Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ)

Контакти: genimmuninst@yandex.ru

   

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти та науки України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 
 

 

Директор НДІ, доктор медичних наук, доцент
Л.Е.Вєсніна

Історія НДІ веде свій початок з Центральної науково-дослідної лабораторії (ЦНДЛ), яка була створена в 1989 року. Спочатку лабораторія розташовувалась в єдиній кімнаті кафедри біохімії, згодом отримала 6 кімнат на кафедрі нормальної фізіології, а з листопада 1995 року розташована в новому лабораторному корпусі академії.


 

Проректор з наукової роботи д.мед.н,
професор І.П. Кайдашев
 

к.б.н., ст.н.сп. Л.В.Беркало
 

к.с/г.н., ст.н.сп. Л.О.Куценко

 
к.мед.н., ст.н.сп. О.А.Шликова
 
к.б.н., ст.н.сп. Н.О.Боброва
 
к.мед.н., н.сп. Н.Л.Куценко
 
к.б.н., Т.В.Мамонтова
 
м.н.сп. М.В.Микитюк
 
м.н.сп. О.В.Ізмайлова
 
м.н.сп. А.Ф.Баранова
 

дослідник-стажист І.Л.Солохіна

 
лаборант В.І.Кішун

Завідувачі ЦНДЛ: О.І.Цебржинський (1989-1990р.р.), Н.М.Грицай (1990-1992р.р.), О.В.Катрушов (1992-1996р.р.), І.П.Кайдашев (1996-2009р.р.) впровадили більш ніж 200 методів дослідження, обладнали лабораторію сучасними приладами та забезпечили необхідними реактивами. До 1995 року ЦНДЛ складалась з біохімічного відділу (зав. к.б.н. О.І.Цебржинський, старші наукові співробітники - к.б.н. Н.Д.Нарижнюк, Л.О.Куценко, А.С.Фадєєва; старші лаборанти - А.Ф.Баранова, В.І. Кишун: лаборанти - Н.О.Масальска, В.Г.Стенько), радіологічного відділу (зав. - к.б.н. А.А.Литвин; старші лаборанти - О.О.Гейко, О.В.Кислей, І.А.Стегній, Л.В.Фесенко), відділу гемокоагуляції (зав. - к.м.н. Ю.І.Сіленко, к.м.н. Н.В.Литвиненко, к.б.н. В.М.Соколенко, науковий співробітник Л.В. Беркало; старші лаборанти - О.К.Новак, В.К. Пархоменко, С.С.Подзоров); гістологічного відділу - (зав. к.б.н. М.Ю.Жукова), відділу клінічних досліджень (зав. - к.м.н. Г.М. Дубінська), проблемної науково-дослідної лабораторії (зав. - к.м.н. І.П.Кайдашев; старші лаборанти - Н.О.Боброва, О.В.Бобович; лаборант - В.А.Сисюк).

В ЦНДЛ працювали до 2009р. 16 співробітників: завідувач ЦНДЛ, професор, д.мед.н. - Кайдашев І.П.; старші наукові співробітники - к.б.н. Беркало Л.В., к.с/г.н. Куценко Л.О., к.б.н. Боброва Н.О., к.мед.н. Шликова О.А.; науковий співробітник: к.мед.н. - Куценко Н.Л.; молодші наукові співробітники: Микитюк М.В., Баранова А.Ф., Ізмайлова О.В.; стажисти-дослідники - Мамонтова Т.В., Солохіна І.Л.; лаборант - Кишун В.І.; підсобні робітники - Ломова Н.П., Житченко Ю.І., Танько Л.М.; бухгалтер-економіст - Кліменко Н.В.

ЦНДЛ забезпечувала підготовку аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів шляхом надання науково-методичної та науково-технічної допомоги науковцям академії, створювала належний науковий рівень досліджень. Наявність ЦНДЛ дозволяла сконцентрувати сучасне наукове обладнання, підготувати власні наукові кадри, які володіють сучасними методами досліджень. Рівень сучасної медико-біологічної науки не дозволяє аспіранту протягом року опанувати методиками, тим більш забезпечити якість їх виконання, яка б задовольняла вимоги GLP та інших стандартів. ЦНДЛ була ядром, навкруги якого об’єднувалася основна частина науковців академії.

Фундаментальні дослідження

Вивчення механізмів пептидної регуляції процесів апоптозу за участю органних пептидних комплексів.
Вивчення процесів вільнорадикального окислення та антиоксидантного захисту, розробка методів їх корекції.
Дослідження стану зсідання крові при різних захворюваннях та пошук нових засобів регуляції агрегатного стану крові.
Вивчення взаємозв’язку між системами резистентності організму - перекисним окисленням ліпідів, гемокоагуляцією, імунітетом та неспецифічною резистентністю організму.
Дослідження системи пептидної регуляції та її стану за умов типових патологічних процесів: гіпоксія, стрес, запалення, ішемія, онкологія, алергія.
Дослідження основних механізмів патогенезу пародонтиту та розробка шляхів корекції.
Дослідження імунологічного апарату слизової оболонки порожнини рота при стоматологічних захворюваннях.
Вивчення впливу окремих пептидів пептидного екстракту підшлункової залози на стан клітин підшлункової залози.

Прикладні дослідження

Створення нових лікарських препаратів на основі природних біологічно-активних речовин пептидної природи - вермілат, панкреолат, нефролат (тваринного походження) та організація їх промислового виробництва.
Проведення до клінічних випробувань нових лікарських препаратів.
Дослідження імунних взаємодій у слизовій оболонці порожнини рота і їхньої ролі у патогенезі стоматологічних захворювань.
Розробка нових лікарських форм для стоматологічної клініки.
Розробка нових медикаментозних методів для лікування пародонтита, гінгівіта та пародонтоза.
Проведення клініко-лабораторних діагностичних досліджень.
Дослідження імунологічного апарату слизової оболонки порожнини рота при стоматологічних захворюваннях.

Перспективні дослідження
Дослідження молекул головного комплексу гістосумісності та молекулярних шаперонів як можливих рецепторів пептидних біологічно-активних речовин, їх участі в пато- і саногенезі.
Вивчення асоціацій аутоімунних захворювань (гломерулонефрит, розсіяний склероз, бронхіальна астма, пародонтит, аутоімунний тиреоідит).
Дослідження молекулярно-генетичних аспектів патогенезу артеріальної гіпертензії для розробки нових методів та диференційованого лікування.
Дослідження процесів апоптозу лімфоїдних клітин як діагностичний критерій атопічних захворювань та база розробки нових методів лікування.
Вивчення імунологічного апарату м’яких тканин порожнини рота при генералізованому пародонтиті та ортопедичних втручаннях для розробки сучасних методів імунокорекції.
Вплив антилейкотриєнів та антигістаміних препаратів 2-го покоління на процеси апоптозу мононуклеарів периферійної крові у хворих з атопічною бронхіальною астмою.

В 1989-2009р.р. на базі ЦНДЛ виконано 65 кандидатських та 16 докторських дисертаційних робіт. ЦНДЛ атестована Фармкомітетом МОЗ України на проведення доклінічних іспитів нових лікарських препаратів, на право діяльності як клініко-діагностичної лабораторії. Наявність ЦНДЛ дозволяла забезпечити якість, легетимність та контроль проведення наукових досліджень, в т.ч. клінічних іспитів, які проводилися клінічними кафедрами академії.

ЦНДЛ була потужним науково-дослідним підрозділом, який очолював д.мед.н., професор І.П. Кайдашев. Працювало 6 кандидатів наук, відсоток наукових працівників із науковим ступенем складав 80%. На базі ЦНДЛ проходили підготовку два аспіранти з фаху «Імунологія та алергологія». За період існування на базі ЦНДЛ виконано біля 30 НДР за угодами із МОЗ України. Всі ці теми вибороли пріоритетне фінансування завдяки високому науково-методичному рівню, оригінальним ідеям дослідження. НДР виконувались в межах Державних програм «Цукровий діабет», «Артеріальна гіпертензія», «Програми профілактики стоматологічних захворювань».

ЦНДЛ відігравала важливу роль у впровадженні принципів доказової медицини в академії. Співробітники ЦНДЛ пройшли курси із GLP (good laboratory practice), лабораторія атестована МОЗ України, регулярно проходить аудиторські перевірки - тільки в 2003-2004, 2007-2008р.р. - перевірки американською та німецькою фармацевтичними компаніями. Виконання робіт співробітниками УМСА в центральній лабораторії суттєво полегшував здійснення контролю та перевірку первинної документації. В ЦНДЛ існував архів, організований згідно всіх вимог. На базі ЦНДЛ існувала постійно діюча школа-семінар, на якій розглядалися питання в т.ч. доказової медицини, а також всі клінічні багатоцентрові дослідження та інші види досліджень нових лікарських препаратів. В середньому, щорічно проводилося двадцять тисяч аналізів. Більшість аналізів були зроблені для визначення діагнозу та корегування лікування хворих, зокрема, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Перелік дисертаційних робіт, виконаних співробітниками ЦНДЛ

Співробітники ЦНДЛ захистили 4 докторські дисертації:
Грицай Н.М. «Индивидуализация лечения больных с начальными нарушениями кровоснабжения головного мозга на основе изучения патогенетических механизмов». Специальность 14.00.13 - нервные болезни, 1993 г.
Катрушов О.В. «Використання нових органоспецифічних поліпептидних препаратів для експериментальної терапії патологій, викликаних пошкоджуючими факторами навколишнього середовища». За спеціальністю 14.00.25 - фармакологія, 1998р.
Кайдашев І.П. «Регуляторний пептидний комплекс нирок: отримання, фізико-хімічні властивості, зв’язок з головним комплексом гістосумісності, імунобіологічні ефекти та розробка фармакологічної речовини». За спеціальністю 14.03.08 - імунологія та алергологія, 1999р.
Цебржинський О.І. «Прооксидантно-антиоксидантный гомеостаз животных в норме и при различных воздействиях». Специальность 03.00.13 - физиология, 03.00.04 - биохимия, 2001р.
11 кандидатських дисертацій:
Цебржинський О.І. «Вплив фториду натрію на процеси вільнорадикального окислення і антиоксидантної системи». За спеціальністю 03.00.04 біохімія, 03.00.13 - фізіологія людини і тварин, 1992р.
Кайдашев І.П. «Вплив поверхневих глікопротеїдів еритроцитів на взаємодію їх мембран з нейтрофільними лейкоцитами та лімфоцитами». За спеціальністю 14.03.14 - імунологія та алергологія, 1995р.
Куценко Л.О. «Фізіологічна активність поліпептидного комплексу, одержаного з тканин серця свиней - кордіолату». За спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин, 1997р.
Баштовенко О.А. «Пептидна регуляція захисних систем крові в умовах норми та при різних фазах експериментального запалення». За спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин, 1998р.
Беркало Л.В. «Вікові особливості взаємодії еритроцитів та лейкоцитів крові людини». За спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин, 1999р.
Гейко О.О. «Фізіологічна активність природного пептидного комплексу нирок та його синтетичних аналогів в умовах норми і експериментальних її порушень». За спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин, 1999р.
Гаркович О.Л. «Фізіологічна активність пептидного комплексу печінки». За спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин, 2000р.
Квак О.В. «Вплив пептидного комплексу нирок на процеси секреції та реабсорбції в цьому органі». За спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин, 2001р.
Боброва Н.О. «Вплив основних медіаторних систем організму на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів». За спеціальністю - 03.00.13 фізіологія людини і тварин, 2002р.
Шликова О.А. «Вплив пептидного комплексу тимуса-тималіну та природного пептидного комплексу нирок на процеси апоптозу лімфоцитів периферійної крові за фізіологічних умов та модуляції активності їх внутрішньоклітинних регуляторних систем». За спеціальністю 14.03.03 - нормальна фізіологія, 2003р.
Рябенко В.В. «Роль пептидного комплексу тимуса-тималіну та природного пептидного комплексу нирок в регуляції процесів апоптозу тимоцитів за фізіологічних умов та модуляції активності їх внутрішньоклітинних регуляторних систем». За спеціальністю 14.03.08 - імунологія та алергологія, 2004р.
Шинкевич В.І. «Роль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі генералізованого пародонтиту». За спеціальністю 14.03.08 - імунологія та алергологія. 2005р.
Куценко Н.Л. «Вплив антилейкотриєнів та антигістамінних препаратів 2-го покоління на імунну відповідь на ало- і гетеро антигени». За спеціальністю 14.03.08 - імунологія та алергологія. 2006р.
Ястремська І.А. «Регуляція гістаміном апоптозу лімфоїдних клітин». За спеціальністю 14.03.08 - імунологія та алергологія. 2009р.
Попова І.Б. - «Стан імунітету у хворих на мікробну екзему з мікогенною алергією» За спеціальністю 14.03.08 - імунологія та алергологія. 2009р.
Мамонтова Т.В. «Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі». За спеціальністю 03.00.09 - імунологія. 2009р.

За період існування Центральної науково-дослідної лабораторії співробітниками було надруковано в міжнародних, республіканських та інших журналах біля 300 статтей; одержано 25 патентів на винаходи; надруковано 5 монографій за результатами НДР, що проводились в ЦНДЛ; 2 посібники за методами клінічних та експериментальних досліджень в медицині; 12 методичних рекомендацій з основ навчально-методичної роботи.

Надання медико-лабораторних послуг населенню

В 1995 році в ЦНДЛ було започатковано надання медично-лабораторних послуг населенню Полтавської області та України. Високотехнологічне обладнання в руках досвідчених співробітників лабораторії, науковий підхід та сумлінна праця надали можливість виконувати аналізи для пацієнтів на міжнародному рівні вимог, дотримуючись стандартів якості. На сьогоднішній день це великий обсяг методів обстеження населення.

Інформація для пацієнтів

Направлення від лікаря обовязкове. (П.І.Б., назва дослідження, дата, підпис лікаря). Забір біологічного матеріалу: з 8.30 до 10.00 години (крім суботи та неділі) в кімнаті № 27. Звертатись за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка 23, лабораторний корп., 1 поверх, к. 27; тел. (0532) 2-76-37, (0532) 56-22-43.

Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики

Історія розвитку та становлення Центральної науково-дослідної лабораторії УМСА протягом двадцятиріччя логічно завершилась реорганізацією в Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ). Великий досвід виконання Державних програм з НДР, впровадження принципів доказової медицини, атестація МОЗ України, регулярні аудиторські перевірки американською та німецькою фармацевтичними компаніями, постійно діюча школа-семінар, на якій розглядаються питання в т.ч. доказової медицини, всі клінічні багатоцентрові дослідження та інші види досліджень нових лікарських препаратів, активна участь в міжнародних та всіх рівнів конгресах і конференціях довели своєчасність та необхідність створення НДІ.

В кінці 2008 року ЦНДЛ була реорганізована шляхом перетворення її в НДІ генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики.

Наказом № 23 від 2 лютого 2009 року призначено директором НДІ генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики професора, д.мед.н. Кайдашева І.П.

В зв'язку з обранням професора, д.мед.н. Кайдашева І.П. на посаду проректора з наукової роботи ВДНЗУ «УМСА» та наказом ректора з 15.02.2010р. на посаду директора НДІ ГІОРПФ призначено д.мед.н. Весніну Л.Е.

Сьогодення НДІ

На сьогодні колектив інституту складається з 17 співробітників: директор НДІ д.мед.н. - Весніна Л.Е.; старші наукові співробітники: к.б.н. Беркало Л.В., к.с/г.н. Куценко Л.О., к.б.н. Боброва Н.О., к.мед.н. Шликова О.А.; науковий співробітник: к.мед.н. - Куценко Н.Л.; молодші наукові співробітники: Микитюк М.В., Баранова А.Ф., Ізмайлова О.В.; стажисти-дослідники: к.б.н. Мамонтова Т.В., Солохіна І.Л.; лаборант: Кішун В.І.; підсобні робітники: Ломова Н.П., Житченко Ю.І., Латюк Ю.І.; бухгалтер-економіст: Кліменко Н.В.
В вересні 2009 року лабораторії НДІ атестовані на право проведення вимірювань в галузі охорони здоров'я.

На базі НДІ розташований Полтавський обласний осередок Українського Товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.

Перелік науково-дослідних робіт, які виконуються на базі НДІ

«Вивчення генетичних особливостей розвитку алергічного запалення та формування органів-мішеней»
«Вивчення локалізації та механізмів секреції природного пептидного комплексу нирок за фізіологічних умов та під час типових патологічних процесів»
«Розробка методів профілактики та лікування хвороб, які походять із метаболічного синдрому, препаратами, що стимулюють рецептори, активуючі PPAR-?, шляхом удосконалення критеріїв діагностики»
«Визначення ролі поліморфізму Toll-подібних рецепторів у механізмах розвитку імуноопосередкованих захворювань»
«Розробка методів імуномодуляції з використанням наночастинок»

Перелік досліджень, які виконуються на базі Української медичної стоматологічної академії 

Код дослід-ження Найменування розділу та дослідження Матеріал Метод Термін виконання, робочих днів/день постановки

1

Біохімічні дослідження      
IPROIN Проінсулін інтактний (Proinsulin intact) сироватка CLIA
(хемілюмініс
-центний)
7-10*
ELPHX Білкові фракції методом електрофорезу сироватка PHOR 7-10*
EPO Еритропоетин (Erythropoietin) сироватка EIA 7-10*
2 Гормони, онкомаркери      
2.1 Гіпоталямогіпофізарні гормони      
ADH Антидіуретичний гормон (вазопресин, Antidiuretic hormone) заморожена плазма  ЕДТА CLIA
(електрохемі
-
люмінісценція)
7-10*

2.2

Стероїдні гормони та їх метаболити      
DCORT 11дезоксікортизол (11desoxycortisol) сироватка EIA
(електро
-
хемі-
люмініс
-ценція)
7-10*
DOC 11дезоксікортикостерон (11desoxycorticosteron) сироватка EIA 7-10*
H17PRE 17гідроксіпрегнен (17hydroxypregnen) сироватка EIA 7-10*
HCOS24 18ОНкортикостерон в сечі (18OH corticosterone, urine) сеча EIA 7-10*
CORTU Кортизол в сечі (Cortisol, urine) сеча CLIA 7-10*
PREG3 Прегнантріол (Pregnantriol) сироватка EIA 7-10*
PREGS Прегненолон сульфат (Pregnenolon sulfate) сироватка EIA 7-10*

2.3

Дослідження щитоподібної та паращитоподібної залоз      
TRAK Антитіла до ТТГрецепторів  (TSH receptorab) сироватка EIA 7-10*
2.4 Пренатальна гормональна діагностика (дослідження тільки під час вагітності)
2.5 Інші гормони      
ADIN Адіпонектин (Adiponectin) сироватка EIA 7-10*
ADRE Адреналін (Adrenaline) заморожена плазма ЕДТА HPLC 7-10*
ADREU Адреналін в сечі (вказати діурез!) (Adrenaline, urine) сеча добова (діурез!) HPLC 7-10*
ALDOS Альдостерон (Aldosterone) заморожена плазма ЕДТА RIA 7-10*
ALDOSU Альдостерон (Aldosterone, urine) сеча заморожена RIA 7-10*
AMH АнтиМюллерів гормон (Anti Muellerian Horm.) сироватка HPLC 7-10*
GAST Гастрин (Gastrin) сироватка RIA 7-10*
GLUKA Глюкагон (Glucagon) сироватка EIA 7-10*
CALCI Кальцитонін (Calcitonin) (рак щитовид. залози) сироватка CLIA 7-10*
LEPT Лептин (Leptin) сироватка ELISA 7-10*
METAU Метанефріни в добовій сечі (Metanephrine, urine 24h) сеча за 24 години з НСl HPLC 7-10*
PROCAL Прокальцитонін (Procalcitonin) сироватка EIA 7-10*
RENIN Ренін (Renin) плазма ЕДТА заморожена EIA 7-10*
PRA Ренін плазми  активний (Plasma Renin activ) плазма ЕДТА заморожена EIA 7-10*

2.6

Онкомаркери      
SCC Антиген пласкоклітинної карциноми (SCC) сироватка CLIA 7-10*
OST Кісткова лужна фосфотаза (BAP) сироватка CLIA 7-10*
NSE Нейронспецифічна енолаза  (NSE) (рак щитовид. залози) сироватка CLIA 7-10*
CA50 Онкомаркер CA 50 сироватка CLIA 7-10*
CA549 Онкомаркер CA 549 сироватка CLIA 7-10*
CYF21 Онкомаркер Cyfra21 сироватка CLIA 7-10*
CPSA Комплекс ПСА (cPSA) сироватка CLIA 7-10
CGA Хромогранін А (Chromogranin A) сироватка CLIA 7-10*

3

Показники гуморального імунітету      
C1QBI C1qсистема комплементу (C1qbinding) сироватка RID 7-10*
C1EIF C1естеразаінгібітор (C1Est.Inh. Activity) плазма цитратна заморожена PHO 7-10*
C2K C2комплемент (C2complement) сироватка IEP 7-10*
C3N C3 нефрітний  фактор (C3 nephritis factor) сироватка NEPH 7-10*
C3DK C3dкомплемент (C3dcomplement) сироватка NEPH 7-10*
C3K C3комплемент (C3complement) сироватка NEPH 7-10*
C4K C4комплемент (C4complement) сироватка NEPH 7-10*
FKLKS Вільні каппа легкі ланцюги (Free kappa light chain) сироватка NEPH 7-10*
FKLKU Вільні каппа легкі ланцюги (Free kappa light chain) сеча NEPH 7-10*
FLLKS Вільні лямбда легкі ланцюги (Free lambda light chain) сироватка NEPH 7-10*
FLLKU Вільні лямбда легкі ланцюги (Free lambda light chain) сеча NEPH 7-10*
4 Діагностика аутоімуних захворювань, специфічні антитіла 
4.1 Системні аутоімунні захворювання      
JO1 J01 антитiла сироватка ELISA 7-10*
MI2 Mi2антитіла (Mi2ab) сироватка ELISA 7-10*
RI Riантитіла / ANNA type II (Riab / ANNA type II) сироватка ELISA 7-10*
SM Smантитіла (Smithантитіла, Sm) сироватка ELISA 7-10*
SP100E Sp100 IgG антітела (Sp100 IgGab) сироватка ELISA 7-10*
SSA SSA антитіла (Ro/SSA 52/60 kD) сироватка ELISA 7-10*
SDNSE ssDNА антитіла (ssDNAab) сироватка ELISA 7-10*
SSB SSВ антитіла (La/SSB) сироватка ELISA 7-10*
ANAHLA Антинуклеарні антитіла IgA (Antinuclear ab, IgA) сироватка ELISA 7-10*
ANAHLG Антинуклеарні антитіла IgG (Antinuclear ab, IgG) сироватка ELISA 7-10*
ANAHLM Антинуклеарні антитіла IgM (Antinuclear ab, IgM) сироватка ELISA 7-10*
DDNSR Антитіла до двуспіральної ДНК (Doublestranded DNA ab) сироватка ELISA 7-10*
DDNSI Антитіла до нативної ДНК (DNSab) сироватка ELISA 7-10*
SCL70 Антитіла до топоізомерази I (Scl70) сироватка ELISA 3
ACA Антитіла  IgG до центромери (Сentromere IgG) сироватка ELISA 3
HISTO Гістонантитіла (Histonab) сироватка ELISA 7-10*
ANAB Детектування антитіл у блоті до nRNP, Sm, SSA (SSA nativ and Ro52), SSB/La, Scl70, PmScl, Jo1, центромеру (CENP B), PCNA, нуклеосомі, гістону, рібосомальному Pпротеїну та AMAM2. сироватка ELISA 7-10*
AMA Мітохондріальні антитіла (AMA) сироватка ELISA 7-10*
AMA2 Мітохондріальні антитіла AMAM2 сироватка ELISA 7-10*
AMA9 Мітохондріальні антитіла AMAM9 сироватка ELISA 7-10*
ANAHL Скринінг антинуклеарних антитіл (Antinuclear ab, screening) сироватка ELISA 710*
COMP Хрящевий олігометричний матрикспротеїн (Cartilage Oligomeric MatrixProtein) сироватка ELISA 7-10*

4.2

Органоспецифічі антитіла      
HMA Автоантитіла до міокарду (Autoantibodies to myocardium) сироватка IFT 7-10*
GBME Антитіла до базальної мембрани гломеруляного апарату нирок (Glomerular basal membrane autoantibodies) сироватка IFT 7-10*
EBMA Антитіла до базальної мембрани епідермісу (Epidermal basement membrane autoantibodies, ECP) сироватка IFT 7-10*
ASMA Антитіла до гладенької мускулатури (smAB) (Smoothmuscle Ab) сироватка ELISA 7-10*
LMA Антитіла до мембран гепатоцитів (Liver membrane ab) сироватка IFT 7-10*
PARIA Антитіла до парієтальних клітин шлунку (Parietal cellsab) сироватка IFT 7-10*
SKMA Антитіла до посмугованої мускулатури (Striated muscleab) сироватка ELISA 7-10*
EZA Ендотеліальні антитіла (Endotel. ab) сироватка IFT 7-10*
LKM Нирковопечінкові мікросомальні антитіла (LiverKidney Micros. ab (LKM/LKM1)) сироватка IFT 7-10*
LKM1E Нирковопечінкові мікросомальні антитіла 1Е (LiverKidney Micros. ab (LKM/LKM1)) сироватка IFT 7-10*

4.3

Антифосфоліпідні антитіла      
B2GS Beta2гликопротеїн 1антитіла (Beta 2glycoprot.1ab) сироватка EIA 7-10*
B2GLA Beta2гликопротеїн IgAантитіла (Beta2glycoprotein IgAab) сироватка EIA 7-10*
B2GLG Beta2гликопротеїн IgGантитіла (Beta2glycoprotein IgGab) сироватка EIA 7-10*
B2GLM Beta2гликопротеїн IgMантитіла (Beta2glycoprotein IgMab) сироватка EIA 7-10*
FTA FTabs (IgG) абсорбціонний аналіз флюорисцентних трипонемних антитіл сироватка IFT 7-10*
ACLAG Кардіоліпін IgGантитіла (Cardiolipin IgGab) сироватка ELISA 7-10*
ACLAM Кардіоліпін IgМантитіла (Cardiolipin IgMab) сироватка ELISA 7-10*

4.4

Хвороби підшлункової залози      
ICA Антитіла до острівкового апарату (Isletcellab) сироватка ELISA 7-10*
GAD Глутаматдекарбоксилазаантитіла (GAD) сироватка ELISA 7-10*
IAA Інсулін антитіла людини (Insulinab, human) сироватка ELISA 7-10*
BELA1S Еластаза в калі кал ELISA 7-10*

4.5

Діагностика хвороби Крона      
SCEAI Saccharomyces cerevisae IgA сироватка EIA 7-10*
SCEGI Saccharomyces cerevisae IgG сироватка EIA 7-10*

4.6

Діагностика целіакії (глютенової ентеропатії)      
GLIAE ГліадінIgA антитіла (GliadinIgAab) сироватка ELISA 7-10*
GLIGE ГліадінIgG антитіла (GliadinIgGab) сироватка ELISA 7-10*
GTGLAE Тканьова трансглутаміназа IgA (Tissue Transglutaminase  TTGIgAab) сироватка ELISA 7-10*
GTGLGE Тканьова трансглутаміназа IgG (Tissue Transglutaminase  TTGIgGab) сироватка ELISA 7-10*
5 Інфекційні дослідження      
5.1 Хламідійна інфекція      
CTAGE Хламідія трахоматіс антиген (Chl. Trachomatis ag) сироватка ELISA 7-10*
CHPAE Хламідія пневмонії IgA (Chl. Pneumoniae  IgA) сироватка EIA 7-10*
CHPGE Хламідія пневмонії IgG (Chl. Pneumoniae  IgG) сироватка EIA 7-10*
CHPPCR Хламідія пневмонії ПЛР (закрита методика)  (Chl. Pneumoniae DNA) зшкребок PCR 7-10*
CHLK Хламідія пневмонії антитіла (Chl. Psittaci  ab) сироватка EIA 7-10*
5.2 Інфекції ТORCHгрупи      
5.2.1 Герпесвірусні інфекції      
HS1PCL Вірус простого герпесу HSV1 (ліквор) (Herpes simplex virus 1) ліквор PCR 7-10*
HS1PCR Вірус простого герпесу HSV1 ПЛР (Herpes simplex virus1) сироватка РCR 7-10*
HS2GE Вірус простого герпесу HSV2 IgG (HSV II IgGab) сироватка IFT 7-10*
HS2PCL Вірус простого герпесу HSV2 ПРЛ (Herpes simplex virus2) ліквор PCR 7-10*
HS2PCR Вірус простого герпесу HSV2 ПРЛ (Herpes simplex virus 2) кров ЕДТА, зішкряб PCR 7-10*
CAVGE Цитомегаловірус IgG авідність (CMV IgGavidity) сироватка ELISA 7-10*
CMVQ Цитомегаловірус ПЛР кількісний CMV virusDNA (PCR) зішкряб, кров ЕДТА PCR 7-10*

5.2.2

Краснуха      
RAVGE Краснуха IgG авідність (RubellaIgGavidity) сироватка ELISA 7-10*
ROTPCR Краснуха ПЛР  (Rubella RNA PCR/nPCR (gene E1)) кров ЕДТА PCR 7-10*

5.2.3

Токсоплазмоз      
TAVGE Токсоплазма IgG авідність (Toxopl. IgGab avidity test) сироватка ELISA 7-10*
TOXMIS Токсоплазма IgМ ISAGA (високочутливий підтверджуючий тест) сироватка ISAGA 7-10*

5.2.4

Герпесвірусна інфекція. Вірус Епштейна-Бар      
EBNGW Вірус Епштейна-Бар (EBV) EBNA IgG імуноблоттінг (EBNA1 line) сироватка WB 7-10*
EBVGW Вірус Епштейна-Бар (EBV) IgG блоттинг EBV IgG blot сироватка WB 7-10*
EBVPCR Вірус Епштейна-Бар (EBV) ДНК EBVDNA кров, ліквор слина, сльозова рідина PCR 7-10*
5.3 Вірусні гепатити      
5.3.1 Гепатит А      
AHAI Гепатит A антіНАV (післявакцинаційні) HAVab (vacc. success) сироватка EIA 7-10*

5.3.2

Гепатит В      
HBMUT Гепатит B  Precore mutation test (Hep. BPrecore mutation test) сироватка EIA 7-10*
HBGEN Гепатит B генотипування (HBV genotyping) ЕДТА плазма PCR 7-10*
HBQ Гепатит B ПЛРкількісний  (HBVDNA, quant. virusload) ЕДТА плазма PCR 7-10*

5.3.3

Гепатит С      
AHCW Гепатит C антитіла імуноблотінг (HCVab western blot) сироватка WB 7-10*
HCSUB Гепатит C генотипування (субтипув.) (HCV Genotype (subtyping)) ЕДТА плазма PCR 7-10*
HCPCR Гепатит C ПЛР  якісний (HCVRNA, qual.) ЕДТА плазма PCR 7-10*
HCQ Гепатит C ПЦР  кількісний (HCVRNA, quant. virusload) ЕДТА плазма PCR 7-10*

5.3.4

Гепатит D      
AHD Гепатит D антитіла (Hepatitis Dab) сироватка EIA 7-10*
HDPCR Гепатит D ПЛР Hepatitis (DvirusRNA) ЕДТА плазма PCR 7-10*

5.3.5

Гепатит Е      
AHEGE Гепатит E IgG антитіла Hep.EIgGab сироватка EIA 7-10*
AHEGW Гепатит E IgG антитіла імуноблотінг Hep.EIgGab western blot сироватка EIA 7-10*
AHEME Гепатит E IgM антитіла Hep.EIgMab сироватка EIA 7-10*

5.3.6

Гепатит G      
AHG Гепатит G антитіла Hepatitis Gab сироватка EIA 7-10*

5.4

Ентеровірусні інфекції      
EVPK ЕСHOвірус повні антитіла (тип 4,6,9,14,24,30) (Echoviruspoolab  (Typ 4,6,9,14,24,30)) сироватка EIA 7-10*
COGE Коксаки вірус IgG (Coxsackie viruses IgG) сироватка EIA 7-10*
COME Коксаки вірус IgM (Coxsackie IgM) сироватка EIA 7-10*
ENTPCR Энтеровирус РНК (EnterovirusRNA) зшкребок PCR 7-10*

5.5

Бореліоз      
LYMGE Borrelia burgdorferi антитіла IgG (Borrelia burgdorferi IgG) сироватка EIA 7-10*
LYMGAI Borrelia burgdorferi антитіла IgG, кількісні (Borrelia burgdorferi IgG quot) сироватка +  CFS EIA 7-10*
LYMGW Borrelia burgdorferi антитіла IgG імуноблоттінг (Borrelia burgdorferi IgG WB) сироватка WB 7-10*
LYMME Borrelia burgdorferi антитіла IgM (Borrelia burgdorferi IgM) сироватка EIA 7-10*
LYMMW Borrelia burgdorferi антитіла IgM іммуноблоттінг (Borrelia burgdorferi антитіла IgM WB) сироватка WB 7-10*
LYMMAI Borrelia burgdorferi антитіла IgM кількісно (Borrelia burgdorferi антитіла IgM guot.) сироватка +  CFS EIA 7-10*
LYMPCP Borrelia burgdorferi ПЛР (Borrelia burgdorferiDNA) пунктат PCR 7-10*
LYMPCR Borrelia burgdorferi ПЛР (LYMEDNS PCR) кров ЕДТА (!) PCR 7-10*

5.6

Епідемінчний паротит      
MUMGE Епідеміч. паротит IgG антитіла (Epidemicparotitis IgG) сироватка EIA 7-10*
MUMME Епідеміч. паротит IgМ антитіла (Epidemic parotitis  IgM) сироватка EIA 7-10*
MUMK Епідеміч. паротит скринінг (Epidemicparotitisscreening) сироватка EIA 7-10*

5.7

Кір      
MASK Антитіла до кору (Measlesab) сироватка EIA 7-10*
MASGE Антитіла до кору IgG (Measles IgG) сироватка EIA 7-10*
MASME Антитіла до кору IgМ (Measles IgM) сироватка EIA 7-10*

5.8

Мікоплазмена інфекція      
MYCAE Mycopl. pneum. IgAантитіла (Mycopl. pneum. IgA) сироватка EIA 7-10*
MYCGE Mycopl. pneum. IgGантитіла (Mycopl. pneum. IgG) сироватка EIA 7-10*
MYCME Mycopl. pneum. IgMантитіла (Mycopl. pneum. IgM) сироватка EIA 7-10*
MYCPCR Mycopl. pneum.ПЛР (Mycopl. pneum.  DNA) аспірат PCR 7-10*
MYCK Mycoplasma антитіла сумарні (Mycoplasma ababs) сироватка EIA 7-10*
MHOPCR Mycoplasma hominis  ПЛР (Mycoplasma hominis DNA) зішкряб PCR 7-10*
5.9 Інші інфекції      
5.10 Гельмінтози      
NEME Антитіла IgG  до Нематод (Nematodes IgGab) сироватка EIA 7-10*
CYSE Антитіла IgG до Цистицерків (Cysticercosis IgGab, (Taenia solium)) сироватка EIA 7-10*
SMAI Антитіла до Schistosoma Mansoni (S.mansoniAB) сироватка EIA 7-10*
SMZEE Антитіла до Schistosoma Mansoni cerk. Антитіла (S.mansoni cerk.AB) сироватка EIA 7-10*
NEMI Антитіла до Нематод, сумарні  (IgG/IgM) (Nematodes abs (IgG/IgM)) сироватка EIA 7-10*
FILE Антитіла до Філярій (FilariasisAb) сироватка EIA 7-10*
CYSW Антитіла до Цистицерків, імуноблот (Cysticercosis WB) сироватка EIA 7-10*

6.

Алергологічна діагностика виявлення алергоспецифічних IgEантитіл імуноблотінгом RIDA®allergysreen (Rbiopharm, Німеччина)
NATGE Тест визнчення чутливості до харчових продуктів/NAT сироватка EIA 7-10*
FCA13 Тест на чутливіть до Лідокаїну/Ксилокаїну сироватка   7-10*


 

Код дослід-ження

Найменування розділу та дослідження

Матеріал

Метод

Термін
виконання,
робочих
днів/день
постановки

1

Біохімічні дослідження

 

 

 

1.1

Ферменти

 

 

 

GPT

Аланінамінотрансфераза (AлАТ) (в разі виконання АсАТ і АлАТ одночасно, буде розрахований коефіцієнт "Де Рітіса")

сироватка

KINETIC

1

AMYLT

Альфа-амілаза

сироватка

KINETIC

1

PAM

Амілаза панкреатична (кількісний показник)

сироватка

ENZYM

1

GOT

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)

сироватка

KINETIC

1

GGT

Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ)

сироватка

KINETIC

1

CK

Креатинфосфокіназа (КФК)

сироватка

KINETIC

1

CKMBT

Креатинфосфокіназа МВ-фракція (КФКМВ)

сироватка

KINETIC

1

LDHT

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

сироватка

KINETIC

1

LIPAT

Ліпаза (кількісний показник)

сироватка

KINETIC/PHO

1

AP

Лужна фосфатаза (ЛФ)

сироватка

KINETIC

1

PE

Печінкові проби (білірубін загальний, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)

сироватка

KINETIC/PHO

1

CHE

Холінестераза

сироватка

KINETIC

1

1.2

Ліпідний обмін

 

 

 

АPOLA1

Аполіпопротеїн А1 (АРОА1)

сироватка

ITD

1

APOLB

Аполіпопротеїн В (АРОВ)

сироватка

ITD

1

LIP

Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС

сироватка

ENZYM

1

1.3

Пігментний обмін

 

 

 

BIL

Білірубін загальний

сироватка

РНО

1

BILD

Білірубін загальний, прямий,  непрямий

сироватка

РНО

1

BILC

Білірубін прямий

сироватка

РНО

1

1.4

Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов'язані з ним гормони 

GLU

Глюкоза крові (венозна/капілярна кров)

сироватка

ENZYM

1

INHOM

Індекс НОМАIR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності), якщо одночасно замовлені інсулін та глюкоза крові, то НОМАIR буде доданий до результатів досліджень із поясненнями

сироватка

РНО, CLIA

1

INSUL

Інсулін

сироватка

CLIA

1

GTT

Тест толерантності до глюкози (60-120хв.)

сироватка

ENZYM

1

FRUSA

Фруктозамін (глікований альбумін)

сироватка

РНО

1

1.5

Білковий обмін

 

 

 

GE

Загальний білок

сироватка

РНО

1

ALB

Альбумін

сироватка

РНО

1

BI3

Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт

сироватка

РНО

1

1.6

Метаболізм заліза та діагностика анемій

 

 

 

FE

Залізо (Fe)

сироватка

РНО

1

QFET

Насичення трансферрину залізом (трансферрин, залізо)

сироватка

РНО, CALC

1

TRANS

Трансферрин

сироватка

ITD

1

FERRI

Ферритин

сироватка

CLIA

1

VITB12

Вітамін В 12

Сироватка

CLIA

1

FOLS

Фолієва кислота

Сироватка

CLIA

1

HAPTO

Гаптоглобін

Сироватка

ITD

1

1.7

Електроліти, мікроелементи

 

 

 

FE

Залізо (Fe)

сироватка

РНО

1

CA

Кальцій (Ca)

сироватка

РНО

1

CAI

Кальцій іонізований (Са++)

сироватка

РНО, CALC

1

CA24

Кальцій у сечі (добова сеча)

добова сеча

РНО

1

MG

Магній (Mg)

сироватка

РНО

1

PO424

Фосфор неорганічний  у сечі (добова сеча)

добова сеча

РНО

1

PO4

Фосфор неорганічний

сироватка

РНО

1

ION

Електроліти:  калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl)

сироватка

ISE

1

K

Калій (К)

сироватка

ISE

1

NA

Натрій (Na)

сироватка

ISE

1

CL

Хлор (Cl)

сироватка

ISE

1

ION24

Електроліти:  калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl) в сечі

добова сеча

ISE

1

KU

Калій (К) в сечі

добова сеча

ISE

1

NAU

Натрій (Na) в сечі

добова сеча

ISE

1

CLU

Хлор (Cl) в сечі

добова сеча

ISE

1

IONB

BB. Визначення  буферних систем. Виконується одночасно із визначенням натрію, калію, хлору в сироватці

сироватка

ISE, CALC

1

IONB

ВЕ. Визначення надлишку лугів. Виконується одночасно із визначенням натрію, калію, хлору в сироватці).

сироватка

ISE, CALC

1

IONB

SB. Визначення стандартного бікарбонату. Виконується одночасно із визначенням натрію, калію, хлору в сироватці

сироватка

ISE, CALC

1

OSMOL

Визначення осмолярності. Виконується одночасно із визначенням натрію, калію, хлору, глюкози та сечовини в сироватці

сироватка

ISE, CALC

1

1.8

Ревмо та кардіомаркери

 

 

 

CRPT

C-реактивний білок (кількісний показник)

сироватка

ITD

1

ASL

Антистрептолізин О (кількісний показник)

сироватка

ITD

1

RF

Ревматоїдний фактор (кількісний показник)

сироватка

ITD

1

COER

Церулоплазмін

сироватка

ITD

1

TROPI

Тропонін I

сироватка

CLIA

1

HCYE

Гомоцистеїн

сироватка

CLIA

1

1.9

Азотистий обмін

 

 

 

KREA

Креатинін

сироватка

KINETIC

1

HS

Сечова кислота

сироватка

ENZYM

1

HST

Сечовина

сироватка

KINETIC

1

BUN

Сечовина, азот сечовини

сироватка

KINETIC, CALC

1

1.10

Оцінка видільної функції нирок

 

 

 

КF

Клубочкова фільтрація (необхідно вказати діурез (літрів), зріст (метрів), вагу (кг))

сироватка, добова сеча

KINETIC, CALC

1

1.11

Коагулометрія

 

 

 

APC

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

цитратна плазма

ENZYM

1

AT3

Антитромбін ІІІ (АТІІІ)

цитратна плазма

KINETIC

1

LA1

Вовчаночний антикоагулянт

цитратна плазма

CLOT

1

PTT

Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR), Відсоток протромбіну за Квіком.

цитратна плазма

CLOT

1

TZ

Тромбіновий час (ТЧ)

цитратна плазма

CLOT

1

FIBC

Фібріноген за Клаусом (ФБ)

цитратна плазма

KINETIC

1

GOPRX

Коагулограма: Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий  час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ).

цитратна плазма

CLOT

1

2

Гормони, онкомаркери

 

 

 

2.1

Гіпоталямогіпофізарні гормони

 

 

 

ACTH

Адренокортикотропний гормон (АКТГ) (спеціальні умови відбору крові)

кров ЕДТА

CLIA

1

2.2

Стероїдні гормони та їх метаболити

 

 

 

HPROG

17-ОНпрогестерон

сироватка

ELISA

3

DS

Дегідроепіандростеронсульфат (DHEAS)

сироватка

CLIA

1

CORT

Кортизол

сироватка

CLIA

1

FT

Тестостерон вільний

сироватка

ELISA

3

SHBG

Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін (SHBG)

сироватка

CLIA

1

2.3

Дослідження щитоподібної та паращитоподібної залоз

 

 

 

TG

Тиреоглобулін (TГ)

сироватка

CLIA

1/2

PTHI

Паратгормон

сироватка заморожена

CLIA

1

2.4

Пренатальна гормональна діагностика (дослідження тільки під час вагітності) 

TAFP

Альфафетопротеїн (АФП) (14-40 тиж.)

сироватка

CLIA

2

TPAPP

Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPPA) (8-13 тиж)

сироватка

CLIA

2

TE3

Естріол вільний (E3 free) (14-40 тиж.)

сироватка

CLIA

2

TFHCG

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.)

сироватка

CLIA

2

PR1

Пренатальна діагностика в  I триместрі: (подвійний тест в 10-13 тиж.: PAPPA, вільн.β ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens)

сироватка

CLIA

3

PR2

Пренатальна діагностика в  II триместрі  (потрійний тест в 14-20 тиж., оптимально в 16-18 тиж.: вільн. βХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку  за допомогою програми PRISCA® (Siemens)

сироватка

CLIA

3

2.5

Інші гормони

 

 

 

IGF1

Соматомедін (ІПФР1)

Сироватка охолоджена або заморожена

CLIA

1

STH

Гормон росту (CTГ, STH, Growth hormone)

сироватка заморожена

CLIA

1

2.6

Онкомаркери

 

 

 

TAFP

Альфафетопротеїн (АФП)

сироватка

CLIA

1

CA153

Онкомаркер  молочної залози СА153

сироватка

CLIA

1

CA199

Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура СА199

сироватка

CLIA

1

CA724

Онкомаркер шлунку СА724

сироватка

CLIA

1

CA125

Онкомаркер яєчників СА125

сироватка

CLIA

1

FPSA

Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA)

сироватка

CLIA

1

CEA

Раковоембріональний антиген (СЕА)

сироватка

CLIA

1

TFHCG

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ)

сироватка

CLIA

1

4

Діагностика аутоімуних захворювань, специфічні антитіла

 

 

 

4.1

Системні аутоімунні захворювання

 

 

 

CCP

Антитіла   до циклічного цитрулінового пептиду (АntiCCP)

сироватка

ELISA

3

5

Інфекційні дослідження

 

 

 

5.1

Хламідійна інфекція

 

 

 

CHLME

Хламідія трахоматіс IgM (Chl. trachomatis IgM)

сироватка

ELISA

3

CHTAE

Хламідія трахоматіс IgA (Chl. trachomatis IgA)

сироватка

ELISA

3

5.2

Інфекції ТORCHгрупи

 

 

 

5.2.2

Краснуха

 

 

 

ROTGE

Краснуха IgG  (Rubella IgG)

сироватка

CLIA

3

ROTME

Краснуха IgM  (Rubella IgM)

сироватка

CLIA

3

5.2.4

Герпесвірусна інфекція. Вірус Епштейна-Бар

 

 

 

EBVME

Вірус Епштейна-Бар VCA IgM (EBV VCA IgM)

сироватка

ELISA

3

EBVGEV

Вірус Епштейна-Бар VCA IgG (EBV VCA IgG)

сироватка

ELISA

3

EBVGE

Вірус Епштейна-Бар EA IgG (EBV EA IgG)

сироватка

ELISA

3

EBNAE

Вірус Епштейна-Бар EBNA IgG (EBV EBNA IgG)

сироватка

ELISA

3

5.3

Вірусні гепатити

 

 

 

5.3.1

Гепатит А

 

 

 

AHAG

Антитіла IgG HAV (antiHAV IgG)

сироватка

ELISA

3

HAM

Антитіла IgM HAV (antiHAV IgM)

сироватка

ELISA

3

5.3.2

Гепатит В

 

 

 

HBSAG

HBsантиген (HBsAg)

сироватка

CLIA

1

AHBS

Антитіла до HBsантигену (antiHBs)

сироватка

CLIA

1

HBEAG

HBeантиген (HBeAg)

сироватка

CLIA

1

AHBE

Антитіла до  HBeантигену (antiHBe)

сироватка

CLIA

1

AHBC

Антитіла IgG HBc (antiHBc IgG)

сироватка

CLIA

1

AHBCM

Aнтитіла IgM HBc (antiHBc IgM)

сироватка

CLIA

2/3

5.3.3

Гепатит С

 

 

 

AHCG

Антитіла IgG НСV (antiHCV IgG)

сироватка

ELISA

3

AHCM

Антитіла IgM HCV (аntiHCV IgM)

сироватка

ELISA

3

AHCCOR

Антитіла  IgG до coreAg, NS3, NS4, NS5 HCV

сироватка

ELISA

3

5.9

Інші інфекції

 

 

 

GILA

Антитіла Ig A, M, G до Лямблій (Lamblia intestinalis)

сироватка

ELISA

пон./четв.

TPHA

Діагностика сифілісу (антитіла до T. Pallidum) гелевими тестсистемами DiaMed (Швейцарія)

сироватка / кров ЕДТА

GLT

четвер

5.10

Гельмінтози

 

 

 

OPISE

Антитіла IgG до антигенів Опісторхісів

сироватка

ELISA

пон./четв.

TRIE

Антитіла IgG до антигенів Трихінел

сироватка

ELISA

пон./четв.

ASCE

Антитіла IgG до антигенів Аскарид (Ascaris lumbricoides)

сироватка

ELISA

пон./четв.

TOCE

Антитіла IgG до антигенів Токсокар

сироватка

ELISA

пон./четв.

ECHE

Антитіла IgG до антигенів Ехінококу

сироватка

 

пон./четв.

5.11

Мікрокультуральна діагностика

 

 

 

MYCO

Мікоуреаплазма титр (метод DUO)

зішкряб

культур.

3

MHK

SIR   Чутливість до антибіотиків  Mycoplasma hominis (виконується лише після дослідження титру мікоуреаплазм методом DUO)

зішкряб

культур.

3

MHK

SIR   Чутливість до антибіотиків  Ureplasma urealiticum (виконується лише після дослідження титру мікоуреаплазм методом DUO)

зішкряб

культур.

3

MHON

Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори системою «AF Genital» (виявлення: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Eschericha coli,  Staphylococcus a

виділення (уретральні, вагінальні), сім’яна рідина

культур.

3

UC

Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори cистемою «Urin System Plus» (виявлення:  Eschericha coli, Proteus spp.,  Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia),   Enterococcus faecalis,  Staphylococcus aureus,  Candidа

сеча

культур.

3

6

Клінічні дослідження

 

 

 

6.1

Дослідження крові

 

 

 

B1

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів

кров ЕДТА

апаратна методика, підрахунок форм. елем. в мазку крові

1

B2

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити

кров ЕДТА

апаратна методика, підрахунок форм. елем. в мазку крові

1

BS

Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів) та ШОЕ  без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті крові

кров ЕДТА

апаратна методика

1

BKS2

Визначення ШОЕ за Вестергреном (Westergren) у капілярній/венозій крові (додатковий забір крові в мікроветт/седіветт)

кровцитрат

мікровет/ седівет

1

6.2

Серологічні дослідження

 

 

 

BG

Визначення групи крові (АВ0) та резус-фактору (Rh) гелевими тестсистемами DiaMed (Швейцарія)

кров ЕДТА

GLT

1

КА

Непряма проба Кумбса

кров ЕДТА

GLT

середа

6.3

Дослідження сечі

 

 

 

ALBU

Альбумін в сечі (мікроальбумінурія). Сеча добова, вказати діурез (мл).

сеча

РНО

1

ALBM

Альбумін в сечі (мікроальбумінурія). Сеча ранкова.

сеча

РНО

1

AMYLK

Альфаамілаза сечі

сеча

KINETIC

1

GEULG

Білок в добовій сечі

сеча

РНО

1

US

Визначення кетонів в сечі

сеча

РНО

1

GLUU

Глюкоза в сечі

сеча

ENZYM

1

U2

Двостаканна проба сечі

сеча

ІХГ, мікроскопія

1

U1

Загальний аналіз сечі

сеча

ІХГ, мікроскопія

1

CA24

Кальцій у сечі (добова сеча)

добова сеча

РНО

1

KREAU

Креатинін в сечі (вказати вагу пацієнта!)

сеча

РНО

1

UZEM

Сеча за Зимницьким

порційна сеча за добу

CALC

1

UNECH

Сеча за Нечипоренком

сеча

мікроскопія

1

HST24

Сечова кислота в добовій сечі (вказати діурез, мл)

добова сеча

ENZYM

1

HSTU

Сечова кислота в разовій порції сечі

сеча

ENZYM

1

U3

Тристаканна проба сечі

сеча

ІХГ, мікроскопія

1

PO424

Фосфор неорганічний  у сечі (добова сеча)

добова сеча

РНО

1

6.4

Мікроскопічні дослідження

 

 

 

ZDP

Кольпоцитологічне дослідження (1 досл.)

виділення із піхви

мікроскопія

3

MPR

Мікроскопія зіскребка на демодекс

зішкряб зі шкіри, вії

мікроскопія

1

ZYTP

Мікроскопія секрету простати

секрет простати

мікроскопія

3

SSED

Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок

зішкряб

мікроскопія

3

BSED

Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків

зішкряб

мікроскопія

3

ZYTA

Цитоморфологічне дослідження

зішкряб

мікроскопія

3

7.

АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА виявлення алергоспецифічних IgE антитіл імуноблотінгом RIDA®allergysreen (Rbiopharm, Німеччина) 

AG3

Педіатрична панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, береза, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternatа, молоко, альфалактоальбумін, беталактоглобулін, яєчний білок, яєчний жовток)

сироватка

ELISA

2

AG1

Респіраторна панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів  (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, морська свинка, золотистий хом’як, кріль)

сироватка

ELISA

2

AG2

Харчова панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (лісові горіхи, арахіс, грецькі горіхи, мигдальні горіхи, молоко, яєчний білок, яєчний жовток, казеїн, картопля, селера, морква, помідори, тріска, краби, апельсин, яблука, пшеничне борошно)

сироватка

ELISA

2

AG4

Змішана панель, визначення специфічних IgE атитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза,  ліщина, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, Alternaria alternata, яєчний білок, молоко, арахіс)

сироватка

ELISA

2

 

Тиреоідна панель

Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) в сироватці крові

  Антитіла до тиреоглобуліну(АТТГ) в сироватці крові

Тиреотропний гормон, тиреотропін (ТТГ) ) в сироватці крові

  Трийодтиронін вільний (ТЗ) в сироватці крові

Тироксин вільний (Т4) в сироватці крові

   

Репродуктивна панель

Лютеонізуючий гормон (ЛГ) в сироватці крові

  Фолікулінстимулюючий гормон (ФСГ) в сироватці крові

Пролактин в сироватці крові

  Прогестерон в сироватці крові

Естрадіол в сироватці крові

  Тестостерон в сироватці крові

Онкологічна панель

Простат-специфічний антиген в сироватці крові

   

Інфекційна панель

Гепатити

 

Антитіла до цитомегаловірусу Ig М в сироватці крові

Антитіла Ig G до гепатиту С в сироватці крові

 

Антитіла до вірусу герпеса Ig М (1 та 2 типів) в сироватці крові

TORCH- інфекції

 

Антитіла до вірусу герпеса Ig G (l та 2 типів) в сироватці крові

Антитіла до токсоплазми  Ig G в сироватці крові

 

Антитіла до хламідій Ig G в сироватці крові

Антитіла до токсоплазми Ig М в сироватці крові

 

Антитіла до мікоплазми Ig G в сироватці крові

Антитіла до цитомегаловірусу Ig G в сироватці крові

 

Антитіла до уреоплазми Ig G в сироватці крові

Урогенітальні інфекції

ПЦР. Хламідія (Chlamidia trachomatis) мазок із піхви або уретри

 

ПЦР. Гарднерела (Gardnerella vaginalis) мазок із піхви або уретри

ПЦР. Гонорея (Nissria gonorrheae) мазок із піхви або уретри

 

ПЦР. Уреоплазма (Ureoplasma urealytikum) мазок із піхви або уретри

ПЦР. Вірус простого герпесу 1,2 (HSV1/2) мазок із піхви або уретри

 

ПЦР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis) мазок із піхви або уретри

ПЦР. Вірус Епштейна-Бар (EBV) в плазмі крові

 

ПЦР. Папіломавірус (Human papiloma virus) мазок із піхви або уретри

ПЦР. Цитомегаловірус (CMV) мазок із піхви або уретри

 

ПЦР. Candida albicans мазок із піхви або уретри

ПЦР. Мікоплазми (Micoplasma genitals)

 

ПЦР. Aspergilus fumigatus мазок із піхви або уретри

Інші інфекції

Антитіла до Helicobacter pylory (Ig G) в сироватці крові

   

Імунологічні дослідження

Імуноглобулін класу A,M,G в сироватці крові

  Імуноглобулін Е (загальний) в сироватці крові

Показники клітинного імунітету крові (розширена імунограма)

   

Показники ліпідного обміну

Загальні ліпіди в сироватці крові

 

Холестерин в сироватці крові

Ліпопротеїди в сироватці крові

 

а - холестерин

Тригліцериди в сироватці крові

 

Визначення рівня церулоплазміну

Показники вуглеводного обміну

Глікозильований гемоглобін крові

  С - пептид

Аутоімунні дослідження

Антитіла до ДНК в сироватці крові

  Антинуклеарні антитіла до антигенів

Діагностика алергічних захворювань

Визначення специфічних Ig Е до 20 найбільш значимих алергенів в сироватці крові (молоко, арахіс, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, картопля, морква, риба тріска, яблуко, соя, пшеничне борошно, пилок бородавчатої берези, польова тимофіївка, пилок полині, кліщ D.pteronyssinus, кліщ D.farinae, епідерміс собаки, епідерміс кішки, епідерміс коня, грибки Asp.fumigatus та Cladosp. herbarum)

На базі НДІ здійснюється видання наукового журналу «Проблеми екології та медицини»

Журнал видається з 1997 року, свідоцтво КВ 2801, рекомендований ВАК України за фахом медичні науки (Бюл. ВАК України № 1, 2001р.). Включений до міжнародної індексації ISSN за номером 2073-4662. Сформована міжнародна редакційна рада у складі: Лоуренс М. Дю Баске (Гарднер, США), Олександр Бабахин (Москва, Росія), Леонід Тітов (Мінськ, Білорусь), Тодор А. Попов (Софія, Болгарія). Зараз ведеться робота по включенню видання до бази «Medine». Повнотекстова електронна версія на веб-сторінці www.umsa.edu.ua.

Редакційна колегія: Ждан В.М. (головний редактор), Кайдашев І.П. (відповідальний секретар), Бутенко Г.М. (заступник головного редактора), Бардов В.Г., Бариляк І.Р., Драннік Г.М., Кундієв Ю.І., Москаленко В.Ф., Сердюк А.М., Скрипніков М.С., Спіженко Ю.П..

Редакційна рада: Баштан В.П., Бобирьов В.М., Гасюк А.П., Гольденберг Ю.М., Громова А.М., Дев’яткіна Т.О., Демидов С.В., Катрушов О.В., Коваленко В.Ф., Ковальов Є.В., Крючко Т.О., Лисенко Б.П., Мартиненко Н.А., Міщенко В.П., Оніпко О.Ф. (м. Київ), Писаренко В.М., Рибалов О.В., Рибалко В.П., Рибальченко В.К. (м. Київ), Силенко Ю.І., Тарасенко Л.М., Ткаченко П.І.

Технічний секретар Шликова О.А.

Адреса редакції: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка 23, тел. (05322) 27637 e-mail: ecomedpolt@mail.ru

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум