Кафедра внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією

   

1-а міська лікарня, 36038, м.Полтава, вул. Олеся Гончара, 27-а, тел: 67-62-69

Наукова робота


Основними науковими напрямами кафедри є генетичні аспекти артеріальної гіпертонії та обґрунтування патогенетичного диференційного лікування артеріальної гіпертензії, проблеми апоптозу, проблеми алергології та імунології, розробка методів профілактики та лікування хвороб, які походять із метаболічного синдрому.

За період з 1967 року на кафедрі захищено 2 докторських та 26 кандидатських дисертацій, підготовлено 16 аспірантів та 15 клінічних ординаторів.

Співробітниками кафедри написано 646 наукових праць, розроблено 77 патентів та 18 раціональних пропозицій.

Також видано 16 монографій, із них 6 в останні 5 років під редакцією проф. І.П. Кайдашева із співавторами. Серед них «Тканевые регуляторные пептиды» - 2003р., «Регуляція активності мембрани та процесів апоптозу лімфоїдних клітин тканинними пептидами» - 2004р., «Очерки иммунобиологии слизистой оболочки полости рта» - 2008р., в 2011 — «Односеансний метод лікування пульпіту».

До найбільш вагомих наукових досягнень кафедри можна віднести наступні здобутки:вивчення ролі системного запалення у патогенезі ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2-го типу, яке виступає провідною патогенетичною ланкою; вивчення ендотеліальної дисфункції у хворих на метаболічний синдром та застосування комбінації метформіну із раміприлом, а також застосування піоглітазону в комплексній терапії для лікування хворих на метаболічний синдром; застосування метформіну для профілактики розвитку цукрового діабету 2-го типу та його серцево-судинних ускладнень за рахунок прояву системної протизапальної дії препарату; визначення методів профілактики у пацієнтів з метаболічним синдромом з метою діагностики та профілактики ускладнень з боку серцево-судинної системи.

Співробітниками кафедри розроблені наступні методи лікування хвороб, які походять із метаболічного синдрому: комплексне лікування хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом із застосуванням комбінації метформіну із раміприлом; комплексне лікування хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу із включенням додатково піоглітазону; фармакогенетичний підхід до лікування артеріальної гіпертензії та ренопаренхіматозної гіпертензії кандесартаном із лізіноприлом з урахуванням поліморфізму гена судинного рецептора до ангіотензину II I типу.

Також колективом кафедри розроблені наступні методи діагностики і прогнозування: визначення високо специфічних маркерів ендотеліоцитів методом проточної цитофлюорометрії (визначення циркулюючих CD32+ CD40+ ) у пацієнтів з метаболічним синдромом з метою діагностики та профілактики ускладнень з боку серцево-судинної системи; метод прогнозування клінічних особливостей, перебігу артеріальної гіпертензії в залежності від поліморфізму гена судинного рецептора до ангіотензину II I типу, та зв'язок генотипу з розвитком та перебігом гіпертензивного синдрому, чутливістю до гіпотензивної терапії, ступенями ураження органів-мішеней при гіпертонічній хворобі та захворюваннях нирок.

Кафедра внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією є клінічною базою Фармакологічного комітету МОЗ України з вивчення лікарських засобів з 2005 року. На базі кафедри проводяться багатоцентрові рандомізовані плацебо-контрольовані клінічні випробування, зокрема з пульмонології (лікування хронічного обструктивного захворювання легень, бронхіальної астми, пневмонії), алергології, кардіології (лікування гострого коронарного синдрому, артеріальної гіпертонії, миготливої аритмії).

Також наукові дослідження співробітників кафедри присвячені вивченню механізмів патогенетичної терапії та патогенезу туберкульозу (професор Ярешко А.Г.), проблем хіміорезистентності МБТ (асистент Філатова О.В.), ефективності реабілітації хворих на туберкульоз (асистент Цапенко Ю.П.), розробці методів підвищення ефективності лікування туберкульозу з використанням продуктів бжолярства, ехінацеї, глюкокортикостероїдів (асистент Куліш М.В., асистент Цапенко Ю.П., асистент Філатова О.В.).

За час існування кафедри її працівниками написано і захищено 3 докторські дисертації (Ярешко А.Г., Коломієць В.М. і Голеницький О.І.) та 3 кандидатські дисертації (Вородюхіна А.К., Ільченко В.І. і Негрій О.І.).

Колектив постійно співпрацює з ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. акад. Ф.Г.Яновського НАМН України» (м. Київ).

В 2011 р. була запланована і виконується ініціативна НДР «Клініко-функціональні та морфологічні особливості перебігу захворювань респіраторної системи (туберкульозу, саркоїдозу, дисемінованих процесів та ХНЗЛ) на різних етапах лікування, реабілітації та профілактики» (2011-2015 р.р.), номер держреєстрації 0110U008151.


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум