державна атестація студентів V курсу стоматологічного факультету

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

На виконання Закону України «Про вищу освіту», на підставі наказу МОН України від 28.07.2003р. №504 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина»», наказу МОЗ України від 31.01.2005р. №53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина»», наказу МОН України від 24.05.2013р. №584 «Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України», Положення про організацію освітнього процесу у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» на 2015 – 2016 навчальний рік була проведена державна атестація студентів V курсу стоматологічного факультету – випускників 2016 року.

Державна атестація проводилась у два етапи: ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Стоматологія» – 31 травня 2016 року та практично-орієнтований державний іспит – з 07 по 14 червня 2016 року.

Головою ДЕК, згідно з наказом МОЗ України від 11.01.2016р. №3, було призначено ДВОРНИКА Валентина Миколайовича – д. мед. н., професора, завідувача кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».

Наказом ректора академії від 1 червня 2016 р. до державної атестації були допущені 197 вітчизняних студентів 5 курсу. Усі вони повністю виконали навчальний план і програму та склали семестрові заліки й підсумкові модульні контролі, що передбачені навчальним планом.

Практично-орієнтований іспит проводився згідно з розкладом і складався з двох частин: перша частина – безпосередня робота з хворим, друга частина – демонстрація основних умінь та навичок згідно з вимогами ОКХ із використанням фантомів. Іспит проводився на клінічних базах кафедр терапевтичної та ортопедичної стоматології.

На підставі обговорення результатів практично-орієнтованого державного іспиту за спеціальністю «Стоматологія» державна екзаменаційна комісія дійшла висновку, що усі випускники 2015 – 2016 навчального року здобули достатні теоретичні знання та практичні уміння і навички, які відповідають вимогам ОКХ і ОПП, про що свідчать результати складання іспиту з чотирьох профільних дисциплін (терапевтичної, хірургічної, ортопедичної та дитячої стоматології).

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум