науковий відділ

36024 м.Полтава вул. Шевченка, 23 Науковий відділ тел. (05322) 2-90-01

 
 

Матеріали для завантаження

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
  Перелік державних програм у сфері профілактичної та клінічної медицини
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 

 

Проректор з наукової роботи д.мед.н,
професор Кайдашев
Ігор Петрович

У період з 1931 по 1967 роки науково-навчальну роботу очолювали: професор Є.М. Гофунг (1931-1941), професор А.К. Горчаков (1945-1951), професор Т.В.Золотарьова, доцент Г.С. Воронянський, доцент Р.С. Філонова, доцент Н.Д.Лісова (1962-1964), доцент Н.Я.Малікова (1964-1973).

Наукова частина після переводу Харківського медичного стоматологічного інституту в Полтаву була організована в 1974 році. Очолив її проректор із наукової роботи професор П.П.Бачинський, з 1975 по 1984 роки - професор П.М. Ковтуновський, з 1984 по 1992 роки - професор В.П.Міщенко, з 1992 по 2009 рік - проф. Н.М.Грицай.

З 2009 року науковим відділом керує професор Кайдашев Ігор Петрович.

Належний рівень професорсько-викладацького складу і якість викладання підтримується системою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та проведенням науково-дослідної діяльності.

В академії проводиться підготовка кадрів у докторантурі, аспірантурі, магістратурі, клінічній ординатурі. Однією із форм підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів є самостійна робота над дисертацією.

У науковому відділі надається методична та практична допомога щодо оформлення документів при плануванні і виконанні дисертаційних, науково-дослідних, магістерських робіт. Проводиться щорічна атестація аспірантів. Науковий відділ створює належні умови для дотримання вимог ВАКу до дисертаційних робіт, особливо відносно кількості та якості публікацій. Розроблено і контролюється план підготовки науково-педагогічних кадрів.

В останні роки в академії проводиться підготовка студентів та фахівців вищої кваліфікації у клінічній ординатурі, магістратурі та аспірантурі серед іноземних громадян:

В
цілому, якість та ефективність підготовки іноземних фахівців є задовільною, рекламацій закладів та установ охорони здоров’я з боку їх країн не було.

Науково-дослідна робота в академії проводиться науково-педагогічними працівниками кафедр, науковими співробітниками НДІ «генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики», проблемних лабораторій.

Координує наукові дослідження в академії Координаційна рада (створена в 1994 році) науково-дослідного центру, який є науковою структурою, що об’єднує у своєму складі всі підрозділи, які виконують і забезпечують виконання наукових досліджень і розробок.

Академія має:
клінічні бази з усіх профілів клінічних дисциплін;
віварій, в якому містяться лабораторні тварини в кількості, достатній для проведення НДР. Є основним підрозділом академії, яке забезпечує належний рівень досліджень.

В академії виконуються НДР, які стали переможцями конкурсів, оголошених МОЗ України та Міністерством у справах науки і технологій, виконуються також ініціативні науково-дослідні роботи.

У стоматологічній академії сформувалися 8 наукових шкіл.

1. Хірургічної стоматології, керівник - академік Української академії наук національного прогресу, доктор медичних наук, професор О.В.Рибалов. Основними напрямками наукових досліджень є розробка питань запальних і дистрофічних захворювань щелепно-лицевої ділянки, питання реконструктивних оперативних втручань у щелепно-лицевій ділянці дітей та дорослих.

2. Біологічної хімії, керівник - академік Нью-Йоркської академії наук, доктор медичних наук, професор Л.М.Тарасенко. Основним напрямком роботи наукової школи є біохімічні механізми стресорних ушкоджень органів системи травлення та їх корекція.

3. Патологічної анатомії, керівник - академік Інтернаціональної академії патології, доктор медичних наук, професор А.П.Гасюк. Основними напрямками наукових досліджень є розробка закономірностей пухлинного росту, стоматологічних захворювань та серцево-судинної патології.

4. Терапевтичної стоматології, керівник - доктор медичних наук, професор П.Т.Максименко. Основними напрямками наукових досліджень є: патогенез, діагностика, профілактика та лікування захворювань пародонту, слизової оболонки порожнини рота, їх взаємозв’язок із патологією інших органів та систем організму, а також діагностика, профілактика та лікування ускладнень лікарської терапії у стоматологічній практиці.

5. Терапевтична - створена доктором медичних наук, професором М.А.Дудченком. Основні наукові напрямки - патогенетичне лікарське та бальнеологічне санаторно-курортне лікування нефро-урологічних і гастроентерологічних хворих. Перекисне окислення ліпідів у механізмі розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, патогенетичне комплексне диференційне лікування хворих із використанням сорбційно-квантової терапії з антиоксидантами та інших нетрадиційних методів лікування.

6. Акушерства та гінекології, керівник - доктор медичних наук, професор А.М.Громова. Основні наукові напрямки - вивчення питань інсектології, корекції гемостазіологічних порушень в акушерстві та гінекології, проблеми патогенезу прееклампсії, невиношування вагітності та передракових процесів жіночих статевих органів.

Актуальні проблеми, наукові досягнення, отримані при виконанні НДР, представляються у трьох фахових наукових журналах - “Проблеми екології та медицини”, “Вісник проблем біології та медицини”, «Світ біології та медицини», «Український стоматологічний альманах» “Дент Арт”, які видаються в академії.

У нашій академії з 1991 р. працює спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія.

З метою підвищення експертизи дисертаційних робіт на етапі попереднього розгляду згідно з вимогами ВАК України, в академії з 1997р. функціонують апробаційні ради № 1 та № 2. Це сприяє об’єктивній критичній передзахисній оцінці дисертаційних робіт на основі всебічного обговорення їх провідними спеціалістами. Згідно з розробленим положенням про апробаційну раду, на їх засіданнях проводиться також захист кваліфікаційних магістерських робіт.

На більшості кафедр студенти-гуртківці опановують складні методи лабораторних досліджень, беруть участь у експериментальній та клінічній роботі. Результати наукової роботи студенти доповідають на підсумкових студентських наукових конференціях, які проводяться у квітні кожного року. Студенти академії беруть участь також у Міжнародних медичних конгресах та конференціях студентів і молодих учених.

Головою студентського наукового товариства є д.мед.н., професор Лобань Г.А. В академії діє Рада молодих вчених та спеціалістів, яку очолює д.мед.н., професор В.О.Костенко. Щорічно проводяться Міжнародні конференції молодих учених та видаються збірки тез. Працює постійно діюча школа-семінар для молодих учених за науковими напрямками академії.

Науковці академії здійснюють співробітництво з науковими навчальними закладами та іншими підприємствами нашої держави.

Стоматологічна академія підтримує зв’язки з ученими далекого і близького зарубіжжя.

Щороку проводиться Великий навчальний семінар “Дент-Арт”, організаторами якого є академія, фірма “Дентсплай ЛТД” (Великобританія) і “Комподент” (м.Полтава). В академії працює інформаційний центр, який має доступ до міжнародної мережі Інтернет. Створена WEB-сторінка академії в мережі Інтернет, яка має розділи із навчального процесу, досягнень у науці та суспільному житті ВНЗ. Електронна пошта забезпечує зв’язок з усіма абонентами як в Україні, так і в країнах далекого і ближнього зарубіжжя. Приємно відзначити, що серед медичних навчальних закладів України WEB-сторінка нашої академії по рейтингу знаходиться на 4-му місці.

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум