Кафедра патофізіології

м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Морфологічний корпус. Тел. 7-44-11
 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

Наукова робота

Напрямки наукової роботи:

- кисень- та NO-залежні механізми ранового процесу, запалення, інтоксикацій, метаболічного синдрому, атерогенезу;

- механізми патогенної дії екологічно небезпечних чинників, що діють в умовах аграрно-промислового регіону;

розробка та експериментальне обґрунтоване застосування нових лікарських форм місцевого застосування, що імплантуються в організм (фармакологічно модифікованих хірургічних шовних матеріалів тощо);

- теоретична розробка основних категорій загальної нозології.

Співробітниками кафедри (проф. В.О.Костенко, доц. С.В.Денисенко, ст. викл. Н.В.Соловйова) обгрунтовується поняття "синдрому надлишкового утворення оксиду азоту", яке вважається доцільним для привернення уваги науковців та практичних лікарів до комплексу порушень, пов'язаних з негативною дією великих концентрацій NO (пригнічення окиснювального фосфорилювання, мітохондріального дихання, залізо- та мідьвмісних антиоксидантних ферментів, біосинтезу нуклеїнових кислот і білка, недоцільної індукції апоптозу тощо).

Виявлено, що біологічні ефекти NO пов'язані те тільки з кількістними показниками цієї сполуки, але і з джерелом її утворення. Так, NO, що утворюється у результаті нітрат- та нітритредуктазних реакцій може мати діаметрально протилежну дію у порівнянні з NO, що утворився у той же час унаслідок активності ендотеліальної чи нейрональної NO-синтази.

Професор В.О.Костенко дослідив кисень- та NO-залежні закономірності загоєння асептичних ран та можливості керування цим процесом за допомогою нових хірургічних шовних матеріалів з метаболічною дією. Наслідком цих досліджень є розробка нових хірургічних шовних матеріалів, модифікованих лікарськими засобами (етонієм, мексидолом, L-аргініном).

З 2000 року на кафедрі патофізіології підготовлено та захищено 2 докторські та 11 кандидатських дисертацій, підготовлено 7 науковців в аспірантурі зі спеціальності "патологічна фізіологія". Одержано більше 10 авторських свідоцтв та патентів.

Аспірант кафедри патофізіології Акімов О.Є., після проходження конкурсного відбору, приймав участь у міжнародному семінарі з підвищення професійної майстерності вчених Researcher’s Connect 2017. Організатором семінару виступило представництво British Council в Україні. Семінар проходив на базі «Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка» 26-28 вересня 2017.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум