"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

31 травня – 01 червня 2018 року на базі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи».

Науковий форум урочисто відкрили ректор академії, заслужений лікар України, проф. Ждан В.М., головний спеціаліст департаменту освіти та науки Полтавської обласної державної адміністрації Пащенко В.І., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Похилько В.І.

У роботі конференції взяли участь 190 науковців, з яких 30 учасників – доктори наук, 107 – кандидати наук. До наукового форуму долучилися 84 науково-педагогічні працівники ВДНЗУ «УМСА» – представники кафедр: внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами (завідувач – професор Потяженко М.М.), педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією (завідувач – доцент Цвіренко С.М.), пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини) (завідувач – професор Казаков Ю.М.), урології з судовою медициною (завідувач – професор Саричев Л.П.), анестезіології з інтенсивною терапією (завідувач – професор Сонник Є.Г.), післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів (завідувач – професор Нідзельський М.Я.), ортодонтії, (завідувач – професор Смаглюк Л.В.), нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою (завідувач – професор Литвиненко Н.В.), внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією (в.о. завідувача кафедри – доцент Борзих О.А.), мікробіології, вірусології та імунології (завідувач – професор Лобань Г.А.), ендокринології з дитячими інфекційними хворобами (завідувач – професор Бобирьова Л.Є.), терапевтичної стоматології (завідувач – професор Петрушанко Т.О.), українознавства та гуманітарної підготовки (завідувач – доцент Лещенко Т.О.), філософії і суспільних наук (в.о. завідувача кафедри – доцент Зінченко Н.О.), дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології (завідувач – професор Ткаченко П.І.), оперативної хірургії та топографічної анатомії (завідувач – професор Білаш С.М.), медичної інформатики, медичної та біологічної фізики (в.о. завідувача кафедри – доцент Сілкова О.В.), сімейної медицини та терапії (в.о. завідувача кафедри – доцент Бабаніна М.Ю.). У повному складі був представлений факультет підготовки іноземних студентів (декан факультету – доцент Буря Л.В.).

Цього року у роботі конференції взяли участь 92 представники інших вищих навчальних закладів України, таких як: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Національний фармацевтичний університет (м. Харків), Харківський національний медичний університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Одеський національний медичний університет, Запорізький державний медичний університет, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет «КПІ імені І. Сікорського», м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Полтавська державна аграрна академія, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк), Луцький національний технічний університет, Національний університет «Острозька академія», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв), Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національна Металургійна академія України, Інститут інтегрованих форм навчання, м. Дніпро, ПУВО «Київський медичний університет», Національна академія Національної гвардії України, м. Харків, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

Також у роботі конференції взяли участь 14 представників наукової спільноти ближнього і дальнього зарубіжжя: 2 − з Польщі (Техніко-гуманітарна академія в Бельсько-Бяла; Люблінський Католицький університет імені Іоанна Павла II), 1 − з Великобританії, 9 − з Білорусі (Білоруський державний медичний університет, м. Мінськ), 2 – з Нігерії (Університет Лагосу).

Усього на конференції були представлені 103 доповіді, в яких: висвітлено сучасний стан гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки майбутніх лікарів (секція № 1), психолого-педагогічні засади формування майбутнього фахівця з вищою освітою (секція № 2), а також іміджу, педагогічної майстерності і педагогічної культури викладача вищої школи (секція № 3); розглянуто актуальні проблеми термінознавства та перекладознавства (секція № 4), сучасні дослідження професійного, міжкультурного і літературного дискурсу (секція № 5); обговорено шляхи удосконалення змісту, засобів, форм і методів навчання у вищій школі та контролю навчальної діяльності студентів (секція № 6).

На пленарному засіданні було представлено та обговорено доповіді «Запровадження симуляційних технології у вищу медичну освіту як один із факторів підвищення рівня практичної підготовки майбутніх лікарів» (автори – Ждан В.М., Дворник В.М., Білаш С.М., Бєляєва О.М.); «Особливості психологічної та соціальної адаптації студентів груп нового набору ВДНЗУ «УМСА» (автори – Похилько В.І., Ставицька Н.П., Ющенко Ю.П., Климач Т.М.); «Формування загальногуманітарних компетентностей лікаря (провізора) у післядипломної освіті» (Уваркіна О.В., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ); «Аналіз зв’язків між словами англомовних багатокомпонентних термінів з робототехніки» (Шуневич Б.І., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності); «О месте и содержании темы «предлоги» в структуре учебного материала курса латинского языка медицинского вуза» (Цисык А.З., УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск); «Позначення і семантика в перекладі термінології» (Содомора П.А., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького); «Актуальні аспекти лексичного наповнення сучасного курсу фармацевтичної латини» (Світлична Є.І., Національний фармацевтичний університет, м. Харків); «Онтологія подібності: лінгвальний вимір анатомічної термінології» (Карлова Т.Є., Рашиді Б.Р., ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне); «Формування англомовної професійної компетенції як основи професіоналізму сучасного стоматолога» (Волкова Г.К., Запорізький державний медичний університет); «Об аксиологическом компоненте коммуникативных умений иностранных студентов» (Шалаєва В.С., Качинський В.С., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна); «Мовленнєва реабілітація пацієнтів зі знімними пластинковими протезами» (Тарашевська Ю.Є., Шиян Є.Г., ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія») «Компетентнісний підхід до викладання української літератури у медичному коледжі» (Ленська С.В., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка); «Етичні та теоретико-практичні аспекти питання підготовки вчителів початкової школи до роботи з дітьми із стійкими труднощами у навчанні рідної та іноземної мови» (Голуб Н.М., Перлова В.В., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди) «Лексичне вираження концепту ORDNUNG у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману «Доктор Фаустус»)» (Корольова Н.О., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ); «Особливості метафоризації термінів медицини в публіцистиці О. Забужко» (Костенко В.Г., Сологор І.М., ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»).

Вже третій рік поспіль плідна наукова дискусія конференції наочно продемонструвала актуальність здійснення і поглиблення міждисциплінарних досліджень, переконливо засвідчивши, що медицина, психологія, філологія та педагогіка йдуть поруч.