Кафедра педіатрії №2

36000, м. Полтава, Клінічна база - Дитяча обласна клінічна лікарня вул. Шевченка, 34. тел. (0532) 60-64-91

 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

 

Навчально-методична робота кафедри побудована з урахуванням навчальних планів, затверджених МОЗ України, програми навчання студентів та кваліфікаційної характеристики лікаря-педіатра.

На кафедрі проводиться викладання педіатрії студентам 4-го та 6-го медичних факультетів №1, №2; 4–го курсу стоматологічного факультету та студентам факультету підготовки іноземних студентів. З 2005 року здійснюється викладання дисципліни іноземною мовою для студентів з англомовною формою навчання.

На сьогоднішній день кафедра проводить післядипломну підготовку в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі, підвищення кваліфікації лікарів на циклі передатестаційного та тематичного удосконалення з фаху «Педіатрія» та здійснює підготовку сімейних лікарів з розділу педіатрії.

Методичне забезпечення навчального процесу здійснюється за рахунок розроблених на кафедрі методичних рекомендацій для викладачів та студентів, які видані українською, російською та англійською мовами. Крім того, на практичних заняттях та лекціях використовуються мультимедійні презентації, навчальні відеофільми.

Щоденне спілкування з хворими, детальний огляд пацієнтів, написання студентами історії хвороби та проходження виробничої практики дає можливість викладачу проаналізувати набуті теоретичні знання та практичні навички.

 

Для удосконалення навчального процесу використовуються тестові завдання ліцензійних іспитів «Крок 2», та «Крок 3», проблемні ситуаційні завдання, проводиться тестовий комп'ютерний контроль. Така методика дозволяє в цілому проаналізувати поступовий процес навчання, проконтролювати його, провести корекцію з метою виховання кваліфікованого спеціаліста.

Головне завдання викладачів - навчити студента клінічно мислити, ознайомити його з особливостями діагностики і лікування дитячих хвороб, максимально наблизити до професійної діяльності.

Кафедра педіатрії №2 ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтави є опорною кафедрою стоматологічних факультетів з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” кваліфікації „Лікар-стоматолог” вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з дисципліни педіатрія відповідно до наказу МОЗ України №532 від 23.08.2012 р. Двічі на рік проводяться розширені, а також виїзні методичні наради опорної кафедри з профільними кафедрами, присвячені нагальним питанням щодо викладання дисципліни «Педіатрія» на стоматологічних факультетах ВДМЗ України.
Співробітниками кафедри складено програму навчальної дисципліни «Педіатрія» для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації МОЗ України за спеціальністю 7.12010005 - «Стоматологія» (затверджена ЦМК МОЗ України 12.04.2012 р.); проводиться рецензування підручників, навчально-методичних видань профільних кафедр ВМНЗ України.
Видавницька діяльність навчально-методичної літератури на кафедрі за 2012-2015 рр.:
1. Педіатрія. Під ред. Крючко Т.О., Абатурова О.Е. Національний підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України. Київ: «Здоров’я», 2015. – 207 с.
2.Pediatrics:textbook/T.O.Kryuchko,O.Y.Abaturov,T.V.Kushnereva et al.:edited by T.O.Kryuchko,O.Y.Abaturov .-Kyiv:AUS Medicine Publishing, 2016.-208 p.
2. Практические навыки по педиатрии для студентов 4-го курса медицинского факультета /Крючко Т.А., Пеший Н.Н. и др. Учебное пособие. Полтава, 2015. – 159с.
3. Найбільш поширені соматичні захворювання респіраторного та шлунково-кишкового тракту у дітей в амбулаторній практиці лікарів первинної медико-санітарної допомоги. Крючко Т.О., Ткаченко О.Я., Несіна І.М. Навчальний посібник для лікарів загальної практики сімейної медицини, педіатрів, лікарів-інтернів, викладачів вищих медичних навчальних закладів України. – Харків: Планета-прінт, 2014.- 234 с. (з грифом МОН);
4. Практикум семейного врача /Крючко Т.А., Пеший Н.Н., Танянская С.М. и др. Учебное пособие для врачей семейной медицины, педиатров, врачей-интернов, иностранных и отечественных студентов высших государственных медицинских заведений IV уровня аккредитации. – Полтава, 2014.- 274 с.
5. Практическая педиатрия /Крючко Т.А., Пеший Н.Н., Танянская С.М. и др. Учебное пособие для иностранных и отечественных студентов высших государственных медицинских заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов, педиатров и врачей семейной медицины. – Полтава, 2014.- 231 с.
6. Врачебный практикум /Крючко Т.А., Пеший Н.Н., Танянская С.М. и др. Учебное методическое-пособие для иностранных и отечественных студентов высших государственных медицинских заведений ІІІ-IV уровня аккредитации, врачей-интернов, педиатров и врачей семейной медицины. – Полтава: ООО НПП «Укрпромторгсервис», 2013.- 178 с.
7. Педіатрія /Крючко Т.О., Абатуров О.Є., Кушнерева Т.В., Герасименко О.М. Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України. Полтава, Дніпропетровськ, 2012. – 166 с. (з грифом МОЗ);
8. Неотложные состояния у детей и подростков. /Крючко Т.А., Пеший Н.Н. Забайрачний Н.М. и др. Учебное пособие для студентов высших государственных медицинских заведений IV уровня аккредитации и врачей-интернов. – Полтава, 2012.- 252 с.
9. Кардиология детского и подросткового возраста. /Крючко Т.А., Пеший Н.Н. Учебное пособие для иностранных студентов высших медицинских заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов, педиатров, кардиоревматологов и врачей семейной медицины. Полтава, 2012. - 290 с.
10.Неотложная помощь в педиатрии / Крючко Т.А., Пеший Н.Н., Танянская С.М. и др.Уч.-метод. пособие для врачей-педиатров,  семейных врачей-интернов, а также отечественных и иностранных студентов Высших государственных медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации   Гриф ЦМК ВДНЗУ «УМСА», 2016.-244 с
11. Практические вопросы педиатрии / Крючко Т.А., Пеший Н.Н., Танянская С.М. и др. Уч. пособие для педиатров, врачей-интернов, иностранных и отечественных и иностранных студентов высших государственных медицинских заведений IV уровня аккредитации Гриф ЦМК ВДНЗУ «УМСА», 2016.-190 с.
12. Соматическая патология детского возраста/ Под. ред. проф. Крючко  Т.А. Уч. пособие для тренинга и подготовки иностранных студентов с русскоязычной формой обучения к  лицензированному экзамену «Крок 2. Общеврачебная подготовка»      Гриф ЦМК ВДНЗУ «УМСА», електронний аналог друкованого видання, 2016 -79 с.
Співробітники кафедри, за дорученням ЦТ МОЗ України, щорічно проводять роботу по створенню тестів для ліцензійних іспитів «Крок 2. та «Крок 3. Загальна лікарська підготовка».

http://www.umsa.edu.ua/pic/kaf_hosppediatr/kaf_hosppediatr_navch18.jpg

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум