Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики

   

36011, Україна, м. Полтава,
вул. Шевченка, 23, ВДНЗУ УМСА, лабораторний корпус, 1 поверх
Телефон: +38 (0532) 56-22-43
Е-mail:genimmunins@gmail.com

Історія НДІ ГІОРПФ


Історія розвитку НДІ ГІОРПФ нерозривно пов’язана з діяльністю Центральної науково-дослідної лабораторії (ЦНДЛ), на базі якої він був створений відповідно до наказу ректора академії № 283 від 15.12.2008 року.

Свого часу ЦНДЛ була організована на базі Полтавського державного медичного стоматологічного інституту за ініціативою проректора з наукової роботи д.мед.н., професора В.П. Міщенка при підтримці ректора інституту д.мед.н., професора М.С. Скрипнікова (наказ МОЗ СРСР № 452 від 31.07.1989 року).

Протягом багаторічної історії ЦНДЛ її очолювали провідні науковці:

д.б.н., професор О.І. Цебржинський (1989-1990 рр.)

Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Н.М. Грицай (1990-1992 рр.)

д.мед.н., професор О.В. Катрушов (1992-1996 рр.)

Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор І.П. Кайдашев (1996-2009 рр.),

зусиллями яких були сформовані провідні напрямки досліджень, створена сучасна матеріально-технічна та методична база, впроваджено більше 200 методів дослідження.

З самого початку свого створення ЦНДЛ забезпечувала підготовку аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, надаючи науково-методичну та науково-технічну допомогу співробітникам академії та забезпечуючи належний рівень досліджень. Високотехнологічне наукове обладнання, яке було сконцентроване на базі ЦНДЛ, дозволило не тільки проводити у повному обсязі складні сучасні наукові дослідження, але й проводити підготовку власних наукових кадрів.

В перші роки свого існування до 1995 року колектив ЦНДЛ складався з біохімічного відділу (зав. к.б.н. О.І. Цебржинський, старші наукові співробітники – к.б.н. Н.Д. Нарижнюк, Л.О. Куценко, А.С. Фадєєва; старші лаборанти – А.Ф. Баранова, В.І. Кишун: лаборанти – Н.О. Масальска, В.Г. Стенько), радіологічного відділу (зав. – к.б.н. А.А. Литвин; старші лаборанти – О.О. Гейко, О.В. Кислей, І.А. Стегній, Л.В. Фесенко), відділу гемокоагуляції (зав. - к.м.н. Ю.І. Сіленко, к.м.н. Н.В. Литвиненко, к.б.н. В.М. Соколенко, науковий співробітник Л.В. Беркало; старші лаборанти – О.К. Новак, В.К. Пархоменко, С.С. Подзоров); гістологічного відділу – (зав. к.б.н. М.Ю. Жукова), відділу клінічних досліджень (зав. – к.м.н. Г.М. Дубінська), проблемної науково-дослідної лабораторії (зав. – к.м.н. І.П. Кайдашев; старші лаборанти - Н.О. Боброва, О.В. Бобович; лаборант - В.А. Сисюк).

Професійна підготовка та творчий підхід дозволив фахівцям ЦНДЛ виконувати фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на вирішення актуальних наукових проблем. В цілому, за період існування на базі ЦНДЛ виконано біля 30 науково-дослідних робіт за угодами з МОЗ України, у тому числі в межах Державних програм «Цукровий діабет», «Артеріальна гіпертензія», «Програми профілактики стоматологічних захворювань».

В різні роки науковий потенціал співробітники ЦНДЛ спрямовували на перспективні та актуальні наукові напрямки:
 • Дослідження системи пептидної регуляції та її стану за умов типових патологічних процесів: гіпоксія, стрес, запалення, ішемія, онкологія, алергія.
 • Вивчення впливу окремих пептидів пептидного екстракту підшлункової залози на стан клітин підшлункової залози.
 • Вивчення механізмів пептидної регуляції процесів апоптозу за участю органних пептидних комплексів.
 • Створення нових лікарських препаратів на основі природних біологічно-активних речовин пептидної природи - вермілат, панкреолат, нефролат (тваринного походження) та організація їх промислового виробництва.
 • Вивчення процесів вільнорадикального окислення та антиоксидантного захисту, розробка методів їх корекції, стану зсідання крові при різних захворюваннях та пошук нових засобів регуляції агрегатного стану крові.
 • Вивчення взаємозв’язку між системами резистентності організму – перекисним окисленням ліпідів, гемокоагуляцією, імунітетом та неспецифічною резистентністю організму.
 • Дослідження основних механізмів патогенезу пародонтиту та розробка шляхів корекції.
 • Дослідження імунологічного апарату та імунних взаємодій у слизовій оболонці порожнини рота і їх ролі у патогенезі стоматологічних захворювань.
 • Розробка нових медикаментозних методів для лікування пародонтита, гінгівіта та пародонтоза.
 • Дослідження молекул головного комплексу гістосумісності та молекулярних шаперонів як можливих рецепторів пептидних біологічно-активних речовин, їх участі в пато- і саногенезі. Вивчення асоціацій аутоімунних захворювань (гломерулонефрит, розсіяний склероз, бронхіальна астма, пародонтит, аутоімунний тиреоідит).
 • Дослідження молекулярно-генетичних аспектів патогенезу артеріальної гіпертензії для розробки нових методів та диференційованого лікування.
 • Дослідження процесів апоптозу лімфоїдних клітин як діагностичний критерій атопічних захворювань та база розробки нових методів лікування.
 • Вплив антилейкотриєнів та антигістаміних препаратів 2-го покоління на процеси апоптозу мононуклеарів периферійної крові у хворих з атопічною бронхіальною астмою.

Результати кропіткої наукової діяльності колективу ЦНДЛ відображені в цілій низькі публікацій у міжнародних та вітчизняних виданнях. За ці роки було опубліковано більше 400 статей, отримано 35 патентів на винаходи. Надруковано 5 монографій, 2 методичних посібники з лабораторних та експериментальних методів досліджень, 15 методичних рекомендацій.

Сучасне наукове обладнання, власні наукові кадри, які володіють передовими методами досліджень дозволив колективу ЦНДЛ забезпечувати якість виконання, що задовольняє вимогам GLP та іншим міжнародним стандартам. На базі ЦНДЛ проходили підготовку аспіранти з фаху «Імунологія та алергологія». За період з 1989 по 2009 рік виконано 65 кандидатських та 16 докторських дисертаційних робіт.

ЦНДЛ була атестована Фармкомітетом МОЗ України на проведення доклінічних іспитів нових лікарських препаратів, на право діяльності як клініко-діагностичної лабораторії, що дозволило забезпечити якість, легитимність та належний контроль проведення експериментальних та клінічних наукових досліджень та впровадження принципів доказової медицини та GLP.

З 1995 року ЦНДЛ надає медико-лабораторні послуги населенню Полтавської області та мешканцям інших регіонів України.

У різні роки в ЦНДЛ працювали старші наукові співробітники: к.б.н. Беркало Л.В., к.с/г.н. Куценко Л.О., к.б.н. Гейко О.А., к.б.н. Соколенко В.М., к.б.н. Боброва Н.О., к.мед.н. Шликова О.А.; наукові співробітники: к.мед.н. Куценко Н.Л., к.б.н. Баштовенко О.М., к.мед.н. Рябенко В.В., к.мед.н. Шинкевич В.І., к.б.н. Мамонтова Т.В.; молодші наукові співробітники: Баранова А.Ф., Микитюк М.В., Ізмайлова О.В.; дослідник-стажист Солохіна І.Л.; лаборант Кишун В.І.; підсобні робітники: Ломова Н.П., Житченко Ю.І., Танько Л.М., Шостя Ю.С.; бухгалтер-економіст Кліменко Н.В.

Успішне виконання науково-дослідних робіт за державним замовленням, наявність атестації МОЗ України, впровадження принципів доказової медицини та GLP, активна участь в міжнародних та вітчизняних наукових форумах стали підгрунтям створення на базі ЦНДЛ Науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ).

Активну участь у створенні НДІ ГІОРПФ прийняв д.мед.н., професор Кайдашев І.П., якого відповідно до наказу № 23 від 02.02.2009 року було призначено на посаду директора. І.П. Кайдашеву належать вагомі здобутки у вивченні питань діагностики, лікування та профілактики аутоімунних та алергічних захворювань, пріоритетні дослідження молекул головного комплексу гістосумісності, фізіологічної та фармакологічної активності пептидних екстрактів внутрішніх органів. Завдяки І.П. Кайдашеву розпочаті пріоритетні молекулярно-генетичні та фармакогенетичні дослідження.

З лютого 2010 року НДІ ГІОРПФ очолює д.мед.н., професор Весніна Л.Е. На момент створення колектив НДІ ГІОРПФ мав у своєму складі старших наукових співробітників: к.б.н. Беркало Л.В., к.с/г.н. Куценко Л.О., к.б.н. Боброву Н.О., к.мед.н. Шликову О.А.; наукових співробітників: к.мед.н. - Куценко Н.Л.; молодших наукових співробітників: Микитюк М.В., Баранову А.Ф., Ізмайлову О.В.; стажистів-дослідників: к.б.н. Мамонтову Т.В., Солохіну І.Л.; лаборанта Кішун В.І.; підсобних робітників: Ломову Н.П., Житченко Ю.І., Латюк Ю.І.; бухгалтера-економіста Кліменко Н.В.

Створення НДІ ГІОРПФ знаменувало розвиток нових сучасних напрямків - молекулярно-генетичних та фармакогенетичних досліджень. Попередні наукові розробки колективу НДІ ГІОРПФ стали важливим підґрунтям для виконання досліджень, серед яких, зокрема, визначення особливостей патогенезу алергічного запалення, формування органів-мішеней при розвитку бронхіальної астми та атопічного дерматиту; визначення ролі генетичного поліморфізму TLR 2,4,6 в патогенезі бронхіальної астми та поширених урогенітальних захворювань. Актуальним стало дослідження властивостей представника наночасток – алотропної форми вуглецю фулерену С60 з метою використання в якості носія лікарських засобів при алергічних та аутоімунних запаленнях.

Дослідження проводились у межах науково-дослідних робіт:
 1. «Розробка методів профілактики та лікування хвороб, які походять із метаболічного синдрому, препаратами, що стимулюють рецептори, активуючі PPAR-, шляхом удосконалення критеріїв діагностики» (за державною програмою «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні»), № ДР 0107U001555, 2007-2010 рр.
 2. «Вивчення локалізації та механізмів секреції природного пептидного комплексу нирок за фізіологічних умов та під час типових патологічних процесів», № ДР 0109U002187, фундаментальна, 2008-2010 рр.
 3. «Визначення ролі поліморфізму Toll-подібних рецепторів у механізмах розвитку імуноопосередкованих захворювань», № ДР 0109U001629, прикладна, 2009-2011 рр.
 4. «Розробка методів імуномодуляції з використанням наночастинок», № ДР 0109U001628, прикладна, 2009-2011 рр.
 5. «Удосконалення патогенетичних підходів до комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит», № ДР 0110U000449, прикладна, 2009-2011 рр.
 6. «Вивчення генетичних особливостей розвитку алергічного запалення та формування органів-мішеней», № ДР0110U003032, фундаментальна, 2010-2012 рр.
 7. «Комплексне дослідження генетично обумовлених особливостей NF-?B опосередкованої сигнальної трансдукції, що визначає розвиток хронічного системного запалення у хворих на метаболічний синдром та цукровий діабет 2 типу», № ДР 0111U001774, фундаментальна, 2011-2013 рр.
 8. «Визначити роль запальних захворювань зубо-щелепного апарату в розвитку хвороб, пов’язаних із системним запаленням», № ДР 0112U001538, прикладна, 2012-2014 рр.

Отримані результати стали підґрунтям для розробки способів діагностики та прогнозування розвитку патологічних станів, ефективних схем фармакогенетичної терапії та індивідуальних профілактичних заходів із урахуванням генотипу.

В межах виконання науково-дослідних робіт розпочато формування унікальної бази даних генетичних зразків та сироваток, яка дозволяє проводити широкомасштабні дослідження в українській популяції.

Інститут укомплектовано сучасним лабораторним обладнанням: ДНК-ампліфікаторами, обладнанням для полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу, мікроспектрофотометром для визначення концентрації ДНК та РНК, системами електрофоретичної візуалізації ДНК, імуноферментними та біохімічними аналізаторами, проточним цитометром, СО2-інкубатором, обладнанням для культивування клітин, низькотемпературним обладнанням.

В жовтні 2013 року НДІ ГІОРПФ був успішно атестований на право проведення вимірювань в галузі охорони здоров'я.

НДІ ГІОРПФ є базою для Полтавського обласного осередка Українського Товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, президент товариства - д.мед.н., проф. Кайдашев І.П.

На базі НДІ ГІОРПФ триває підготовка наукових кадрів, працює аспірантура за спеціальностями 14.03.08 – імунологія та алергологія та 14.03.03 - нормальна фізіологія. Заплановані та виконуються кандидатські дисертації.


 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря ||