Кафедра гігієни, екології та охорони праці в галузі

   

База кафедри: м. Полтава, вул. Шевченка 23, морфологічний корпус, другий поверх, телефон (05322) 7-17-12

Наукова робота


Співробітники кафедри приймали участь у наступних комплексних наукових темах:

“Гігієна праці лікаря-стоматолога та зубного техніка”.

"Медико-гігієнічне значення циркуляції лістерій на об'єктах санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні".

"Запальні та незапальні хвороби органів і систем людини, що формуються під впливом екологічних, стресових, імунних, метаболічних та інфекційних чинників. Стан гемогомеостазу, гемодинаміки при застосуванні традиційних та нетрадиційних засобів лікування".

"Роль дисбалансу системи поліпептидного регулювання в розвитку патологічних станів, пов'язаних з дією несприятливих факторів навколишнього сере-довища, та шляхи їх корекції препаратами поліпептидної природи".

«Дослідження техногенно-підсилених радіоактивних джерел природного походження, що утворюються на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості та розробка профілактичних заходів по запобіганню надлишкового опромінення працівників підприємств цієї галузі».

«Еколого-гігієнічна оцінка даних моніторингу забруднення поверхневих вод Дніпровського басейну в середній течії з використанням в якості біологічних індикаторів гідробіонтів зоопланктону».

На кафедрі виконується ініціативна НДР:

«Наукове обґрунтування профілактики негативного впливу окремих чинників довкілля на якість життя і стан здоров’я дітей в умовах геохімічної провінції» (№ держреєстрації 0111U8522).

«Наукове обґрунтування психогігієнічного супроводу соціальної адаптації студентів-іноземців у медичних ВНЗ України» з терміном виконання 2016-2020 рр.

На основі виконання наукових досліджень по цим темам за десятирічний період захищено 6 кандидатських дисертацій.

Матеріали наукових досліджень були впроваджені у навчальний процес кафедр загальної гігієни та екології, інфекційних хвороб та епідеміології, мікробіології, імунології та вірусології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я, нормальної фізіології, біохімії, патологічної фізіології, клінічної та експериментальної фармакології, фармакології з медичною рецептурою, про що є відповідні акти впровадження з наступних вищих навчальних закладів Украї-ни:

 • Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)
 • Харківський державний медичний університет
 • Національна фармацевтична академія (м. Харків)
 • Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пірогова
 • Луганський державний медичний університет
 • Дніпропетровський державний медичний університет
 • Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського
 • Івано-Франківська державна медична академія
 • Запорізька державна медична академія
 • Харківська медична академія післядипломної освіти
 • Сумський державний університет
 • Санкт-Петербурзька медична академія післядипломної освіти

Впровадження підтверджуються відповідними актами, методичними посібниками, методичними рекомендаціями, в тому числі для практичної охорони здоров’я.

Особливо треба відмітити значущість впровадження результатів наукових досліджень по пріонних захворюваннях, що виконувались на базі ЦНДЛ та ка-федри загальної гігієни і екології. По цим дослідженням в 2001 році асистентом кафедри гігієни Коваль Т.І. була захищена перша в Україні дисертаційна робота по епідеміології пріонних захворювань в Україні. Впровадження результатів роботи мало загальнодержавне значення, по представленню УМСА наказом міністра охорони здоров’я № 196 від 24.05.2001 р. була створена комісія по роз-робці невідкладних заходів попередження розповсюдження та ліквідації пріонних інфекцій та введення санітарного нагляду за пріонними захворюваннями. В склад комісії з 12 осіб ввійшли 2 представника УМСА (проф. Грицай Н.М., проф. Катрушов О.В.). В навчальні плани кафедр гігієни, епідеміології, патологічної фізіології, інфекційних хвороб вищих навчальних закладів України централізовано внесені доповнення по обов’язковому викладанню матеріалу по пріонних інфекціях.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Викладачі кафедри щороку залучають студентів до участі у роботі наукових конференцій молодих вчених та написання ними науково-пошукових робіт та тез. Під час виконання своїх робіт студенти проводять дослідження, аналізують отримані дані,  результати яких потім публікуються у збірках студентських наукових робіт нашого вишу та інших вищих навчальних закладів України.
Засідання студентського наукового гуртка проводяться щомісячно, кожний третій четвер, на кафедрі. До розгляду пропонуються теми, які можуть стати в пригоді молодим науковцям, нині та в подальшому, при вивченні та дослідженні тих чи інших проблем і питань гігієни та санітарії:

 • Правила вивчення та реферування літературних джерел.
 • Освоєння методик отримання матеріалу.
 • Освоєння статистичних методів дослідження.

А також пропонуються такі теми для досліджень, як:

 • Навколишнє середовище та його гігієнічне значення.
 • Основні джерела забруднення повітря житлових та адміністративних приміщень та сучасні методи захисту повітряного середовища.
 • Комбінований вплив шкідливих чинників навколишнього середовища та методи його дослідження.
 • Санітарні вимоги та правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.
 • Інфрачервоне випромінювання штучного походження, прилади для його визначення та використання в медицині.
 • Іонізація повітря, його види та вплив на організм людини.
 • Ультрафіолетове випромінювання в роботі лікаря.
 • Вивчення стану фізичного розвитку та захворюваності дітей шкільного віку в залежності від стану їх харчування.
 • Науково-психічне навантаження як фактор, що впливає на працездатність лікаря-стоматолога.

Щороку СНТ кафедри має своїх переможців на студентських конференціях.

Так найбільш активними учасниками гуртка у 2015 – 2016 навчальному році зарекомендували себе такі студенти: 5 курс мед.ф-т 1 та 2 - Трубецький М.В. (гр.13), Борсук Ю.В.(гр.17 ), Сінельник Ю.В. (гр.17 ), Саргош Є.Г. (гр. 24),  4 курс мед.ф-т 1 та 2 – Саргош О.І. (гр.22), Гущак М.В. (гр. 15), Лопирьова Л.О. (гр.1).

 


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум