tml>
 

  

 
 

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології
з профілактикою стоматологічних захворювань

Міська клінічна дитяча стоматологічна поліклініка (36020, Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 9, тел. (05322) 2-68-29; дитяча міська поліклініка №2 (36000, вул. В.Тирновська 29/2, тел. (05322) 4-21-32);
поліклінічне відділення №2 дитячої лікарні (вул.Нікітченка 2).Електронна адреса – pedodont@ukr.net

 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Навчальний процес

На кафедрі проводиться підготовка студентів із пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології (III та IV семестри), профілактики стоматологічних захворювань (V та VI семестри),  дитячої терапевтичної стоматології (VII, VIII, IX та X семестри).

З 2010-2011 н.р. на кафедрі студенти навчаються за кредитно-модульною системою. У зв’язку з цим на кафедрі створені нові методичні розробки для студентів 2-5 курсу стоматологічного факультету трьома мовами (українською, російською та англійською). Для студентів 3 курсу стоматологічного факультету розроблена програма виробничої лікарської практики та програма навчальної дисципліни «Профілактика стоматологічних захворювань» у зв'язку з переходом на кредитно-модульну систему у 2011-2012 н.р.

Багато часу на кафедрі приділяється підготовці студентів 5 курсу до ліцензійного іспиту “Крок-2”. Під час практичних занять використовуються буклети “Крок-2 стоматологія” минулих років. На кафедрі для студентів 5 курсу розроблені тестові завдання (8 варіантів по 50 завдань), які надаються студентам для письмового визначення їх рівня підготовки наприкінці осіннього та весняного семестрів.

Співробітниками кафедри у 2011 році написаний та надрукований підручник для медичних вузів України, який був перевиданий у 2018 році (Профілактика стоматологічних захворювань: підручник для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти / [Л.Ф. Каськова, Л.І.Амосова, О.О. Кулай та ін.]; за ред. проф. Л.Ф.Каськової; УМСА. – 2-ге вид., перероб., доповн. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. - 403 с.).

Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 26.02.2003р. №86 “Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру і перелік опорних кафедр вищих медичних навчальних закладів акредитації та закладів післядипломної освіти“ кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань Української медичної стоматологічної академії призначена опорною з дисципліни “Профілактика стоматологічних захворювань”. Постійно проводяться засідання опорної кафедри за участю завідуючих кафедрами стоматології дитячого віку ВУЗів України  з метою розгляду та вирішення різних питань із викладання предмету.

На кожному занятті проводиться контроль початкового рівня знань студентів за складеними співробітниками кафедри тестовими задачами за темами практичних занять. Підсумковий та заключний контроль знань проводиться на комп¢ютерах у вигляді тестових завдань. Практичні навички студентів реєструються у виданих на кафедрі щоденниках реєстрації практичних навичок.

Для забезпечення навчально-методичною літературою студентів та викладачів під час навчання на кафедрі проводиться активна видавнича діяльність. Вагома частина методичних видань затверджена до друку ЦМК МОЗ України:
- Каськова Л.Ф., Новікова С.Ч. Виробнича практика з профілактики стоматологічних захворювань / Навчальний посібник.- Полтава, 2006.- 112с.;
- Каськова Л.Ф., Левченко Н.В., Бабіна О.О., Тараненко Н.М, Кумсіє Н. С. Тлумачний словник термінів з дитячої терапевтичної стоматології (українсько-російсько-арабський) / Словник. – Полтава, 2006. –120с.;
- Каськова Л.Ф., Бабіна О.О., Амосова Л.І. Виробнича практика в якості медичної стоматологічного відділення. - Полтава, 2007.- 138с.;
- Каськова Л.Ф., Амосова Л.І., Солошенко Ю.І., Сіркович І.О. Дитяча терапевтична стоматологія (збірник ситуаційних завдань для студентів 4 – 5 курсів. – Полтава, 2011. – 208с.;
- Каськова Л.Ф., Новікова С.Ч., Абрамова О.Е. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології  (збірник тестових завдань для диференційованого тестового контролю знань студентів 2 курсу). - . – Полтава, 2011. – 103с.;
- Каськова Л.Ф., Новікова С.Ч., Абрамова О.Е  Профілактика стоматологічних захворювань (збірник тестових завдань для диференційованого тестового контролю знань студентів 3 курсу). – Полтава, 2011. – 107с.;
- Каськова Л.Ф., Хміль О.В., Сіркович І.О. Герпетична інфекція в дитячій стоматології. – Полтава, 2011. – 120с.;
- Каськова Л.Ф., Ващенко І.Ю. Профілактика стоматологічних захворювань (англомовне видання) // Навчально-методичний посібник. – Полтава, 2011. – 184с. (з грифом МОЗ України).
- Каськова Л.Ф., Карпенко О.О., Чуприна Л.Ф., Амосова Л.І. Алергічні стоматити у дітей. – Полтава, 2011. – 104с.;
- Каськова Л.Ф., Андріянова О.Ю. Виробнича практика з дитячої стоматології. – Полтава, 2013.- 124с.;
- Каськова Л.Ф., Янко Н.В., Карпенко О.О., Амосова Л.І. Медсестринська практика в дитячій стоматології ( англійською мовою). – Полтава, 2013.- 131с.; - Каськова  Л.Ф., Бережна О.Е., Ващенко І.Ю.Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології стоматології ( англійською мовою). – 140с;
- Каськова Л.Ф., Амосова Л.І., Солошенко Ю.І., Карпенко О.О., Хміль О.В. Хвороби пародонта у дітей // Навчальний посібник. – Полтава, 2014. -140с.;
- Каськова Л.Ф., Андріянова О.Ю., Амосова Л.І., Карпенко О.О., Хміль О.В., Бережна О.Е.,Солошенко Ю.І. Некаріозні ураження зубів у дітей та підлітків // Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету. –Полтава, 2015. - 231с.;
- Сестринская практика в стоматологии детского возраста: уч. пособ. / [Л. Ф. Каськова, О. А. Карпенко, Л. И. Амосова и др.]. – Полтава, 2016. – 177 с.
- Карієс зубів та його ускладнення (клініка, діагностика, лікування, профілактика) (англійською мовою): навч. посіб. / А. І. Сидорова, С. А. Павленко, Л. І. Амосова, О. Е. Бережна. – Полтава, 2015. – 104с.
- Каськова Л.Ф., Андріянова О.Ю., Амосова Л.І., Карпенко О.О., Хміль О.В., Бережна О.Е.,Солошенко Ю.І. Некаріозні ураження зубів у дітей та підлітків // Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету. –Полтава, 2015. - 231с.
- Каськова Л.Ф., Новикова С.Ч., Амосова Л.И., Карпенко О.А., Аноприева Н.М. Производственная практика по профилактике стоматологических заболеваний. – Полтава, 2016. – 218с.

Також надрукований значний обсяг методичних видань, затверджених ЦМК академії. Велика увага приділяється методичній літературі для англомовних студентів:
- Каськова Л.Ф., Ващенко І.Ю. Захворювання зубів у дитячій терапевтичній практиці (англомовне видання) // Методичні розробки практичних занять для іноземних студентів четвертого курсу стоматологічного факультету. Ч.І. – Полтава, 2010. – 156с.;
- Каськова Л.Ф., Ващенко І.Ю. Захворювання зубів у дитячій терапевтичній практиці (англомовне видання) // Методичні розробки практичних занять для іноземних студентів третього курсу стоматологічного факультету. Ч.2. – Полтава, 2010. – 144с.;
- Каськова Л.Ф., Ващенко І.Ю. Профілактика стоматологічних захворювань (англомовне видання) // Методичні розробки практичних занять для іноземних студентів третього курсу стоматологічного факультету. Ч.1. – Полтава, 2011. – 156с.;
-Каськова Л.Ф., Ващенко І.Ю. Профілактика стоматологічних захворювань (англомовне видання) // Методичні розробки практичних занять для іноземних студентів третього курсу стоматологічного факультету. Ч.2. – Полтава, 2011. – 88с.
-Kaskova L.F., Novikova S.C., Anoprieva N.M. Prevention of dental diseases (workbook of tests for 3 course students). Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2016. - 124 с.

Щорічно співробітники кафедри беруть участь у методичних конференціях та публікують статті з методики викладання і обміну педагогічним досвідом. Практичні заняття з профілактики стоматологічних захворювань із студентами 3 курсу проводяться у інтернаті №1, де викладачі разом із студентами займаються санітарно-просвітницькою роботою та проводять профілактичні огляди.

Для комп'ютерного контролю знань  створено 166 тестових завдань, база складає всього 1509 завдань. Для диференційованого тестового контролю знань створено 1350 тестових завдань.База тестових задач кафедри складає 7101 завдань.

Первинна експертиза тестових завдань для ліцензійного іспиту «Крок 2. Стоматологія» - 288 (професор Каськова Л.Ф., доцент Амосова Л.І.). Експертиза тестових завдань на відповідність державним стандартам - 560 (професор Каськова Л.Ф.).

Під час практичних занять студенти оглядають дітей у дитячих садочках і спеціалізованому інтернаті 1, проводять уроки гігієни порожнини рота та лікування зубів.

12-13 грудня 2018р. на базі кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Харківського національного медичного університету відбувся ювілейний X Конкурс студентської професійної майстерності «Сяйво посмішки. Творчі майстерні», в якому в секції «Реставрація контактного пункту при лікуванні каріозних порожнин другого класу» від кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань Української медичної стоматологічної академії брали участь студенти 4 курсу стоматологічного факультету 1 групи Баскін Євген та Газієв Анвар, а також студентка 4 курсу 11 групи Кондрух Наталія. Перше місце виборола Кондрух Наталія, друге місце отримав Баскін Євген. Студентка 3 курсу 4 групи Малєжик Єлізавета здобула перемогу в номінації «Сучасні напрямки профілактики стоматологічних захворювань у дитячому віці». Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань вітає переможців конкурсу та бажає подальших успіхів і перемог на теренах дитячої стоматології.

28.03.19 відбулась 75-а Всеукраїнська студентська наукова конференція, в якій від кафедри прийняло участь 4 студентів 3 курсу. Студентка 3 курсу 4 групи Малєжик Єлізавета здобула 3 місце в секції "Терапевтична стоматологія".

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум