Засідання Правління Асоціації неонатологів України

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

19 грудня 2015 року в м. Київ відбулося розширене засідання Правління Асоціації неонатологів України з питань обговорення та затвердження звіту за 2015 рік та плану її роботи на 2016 рік.

В роботі правління асоціації приймали участь завідувач кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатолгією професор Похилько В.І. та професор кафедри головний позаштатний неонатолог ДОЗ Полтавської ОДА Ковальова О.М.

З вступним словом від МОЗ України до учасників засідання звернулась заступник начальника відділу організації медичної допомоги дітям управління материнства та дитинства Департаменту медичної допомоги МОЗ України Дубініна Тетяна Юріївна.

В своїй доповіді вона зокрема наголосила, що реформа охорони здоров’я визначена одним із пріоритетних напрямів державної політики, метою якої є кардинальне та комплексне реформування цієї сфери, спрямоване на створення системи охорони здоров’я, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав.

Актуальність цієї реформи є вкрай високою, оскільки ця надзвичайно важлива сфера суспільного життя багато років поспіль потерпає від непослідовної соціально-економічної політики та на відміну від інших галузей все ще функціонує за застарілою, неефективною моделлю управління та фінансування.

Після розпаду колишнього СРСР Україна успадкувала екстенсивну та високо централізовану систему охорони здоров’я за моделлю Семашка, яку не вдалося підтримувати на належному рівні внаслідок різкого переходу до ринкової економіки, економічного спаду та відсутності реформ у цій сфері. Це призвело до глибокої кризи в системі охорони здоров’я.

В останні роки, незважаючи на високі загальні витрати на утримання системи охорони здоров’я, значну частку яких громадяни сплачують власним коштом, вона не здатна адекватно реагувати на сучасні виклики щодо захворюваності, а також захищати громадян від надмірних витрат на лікування.

За даними Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), сучасний стан здоров’я населення України характеризується вкрай високими показниками захворюваності та смертності, низьким рівнем тривалості життя, відсутністю можливості отримувати належну медичну допомогу.

Так, середня тривалість життя в Україні на 5 років нижча, ніж у Європейському регіоні, і на 9 років нижча, ніж у країнах ЄС. За даними Державного комітету статистики України, лише 15% від загальної кількості наших громадян є старшими за 65 років.

Порівняно з країнами Європи, смертність населення в Україні практично вдвічі вища (у 2014 році – 14,7 випадки на 1000 населення проти 6,7 в країнах – членах Європейського Союзу). При цьому смертність від серцево-судинних захворювань є однією з найвищих у світі та становить 67,3% у структурі загальної смертності, а смертність від онкологічних захворювань – 13,3% (дані офіційного бюлетеня МОЗ України за 2014 рік). Фактично ці два класи хвороб визначають 80% щорічних втрат населення країни.

Удвічі вищим за країни ЄС є й рівень малюкової смертності, що вважається одним із основних показників якості роботи системи охорони здоров’я. При цьому, показник природного приросту населення в Україні стійко залишається від’ємним, а сумарний коефіцієнт народжуваності становить лише 1,5 дітей на одну жінку у той час, коли для досягнення рівня простого відтворення населення він має становити 2,03 – 2,08.

За роки незалежності (1991 рік – початок 2014 року) Україна втратила понад 6,5 млн населення (за даними Держкомітету 6 млн. 518,2). І це втрати за період до початку антитерористичної операції на Сході України.

Така глибока демографічна криза обумовлена високими рівнями захворюваності населення, насамперед хронічними неінфекційними захворюваннями.

Критично низьким залишається рівень охоплення дитячого населення профілактичними щепленнями (станом на 1 листопада 2015 року щепленнями дітей до року охоплено проти туберкульозу тільки 36,5%, поліомієліту – 26,8%, кашлюку, дифтерії, правцю – 24,7%, гемофільної інфекції – 42%, кору, паротиту, краснухи – 58,5%, гепатиту В – 22,4%) реальною стала загроза виникнення інфекцій, захворюваність населення щодо яких була зведена до поодиноких випадків (дифтерія, правець, інші), та з приводу яких було вжито значних зусиль у напрямку їх елімінації (кір, поліомієліт).

Зі звітом про роботу Асоціації неонатологів України та планом на 2016 рік виступила Президент Асоціації, заступник директора з перинатальної медицини, керівник відділу неонатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», д.мед.н, професор Знаменська Тетяна Константинівна.

В доповіді вона наголосила, що розбудова вітчизняної медицини визначена одним із першочергових пріоритетів національної політики. Важливим елементом національної безпеки є здоров’я нації, що особливо важливо нині, коли наша країна захищає свою назалежність та потребує нових підходів у вирішенні нагальних медичних проблем.

Поставила ряд питань щодо реалізації в наступному році та завдань, які стоять як перед активом та всіма членами асоціації.

На засіданні з доповідями також виступили:

Добрянський Д.О. - д. мед.н., професор кафедри педіатрії Лвівського національного медичного університету ім.. Данила Галицького: «Стандарти допомоги новонародженим»

Похилько В.І. - завідувач кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатолгією ВДНЗУ «УМСА», д. мед.н., професор: «Симуляційне навчання: роль, задачі та перспективи работи під час створення в Україні системи сучасної перинатальної допомоги» .

Батман Ю.А. – провідний науковий співробітник відділення неонатології ДУ «ІПАГ НАМН», д. мед.н., професор: «Підготовка та проведення всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених за фахом «неонатолонгія».

Ковальова О.М. професор кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатолгією ВДНЗУ «УМСА» головний позаштатний неонатолог ДОЗ Полтавської ОДА : «Концептуальні підходи до розроблення Національного плану дій з припинення попереджувальних смертей новонароджених в Україні в рамках ініціативи ООН, ВООЗ, ЮНІСЕФ «Кожний новонароджений» .

Маврупало Т.К. - професор кафедри педіатрії №2 і неонатології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: Про перспективи розвитку сайту Асоціації неонатологів України.

Після обговорення доповідей була прийнята резолюція розширеного засідання Правління Асоціації неонатологів України з питань обговорення та затвердження плану роботи Асоціації на 2016 рік.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум