закінчила в 1984 році Полтавський медичний стоматологічний інститут і після інтернатури працювала лікарем функціональної діагностики 2-ої міської клінічної лікарні. З 1993 року старший лаборант кафедри поліклінічної терапії УМСА. В 1996 році вступила до аспірантури на цій же кафедрі. По закінченні аспірантури захистила кандидатську дисертацію на тему “Клініко-гемодинамічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця з супутнім хронічним обструктивним бронхітом та шляхи корекції виявлених порушень”. Має 2 патенти, є автором 46 наукових праць, співавтором 6 посібників.Боряк Віктор Петрович, 1966 р.н., кандидат медичних наук, асистент кафедри поліклінічної терапії, закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту в 1991 р., в 1993 р. закінчив клінічну ординатуру на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Полтавського медичного стоматологічного інституту, в 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування серцевої недостатності при захворюваннях легень (клініко-морфологічне дослідження)”, автор 43 друкованих робіт, з яких 2 монографії, 1 авторське свідоцтво про наукову розробку.Чекаліна Наталія Ігорівна, 1971 р.н., кандидат медичних наук, асистент кафедри. Закінчила медичний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту в 1997 році. По закінченні інтернатури, навчалась в аспірантурі на кафедрі фармакології УМСА і в 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Фармакологічна активність пептидної фракції при аутоімунному ураженні судин”. Має 40 наукових друкованих робіт та 1 патент України на винахід. Виконує дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: “Особливості запального процесу при ІХС зі сполученою патологією та методи корекції виявлених порушень”. Займається вивченням питань функціональної діагностики.


Катюхін Олег Валерійович, 1970 р.н., асистент кафедри. Закінчив медичний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту в 1994 році. Навчався в магістратурі та аспірантурі на кафедрі поліклінічної терапії. Має 45 наукових робіт, 1 патент. Виконує дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук на тему: “Еферентна корекція порушень ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот в лікуванні ішемічної хвороби серця”

Учбовий процес
Основним напрямком науково-клінічної діяльності є розробка реабілітаційних програм з лікування патології внутрішніх органів з використанням медикаментозних, біофізичних та нетрадиційних методів терапії. Всі ці роки на кафедрі постійно приділяли увагу вдосконаленню і практичному забезпеченню навчального процесу, його оптимізації, контролю знань та самостійній роботі студентів під час занять та позааудиторно.

У відповідності до сучасних вимог медицини кафедра поліклінічної терапії до програми навчання студентів внесла питання організації поліклінічної служби, роботи дільничного терапевта, принципів реабілітації терапевтичних хворих. Програма включає також експертизу тимчасової непрацездатності у разі внутрішніх захворювань, експертизу стійкої втрати працездатності.

Співробітники кафедри розробили майже 120 методичних рекомендацій для викладачів, студентів, самостійної роботи студентів під час практичних занять, позааудиторно та під час виробничої практики з поліклінічної терапії. Видано також майже 20 методичних розробок з найважливіших питань дисципліни; навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів “Поліклінічна терапія” (2000).

На кафедрі впроваджена рейтингова система контролю знань студентів та інтернів з поліклінічної терапії . Розроблено близько 1000 тестів та ситуаційних задач для контролю початкового, поточного та кінцевого рівня знань студентів, виготовлено майже 300 навчальних слайдів, 150 таблиць, 15 стендів для контролю та навчання. На кафедрі створено науково-популярний та навчальний фільм “Полтавський бішофіт”.

З технічних засобів навчання кафедра використовує діапроектори, реограф, електрокардіограф, полікардіоаналізатор, велоергометр, фонокардіограф, апарат для ультразвукової діагностики, фантом для вивчення методів невідкладної медичної допомоги. Для реалізації активних форм і методів навчання впроваджуються моделювання виробничих ситуацій, ділові ігри, ситуаційні задачі, розбір історій хвороб та хворих, навчально-практичні конференції. З метою освоєння сучасних технологій діяльності сімейного лікаря в Європі ряд співробітників кафедри знаходились у відрядженні в лікарняних закладах 8 європейських держав, де ознайомились з основними принципами діяльності сімейних центрів по лікуванню та амбулаторному нагляду хворих.
У навчальному процесі значна увага приділяється питанням індивідуалізації навчання, удосконаленню процесу оволодіння практичними навичками, науково-дослідній роботі студентів.

Наукова робота
За тематикою проведених наукових досліджень співробітниками кафедри опубліковано 262 наукові праці, 3 монографії, одержано 10 патентів на винаходи, запропоновано 3 нововведення, 5 раціоналізаторських пропозицій, 3 інформаційних листи. Наукові рекомендації впроваджено в практику лікувальнних і педігогічних закладів.

На кафедрі проводилась науково-дослідна робота з виконання двох державних конкурсних програм з тем:” Дисгормональні, органоспецифічні фактори впливу на гемо-гомеостаз хворих із патологією серцево-судинної системи та шляхи корекції виявлених порушень ” (1999); “Запальні та незапальні хвороби органів і систем людини, що формуються під впливом екологічних, стресових, імунних, метаболічних та інфекційних факторів. Стан гемо-гомеостазу, гемодинаміки при застосуванні традиційних та нетрадиційних засобів лікування” (2002); з 2003 року заплановано виконання нової ініціативної теми : ”Дослідження молекулярно-генетичних аспектів патогенезу артеріальної гіпертензії для розробки нових методів діагностики та диференційованого лікування”. Результати проведених досліджень представлені в більш ніж 200 наукових роботах, опубліковних в фахових журналах, та в 3 монографіях, а також доповідались на міжнародних, республіканських конференціях. Розроблені новітні методи лікування хворих на атеросклероз, ІХС із супутньою патологією хребта, органів дихання, гепатобіліарної системи, нирок, цереброаскулярною патологією із застосуванням патогенетично обгрунтованих комплексів, які включають антиоксиданти, ентеросорбенти, імуномодулятори, фізіотерапію (лазерне опромінення крові, ультрафіолетове опромінення крові, нормобаричну гіпоксію, рефлексотерапію, аероіонізацію, магнітні поля, бішофітотерапію).

За період існування кафедри надано лікувально-діагностичну допомогу понад 150 тис. пацієнтів міста і області. Кафедрою координуються усі наукові розробки щодо використання бішофіту полтавського родовища. Розроблені методи реабілітації захворювань серцево-судинної, нервової системи, опорно-рухового апарату, органів травлення з використанням полтавського бішофіту. По матеріалам наукових досліджень організовано в Полтаві виробництво бішофіту при застосуванні хвороб внутрішніх органів, що реалізується в аптечній мережі України.

Представлена до офіційного захисту в СВР Кримського державного медичного університету кандидатська дисертація асистента Катюхіна О.В. на тему: “Еферентна корекція порушень ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот в лікуванні ішемічної хвороби серця” та надані до РПК матеріали планування з наукової теми докторської дисертації “Особливості запального процесу при ІХС зі сполученою патологією та методи корекції виявлених порушень”, пошукувача Чекаліної Н.І.

Методична робота
Кафедра випускає в достатній кількості навчальних посібників, методичних розробок для викладачів, студентів, самостійної роботи студентів під час практичних занять та позааудиторно, практикумів, в тому числі і для студентів-педіатрів. Наукові дослідження працівників кафедри впроваджуються в навчальний процес, видана методична розробка “Деякі діагностичні методи та лікувальні засоби при внутрішній патології”.

За останні роки кафедрою випущені друкованим засобом такі видання ( починаючи з 2000р.):
1.Поліклінічна терапія. / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Штомпель В.Ю., Трибрат Т.А., Стрілець С.І. / - Навчальний посібник. - Київ “Рута”, 2000р. - 335 с.
2.Рання діагностика захворювань в умовах поліклініки. Профілактика. Диспансерний нагляд. / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.І., Штомпель В.Ю., Трибрат Т.А., Боряк В.П., Данилова Н.В., Шуть С.В., Акимова Л.Г., Марченко В.Ю. / Навчальний посібник. - Полтава, 2001 р. – 155 с.
3.Деякі діагностичні методи та лікувальні засоби при внутрішній патології. Методичні рекомендації для студентів 4, 5, 6 курсів та лікарів-інтернів. / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Штомпель В.Ю., Трибрат Т.А., Данилова Н.В., Боряк В.П., Шуть С.В., Катюхин О.В., Берчун Н.В., Мякінькова Л.О., Андрейченко А.В. / - Полтава, 2002 р. – 68 с.
4.Застосування мінерального розсолу «Бішофіт Полтавський» в бальнеології та фізіотерапії. / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Катюхін О.В. / - Навчальний посібник. - Полтава, 2002р. - 40 с.
5.Экспертиза трудоспособности при заболеваниях внутренних органов. / Казаков Ю.М., Звягинцева Л.А., Трибрат Т.А., Штомпель В.Ю. / Учебное пособие для иностранных студентов старших курсов медицинского факультета, врачей-интернов. - Полтава, 2004 р.
– 140 с.
6.Експертиза непрацездатності при захворюваннях внутрішніх органів. / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Трибрат Т.А., Шуть С.В./ - Навчальний посібник.- Полтава, 2004р.- 140 с.
7.Біофізичні методи корекції в клініці внутрішніх хвороб. / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Штомпель В.Ю., Трибрат Т.А., Боряк В.П., Шуть С.В., Марченко В.Ю. / Навчальний посібник з грифом ЦМК МОЗ України. - Полтава, 2005 р. – 246 с.
8.Терапія невідкладних станів. / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Трибрат Т.А., Штомпель В.Ю., Данилова Н.В., Боряк В.П., Шуть С.В., Чекаліна Н.І., Мякінькова Л.О., Берчун Н.В. / - Навчальний посібник.- Полтава, 2003 р. – 210 с.
9.Болезни сердца и сосудов в сочетании с патологией других органов и систем. / В.І. Денисюк, за участю Ю.М. Казакова. / - Монографія .– Вінниця, 2002р. – 350 с.
10. Анемії в клініці сімейного лікаря. Лікування. Профілактика. -/Трибрат Т.А., Шуть С.В./ - Навчальний посібник. – Полтава, 2005р.- 55 с.
11.Лейкози, геморагічні діатези в клініці сімейного лікаря. Лікування. Профілактика. - / Трибрат Т.А., Шуть С.В. / -Навчальний посібник. – Полтава, 2005р.- 156 с.
12.Организация поликлинической терапевтической службы.
/ Казаков Ю.М., Звягинцева Л.А., Трибрат Т.А. /.Учебное пособие – Полтава, 2005 г. – 41 с.
13.Основна медична документація. / Казаков Ю.М., Звягінцева Т.А., Трибрат Т.А./ - Навчальний посібник.- Полтава 2004р.- 50 с.
14.Диспансеризация. / Казаков, Ю.М., Звягинцева Л.А, Трибрат Т.А. / Учебное пособие – Полтава, 2004г. – 108 с.
15.Профілактика захворювань внутрішніх органів. Реабілітація. Диспансеризація. / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Трибрат Т.А., Шуть С.В., Боряк В.П. / Навчальний посібник /-- Полтава, 2004 р. – 128 с.
16.Основні принципи синдромної діагностики та терапії в діяльності дільничного терапевта. / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Трибрат Т.А. / Навчальний посібник / - Полтава, 2006 р. – 102 с.
17.Основные принципы синдромной диагностики и терапии в деятельности участкового терапевта. / Казаков Ю.М., Звягинцева Л.А., Трибрат Т.А. / -Учебное пособие. - Полтава, 2006 г. – 77 с.
18.Основні положення про роботу лікаря загальної практики - сімейної медицини./ Ждан В.М., Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Шілкіна Л.М., Трибрат Т.А./.- Навчальний посібник.- Полтава, 2005р. -201с.
19.Нормативно-правове забезпечення функціонування закладів сімейної медицини./ Ждан В.М., Лисак В.П., Воробйов Є.О., Бобирьов В.М., Грицай Н.М., Скрипник І.М., Казаков Ю.М., Шілкіна Л.М., Звягінцева Л.А., Курилко Ю.В., Радченко Р.В., Бєлікова І.В., Шілкіна Д.І., Погребняк А.П. / - Навчальний посібник.- Полтава, 2006р.-159 с.
20.Лікувально- діагностична та профілактична робота лікаря загальної практики – сімейної медицини ( терапевтичні аспекти). / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Трибрат Т.А. / Навчальний посібник .- Полтава 2007р.- 104 с.
21.Профілактика захворювань внутрішніх органів в практиці сімейного лікаря. Реабілітація. Диспансеризація. / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Трибрат Т.А., Шуть С.В., Боряк В.П. / - Навчальний посібник / - Полтава, 2007 р. – 170 с.
22. Фізіотерапевтичні засоби реабілітації в практиці лікаря сімейної медицини. / Казаков Ю.М., Звягінцева Л.А., Катюхін О.В. / - Навчальний посібник / - Полтава, 2007 р. – 35 с.
23. Рання діагностика захворювань внутрішніх органів в практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини. Реабілітація. / Казаков Ю.М., Штомпель В.Ю., Трибрат Т.А., Шуть С.В., Боряк В.П. / Навчальний посібник/ Полтава, 2007 р. – 200 с.
Серед названих робіт такі як “Поліклінічна терапія”, “Біофізичні методи корекції в клініці внутрішніх хвороб”, “Рання діагностика захворювань внутрішніх органів в практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини. Реабілітація.” видані з грифом ЦМК МОЗ України, об’ємні та закуплені УМСА для студентської бібліотеки - понад 400 примірників.

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум