План виховної роботи                                                                                                                                                           «ЗАТВЕРЖЕНО»

                                                                                                                                                                                                                    Протокол № 1 від 26.08.2020

                                                                                                                                                                                                          Засідання Вченої ради

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

на 2020 - 2021 навчальний рік

Планування виховної роботи академії здійснюється на основі: Закону України «Про Вищу освіту», «Концепції національно-патріотичного виховання громадян України та формування української політичної нації», наказу МОН України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», наказу Міністерства охорони здоров’я України № 687 від 27.11.2008 року «Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я», Статуту Української медичної стоматологічної академії та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України.

На виконання наказу ректора академії від 13.09.2019 р. № 326 «Про створення оргкомітету з нагоди 100-річчя від для заснування УМСА, з метою організації та проведення науково-практичної конференції за міжнародною участю «УМСА» - століття інноваційних напрямків та наукових досягнень» спрямувати роботу студентського самоврядування, волонтерських підрозділів, профспілки студентів, колективів кафедр на відзначення ювілею академії.

Відділ управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю УМСА (далі Відділ), який за статусом є постійно діючим дорадчим органом на громадських засадах, протягом 2020-2021 навчального року працюватиме в складі:

Похилько В.І. проректор з науково-педагогічної та виховної роботи;

Андрейко В.В. – голова інформаційного відділу академії

Боровик О.Б. – директор бібліотеки;      

Польщикова С.І. – провідний фахівець зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ

Ющенко Ю.П. - координатор волонтерського загону «Єдність»;

Соколова Д.А. – голова студентського парламенту академії;

Артемова Д.О. – голова профспілки студентів академії;

Первушина Є. – голова волонтерського загону «Єдність»;

Ставицька Н.П. – заступник директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти;

Павленкова О.С. – заступник декана стоматологічного факультету;

Драбовський В.С. – заступник декана медичного факультету № 1;

Жамардій В.О. – заступник декана медичного факультету № 2;

Макаренко О.В. – заступник декана факультету іноземних студентів;

Чекаліна Н.І. – голова Ради з виховної роботи ННМІ;

Сидоренко Л.В. – завідувачка відділом культурно-освітньої діяльності;

Дашевська Т.В. – завідувачка Музею історії академії;

Лебєдєв В.А. – голова організації ветеранів академії;

Ємець А.В. – керівник сектору спортивно-оздоровчої роботи центру;

Климач Т.М. – психолог фахового медико-фармацевтичного коледжу академії;

                                     Білаш О. В. – психолог академії;

                                     Золотарьова Є.В. – редактор газети редакційно-видавничого відділу.

Головним завданням Відділу управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю академії є запровадження виховного простору з урахуванням сучасної суспільно-політичної ситуації, яка базується на загальнолюдських та громадянських цінностях української нації, для формування свідомого громадянина Української держави, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури студентської молоді.

Концепція національно-патріотичного виховання громадян України та формування української політичної нації визначає, що найважливішими завданнями будь-якої держави є захист національних інтересів, гарантування безпеки населенню й територіальної цілісності країни. В Конституції України визначені основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи й суспільства.

На сучасному етапі в Україні існують такі найактуальніші проблеми: складне соціально-політичне й економічне становище українського суспільства, порушення територіальної цілісності країни, проведення збройних акцій терористів у східних регіонах нашої держави.

В зв’язку з цим в практику виховної діяльності колективів кафедр академії є впровадження Комплексної програми національно-патріотичного виховання громадян України та формування української політичної нації.

 

Мета, принципи, завдання і головні напрямки виховної роботи академії

Головна мета виховання полягає у створенні навчально-виховних умов для системної і цілеспрямованої діяльності академії щодо національно-патріотичного виховання молодої людини – громадянина-патріота України, готової до захисту батьківщини та до активної участі у побудові України та формуванні української політичної нації.

Система національно-патріотичного виховання та формування української політичної нації громадян України має ґрунтуватися на наступних принципах:

- принцип національної спрямованості, який передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури, поваги, толерантності до культури усіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

- принцип гуманізації виховного процесу, який означає, що куратор зосереджує увагу на здобувачі освіти, лікарях-інтернах, аспірантах, як вищої цінності, враховує їх вікові та індивідуальні особливості і можливості, координує та направляє її розвиток, спонукає до самостійності, стимулює її свідоме ставлення до своєї поведінки, діяльності, патріотичних цінностей;

- принцип самоактивності і саморегуляції, який сприяє розвитку у вихованця суб’єктивних характеристик; формує здатність до критичності і самокритичності, до прийняття самостійних рішень. Поступово виробляє громадську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;

- принцип культурної відповідності, який передбачає органічну єдність національно-патріотичного виховання на основі історії та культури народу, його мови, народними традиціями та звичаями, які забезпечують духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь;

- принцип політичної культури, який передбачає інтеграцію української культури у європейський та світовий простір, створення для цього відповідних передумов; формування в учасників навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей, до культури, мистецтва, вірування інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської цивілізації;

- принцип соціальної відповідності, який обумовлює необхідність узгодженості змісту і методів виховання реальній соціальній ситуації, в якій організовується виховний процес. Завдання та реальні соціально-економічні умови  передбачають національно-патріотичне виховання громадян України та формування української політичної нації.

Основними завданнями виховної діяльності колективу академії в царині військово-патріотичного виховання студентської молоді є:

 • навчати та розвивати у здобувачів освіти високу патріотичну свідомість, почуття вірності й любові до Батьківщини, турботу про благо свого народу, готовність до виконання громадянського й конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів, територіальної цілісності й незалежності України та формування української політичної нації;
 • прививати національні традиції на прикладах історичних подій минулого та сучасності;
 • ефективно використовувати психолого-педагогічні науки, національні традиції, досвід педагогічної майстерності в практиці комплексного виховання здобувачів освіти, лікарів інтернів, аспірантів академії.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНІ ЗАХОДИ ВІДДІЛУ
З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

1.

Вирішувати завдання виховної роботи за напрямами:

- громадянське виховання,

- патріотичне виховання,

- волонтерський рух,

- родинно-сімейне виховання,

- усвідомлене батьківство,

- художньо-естетичне виховання,

- моральне виховання,

- екологічне виховання,

- психологічна підтримка учасників навчально-виховного процесу;

 - формування здорового способу життя;

 - сприяння творчому та всебічному розвитку особистості.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Керівники секторів

Завідувачі кафедр

2.

Забезпечити групи здобувачів освіти та лікарів-інтернів кураторами з числа педагогічних, наукових, науково-педагогічних та працівників закладів охорони здоров'я м. Полтави.

Вересень 2020

Деканати

3.

До 100-річчя академії спланувати проведення заходів серед учасників навчально-виховного процесу національно-патріотичного та громадянського виховання.  Створювати умови для впровадження серед здобувачів освіти, лікарів-інтернів принципів здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я, усвідомленого та відповідального батьківства, протидія та запобігання негативним явищам і звичкам, їх профілактика, формування соціально-активної, фізично-здорової та духовно багатої особистості, створення умов для активного відпочинку студентів.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Керівники секторів

Завідувачі кафедр

4.

Сприяти створенню в навчальному закладі атмосфери фізичного комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату в умовах Всесвітньої пандемії – захворюваності на COVID – 19. В умовах оголошення карантину проводити онлайн  тематичні виховні бесіди та круглі столи, диспути.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Керівники секторів

Декани

Завідувачі кафедр

5.

Для забезпечення виконання учасниками навчального процесу своїх обов'язків та захисту їх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, всебічно сприяти та підтримувати розвиток студентських утворень (студентський парламент, первинна профспілкова організація студентів, наукові товариства).

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Декани

Завідувачі кафедр

Студентське самоврядування

6.

Проводити спільно зі студентським самоврядуванням та волонтерськими загонами кафедр заходи щодо участі у всеукраїнських акціях «Здай кров – врятуй життя», «Допомога воїнам ООС», «Державна програма боротьби з туберкульозом», «Антинаркотик», «АнтиСНІД», «Життя без паління».

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Декани

Студентське самоврядування

7.

Спільно з правоохоронними органами та представниками земляцтв іноземних студентів здійснювати заходи з гарантування безпеки перебування іноземних громадян на території України, недопущення виникнення конфліктних ситуацій, в тому числі міжетнічного та релігійного характеру.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Заступник ректора з міжнародних зв’язків

8.

Активно співпрацювати із самоврядними структурами іноземних громадян, які навчаються в академії. Продовжити роботу національних земляцтв факультету підготовки іноземних студентів.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Заступник ректо­ра з міжнародних зв’язків

9.

Посилити контроль за виконанням іноземними громадянами вимог чинного законодавства щодо статусу їх перебування на території України та дотримання правил внутрішнього розпорядку академії.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Заступник ректо­ра з міжнародних зв’язків

10.

Спільно зі Студентським парламентом академії та представниками іноземних земляцтв проводити анонімне анкетування студентів та лікарів-інтернів щодо фактів корупційних діянь та хабарництва, якості навчально-виховної роботи, умов проживання в гуртожитках, використання української мови в навчальному процесі, оцінки діяльності адміністрації академії.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

11.

Розробити та затвердити на засіданні Вченої Ради академії план виховної роботи на 2020-2021 навчальний рік.

Вересень 2020

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

12.

Забезпечити дієвий контроль та систематичну звітність факультетів і кафедр про стан виховної роботи.

Протягом 2020-2021 навчального року заслухати питання:

на засіданні вченої ради академії:

 • превентивна діяльність соціально-психологічної служби академії з проявів боулінгу, насилля, дискримінації.
 • діяльність колективу академії та народного музею «Історії академії» в професійному та соціально-культур­ному становленні майбутніх медиків.

Протягом навчального року

 

 

 

Листопад 2020

 

 

 

Квітень 2021

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

13.

Розробити та затвердити плани виховної роботи:

- секторів відділу управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю академії:

- студентського парламенту;

- студентського профкому;

- студентських рад гуртожитків;

- громадських та творчих об'єднань.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

14.

З метою забезпечення сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, науково творчої діяльності запровадити в практику роботи колективу академії основні принципи академічної доброчесності.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи.

Куратори академічних груп

15.

Для захисту прав у сфері освіти та сприяння реалізації державної освітньої політики, спрямованої на забезпечення прав особи на здобуття якісної та доступної освіти, організувати діяльність освітнього та студентського омбудсменів академії.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи.

Освітній та студентський омбудсмени

16.

Згідно виконання вимог Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року
№ 286/2019, здійснювати інформаційно-комунікативні заходи з докорінного реформування вітчизняних систем національно-патріотичного виховання та формування української політичної нації громадян України.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Куратори академічних груп

17.

Спрямувати діяльність колективів кафедр  на підвищення формування моральної культури особистості, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки, світогляду здобувачів освіти та культури міжнаціональних стосунків.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Декани

Голова студентського самоврядування

18.

Спланувати проведення наукових конференцій, круглих столів, диспутів, вебінарів (відповідно до поточних пла­нів виховної роботи та важливих па­м’ятних та ювілейних дат 2019-2020 н.р.)

Підготувати цикл передач радіо студентського парламенту з питань академічної доброчесності студента, як чинника формування громадянського суспільства.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Голова студентського самоврядування

Студентське наукове товариство

19.

Сприяти громадсько-правовому вихованню молоді, становленню громадянського обов’язку перед Україною, суспільством, формуванню політичної та правової культури особистості, залученню студентської молоді до участі у доброчинних акціях та волонтерському русі.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Керівники секторів відділу

Декани

Завідувачі кафедр

Студентське самоврядування

20.

Сприяти національно-патріотичному виховання студентської молоді, лікарів-інтернів шляхом долучення до обласних та міських національних та військово-патріотичних заходів, акцій, проектів, форумів, налагодження плідної співпраці Ради ветеранів з кафедрами академії та органами студентського самоврядування.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Декани

Голова Ради ветеранів

Голова студентського

самоврядування

21.

Проводити відповідні виховні заходи за календарем дат на 2020 - 2021 рік (свята, події, ювілейні та пам’ятні дати з вшанування видатних постатей), рекомендованим  Громадською радою з національно-патріотичного виховання при МОН України. Провести інформаційно-комунікативні виховні години, приурочені пам’ятним датам:

 • Міжнародному дню грамотності (щорічна акція «Знаю українську!»);                                                              
 • 251-річчя І.П. Котляревського. Участь у міських святкових урочистостях «Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть…»; 
 • 175 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого (Тобілевича, 1845-1907), українського драматурга;
 • Дню української писемності та мови;
 • 120 років від дня народження Катерини Василівни Білокур (1900–1961), української художниці;
 • 180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького (1840–1904) українського письменника, поета, прозаїка, драматурга, перекладача, театрального та культурно-громадського діяча; 
 • Міжнародному дню рідної мови;                            

- 150 років від дня народження Лесі Українки (Лариса Петрівна Косач-Квітка) (1871-1913), видатної української поетеси, громадської діячки;

- Міжнародному дню поезії;                                         

- Дню української вишиванки;                                      

 • 150 років від дня народження Василя Семеновича Стефаника (1871-1936), українського письменника і громадського діяча;
 • Дню слов’янської  писемності.                                    

 

 

Протягом навчального року

 

 

 

 

8 вересня 2020

9 вересня 2020

 

 

 

20 вересня 2020

 

 

9 листопада 2020

7 грудня 2020

 

14 грудня 2020

 

 

 

21 лютого  2021

25 лютого 2021

 

21 березня 2021

Травень   2021

14 травня 2021

Травень   2021

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Завідувачка кафедри  українознавства та гуманітарної підготовки Куратори академічних груп

 

22.

Організувати шляхом проведення анкетування та експрес-опитування вивчення громадської думки про стан виховної роботи в академічних групах, на кафедрах, в гуртожитках академії.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Декани

23.

Забезпечити роботу Музею історії академії (за окремим планом).

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Завідувачка музею історії академії

24.

Провести на факультетах та кафедрах академії освітньо-виховні, інформаційні, культурологічні заходи національно-патріотичного виховання, спрямовані на формування ціннісних орієнтирів і громадської самовідданості, підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення, політичних лідерів, актуальних питань української історії, популяризації національно-духовної спадщини України.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Керівники секторів відділу

Декани

Завідувачі кафедр

Студентське самоврядування

 

25.

Організувати участь студентів та співробітників академії у проведенні загальноміських заходів з нагоди дер­жавних свят та пам’ятних дат:

- Дня міста Полтави – 23 вересня;

- Дня захисника України – 14 жовтня;

- Дня визволення України від нацизму в роки Другої світової війни 1939-1945 рр.;

- Міжнародного дня толерантності – 16 листопада;

- Міжнародного дня студента – 17 листопада;

 

- Дня гідності та Свободи – 21 листопада;

- Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років – 24 листопада;

- Всесвітнього дня солідарності з хворими на СНІД – 1 грудня;

- Дня пам’яті Героїв Крут – січень;

- Дня соборності України –  22 січня;

- Дня Героїв Небесної Сотні – 20 лютого;

- Міжнародного жіночого дня – 8 березня;

- Дня пам’яті жертв Чорнобиль­ської катастрофи – 26 квітня;

- Дня Пам’яті та примирення  над нацизмом в роки другої світової війни – 8- 9 травня;

- Дня медичного працівника;

- Дня Конституції України – 28 червня;

- Дня Державного Прапора України – 23 серпня;

- Дня Незалежності України – 24 серпня.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Керівники секторів відділу

Декани

Завідувачі кафедр

Студентське самоврядування

 

26.

Сприяти та розвивати естетичне виховання молоді шляхом формування естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях, розвиток художніх здібностей і творчої діяльності

Протягом навчального року

Відділ культурно-освітньої діяльності

27.

Інформацію про проведення державних, регіональних, міських та академічних виховних заходів популяризувати в програмах міського телебачення та  розміщувати на veb- ресурсах академії та в локальній мережі.

Протягом навчального року

Провідний фахівець зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ

Інформаційний супровід навчально-наукового та виховного процесу

1.

Забезпечувати відповідність інформаційних матеріалів, статей, інтерв’ю, репортажів у друкованих та електронних ЗМІ до закону України «Про засади державної мовної політики».

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та ЗМІ

2

До 100-річчя академії створити телевізійно-документальні фільми для відеотеки УМСА.

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

3.

Забезпечення офіційної інформації, написання прес-релізів, оновлення сайту академії.

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

4.

Організаційна та методична допомога ЗМІ у створенні матеріалів про навчально-наукову та виховну діяльність УМСА.

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та ЗМІ

5.

Створення і участь у випуску інформаційних матеріалів.

Протягом навчального року

Провідний фахі­вець із зв’язків з громадськістю та ЗМІ

6.

Оперативний збір та аналіз матеріалів преси про діяльність академії.

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

7.

Збір і класифікація запитань адресованих ректору і підготовка відповідей для розміщення на сайті академії.

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та ЗМІ

8.

Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме академія, шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті академії прес-анонсів та надсилання відповідних електронних запрошень.

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та ЗМІ

9.

Організація та проведення брифінгів, круглих столів, прес-конференцій з нагальних питань, рекомендованих ректором, або особою, що його заміщує.

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

10.

Здійснення щомісячних бліц-оглядів подій, які відбувалися у звітний період в навчально-науковій та виховній діяльності УМСА.

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

11.

 Підготовка авторських та режисерських сценаріїв до телевізійних документальних фільмів про начально-наукову та виховну діяльність академії.

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

12.

Забезпечення роботи відеооператора та здійснення контролю за монтажем фільмів у відділі технічних засобів.

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

13.

Організація роботи фотографів для оперативного і якісного висвітлення заходів у академії. Контроль за вчасним завантаженням фото на сайті, на сторінці академії у Фейсбуці та в Інстаграм.

Протягом навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ АКАДЕМІЇ

1.

Згідно положення про організацію ветеранів академії постійно оновлювати списки ветеранів та ветеранів-ювілярів академії; допомагати своїм колегам-ветеранам у вирішенні важливих для них питань; представляти документи від імені організації ветеранів до різних форм вшанування ветеранів-ювілярів академії.

Протягом навчального року

Голова Ради ветеранів

2.

Надавати допомогу факультетам, кафедрам, профспілковій та іншим громадським та студентським організаціям самоврядування у різнобічному вихованні студентської молоді, залученні її до творчого опанування наукової спадщини при оволодінні фаховими знаннями.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Голова Ради ветеранів

3.

Залучати ветеранів академії до проведення виховних заходів серед здобувачів освіти академії з метою їх національно-патріотичного і морального виховання.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Голова Ради ветеранів

4.

Всіляко сприяти збереженню й поширенню кращих традицій академії, брати безпосередню участь у вивченні історії академії.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Голова Ради ветеранів

5.

Брати участь в адресній допомозі сім'ям учасників, ветеранів та інвалідів війни, бойових дій, учасників ООС, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Протягом навчального року

Голова Ради ветеранів

6.

Провести практичні семінари:

«Лікарі – учасники /ООС – погляд очевидця»; «Практична реабілітація військовослужбовців в польових умовах в зоні проведення бойових дій».

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Голова Ради ветеранів

7.

Організувати участь студентів та співробітників у Всеукраїнській благодійній програмі підтримки родин загиблих українських воїнів,

переселенців зі Сходу, надання психологічної та матеріальної допомоги учасникам ООС та їх родинам.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Студентське са­моврядування,

Голова Ради ветеранів, Практичні психологи

8.

Провести  урочисті заходи, з нагоди Дня виведення військ з Афганістану. Ветеранами академії приймати участь у міських та обласних урочистостях з нагоди Дня пам’яті воїнів – інтернаціоналістів.

Лютий

2020 року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Голова Ради ветеранів

9.

Провести кейс-практикуми:

«8 рота: ми рятували інших, не думаючи про себе!»; «Медична реабілітація учасників бойових дій: реальність і міфи».

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Голова Ради ветеранів

10.

Провести диспути:

«7 років революції гідності: чи здійснились всі очікування українців?» до Дня Героїв Небесної Сотні, «Шляхи досягнення миру на сході України».

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Голова Ради ветеранів

11.

Взяти участь у заходах з нагоди відкриття меморіальної дошки загиблим бійцям ООС (АТО) (2014-2020 рр.) в Музеї важкої бомбардувальної авіації.

Жовтень

2020 року

Голова Ради ветеранів

12.

Провести курс презентації інформаційної платформи у вигляді лекції «NATO–УКРАЇНА. Шляхи розвитку відносин і співпраці».

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Голова Ради ветеранів

13.

Провести зустрічі студентів та працівників академії з героями-ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильської АЕС. Ветеранами академії приймати участь у міських та обласних урочистостях з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

Квітень

2021 року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Голова Ради ветеранів

14.

Провести урочисті та святкові заходи для ветеранів академії з нагоди державних свят та пам’ятних дат. Ветеранами академії приймати участь у міських та обласних заходах з нагоди держаних свят та пам’ятних дат.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Голова Ради ветеранів

15.

Брати участь у організації проведення військової присяги спеціального курсу студентів кафедри медицини катастроф та військової медицини академії.

Травень

2021 року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Голова Ради ветеранів

 

 

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ

 1.  

На відзначення 100-річного ювілею академії для співробітників та здобувачів освіти на базі музею провести тематичні екскурсії, присвячені видатним медикам Полтавщини, особливу увагу звернути на особистості репресованих медиків Полтавського регіону.

Протягом навчального року

Завідувачка музеєм

 1.  

Виконання робіт з формування, обліку, вивчення збереження і безпечності предметів музейної експозиції.

Протягом навчального року

Завідувачка музеєм

 1.  

Впровадити в практику роботи музею використання мультимедійних технологій. Продовжити створення хронікально-документальних мультимедійних роликів.

Протягом навчального року

Завідувачка музеєм

 1.  

Створити пам’ятну експозицію присвячену доктору медичних наук, професору, полковнику медичної служби в роки Другої світової війни Дудченку Максиму Андрійовичу.

Вересень-листопад

2020 р

Завідувачка музеєм

 1.  

Доповнити експозицію «Народна медицина» новими експонатами.

Вересень 2020 р.

Завідувачка музеєм

 1.  

Продовжувати роботу з підготовки та збору матеріалів присвячених відзначенню 100-річчя Української медичної стоматологічної академії.

Протягом навчального року

Завідувачка музеєм

 1.  

Продовжити роботу календар пам’ятних дат історії УМСА та історії медицини за 2020 рік.

Жовтень – листопад 2020р.

Завідувачка музеєм, редакційно-видавничий відділ академії

 1.  

Продовжити написання наступного розділу «Книги пам’яті».

Січень – лютий 2020- 2021 рр.

Завідувачка музеєм

 1.  

Оновити експозиції новими матеріалами з історії розвитку Полтавської медичної школи.

Протягом навчального року

Завідувачка музеєм

 1.  

Організувати роботу «Школи юного музеєзнавця історії Української медичної стоматологічної академії».

Вересень – травень 2020-2021 року.

Завідувачка музеєм

 1.  

Провести екскурсії для учнів шкіл та їх бать­ків в День відкритих дверей, та під час олім­піад у межах профорієнтаційної роботи вра­ховуючи протиепідемічні  заходи безпеки.

Лютий – травень 2021 року

Завідувачка музеєм

 1.  

Використовувати інформаційні та технічні можливості музею історії академії у прове­денні виховних заходів та засідань наукових гуртків тем стосовних історії академії.

Протягом навчального року

Завідувачка музеєм

 1.  

Продовжити прийом до фонду музею документів, фотоматеріалів, книг та інших предметів які мають значення для історії УМСА.

Протягом навчального року

Завідувачка музеєм

 1.  

Проводити систематичну перевірку експонатів основного фонду.

Протягом навчального року

Завідувачка музеєм

 1.  

Організувати роботу зі збору інформації про роль медиків під час Полтавської битви 1709 року в Полтавському обласному архіві.

Протягом навчального року

Завідувачка музеєм

 1.  

Приймати участь у семінарах-практикумах по організації музейної діяльності та збереження музейних експонатів на базі Полтавського краєзнавчого музею.

Протягом навчального року

Завідувачка музеєм

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА АКАДЕМІЇ

Назва заходу

Термін виконання

Відпові-дальна особа

 1.  

Розробити та затвердити  на засіданні відділу управління  освітньо-виховною та гуманітар­ною роботою з молоддю план роботи соціально-психологічної служби академії та тематичний план тренінгових занять, лекторіїв, бесід на 2020-2021 навчальний рік

вересень  2020

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, практичний психолог

 1.  

Упровадити дистанційний психологічний супровід здобувачів освіти

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

Проводити інформаційні бесіди, лекції та круглі столи психологічного спрямування для кураторів та викладачів

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

З метою уникнення проявів психологічного та емоційного насильства, кібертретирування, булінгу, нетерпимого ставлення до будь-яких насильницьких моделей поведінки та небай­дужого ставлення до постражда­лих осіб розповсюджувати відповідні  інформаційно-тематичні  матеріали

Протягом навчального року

Практичний психолог.

 1.  

Проведення психологічних тренінгів для здобувачів освіти, лікарів-курсантів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

Підготовити та провести соціально-психологічні дослідження серед здобувачів освіти, обробка результатів, надання звіту:

-  визначення ризику суїцидальності та віктимності;

- психологічного клімату в академічних групах всіх курсів;

 

- нервово-психічної стійкості у здобувачів освіти;

- емоційного стану, особливостей прояву агресії, рівень тривоги у здобувачів освіти.

Проводити консультування кураторів за результатами діагностики груп (за запитом)

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

Підвищувати кваліфікацію шляхом вивчення та узагальнення досвіду інших ЗВО щодо діяльності соціально-психологічних служб

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

Надавати індивідуальні психологічні консультації для учасників освітнього процесу та співробітників академії.

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

Організувати засідання психологічної служби  з питань становлення  дружніх відносин в студентських колективах для представників студентського самоврядування та громадських організацій

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

Підвищити психологічну культуру учасників освітнього процесу академії засобами ІКТ

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

Проводити просвітницьку діяльність  задля популяризації та роз’яснення результатів новітніх психологічних і соціальних досліджень та формування потреби у психологічних знаннях

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

З метою вивчення, формування психологічного клімату в групах та адаптації здобувачів освіти до навчально-виховного процесу, забезпечити проведення психологами академії семінарів-тренінгів. Особливу увагу надавати студентам переселенцям із зони ООС.

Протягом навчального року

Практичні психологи

 1.  

На виконання листа МОН від 18.05.2018 №1/11-5480 продовжити проведення семінарів-тренінгів практичних психологів академії зі здобувачами освіти та лікарями-інтернами за програмами гендерної рівності, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми і булінгу.

Протягом навчального року

Практичні психологи

 1.  

Надавати соціально-психологічне забезпечення здобувачам освіти з особливими потребами та студентам позбавленим батьківського піклування, молодих студентських сімей

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

Надавати психологічне забезпечення студентам-переселенцям з районів проведення ООС та здобувачам освіти, батьки яких беруть участь, (або загинули) у військових діях на Сході України.

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

Здійснювати психопрофілактичну роботу серед здобувачів освіти  з метою своєчасного попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у освітньому процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя

Протягом навчального року

Практичний психолог

 1.  

Висвітлювати роботу сектору на сайті академії, блозі відділу управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю та у Фейсбуці.

Протягом навчального року

Практичний психолог

СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Зміст

Термін виконання

Відпові­дальний

 

 1. Громадські заходи

1.

На виконання ст. 40 «Студентське самоврядування» організувати роботу самоврядних організацій академії за напрямками діяльності.

 

Проректор з науково-педаго­гічної та вихов­ної роботи,

голова Студентського парламенту

2.

Проведення спільних організаційних засідань відділу сім’ї та молодіжної політики Полтавської обласної державної адміністрації, студентської ради м. Полтави та Студентського парламенту УМСА.

За окремим графіком

Проректор з науково-педаго­гічної та вихов­ної роботи,

голова Студентського парламенту

3.

За підтримки  Молодіжного парламенту Полтавщини проведення  семінарів-тренінгів для членів Студентського парламенту.

 

Протягом навчального року

Проректор з науково-педа­гогічної та виховної роботи,

голова Студентського парламенту

4.

Продовження роботи «Телефону довіри»  прямого  зв’язку  з  ректором   УМСА, доктором  медичних наук, професором В.М. Жданом. Продовження роботи скриньок скарг та пропозицій Студентського парламенту на території академії та у гуртожитках УМСА.

Протягом навчального року

Голова Студентського парламенту

5.

Сформувати кандидатури до оргкомітету академічного конкурсу на кращу кімнату та гуртожиток академії гуртожиток.

Квітень 2021 року

Студентський парламент, Студентський профком, Студентські ради гуртожитків

6.

Продовжити проведення Круглі столи – зустрічі з ректором та адміністрацією академії з питань якості освіти: «Електронний журнал. Бачення студентів. Актуальних проблем щодо проживання в гуртожитках, навчальний процес в академії. Проблеми та пропозиції студентів».

Раз у квартал, Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Декани факультетів, начальник навчального відділу,

директор студентського містечка, пред­ставники  СП

7.

У відповідності до положення «Про студентське самоврядування УМСА» провести звітно-виборні конференції на курсах, факультетах академії».

5-7 тиждень навчального року

Голова СП курсів, факультетів академії

8.

Для виконання завдань студентського самоврядування студентського містечка провести вибори представницьких органів в гуртожитках академії.

8-10 тиждень навчального року

Голова СП,

голова студентського містечка УМСА

 1. Волонтерство

9.

Проект «Студентський куратор першокурсника».

Вересень – жовтень 2020 року

Голова Студентського парламенту

 

 

10.

Продовжити волонтерську діяльність з підтримки Полтавського міського центру адаптації безпритульних, відвідувати та підтримувати  харчами та відповідним доглядом за тваринами.

Щомісяця

Волонтерський відділ «Альміно» Студентського парламенту

 

11.

Організувати «Благодійний  аукціон побачень», спрямований на збирання коштів на необхідне лікування здобувачів освіти академії.

 

Листопад 2020 року

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова Студентського парламенту

 

12.

Проводити  благодійні ярмарки, вилучені кошти спрямовуються на допомогу реабілітацію сім`ям Полтавських бійців, що постраждали під час ООС.

Протягом навчального року

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

культурно-масовий відділ СП,

голова СП

 

13.

При підтримці відділу сім’ї молоді та спорту ПОДА Полтавщини,  проведення міжвузівського щорічного  конкурсу  «Наша єдина студентська родина».

 

Листопад 2020 року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, голова СП

 

14.

Проводити уроки гігієни, які присвячені  профілактиці стоматологічних захворювань у дітей (для учнів 6-9 класів).

Жовтень 2020 року

Волонтерській відділ СП,

голова СП

 

15.

Участь в міському благодійному балу «Допомогти так легко».

Листопад 2020 року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, Голова СП

 

16.

Проведення  щорічної благодійної донорська акції «По краплині до життя».

Жовтень-листопад 2020 року,

Квітень-травень 2021 року

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова Студентського парламенту

 

17.

Проведення щорічної акції «Не дай СНІДу шанс», з метою підвищення обізнаності здобувачів освіти.

Грудень 2020 року

Волонтерський відділ СП,

голова СП,

кафедра інфекційних хвороб академії

 

18.

Участь в щорічної міському конкурсі волонтерських організацій «Волонтер року».

Грудень 2020 року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, голова Студентського парламенту, Волонтерський відділ СП

 

19.

Взяти участь у щорічної благодійній волонтерській акції «Дай лапу».

Лютий 2021 року

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова СП

 

20.

Взяти участь в організації та проведенні щорічної благодійної акції зі збору макулатури.

Березень 2021 року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, голова СП, Волонтерський відділ «Альміно» СП

 

21.

Для пацієнтів дитячого будинку «Любисток» організувати до великодніх,  новорічних, різдвяних свят подарункові набори.

 

Згідно календаря свят 2020-2021 років

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова Студентського парламенту

 

22.

Участь у щорічній Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця».

Квітень 2021 року.

Студентський парламент, волонтерський центр «Альміно»

 

23.

Взяти участь в міському щорічному  проєкті «Врятуй життя ближнього».

Квітень 2021 року

Проректор з науково-педа­гогічної та виховної роботи,

голова СП, Волонтерський відділ «Альміно» СП

 

24.

 Взяти участь в організації щорічної благодійної акції «День донора».

Травень 2021 року

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова СП

 

 1. Патріотичне виховання молоді

25.

Взяти участь в міському онлайн-фотопараді «Полтава вишивана».

Вересень 2020 року

Голова Студентського парламенту

 

26.

 З нагоди дня міста Полтава взяти участь в урочистостях та покладанні квітів до пам’ятних місць Другої світової війни.

Вересень 2020 року

Голова Студентського парламенту

 

27.

Взяти участь в оргкомітеті та сформувати команду в військово-патріотичному вишколі «Заграва».

Жовтень 2020 року

Голова Студентського парламенту, спортивно-туристичний відділ СП

 

28.

Взяти участь в організації та проведенні   спільно з  відділом у справах сім'ї та молоді Полтавської ОДА в військово-патріотичній грі «Жіночий батальйон».

Листопад 2020 року

Голова Студентського парламенту

 

29.

Долучення до маршу вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.

Лютий 2021 року.

Голова Студентського парламенту

 

30.

Організувати роботу студентського радіо, підготувати цикли національно-патріотичних питань з української історії та  сучасної політології.

Протягом навчального року

Проректор з науково - педагогічної  та виховної роботи, Голова СП, студентське радіо

 

31.

Активізувати патріотичні аспекти роботи студентського кінолекторію шляхом перегляду та обговорення  аудіо та відео продукції на актуальні питання сьогодення.

Протягом навчального року

Голова Студентського парламенту, відповідальний кінолекторію.

 

 1. Культурно-масові заходи

32.

Проведення щорічного  внутрішньоакадемічного онлайн-конкурсу «Дебют першокурсника УМСА -2020».

Жовтень-листопад 2020 року

Голова СП,

відділ культурно-освітньої діяльності

 

33.

Проведення внутрішньоакадемічного вокального фестивалю «Голос академії».

Листопад-грудень 2020 року

Голова СП,

відділ культурно-освітньої діяльності

 

34.

Проведення традиційного новорічного вечора.

Грудень 2020

Голова СП,

відділ культурно-освітньої діяльності, деканати

 

35.

До Дня святого Валентина провести акцію «Студентська святкова пошта», присвячену дню закоханих.

Лютий 2021 року

Голова СП, культурно-масовий відділ парламенту

 

36.

Проведення святкового вечора, присвяченого дню закоханих.

13-14 лютого 2021 року

Голова СП, культурно-масовий відділ парламенту

 

37.

Проведення щорічного академічного конкурсу краси  «Міс УМСА − 2021».

Березень 2021 року

Голова СП, культурно-масовий відділ парламенту

 

38.

Організація та проведення щорічного кубку ректора з КВК.

Квітень 2021 року

Голова СП

 

39.

Проведення щорічної церемонії нагородження кращих студентів за підсумками року «Студент року 2021».

Травень 2021 року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Студентський парламент,

відділ культурно-освітньої діяльності

 

40.

Проведення внутрішноьоакадемічного танцювального фестивалю «Академія зірок».

Квітень - травень 2021 року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Студентський парламент,

відділ культурно-освітньої діяльності

 

41.

Підготовка та участь у внутрішньоакадемічному конкурсі «Студентська республіка УМСА 2021».

Травень-червень 2021 року

Проректор з науково-педагогічної та виховної робо­ти, Голова СП, культурно-масо­вий відділ СП

 

42.

Урочисте покладання квітів з нагоди дня народження Тараса Шевченка.

 

Березень 2021 року

Проректор з науково - педагогічної діяльності,

голова СП

 

43.

Організація та проведення святкового флешмобу до Дня  Європи. 

Травень 2021 року

Голова СП, культурно-масовий відділ СП

 

 1. Заходи, направлені на виховання, інтелектуальний розвиток
  та обізнаність студентів

44.

Проведення інформаційно-пропагандистської та профілактичної роботи серед  студентів УМСА про запобігання вживання наркотиків та проявів девіантної поведінки в молодіжному середовищі.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, Студентський парламент

 

45.

Робота та розвиток Студентського радіо УМСА.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Студентський парламент

 

46.

Робота та розвиток студентського телебачення УМСА.

Протягом навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, Студентський парламент

 

47.

Випуск електронної студентської газети «In Vivo».

Протягом навчального року

Студентський парламент

 

48.

Проведення традиційної інтелектуальної гри  «Що?Де?Коли?», спільно з кафедрами академії.

Протягом навчального року

Голова Студентського парламенту,

відповідальна кафедра, деканати

 

49.

Проведення лекцій-тренінгів «Represеntation» для студентів УМСА.

Протягом навчального року

Голова СП, навчальний відділ парламенту

 

 1. Спортивно-оздоровчі заходи

50.

Організація щорічних спортивно – туристичних подорожей «Неповторна Україна».

Протягом навчального року

Студентський парламент, спортивно-туристичний відділ

 

51.

Організація масових прибирань  територій біля гуртожитків.

Травень 2021 року

Студентський парламент, спортивно-туристичний відділ, студентський профком

 

52.

Проведення щорічної внутрішньо академічного, благодійного турніру з боулінгу.

Лютий 2021 року

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова Студентського парламенту, спортивний відділ СП

 

53.

Воєнно-польові збори, через гру в пейнт-бол.

Щоквартально

Студентський парламент, спортивно-туристичний відділ

 

54.

Проведення турніру з більярду.

Щоквартально

Студентський парламент, спортивно-туристичний відділ

 

55.

Активний відпочинок на природі.

Осінь 2020 року, весна 2021 року.

Студентський парламент, спортивно-туристичний відділ

 

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ

Назва

Термін виконання

Відповідальні

1.

Залучення нових студентів до членства у профспілці.

Вересень

Голова ППО студентів, профорги,

організаційно-облікова комісія

2.

Проведення зборів членів профспілки та ознайомлення їх з планом заходів на навчальний рік.

Вересень

Голова ППО студентів, профорги

3.

Проведення «Круглих столів», спільних засідань активу з адміністрацією академії.

Протягом  навчального року

Голова ППО студентів, профорги

4.

Провести  спільно зі студентським парламентом організаційну роботу з виборів студентських рад та голів гуртожитків академії.

Вересень-жовтень 2020

Голова ППО студентів

5.

Підготувати та провести серед мешканців гуртожитків  анкетування з нагальних питань матеріального та соціального забезпечення гуртожитків академії.

Протягом навчального року

Голова ППО студентів, профорги, житлово-побутова комісія

6.

Залучати здобувачів освіти до участі в акціях донорства крові: «По краплині до життя».

Протягом навчального року

Голова ППО студентів

7.

Соціальні заходи:

- надання матеріальної допомоги;

- робота з соціально незахищеними студентами.

Протягом  навчального року

Голова ППО студентів, профорги, комісія з питань соціального захисту

8.

Організувати роботу з належного санітарно-гігієнічного стану поверхів, кухонь, місць загального громадського користування  гуртожитків академії.

Протягом  навчального року

Голова ППО студентів, профорги, житлово-побутова комісія

9.

Соціальний еко-проєкт «Толока в гуртожитку».

Протягом навчального року

Голова ППО студентів, профорги,  житлово-побутова комісія

10.

Конкурс «Битва факультетів».

Жовтень, листопад

Голова ППО студентів, профорги, культурно-масова комісія

11.

Конкурс «Dance Battle 2019».

Листопад

Голова ППО студентів, профорги, культурно-масова комісія

12.

Похід у дитячий будинок «Святий Миколай дітям».

Грудень

Голова ППО студентів, профорги, культурно-масова комісія

13.

Привітання студентів з новорічними святами.

Грудень

Голова ППО студентів, профорги, комісія з питань соціального захисту

14.

Конкурс Містер «УМСА 2020».

Лютий

Голова ППО студентів, профорги, культурно-масова комісія

15.

 • «Humor in Alma Mater».

Березень, квітень

Голова ППО студентів, профорги, культурно-масова комісія

16

Спільно з Радою ветеранів академії організувати волонтерську допомогу сім'ям  воїнів полтавців, загиблих під час ООС.

Протягом навчального року

Голова ППО студентів, профорги, комісія з питань соціального захисту спільно з головою Ради ветеранів

17.

Організувати волонтерську підтримку в полтавському міському притулку тварин «Подай руку лапам».

Протягом навчального року

Голова ППО студентів, профорги, культурно-масова комісія

18.

Дискусійний клуб «АргументУМ».

Протягом навчального року

Голова ППО студентів, профорги, навчально-наукова комісія

19.

Взяти участь в міських та академічних заходах з нагоди відзначення пам’ятних дат, міжнародних і державних свят.

Протягом навчального  року

Голова ППО студентів, профорги

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН «ЄДНІСТЬ» УМСА

Назва заходу

Термін виконання

Відпові­дальний

 1.  

Розробити та затвердити план роботи волонтерського загону на 2020-2021 н.р.

Вересень

2020

Координатор ВЗ

Голова ВЗ

 1.  

Вивчати та запроваджувати керівні документи щодо організації виховної роботи у ЗВО та плану виховної роботи академії щодо напрямку волонтерської діяльності.

Протягом навчаль­ного року

Координатор ВЗ

Голова ВЗ

 1.  

Супровід та оновлення інформаційної сторінки про діяльність  волонтерів на сайті академії, у соціальних мережах Facebook, Instagram.

Протягом  навчаль­ного року

Координатор ВЗ

Голова ВЗ,  керівник сектору інформаційної діяльності та зв'язків із гро­мадськістю ВЗ

 1.  

Реалізація волонтерського проєкту «Дитяча академія супергероїв» на базі онкогематологічного відділення ДМКЛ та обласного центру реабілітації дітей з органічними порушеннями ЦНС.

Протягом року

Координатор ВЗ

Голова ВЗ

 1.  

Реалізація волонтерського проєкту: «Ми обираємо здоров'я»

- Організація та проведення загальноміських акцій, заходів присвячених пропаганді здорового способу життя, профілактиці найпоширеніших захворювань тощо:

- «Обережно! Туберкульоз!» (Всесвітній день боротьби з туберкульозом, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз);

 

-«Життя під тиском» (Всесвітній день боротьби з артеріальною гiпертонією);

-«Без тютюну в майбутнє йду»

(Всесвітній день без тютюну);

-«По краплині для життя» (Всесвітній день донора);

«Полтава у блакитному»;

 -«Наркотикам - HI» (Mіжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу);

-«Рожева стрічка» (Всесвітній день боротьби з РМЗ);

-«Переможемо інсульт разом» (Всесвітній день боротьби з інсультом).

- Підготовка та проведення інтер­активних занять, лекторіїв, тренінгів для учнів закладів освіти міста

- «Вуличний університет».

Протягом  навчаль­ного року

Координатор ВЗ

Голова ВЗ

 1.  

Продовжити співпрацю з Міським клубом настільних ігор спільно з БО «Світло Надії» для вихованців КЗ «Центр Соціально-психологічноЇ реабілітації дітей».

Вересень–Жовтень

Голова ВЗ

 1.  

Реалізація  Всеукраїнського проєкту «Здоров'я. Вибір кожного».

Протягом  навчаль­ного року

Голова ВЗ

 1.  

Проведення онлайн-флешмобу з профілактики і протидії поширення коронавірусної інфекції «Допоможи зупинити  COVID-19! #StopCOVID».

Протягом  навчаль­ного року

Координатор ВЗ

Голова ВЗ, керівник сектору інформаційної діяльності та зв'язків із громадськістю ВЗ

 1.  

Участь в екологічних акціях «День всесвітнього прибирання», «Зробимо чистою Україну разом» та ін.

Вересень 2020

Квітень 2021

Голова ВЗ,

керівник екологічного сектору  ВЗ

 1.  

Допомога зоозахисним організаціям.

Протягом  навчаль­ного року

Голова ВЗ

 1.  

Проведення онлайн-флешмобу «До дня трансплантації кісткового мозку» #BoneMarrowDonorChallenge».

Вересень 2020

Координатор ВЗ

Голова ВЗ,  керівник сектору інформаційної діяльності та зв'язків із гро­мадськістю ВЗ

 1.  

Участь у Всеукрaїнській акції «16 днів проти насильства».

Протягом  навчаль­ного року

Координатор ВЗ

Голова ВЗ

 1.  

Організація та проведення донорських  акцій «По краплині для життя», «Донорський вівторок».

Протягом  навчаль­ного року

Голова ВЗ, керівник сектору «донорство» ВЗ

 1.  

Проведення акції «Книжкова лікарня».

Протягом  навчаль­ного року

Голова ВЗ

 1.  

Участь у Всеукраїнському проекті «Благодійна Україна».

Лютий 2021

Координатор ВЗ

Голова ВЗ

 1.  

Проведення спільно тренінгів із невідкладної медичної допомоги для учнів ЗСО Полтави.

Протягом  навчаль­ного року

Голова ВЗ

 1.  

Участь в акції в рамках руху «Турбота про літніх».

Протягом  навчаль­ного року

Голова ВЗ

 1.  

Cпівпраця з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, комунальними установами з питань діяльності волонтерського руху.

Протягом  навчаль­ного року

Координатор ВЗ

Голова ВЗ

 1.  

Допомога в підготовці та проведенні культурно-мистецьких і спортивно-масових обласних, міських, академічних заходів.

Протягом  навчаль­ного року

Координатор ВЗ

Голова ВЗ

 1.  

Організація співпраці зі студентським парламентом, студрадами факультетів та профспілковою організацією студентів УМСА.

Протягом року

Голова ВЗ

 1.  

Організація і проведення новорічно-різдвяного проєкту «Магія Різдва» для дітей-сиріт, дітей-пацієнтів онкогемато­логічного відділення ДМКЛ м. Полтави.

Грудень2020

Січень2021

Голова ВЗ

 1.  

Участь в обласному проєкті «Школа волонтерів».

Березень-травень 2021

Координатор ВЗ

Голова ВЗ

 1.  

Участь представника загону у Всеукраїнському молодіжному форумі (м. Київ) з метою розвитку волонтерської діяльності.

Вересень 2020

Голова ВЗ

 1.  

Проведення  інформаційно-просвітницьких  заходів до Міжнародного дня волонтера.

Грудень2020

Голова ВЗ

 1.  

Участь  у четвертому Міжнародному Ярмарку волонтерів! «Poltava Volunteer Fair!».

Грудень2020

Координатор ВЗ

Голова ВЗ

 1.  

Заходи (тренінги, виставки, лекторії), спрямовані на популяризацію волонтерського руху в академії.

Протягом  навчаль­ного року

Голова ВЗ

 1.  

Презентація результатів діяльності ВЗ «Єдності» на всеукраїнських, обласних, міських  конференціях , форумах, семінарах.

Протягом  навчаль­ного року

Координатор ВЗ

Голова ВЗ

 1.  

Участь у заходах, спрямованих на розвиток соціальної активності і компетенцій волонтерів ВЗ «Єдність».

Протягом  навчаль­ного року

Голова ВЗ

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
«ПОСМІШКА» УМСА

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

 1.  

Розробити і затвердити план роботи волонтерського загону на 2020-2021 н.р.

Вересень 2020

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Вивчити та запровадити керівні доку­менти щодо організації виховної роботи у ЗВО та плану виховної роботи акад.­мії щодо волонтерського напрямку

Протягом навчального року

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Створення та супровід інформаційної сторінки про діяльність ВЗ у соціальній мережі «Facebook»

Вересень 2020

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Реалізація волонтерського проекту «Здорова посмішка» в організованих дитячих колективах

Протягом навчального року

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Продовжити співпрацю з Полтавським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Протягом навчального року

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Продовжити навчання у міській «Школі волонтерів»

Протягом навчального року

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Участь у проведенні донорських акцій «Донорський вівторок»

Протягом навчального року

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Співпраця з органами місцевого само­врядування, громадськими установами

Протягом навчального року

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Співпраця зі студентським парламентом, студентськими  радами факультетів, профспілковою організацією студентів УМСА

Протягом навчального року

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Участь у Всеукраїнських та міських заходах

Протягом навчального року

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Участь в екологічній акції «День всесвітнього прибирання»

Вересень 2020

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Співпраця з торговельною маркою «Colgate»

Протягом навчального року

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Заходи спрямовані на залучення студентів до лав волонтерів

Протягом навчального року

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Провести відбір талановитої молоді серед студентів всіх курсів і залучити до роботи гуртків та колективів художньої самодіяльності, сприяти формуванню освіченої творчої особистості, відродженню і розбудові національної культури і освіти, як найважливіших ланок виховання свідомих лікарів України.

Протягом навчального року

Відділ культурно-освітньої діяльності

2.

Забезпечити діяльність самодіяльних гуртків та творчих колективів, залучити іноземних студентів до роботи в них. Здійснення заходів щодо організації студентського дозвілля.

Протягом навчального року

Відділ культурно-освітньої діяльності

3.

Провести роботу по підготовці учасників колективів до участі у Міжнародних, Все­українських, обласних, регіональних, міських мистецьких фестивалях та конкурсах.

1.Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс «Стежками Гоголя» у м. Полтава (січень).

2. Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс «Голден Ліон» у м. Львів (весна).

3. Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс «СТАР Бриз» м.Кітен Болгарія.

4. Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс «Бріджіт ін Париж» м.Париж, Франція.

5. Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс «Вавельскі скарби» м.Краків, Польща.

6. Міжнародний мистецький конкурс –«Зоряний олімп» м.Полтава.

Протягом навчального року

Відділ культурно-освітньої діяльності

4.

Разом зі студентським парламентом організувати та провести фестиваль творчої молоді «Дебют першокурсника».

Жовтень 2020 року

Відділ культурно-освітньої діяльності

5.

Організувати та провести вечір інтернаці­ональної дружби, присвячений Дню за­хисту прав людини під егідою ЮНЕСКО.

Грудень 2020 року

Відділ культурно-освітньої діяльності

6.

Працювати над створенням  нових колективів (малі форми) художньої самодіяльності.

Вересень 2020 року

Начальник відділу та художній керівник

7.

Підготувати народні аматорські колективи до підтвердження свого звання.

Квітень 2021 року

Керівники колективів

8.

Організація новорічних та різдвяних заходів.

Грудень 2020 року

Відділ культурно-освітньої діяльності

9.

Святковий концерт, присвячений Міжнародному Дню прав жінок і миру «Слава тобі жінка, берегиня роду».

Березень 2021 року

Відділ куль­турно-освітньої діяльності

10.

Взяти активну участь у параді вишиванок, присвяченому Дню міста.

Вересень 2020 року

Відділ куль­турно-освітньої діяльності

11.

Організувати та провести творчий звіт гуртків та колективів художньої самодіяльності в обласному міжвузівському мистецькому фестивалі-конкурсі «Студентська Весна 2021».

Квітень 2021 року

Керівники всіх колективів, відділ куль­турно-освітньої діяльності

12.

Підготувати та провести творчий звіт народного аматорського вокального ансамблю «Мальви», присвячений
25-річчю – «Хай пісня скликає друзів». 

Квітень 2021 року

Відділ куль­турно-освітньої діяльності

13.

Мистецькі заходи, присвячені Дню медичного працівника «Лікар, з великої літери!», Дню медичної сестри «Надійний помічник лікаря - медсестричка!».

Травень-червень 2021 року

Відділ культурно-освітньої діяльності

14.

Забезпечити участь народного аматор­ського духового оркестру та ансамблю барабанщиць «Аритмія» в обласному марш-параді духових оркестрів, присвя­ченому Перемозі над нацизмом у Європі.

Травень 2021 року

Відділ культурно-освітньої діяльності

15

Організувати та провести урочисту Посвяту в студенти для здобувачів освіти 1-х курсів.

Вересень 2020 року

Відділ куль­турно-освітньої діяльності

16.

Організація заходів до Міжнародного дня студента «Наша єдина студентська родина»

Листопад 2020 року

Відділ культурно-освітньої діяльності

17.

Придбати нові костюми, взуття для народних аматорських колективів та звукопідсилюючу апаратуру.

Протягом навчального року

Відділ культурно-освітньої діяльності

 

 

ГРАФІК
роботи колективів та гуртків художньої самодіяльності
відділу культурно-освітньої діяльності 2020 - 2021 р.

1. Народний аматорський вокальний ансамбль «Мальви»

понеділок, середа,

п’ятниця 16-00–18-30

муз. студія

2. Підготовча група народного  аматорського вокального ансамблю «Мальви»

понеділок, середа,

п’ятниця 16-00–18-30

муз. студія

3. Народний аматорський ансамбль танцю «Юність»

понеділок, середа,

п’ятниця 16-00–18-30

бал. клас

4. Підготовча група народного аматорського ансамблю танцю Юність»    

понеділок, середа,

п’ятниця 16-00–18-30

бал. клас

5. Народний аматорський духовий оркестр

вівторок, четвер

17-00–19-30

муз. студія

6. Підготовча група народного аматорського духового оркестру

вівторок, четвер

17-00–19-30

муз. студія

7. Народний аматорський хор співробітників «Криниця»

понеділок, четвер

11-30–13-00

муз. студія

8. Ансамбль барабанщиць «Аритмія»

вівторок 15-00–17-00

субота 9-00–14-00

муз. студія

9. Хореографічний колектив «Мелліор»

вівторок, четвер

17-00–18-30

бал. клас

10. Ансамбль бально-спортивного танцю «Орхідея»

понеділок, середа
18-30–20-30

п’ятниця 17.00–19.00

бал. клас

11. Ансамбль естрадо-спортивного танцю  «Стимул»

вівторок 19-00–20-30,

субота 11-00–13-00

 

12. Вокальне тріо «Мрія»

понеділок, середа  18-30 – 19-30

 

13. Ансамбль народного танцю співробітників «Візерунки»

вівторок, п’ятниця

19-30–20-30

бал. клас

14. Рок група «The Wells»

субота 14-00–16-00

 

15. Студія звукозапису

понеділок, середа

п’ятниця 17-00–20-00

ст. звукозапису

16. Народний аматорський вокальний  ансамбль «Пліка вокаліз»

вівторок, п’ятниця

15-00–17-00

муз. студія

17. Підготовча група вокального ансамблю «Пліка вокаліз»

вівторок, п’ятниця

15-00–17-00

муз. студія

18. Вокально-інструментальний ансамбль «Вагант»

субота, неділя

16-00–18-00

муз. студія

19. ВІА «Гана» (Гана).

понеділок, середа

17-00–19-00

муз. студія

20. Ансамбль східного танцю «Кабікаус»

понеділок, четвер

бал. клас

 

СПОРТИВНО-МАСОВА ТА ОЗДОРОВЧА РОБОТА


п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Загальноакадемічний олімпійських урок для студентів І-ІІ курсів.

Вересень

Завідувач кафедри

2.

Для вдосконалення спортивних навичок, зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя студентів та співробітників академії організовувати та сприяти функціонуванню спортивних секцій з олімпійських та неолімпійських видів спорту:

 • для студентів: боротьба вільна, греко-римська, самбо, дзюдо, пауерліфтинг, гирьовий спорт, волейбол, баскетбол, міні-футбол, шахи, настільний теніс, плавання, регбі, бокс;
 • для викладачів: волейбол, атлетична гімнастика, аеробіка, теніс.

Розклад роботи спортивних секцій додається.

Протягом

навчального року

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-масову роботу академії

3.

Збірними командами академії з видів спорту брати участь в міських (чемпіонати міста, турніри з видів спорту), обласних (чемпіонати області, турніри з видів спорту, Спортивні Ігри Полтавщини, Універсіада Полтавщини, обласна спартакіада гуртожитків, обласний етап «Здорова молодь – здорова нація»), всеукраїнських (чемпіонати України з видів спорту серед студентів, всеукраїн­ська Універсіада, всеукраїнський захід «Здорова молодь – здорова нація») та міжнародних змаганнях (в разі відбору на них згідно календаря).

Згідно календаря змагань

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-масову роботу академії

4.

Участь в спортивно-масових заходах, присвячених визначним подіям та святам (день фізкультурника, день міста, день Перемоги тощо).

Протягом навчального

року

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-масову роботу академії

5.

Підготувати збірні команди студентів академії з видів спорту та взяти участь в обласній спартакіаді серед гуртожитків.

Жовтень-листопад

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-масову роботу академії

6.

Для розвитку олімпійських видів спорту, більш широкого залучення студентів до систематичних занять фізкультурою і спортом та виявлення кращих спорт­сменів для комплектування збірних команд академії провести традиційні академічні спартакіади:

 

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-масову роботу академії

1. «Першокурсник»:

- волейбол

- міні-футбол

- Баскетбол

- настільний теніс

Жовтень

Жовтень

Листопад

Листопад

Листопад

2. Спартакіада серед факультетів та курсів:

 • баскетбол
 • волейбол
 • настільний теніс
 • плавання
 • міні-футбол

 

Лютий

Лютий

Березень

Березень

Квітень

Квітень

 

3. Спартакіада серед гуртожитків

 • волейбол
 • настільний теніс
 • міні-футбол

Квітень

Квітень

Травень

Травень

4. Спартакіада серед співробітників академії (шахи, шашки, гирьовий спорт, настільний теніс, стрибки у довжину).

Грудень

7.

Підготувати збірні команди співробітників академії з видів спорту та взяти участь в ХVІ обласній галузевій спартакіаді серед працівників закладів охорони здоров’я:

 • шахи
 • шашки
 • настільний теніс
 • волейбол
 • міні-футбол
 • фінальні змагання (перетягування канату, легкоатлетичний крос, стрибки у довжину, гирьовий спорт).

 

 

 

 

Лютий

Березень

Березень

Квітень

Травень

Вересень

 

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-масову роботу академії, голова профспілкового комітету

8.

Підготувати збірні команди студентів академії з видів спорту та взяти участь в XVІ Універсіаді Полтавщини.

Згідно календаря змагань

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-масову роботу академії

9.

Підготувати збірні команди співробітників академії з видів спорту та взяти участь в обласній спартакіаді «Бадьорість і здоров’я»  серед професорсько-викладацького складу ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації (волейбол, міні-футбол, настільний теніс, шахи, теніс, плавання, більярд).

Січень

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-масову роботу академії

10.

Організувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу на базі академічного табору відпочинку «Дикан­ська дубрава»  в с. Михайлівка, Дикан­ського району (проведення тренувань та Спартакіади табору з шашок, шахів, на­стільного тенісу, волейболу, міні-футболу).

Липень-серпень

Завідувач кафедри, начальник спортивно-оздоровчого табору

11.

Висвітлювати в засобах масової інформації спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу, яка проводиться  в академії.

Протягом навчального

року

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-масову роботу академії

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИХ СЕКЦІЙ УМСА
НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2020-2021 н.р.

з/п

Вид спорту

П.І.Б. тренера

Час проведення занять

Місце проведення занять

1.

Боротьба вільна

Осауленко Олександр Володимирович

Вт.,Чт., Сб.

18.45-21.45

Спорткомплекс «УМСА»
зала №1

2.

Гирьовий спорт

Сосненко

Євген Павлович

Пн., Ср.

17.45-19.15

Пт. 17.45-18.30

Спорткомплекс «УМСА»
зала №1

3.

Пауерліфтинг

Ільченко

Ігор Миколайович

Пн.,Ср., Пт.

19.15-21.30

Спорткомплекс «УМСА»
зала №1

4.

Волейбол

(поч. гр.)

Дьяченко Анастасія Олександрівна

Вт., Чт.

16.45-19.00

Спорткомплекс «УМСА»
зала №3

5.

Волейбол

(гр. спорт. майстерності)

Дьяченко

Юрій Альбертович

Вт., Чт.

19.00-22.00

Спорткомплекс «УМСА»
зала №3

6.

Баскетбол

(жін.)

Донченко Вікторія Іванівна

Ніщименко

Анатолій Павлович

Пн. 19.30-21.45

Чт. 19.30-21.45

Спортивна зала «УМСА»

7.

Баскетбол

(чол.)

Донченко
Вікторія Іванівна

Ніщименко

Анатолій Павлович

Ср. 19.30-21.45

Пт. 19.30-21.45

Спортивна зала «УМСА»

8.

Настільний теніс

(чол.)

Бурцева Галина Валеріївна

Ср. 16.45-19.00

Нд. 10.45-13.00

Спорткомплекс «УМСА»
зала №3

9.

Настільний теніс

(жін.)

Бурцева Галина Валеріївна

Пн. 16.45-19.00

Пт. 19.00-21.15

Спорткомплекс «УМСА»
зала №3

 

10.

Міні-футбол

Сич

Олег Васильович

Пн., Ср., Пт.

18.00-20.15

Сб.12.00-14.15

Майданчик «УМСА», зимовий час – за індиві­дуальним графіком

11.

Бокс

Латиш

Олександр Миколайович

Вт., Чт.

19.30-21.45

Сб. 15.00-16.30

Спорткомплекс «УМСА»

12.

Легка атлетика

Янош

Віктор Степанович

Вт. 19.45-21.15

Сб. 10.45-12.15

Спортивний манеж стадіону «Ворскла»

13.

Гандбол

Латиш

Олександр Миколайович

Пн., Ср., Пт.

18.45-21.00

Спорткомплекс «Динамо»

14.

Плавання

Сосненко

Євген Павлович

Ср. 19.15-21.30

Спорткомплекс «УМСА» зала №2

Вт., Пт.

19.00-21.15

Плавальний басейн «НЮАУ»

15.

Важка атлетика

Жамардій Валерій Олександрович

Вт., Чт.

18.00-20.15

Сб. 15.00-16.30

Спорткомплекс «УМСА» зал №2

16.

Рукопашний бій

Малярчук

Ігор Вікторович

Пн.,Ср.,Пт.

18.15-19.45

Спорткомплекс «УМСА» зала №1, №2

ГРАФІК

роботи футбольного поля зі штучним покриттям УМСА на 2020-2021 н.р.

Понеділок

18.00-20.15

Секція з футболу

Тренер-викладач каф. ФВ.,ФР.,СМ., Сич.О.В.

Вівторок

17.00-19.30

Збірна співробіт­ників УМСА

Тренер-викладач каф. ФВ.,ФР.,СМ., Сич. О.В

Середа

18.00-20.15

Секція з футболу

Тренер-викладач каф. ФВ.,ФР.,СМ., Сич. О.В

Четвер

18.00-20.00

Збірна студентів УМСА

Студент 5 курсу стоматологічного факультету Курильчук Микола

П’ятниця

18.00-20.15

Секція з футболу

Тренер-викладач каф. ФВ.,ФР.,СМ., Сич.О.В.

Субота

12.00-14.15

Секція з футболу

Тренер-викладач каф. ФВ.,ФР.,СМ.,Сич.О.В.

Неділя

17.00-19.00

Збірна студентів УМСА

Студент 5 курсу стоматологічного факультету Курильчук Микола

 

БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

План
культурно-просвітницької роботи бібліотеки
на 2020-2021 н.р.


п/п

Назви заходів

Час
проведення

Місце
проведення

 

- 1-

- 2 -

- 3 -

- 4 –

 

Вересень

 • I. Книжково-ілюстративні виставки:  

1.

«1 вересня – вічне свято!» (до Дня знань) 1  

1.09

ч/з

2.

«Тобі уклін, моя Полтаво!» (до Дня міста)

14-30

ч/з

3.

«Найвища цінність – милосердя» (до Дня медсестри відділень дитячої гематології та онкології) 8

1-30

ч/з

4.

«Фармацевт – звучить гордо!» (до Всесвітнього дня фармацевта) 25

1-30

ч/з

5.

«Королева детективу» (до 130-річчя з Дня народження Агати Крісті) 15

7-30

н/а

 • II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

6.

До Міжнародного дня грамотності (письменності) 8

7.09

вебресурс, фейсбук

7.

До Всесвітнього дня фізичної терапії, (День фізіотерапевта або Міжнародний день фізіотерапії 8

8.09

8.

До Дня медсестри відділень дитячої гематології та онкології 8

8.09

9.

До Міжнародного дня гінекологічного здоров’я 10

10.09

10.

До Міжнародного дня демократії 15

15.09

11.

До Всесвітнього Дня безпеки пацієнтів (День безпеки пацієнтів України) 17

17.09

12.

До Дня хірурга 19

19.09

13.

До Міжнародного дня миру (не плутати із Всесвітнім днем миру, що 1 січня) 21

21.09

14.

До Всесвітнього дня фармацевта 25 (День фармацевтичного працівника – третя субота вересня)

25.09

15.

До Дня отоларинголога 29

29.09

 • III. Бліц – інформація:  

16.

«Тобі, першокурснику!»

1-2.09

Заг.збори перших курсів

 • IV.  Бібліотечний подіум до Всеукраїнського дня бібліотек:  

17.

«Бібліотека для тебе – Librory for you»

30.09

 

 • V. Віртуальний бюлетень «Гідні визнання»:

18.

(до 100-річчя з дня народження Геннадія Петровича Кондратенка (1920–1999), українського лікаря, мікробіолога, педагога) 14

14.09

вебресурс, фейсбук

Жовтень

 • I. Виставки:

19.

«Мужність залишається в віках» (до Дня ук­раїнського козацтва, Дня захисника України) 14

1-30

ч/з

20.

«Князь лікарів і філософ буття» (до 1040-річчя від д.н. Ібн Сіни, арабського філософа, природознавця, лікаря і поета)

1-30

н/а

21.

«Всесвіт таланту» (до 125-річчя з дня народження С.О. Єсеніна (1895-1925), російського поета)

1-30

н/а

Цикл виставок: «Хвороби без віку – хвороби без часу»:

22.

«Невралгія трійчастого нерва» (до Міжнародного дня поінформованості про тригемінальну невралгію7

1-30

ч/з

23.

«Ожиріння – епідемія XXI століття» (до Всесвітнього дня боротьби з ожирінням) 11

1-30

ч/з

24.

«Бачити світ своїми очима» (до Всесвітнього дня зору-11, до Міжнародного дня білої тростини (незрячих)-15)

1-30

ч/з

25.

«Інсульт? Дій швидко!» (до Всесвітнього тижня інсульту (по 3 листопада) 28, Всесвітнього дня боротьби з інсультом-29)

1-30

ч/з

26.

«Всі хвороби від хребта» (до Всесвітнього дня хребта) 16

1-30

ч/з

27.

«Поліомієліт знову нагадує про себе» (до Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом) 24

1-30

ч/з

 • II. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

28.

«Неминущий подвиг порятунку» (до 120-річчя з дня народження Дениса Миколайовича Калюжного (1900-1976), українського гігієніста) 16

16.10

вебресурс, фейсбук

29.

«Під крилом долі» (до 120-річчя з дня народження Федора Родіоновича Богданова (1900-1973), українського хірурга, ортопеда-травматолога) 16

19.10

вебресурс, фейсбук

 • III. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

30.

До Дня геронтолога, Міжнародного дня людей похилого віку 1

1.10

вебресурс, фейсбук

31.

До Всесвітнього дня тверезості і боротьби з алкоголізмом 2

2.10

вебресурс, фейсбук

32.

До Міжнародного дня уролога 2

2.10

вебресурс, фейсбук

33.

До Дня визнання вірусів 3

5.10

вебресурс, фейсбук

34.

До Дня медсестри швидкої медичної допомоги 14

13.10

вебресурс, фейсбук

35.

До Всесвітнього дня профілактики остеопорозу 20

20.10

вебресурс, фейсбук

36.

До Міжнародного дня педіатрії 20

20.10

вебресурс, фейсбук

 • IV. Перегляди навчальної  літератури:

37.

Для студентів першого курсу медичних факультетів №1 та №2

протягом місяця

ч/з

38.

Для студентів першого курсу стоматологічного факультету

протягом місяця

ч/з

 • V. Бліц-бесіди зі студентами перших курсів:

39.

«Бібліотека – світ нових можливостей»

протягом місяця

ч/з, абонементи, електр. ч/з бібліограф.відділ

 • IV. Експрес-огляди:

40.

«Наркоманія–СНІД»

протягом місяця

електр. ч/з №102

41.

«Наука і життєвий світ І.Мечникова»

протягом місяця

електр. ч/з №102

42.

«Засновник трансплантології» (до 125-річчя з дня народження Юрія Юрійовича (Георгійовича) Вороного (1895-1961), українського хірурга, який здійснив першу у світі операцію з пересадки органа (нирки) живій людині)

протягом місяця

електр. ч/з №102

43.

Бібліотека в смартфоні

протягом місяця

електр. ч/з №102

44.

Безцінний скарб минулих поколінь: наші старовинні видання

протягом місяця

електр. ч/з №102

Листопад

 • I. Виставки:

45.

«Пневмонія: від обізнаності до дії» (до Всесвітнього дня боротьби з пневмонією) 12

2-30

ч/з

46.

«Душу живить рідне слово» (до Дня української писемності та мови, 2018-2027– десятиріччя української мови) 9

2-30

н/а

47.

«Стоп антибіотикорезистентності» (до Всесвітнього тижня обізнаності про антибіотики) 12

2-30

ч/з

48.

«Діабет і якість життя» (до Всесвітнього дня боротьби з діабетом) 14

2-30

ч/з

49.

«Назустріч свободі!» (до Дня Гідності та Свободи) 21

2-30

ч/з

50.

«Без крихти хліба» (до Дня пам’яті жертв голодомору) 28

2-30

н/а

 • II. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

51.

«Новатор у нейрохірургії» (до 100-річчя з дня народження Андрія Петровича Ромоданова (1920-1993), українського нейрохірурга (Лубни, Полтавська губернія), засновника наукової школи нейрохірургів в Україні) 11

11.11

вебресурс, фейсбук

52.

«Талант і слава хірурга» (до 210-річчя з дня народження Миколи Івановича Пирогова (1810-1881), російського та українського вченого, хірурга, анатома, патолога, педагога, громадського діяча, засновника воєнно-польової хірургії) 25

25.11

вебресурс, фейсбук

 • III. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

53.

До Міжнародного дня поінформованості про синдром Леннокса-Гасто 1

2.11

вебресурс, фейсбук

54.

До Всесвітнього дня науки 10

10.11

вебресурс, фейсбук

55.

До Дня української вишиванки 10

10.11

вебресурс, фейсбук

56.

До Всесвітнього дня боротьби з пневмонією 12

12.11

вебресурс, фейсбук

57.

До Дня операційної медсестри 14

13.11

вебресурс, фейсбук

58.

До Міжнародного дня студентів (День гризунів науки) 17

17.11

вебресурс, фейсбук

 • IV. Перегляд літератури:

59.

«Талант і слава хірурга» (до 210-річчя з дня народження Миколи Івановича Пирогова)

25.11

ч/з

Грудень

 • I. Виставки:

60.

«СНІД: проблема соціальна» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом) 1

1-30

ч/з

61.

«Новорічна кулінарія»

21-30

н/а

62.

«Разом з Україною мужніти, совістю і серцем їй служити» (до Дня збройних сил України) 6

1-21

ч/з

63.

Бронхіальна астма: популярно про актуальне» (до Всесвітнього дня хворого на бронхіальну астму) 11

1-30

ч/з

64.

«Здоров’я  – для всіх!» (до Всесвітнього дня загального медичного забезпечення) 12

1-30

ч/з

65.

«Ювілейний рік Бетховена» (до 250-річчя з д.н. Л. Бетховена, нім. композитора, піаніста, диригента) 17

1-30

н/а

66.

«Чарівний напій» (до Міжнародного дня чаю) 15

7-21

ч/з

67.

«Краса поруч із нами» (до Дня вічнозелених рослин)

1-30

н/а

 • II. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

68.

«Як українець московитів від моровиці рятував» (до 280-річчя з дня народження Опанаса Филимоновича Шафонського (1740-1811), українського вченого, лікаря, історика, етнографа, економіста, статистика, громадського діяча, одного із засновників епідеміології та санітарії в Російської імперії 24

24.12

вебресурс, фейсбук

69.

«Відданість ідеалам науки» (до 90-річчя з дня народження Вадима Григоровича Пінчука (1930-1996), українського вченого-онколога, полтавець) 28

28.12

вебресурс, фейсбук

 • III. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

70.

До Дня невролога 1

1.12

вебресурс, фейсбук

71.

До Міжнародного дня інвалідів 3

3.12

вебресурс, фейсбук

72.

До Міжнародного дня волонтерів 5

4.12

вебресурс, фейсбук

 • IV. Перегляд літератури:

73.

«Медицина в періодиці»

21.12

адмінкорпус

 • V. Іміджева акція:

74.

«Чайна симфонія» (до Міжнародного дня чаю)

15.12

ч/з

Січень

 

 • I. Виставки:

 

75.

«Соборність рідної землі – основа нації й держави» (до Дня Соборності України)

5-29

ч/з

 

5-29

ч/з гуртож. №2

 

76.

«Крути: незгасна пам'ять і урок сьогодення» (до Дня пам’яті героїв Крут)

5-29

ч/з

 

77.

Чудових вам студентських літ
(Тетянин день – студентське свято)

5-29

ч/з

 

Серія виставок «Славетні імена»:

 

78.

«Френсіс Бекон: книги та живопис»
(до 460-річчя з дня народження Френсіса Бекона (1561-1626), англійського філософа і державного діяча) 22

5-29

н/а

 

79.

«Містична реальність Гофмана»
(до 245-річчя з дня народження
Ернста-Теодора-Ама­дея Гофмана (1776-1822), німецького пись­менника-романтика, музичного критика, дири­гента, композитора, художника-декоратора) 24

5-29

н/а

 

80.

«Віват, Моцарт!»
(до 265-річчя з дня народження В.А. Моцарта (1756-1791), австрійського композитора) 27

5-29

н/а

 

81.

«Дивний мрійник із очима дитини...»
(до 130-річчя з дня народження П.Г. Тичини (1891-1967), українського поета, державного та громадського діяча) 27

5-29

н/а

 

82.

«Слово пристрастне, бентежне»
 (до 155-річчя з дня народження Ромена Роллана (1866-1944), французького письменника) 29

5-29

н/а

 

 • II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

83.

До Дня проти прокрастинації 14

14.01

вебресурс, фейсбук

 

84.

До Дня народження «Очей, що бачать» собаки-поводиря 29

29.01

вебресурс, фейсбук

 

 • III. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

85.

(до 165-річчя з дня народження Миколи Костянтиновича Кульчицького – професора гістології Харківського (1889-1910) та Лондонського (Оксфордського, 1918-25) університетів. 16

16.01

вебресурс, фейсбук

 

86.

(до 115-річчя з дня народження Сергія Михайловича Гершензона – генетика, академіка АН УРСР (1976), керівника сектора вірусології в Інституті мікробіології і вірусології АН УРСР (1963), завідувача відділу молекулярної генетики та одного з організаторів Інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР (1973). 29

29.01

вебресурс, фейсбук

 

Лютий

 

 • I. Виставки:

 

87.

«Злорові зуби – скарб людини!»  (до Дня стоматолога, до Дня зубного болю) 9

1-15

ч/з

 

88.

«Зачаровує серце пісенна рідна мова» (виставка-експозиція до Міжнародного дня рідної мови) 21

1-26

н/а

 

89.

Цвіт життя вони віддали Україні» (до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні) 20

1-26

н/а

 

90.

«Життя на крилах пісень» (Постанова Верховної Ради України про відзначення на державному рівні150-річчя з дня народження Лесі Українки) 25

1-26

н/а

 

91.

«Епілепсія – із затінку» (до Міжнародного дня боротьби з епілепсією) 8

1-26

ч/з

 

92.

«Хвороба пригніченого духу» (до Всесвітнього дня боротьби проти раку) 4

1-26

ч/з

 

 • II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 

93.

До Міжнародного дня жінок і дівчаток у науці 11

11.02

вебресурс, фейсбук

 

94.

До Дня донора (включаючи донорів органів) 14

14.02

 

95.

До дня обізнаності про аносмію 27

27.02

 

96.

До дня зубної феї 28

28.02

 

97.

До Всесвітнього дня рідкісних захворювань 29

29.02

 

 • III. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

 

98.

«Професіоналом бути зобов’язаний!» (до 110-річчя з дня народження Олега  Олександровича Богомольця (1911-1991), українського патофізіолога) 26

26.02

вебресурс, фейсбук

 

99.

(до 200-річчя з дня народження Олексія Миколайовича Орловського – одного із перших спеціалістів у галузі порівняльної фізіології. 12

12.02

вебресурс, фейсбук

 

 • IV. Інформаційний брифінг:

 

100.

«Тобі, абітурієнте!» (в рамках Днів відкритих дверей академії)

8.02

ч/з

 

 • V. Акція «Подаруй бібліотеці книгу»:

 

101.

До Міжнародного дня дарування книг

14.02

ч/з

 

Березень

 

 • I. Виставки:

 

102.

 «Довірте справу жінкам» (до Міжнародного дня прав жінок і миру)

1-31

ч/з

 

103.

«Brain Awareness Week» (до Всесвітнього тижня знань про мозок (відзначається включно до 18 березня)) 12

1-31

ч/з

 

104.

Честь. Мужність. Патріотизм.» (до Дня українського добровольця) 14

1-31

ч/з

 

Серія виставок «Славетні імена»:

 

105.

 «Невмирущий дух поета» (виставка-експозиція до Шевченкових роковин та до 155-річчя з дня смерті)

1-31

 

н/а

 

106.

«Поетичні самоцвіти Марійки Підігрянки» (до 140-річчя з дня народження Марійки Підгірянки (справж. – Марія Омелянівна Ленерт-Домбровська) (1881-1963), української поетеси) 29

1-31

н/а

 

107.

«Учений космічного виміру» (до 425-річчя з дня народження Рене Декарта (1596-1650), французького філософа, фізика, математика, фізіолога) 31

1-31

н/а

 

 • II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 

108.

До Всесвітнього дня імунітету 1

1.03

вебресурс, фейсбук

 

109.

До Всесвітнього дня слуху 3

3.03

 

110.

До Всесвітнього дня боротьби з глаукомою 6

6.03

 

111.

До Міжнародного дня зубного лікаря 6

6.03

 

112.

До Всесвітнього дня здоров’я ротової порожнини 20

20.03

 

 • III. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

 

113.

(до 120-річчя з дня народження Сергія Миколайовича Савенко – завідувача кафедри нервових хвороб, професора Чер­нівецького медичного інституту (1945-73). 20

20.03

вебресурс, фейсбук

 

114.

(до 105-річчя з дня народження Олексія Ми­хайловича Чернух – радянського патофізіо­лога, директора Інституту загальної патології й патологічної фізіології АМН СРСР (Москва) 23

23.03

вебресурс, фейсбук

 

Квітень

 

 • I. Виставки:

 

115.

 «Вплив мистецтва на здоров’я» (до Всесвітнього дня здоров’я) 7

1-14

ч/з

 

116.

«Чорнобиль: гіркий спомин і вічний біль» (до дня Чорнобильської трагедії, до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф) 26

12-30

ч/з

 

117.

«Смачна юшка» (до Міжнародного дня супу) 5

1-19

ч/з

 

118.

«Прославлена романістка» (до 205-річчя з дня народження Шарлотти Бронте (1816-1855), англійської письменниці) 21

12-30

н/а

 

119.

«Організатор народної освіти» (до 180-річчя з дня народження Христини Данилівни Алчевської  (1841-1920), українського педагога-просвітителя) 4

1-19

н/а

 

 • II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 

120.

До Міжнародного дня фактчекінгу 2

2.04

вебресурс, фейсбук

 

121.

До Дня вітаміну С 4

4.04

 

122.

До Дня нюху 27

27.04

 

 • III. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

 

123.

«Людина-легенда» (до 185-річчя з дня народження Миколи Васильовича  Скліфосовського – видатного хірурга, одного з піонерів черевної хірургії, антисептики і асептики в країні, 6

6.04

вебресурс, фейсбук

 

124.

«Він служив розуму і добру» (до 150-річчя з дня народження Антіна Хомича Каковського – доктора медицини, терапевта і винахідника, професор в медичних інститутах Києва і Харкова.

квітень

вебресурс, фейсбук

 

125.

«Педагог. Науковець. Організатор.» (до 165-річчя з дня народження Мартирія Андрі­йовича Галина – доктора медицини, головно­го хірурга Київського військового шпиталю. 14

14.04

вебресурс, фейсбук

 

 • IV. Тематичний захід:

 

126.

«Стрес. Як дати собі раду» (до Дня обізнаності про стрес) 16

квітень

ч/з

 

Травень

 

 • I. Виставки:

 

127.

«Воскресіння Христове славимо»  (Світле Христове Воскресіння. Великдень) 2

26.04-17.05

ч/з

 

128.

«Привіт, малюк!» День немовляти 2

29.04-17.05

ч/з

 

129.

 «Пережили. Вистояли. Перемогли.» (до Дня пам’яті та примирення, до Дня пам’яті жертв Другої світової війни) 8,9

3-17

ч/з

 

130.

«Виявити небезпеку вчасно» (до Всесвітнього дня меланоми) 10

3-24

ч/з

 

131.

«World Thyroid Day» (до Всесвітнього дня щитовидної залози) 25

17-31

ч/з

 

Серія виставок «Славетні імена»:

 

132.

«Визнаний світом» (до 175-річчя з дня народження Генрика Сенкевича (1846-1916), польського письменника) 5

3-17

н/а

 

133.

«Життя в психоаналізі» (до 165-річчя з дня народження Зігмунда Фрейда (1856-1939), австрійського психіатра, засновника психоаналізу) 6

3-17

н/а

 

134.

«Письменник-новеліст» (до 150-річчя з дня народження Василя Семеновича Стефаника (1871-1936), українського письменника і громадського діяча) 14

3-24

н/а

 

135.

«Нас єднає Шевченкове слово» (до 160-річчя з дня перепоховання (1861) Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева-22, 60 років тому (1961) заснована Нац. премія України ім.Тараса Шевченка (Шевченківська премія) 20)

3-31

н/а

 

 • II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 

136.

До Міжнародного дня запобігання синдрому хронічної втоми 12

12.05

вебресурс, фейсбук

 

137.

До Міжнародного дня боротьби з гомофобією, трансфобією і біфобією  17

17.05

 

138.

До Дня Матері 9

9.05

 

139.

До Дня науки 15

15.09

 

140.

До Дня Європи 15

15.09

 

 • III. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

 

141.

(до 140-річчя з дня народження Олександра Олександровича Богомольця (1881-1946), українського патофізіолога) 24

24.05

вебресурс, фейсбук

 

142.

(до 135-річчя з дня народження Костянтина Ерастовича Добровольського – видатного вченого, професора-гігієніста, завідувача кафедри гігієни Університету св. Володимира (1914) і КМІ, керівника санітарного відділу Київського санітарно-бактеріологічного інституту (1932-41). 11

11.05

вебресурс, фейсбук

 

143.

(до 165-річчя з дня народження Івана Віссаріоновича Троїцького – відомого педіатра, доцента Університету св. Володимира (1884-1903), професора Харківського університету (1909-19) та Катеринославського медінституту (1920-23). 23

23.05

вебресурс, фейсбук

 

144.

(до 125-річчя з дня народження Михайла Міщенко – лікаря-психіатра, психоневролога, доктора медичних наук, професора Харківського медичного інституту, професора психіатрії УВУ. 24

24.05

вебресурс, фейсбук

 

 • IV. Віртуальний огляд:

 

145.

«Медична книга, як фактор професійного розвитку»

травень

б/в

 

Червень

 

 • I. Виставки:

 

146.

 «Служіння людству» (до Дня медичного працівника) 20

14-30

ч/з

 

147.

 «Конституція: від козаків до сьогодення» (виставка-експозиція до Дня Конституції)

7-30

ч/з

 

148.

«Сильна і горда, талановита і мужня»  (до 205-річчя з дня народження Шарлотти Бронте, англійської письменниці) 21

7-30

н/а

 

149.

«Війна: події та факти» (до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, до 80-річчя з дня віроломного нападу фашистської Німеччини на Радянський Союз. Початок другої світової війни (1941)) 22

7-30

н/а

 

150.

Іван Крип’якевич: особистість і науковець» (до 135-річчя з дня народження І.П. Крип’якевича, українського історика) 25

7-30

н/а

 

 • II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 

151.

До Всесвітнього дня боротьби з карієсом 4

4.06

вебресурс, фейсбук

 

152.

До Міжнародного дня друзів 9

9.06

 

153.

До Всесвітнього дня прогулянки 19

19.06

 

154.

До Міжнародного дня боротьби зі сколіозом 30

30.06

 

155.

До Всесвітнього тижня серцевого ритму 8-15

8.06

 

 • III. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

 

156.

 (до 145-річчя з  дня народження Василя (Якова) Совачів – військового лікаря і українського громадського діяча з Полтавщини.  15

15.06

вебресурс, фейсбук

 

157.

(до 140-річчя з дня народження Олександра Митрофановича Пучківського – видатного українського вченого світової слави. 30

30.06

вебресурс, фейсбук

 

Липень

 

 • I. Інформаційні планшети, папки:

 

158.

«Сім’я – ключ до щастя» (8 липня – Всесвітній день сім’ї, любові і вірності, Український День родини)

липень

Спортивно-оздоровчий табір «Диканська дубрава»

 

159.

«Як вберегтись від гепатитів: шляхи передачі тапрофілактика» (28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом)

липень

 

160.

«Ім’я, непідвласне часу»  (до 145-річчя з дня народження Володимира Петровича Воробйова – відомого анатома, керівника Українського інституту експериментальної медицини (з 1932), академіка АН УРСР (1934).

липень

 

161.

«Хотіла б я піснею стати» (до 150-річчя з дня народження Лесі Українки)

липень

 

Серпень

 

 • I. Виставки:

 

162.

«В ім’я миру» (до Міжнародного дня «Лікарі світу за мир»)

3-31

ч/з

 

 

163.

«Хай квітне щаслива моя Україна» (до Дня Незалежності України)

16-31

ч/з

 

 

164.

«Чудових вам студентських літ» (до Дня молоді)

3-31

ч/з

 

165.

«Великий Каменяр українського народу» (165-річчя з дня народження І.Я. Франка (1856-1916), українського письменника, вченого, громадського діяча) 27

3-31

н/а

 

166.

«Майстер реалістичної прози» (до 150-річчя з дня народження Теодора Драйзера, американського письменника) 27

3-31

н/а

 

 • II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 

167.

До Міжнародного дня офтальмології 8

8.08

вебресурс, фейсбук

 

168.

До Всесвітнього дня гуманітарної допомоги 19

19.08

 

169.

До Всесвітнього дня мозку 22

22.08

 

170.

До Дня державного прапора України 23

23.08

 

                                   

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету

протокол № 1 від 16 вересня 2020 р.

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ №1

1. Організаційна робота

№ п/п

Форми і засоби виховної роботи

Строки виконання

Відпові­дальні

1.

Взяти участь у загальноакадемічних, загальноміських заходах з нагоди державних свят, та культурно-освітніх заходів:

- покладання квітів до Вічного вогню в День визволення Полтави від фашистських загарбників;

- Покладання квітів до меморіалу жертв Чорнобильської аварії в день вшанування пам’яті;

- покладання квітів до Вічного вогню в День примирення

Протягом року

 

Вересень 2020

 

Квітень 2021

 

 

Травень 2021

Куратори груп

2.

Брати участь у культурно-освітніх заходах

Протягом навчального року

Куратори груп

3.

Проводити круглі столи та бесіди з кураторами  з приводу методів виховної роботи зі студентами

Протягом навчального року

Заступники декана

4.

Надавати допомогу щодо реалізації потреб студентів в участі у СНТ, студентському парламенті, студентському профкомі, гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях

Протягом навчального року

Заступники декана

2. Військово-патріотичне та громадянське виховання

1.

Надати кураторам матеріал для  проведення інформаційно-виховних годин із національно-патріотичного виховання, ознайомлення з героями Полтавщини, які пройшли АТО

Протягом начального року

Куратори груп

2.

Організація зустрічей з видатними людьми Полтавщини

Протягом навчального року

Куратори груп

3.

Кураторам зі студентами ввірених груп  брати участь в загальноакадемічних, загальноміських та загальнообласних заходах

Протягом навчального року

Куратори груп

4.

Кураторам груп разом зі студентам проводити екскурсії в музеї та по видатним місцям Полтавщини

Протягом навчального року

Куратори груп

5.

Стимулювати волонтерську роботу.  Кураторам груп разом із студентами відвідати і упорядкувати могили  померлих працівників кафедр; брати шефство над літніми викладачами

 

Протягом навчального року

Куратори груп

 

6.

Виховувати у студентів повагу і шану до народних традицій та звичаї, національних, історичних культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурних та природних пам'яток

Протягом навчального року

Куратори груп

7.

На лекціях підкреслювати внесок вітчизняних вчених у розвиток вітчизняної медицини та Полтавщини

Протягом навчального року

Куратори груп

8.

Кураторам груп проводити індивідуальну роботу серед невстигаючих студентів, розглядати питання успішності на кафедральних засіданнях

Протягом навчального року

Куратори груп

3. Правове виховання

1.

Забезпечувати виконання антикорупційної програми академії

Протягом навчального  року

Куратори груп

2.

Проводити бесіди, заходи щодо попередження правопорушень серед студентів

Протягом навчального року

Куратори груп

3.

Проводити бесіди щодо попередження вживання наркотичних речовин та алкоголю

Протягом навчального року

Куратори груп

4.

Формувати правову свідомість на основі правових знань та переконань, що склалися в суспільстві, підвищувати правову культуру учасників навчально-виховного процесу

Протягом  навчального року

Куратори груп

4. Моральне виховання

1.

Забезпечувати  зустрічі з психологом академії

(при необхідності)

Протягом навчального року

Куратори груп

2.

Проводити бесіди, спрямовані на розвиток моральних почуттів згідно з нормами, прийнятими в суспільстві

Протягом навчального року

Куратори груп

3.

      Проводити бесіди, заходи щодо формування цілісної моральної особистості, утвердження гендерної  рівності

Протягом навчального року

Куратори груп

4.

     Брати участь  в акціях донорства

Протягом навчального року

Куратори груп

5. Художньо-естетичне виховання

1.

Залучати студентів до участі в роботі гуртків художньої самодіяльності

Протягом навчального року

Куратори груп

2.

Брати участь у проведенні святкових, творчих вечорів та концертних програм до державних та професійних свят, пам’ятних дат, які святкуються в УМСА

 

Протягом навчального року

Куратори груп

3.

Брати активну участь у виставці творчих робіт студентів

Протягом навчального року

Куратори груп

4.

Взяти участь у акції «Подаруй книгу бібліотеці»

Протягом навчального року

Заступники декана
Куратори груп

5.

Регулярно проводити знайомство студентів із шедеврами світового мистецтва (відвідування театру, музеїв)

Протягом навчального року

Куратори груп

6. Спортивно-масова та оздоровча робота

1.

Кураторам зі студентами брати участь у всіх спортивних заходах, запланованих в «УМСА»

Протягом навчального року

Куратори груп

2.

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та ВІЛ-інфекції

Протягом навчального року

Куратори груп

7. Профорієнтаційна робота

1.

Провести уроки «Здоровий спосіб життя – здоров’я» нації»

Протягом навчального року

Заступники декана

 

           

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету

протокол № 1 від 29 вересня 2020 р.

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ № 2

Форми і засоби виховної роботи

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

Організаційна робота

 1.  

Розробка та затвердження плану виховної роботи на 2020-2021 навчальний рік

Серпень 2020

Декан факуль­тету, заступники декана

 1.  

Підготовка наказу про призначення кураторів академічних груп на факультеті

Вересень

2020

заступники декана

 1.  

Вивчення та виконання керівних документів щодо організації виховної роботи у ЗВО та плану виховної роботи академії

 

Протягом навчального року

заступники декана

 1.  

Забезпечення освітнього, організаційного, інформаційного, соціально-психологічного супроводу здобувачів вищої освіти

Протягом навчального  року

Декан факультету, заступники декана, завіду­вачі кафедр, куратори академічних груп

 1.  

Інформування про основні події з життя факультету в рубриці «новини» на сайті УМСА та в соціальній  спільноті

Протягом навчального  року

заступники декана

 1.  

Організація наочних матеріалів у навчальних корпусах, спрямованих на висвітлення громадського життя факультету, академії, міста

Протягом навчального  року

заступники декана

 1.  

Інформаційно-освітня та методична робота з відповідальними за виховну роботу кафедр, кураторами академічних груп

Протягом навчального року

Декан факультету, заступники декана, завідувачі кафедр

 1.  

Забезпечення контролю та систематичного звіту кафедр про стан виховної роботи на засіданнях вченої ради факультету

Протягом навчального року

Декан факультету, заступники декана, завідувачі кафедр

 1.  

Участь у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, присвячених проблемам виховання молоді

Протягом  навчального року

Заступники декана, завідувачі кафедр, куратори академічних груп, викладачі кафедр

 1.  

Проведення кураторських годин в академічних групах згідно з розкладом

Протягом навчального  року

Куратори груп

 1.  

Контроль за проведенням інформаційно-виховних годин кураторами академічних груп

Протягом навчального  року

Заступники декана, завідувачі кафедр

 1.  

Організація співпраці зі студентським самоврядуванням (студентським парламентом, студрадою факультету) та студентським профкомом академії

Протягом навчального року

Декан факультету, заступники декана

 1.  

Надання допомоги щодо задоволення потреби здобувачів освіти в самореалізації, розвитку soft skills

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори

 1.  

Упровадження дистанційних форм виховної роботи зі здобувачами освіти

Протягом навчального року

Декан, заступ­ники декана, завідувачі кафедр, куратори академічних груп

 1.  

Залучення здобувачів освіти та викладачів підпорядкованих кафедр до участі в загальноакадемічних, факультетських виховних заходах, святах, конференціях

Протягом навчального  року

Декан, заступники декана

 1.  

Періодичне обговорення на засіданнях вченої ради факультету питань про стан виховної роботи на кафедрах

Протягом навчального  року

 

Національно-патріотичне та громадянське виховання

 1.  

Інноваційна освітня діяльність на факультеті в ході реалізації єдиної комплексної програми патріотичного виховання молодих громадян України

Протягом  навчального року

Декан факуль­тету, заступники декана, завідувачі кафедр

 1.  

Ознайомлення студентів-першо­курсників та другокурсників (снтн) з історією академії, міста, області, організація екскурсій до музеїв та визначних місць Полтавщини

Вересень 2020

Куратори академічних груп, директор музею академії

 1.  

Підготовка і проведення курсових та індивідуально-групових інформаційно-виховних годин з національно- патріотичного виховання

Протягом навчального року

Заступник декана, куратори академічних груп

 1.  

Участь у Всеукраїнських, регіональних, міських та академічних заходах до Дня міста, Дня захисника Вітчизни, Дня Соборності, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня пам’яті та примирення, присвяченого жертвам Другої світової війни, вшанування пам’яті жертв голодомору, мітингу-реквієму до 34-річчя Чорнобильської катастрофи і т.д.

Протягом навчального року

Декан факультету, заступники декана, завіду­вачі кафедр, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп, викладачі

 1.  

Участь здобувачів освіти у Всеукраїнських, регіональних, міських та академічних заходах щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин

Протягом навчального  року

Заступники дека­на, завідувачі кафедр, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп

 

 1.  

Участь здобувачів освіти у національно- та військово-патріотичних обласних, міських проектах

Протягом навчального  року

Заступники дека­на, завідувачі кафедр, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп

 1.  

Інформаційно-освітня та превентивна робота щодо профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед студентської молоді з метою протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві

Протягом навчального року

Декан факультету, заступники декана, завідувачі кафедр, куратори

 1.  

Організація зустрічей здобувачів освіти з представниками органів місцевої влади, членами громадських організацій, громадськими активіс­тами, волонтерами, представниками ЗМІ, які обрали актив­ну й відповідальну громадянську позицію

Протягом навчального  року

Заступники декана, куратори академічних груп

 1.  

Залучення здобувачів освіти до участі в соціальних проєктах місцевої громади

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори академічних груп

 1.  

Волонтерська діяльність, спрямована на підтримку українських військових, які беруть участь в ООС

Протягом навчального  року

Заступники декана, куратори академічних груп

Правове виховання

 1.  

Ознайомлення студентів з їх правами і обов’язками, правилами проживання та правилами внутрішнього розпорядку

Вересень 2020

Заступники декана, куратори академічних груп

 1.  

Забезпечення виконання антикорупційної програми академії

Протягом навчального року

Декан факультету

 1.  

Організація зустрічей здобувачів освіти з представниками правоохоронних органів м. Полтава

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори академічних груп

 1.  

Систематичне проведення бесід щодо формування політичної та правової культури особистості

Протягом навчального року

куратори академічних груп

 1.  

Проведення заходів щодо попередження правопорушень серед студентів.

Протягом навчального року

Декан факультету, Заступники декана, куратори академічних груп

32

Участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»

Листопад-грудень 2020

Заступники декана, куратори академічних груп

33

Проведення відеолекторію до Міжнародного дня пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

Березень 2021

Заступники декана, куратори академічних груп

34

Проведення відеолекторію, присвяченого проблемам торгівлі людьми

Грудень 2020

Заступники декана

Морально-етичне виховання

35

Проведення у студентських групах інформаційно-виховних годин щодо утвердження гендерної рівності в українському суспільстві

Відповідно до планів кураторів

Куратори академічних груп

36

Просвітницько-виховна робота з молодими сім’ями з метою усвідомлення та пропаганди родинних цінностей

Протягом навчального  року

Куратори академічних груп

37

Проведення бесід у студентських групах з актуальних морально-етичних питань

Відповідно до планів кураторів

Куратори академічних груп

38

Забезпечення роботи психологічної служби академії на факультеті

Протягом навчального року

Заступник декана, психологічна служба академії

39

Участь в загальноміських заходах до Дня захисту дітей та до Дня молоді

Червень 2021

Заступник декана

40

Проведення «годин довіри»

Протягом навчального року

Заступник декана, куратори академічних груп, психологічна служба академії

41

Проведення групових консультативно-розвиваючих психологічних тренінгів для студентів

Протягом навчального року

Заступник декана, психологічна служба академії

Екологічне виховання, формування здорового способу
життя та трудове виховання

42

Організація та проведення оздоровчого походу вихідного дня зі студентами

Вересень 2020, квітень 2021

Куратори академічних груп

43

Цикл бесід з питань попередження наркоманії та СНІДу

Листопад-грудень 2020

Куратори академічних груп, викладачі

44

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19

Протягом навчального року

Декан фа куль­тету, Заступник декана, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори

45

Заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом

Березень 2021

Заступник декана, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп

46

Заходи до Всесвітнього дня здоров’я

Квітень 2021

Декан факультету, Заступник декана, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп

47

Інформаційно-освітня робота щодо профілактики наркоманії серед студентської молоді

Протягом навчального року

Декан факультету, Заступник дека­на, завідувачі кафедр, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп

48

Заходи, присвячені Міжнародному дню відмови від куріння

Листопад 2020

Заступник декана, куратори академічних груп

49

Профілактичні лекції «Профілактика зловживань психоактивними речовинами в студентському середовищі»

Протягом навчального року

Відповідальні за виховну роботу кафедр, курато­ри академічних груп

50

Участь у «Дні всесвітнього прибирання» та акції «Зробимо Україну чистою»

Вересень 2020, квітень 2021

Заступник декана, куратори академічних груп

51

Бесіди з техніки безпеки, охорони життя, правил внутрішнього розпорядку, питань економії тепла, електроенергії тощо

Протягом навчального року

Заступник декана факультету, куратори академічних груп

52

Проведення виховних годин, тренінгів з пропаганди здорового способу життя для учнів шкіл міста

Протягом навчального року

Заступник декана, відповідальні за виховну роботу кафедр

53

Проведення просвітницьких заходів з пропаганди здорового способу життя серед жителів міста

Протягом навчального року

Заступник декана, відповідальні за виховну роботу кафедр

Художньо-естетичне виховання

54

Залучення студентів до участі в роботі клубів за інтересами, гуртків художньої самодіяльності, творчих колективів університету

Протягом навчального року

Заступник декана, куратори академічних груп

55

Участь студентів в заходах академії, присвячених календарним та традиційним датам (фестиваль художньої самодіяльності «Дебют першокурсника», «Голос академії», «Танці з викладачами» та ін.)

Протягом навчального  року

Заступник декана, куратори академічних груп

56

Участь у підготовці та проведенні літературних тематичних вечорів, тижнів

Протягом навчального року

Заступник декана, куратори академічних груп

57

Ознайомлення з шедеврами світового мистецтва (відвідування театру, філармонії, музеїв, художніх виставок)

Протягом навчального  року

Заступник декан, куратори академічних груп

58

Виставка творчих робіт студентів і викладачів факультету «Весняний натюрморт»

Березень 2021

Заступник декана, куратори академічних груп

Професійне виховання та профорієнтаційна робота

59

Співпраця з бібліотекою академії з метою організації виставок професійної літератури, яка містить фахову інформацію

Протягом навчального року

Заступник декана, куратори академічних груп

60

Зустрічі студентів з медичними працівниками міста та області

Протягом навчального року

Заступник декана, куратори академічних груп

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету

протокол № 1 від 31 серпня 2020 р.

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. Організаційна робота

№ п/п

Форми і засоби виховної роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

 1. 1.

Брати участь у загальноакадемічних, загальноміських заходах з нагоди державних свят, політичних та культурно-освітніх заходів:

- покладання квітів до Вічного вогню в День визволення Полтави від фашистських загарбників;

- парад вишиванок

Протягом навчального року

 

23.09.20

 

 

23.09.20

Заступник декана з виховної роботи

 

Куратори груп

 1. 9.

Проводити бесіди з кураторами  з питань форм  і методів виховної роботи зі студентами

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

 1. 10.

Відвідування годин з кураторами з метою контролю якості співпраці студентів і кураторів

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

 1. 12.

Надавати допомогу щодо реалізації потреб студентів в участі у науковій роботі, гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях

Протягом навчального року

Заступники декана

2. Військово-патріотичне та громадянське виховання

 1. 13.

Надати кураторам матеріал для  проведення інформаційно-виховних годин із національно-патріотичного виховання, ознайомлення з героями Полтавщини, які пройшли АТО

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 14.

Організація зустрічей з видатними людьми Полтави

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 15.

Кураторам зі студентами підлеглих груп  брати участь в загальноакадемічних, загальноміських заходах

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 16.

Кураторам груп разом зі студентам проводити екскурсії в музеї та по героїчним місцям - пам'яткам Полтави

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 17.

1. Продовжувати волонтерську роботу.  Кураторам груп разом із студентами відвідати і упорядкувати могили  померлих працівників кафедри; брати шефство над престарілими

2. Продовжувати роботу волонтерського загону стоматологічного факультету «Посмішка»

Протягом навчального року

Заступник декана з вихов­ної роботи

Куратори груп

 

Керівник загону

 1. 18.

Виховувати у студентів повагу і шану до народних звичаїв та традицій, національ­них, історичних, культурних цінностей на­шої держави, дбайливе ставлення до істо­рико-культурних та природних пам'яток країни

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 19.

На лекціях підкреслювати внесок вітчизняних вчених у розвиток стоматології

Протягом навчального

року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 20.

Кураторам груп проводити індивідуальну роботу серед відстаючих студентів, розглядати питання успішності на кафедральних засіданнях

Протягом навчального

року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

3. Правове виховання

 1. 21.

Формувати правову свідомість на основі правових знань та переконань, що склалися в суспільстві, підвищувати правову культуру учасників навчально-виховного процесу

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 22.

Забезпечувати виконання антикорупційної програми академії

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 23.

Проводити бесіди, заходи щодо попередження правопорушень серед студентів

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 24.

Проводити бесіди щодо попередження вживання наркотичних речовин та алкоголю

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

4. Моральне виховання

 1. 25.

Забезпечувати зустрічі з психологом академії (при необхідності)

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 26.

Проводити бесіди, спрямовані на розвиток моральних почуттів згідно з нормами, прийнятими в суспільстві (доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність)

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 27.

      Проводити бесіди, заходи щодо формування цілісної моральної особис­тості, утвердження гендерної  рівності

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1.  

     Брати участь  в акціях донорства

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

5. Художньо-естетичне виховання

 1. 28.

Залучати студентів до участі в роботі клубів, гуртків художньої самодіяльності

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 29.

Брати участь у проведенні вечорів та концертних програм до державних та професійних свят, пам'ятних дат, які святкуються в академії

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 30.

Брати активну участь у виставці творчих робіт студентів

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 31.

Регулярно проводити знайомство студентів із шедеврами світового мистецтва (відвідування театру, музеїв)

 

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1.  

Міжнародний  день рідної мови                            

21 лютого 2021

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки)

6. Спортивно-масова та оздоровча робота

 1. 32.

Кураторам зі студентами брати участь у всіх спортивних заходах, запланованих в УМСА

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 34.

Підготувати захід до Дня Всесвітньої боротьби зі  СНІДом – «Твоє життя – твій вибір»

Грудень 2020

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

 1. 35.

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та ВІЛ-інфекції

Протягом навчального року

Заступник декана з виховної роботи

Куратори груп

7. Профорієнтаційна робота

 1. 36.

Організувати та провести уроки гігієни ротової порожнини учням шкіл та дитячих садочків

Протягом навчального року

Керівник загону «Посмішка»

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету

протокол № 1 від 23 вересня 2020 р.

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

І. Організаційні заходи

 1.  

Призначення кураторів академічних груп

Вересень

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр

 1.  

Призначення старост академічних груп

Вересень-жовтень

Декан, заступники декана, куратори груп

 1.  

Своєчасне розміщення анонсів подій та новин на сайті академії

Протягом навчального року

Заступники декана, завіду­вачі кафедр, куратори груп

 1.  

Обговорення та затвердження планів виховної роботи кафедр факультету

Вересень

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр, куратори груп

 1.  

Організація та контроль за поселенням студентів у гуртожитки

Вересень-жовтень

Декан, заступники декана, директор студмістечка, провідний спеціаліст гуртожитку

 1.  

Проведення зустрічей  кураторів з групами

Протягом навчального року

Завідувачі кафедр, куратори груп

 1.  

Проведення інструктажів з охорони праці та правил поведінки на території академії, в гуртожитку та за межами навчального закладу

Постійно, згідно порядку проведення

Заступники декана, куратори груп,

 1.  

Залучення студентів до різноманітних гуртків, секцій, круглих столів

Протягом навчального року

Завідувачі кафедр, куратори, викладачі

 1.  

Бесіди щодо успішності навчання та відвідування занять студентами

Протягом навчального року

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр, куратори, викладачі

 1.  

Залучення викладачів та студентів до академічних та факультетських заходів, свят, зібрань

Протягом навчального року

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр

 1.  

Обговорення на раді факультету стану виховної роботи зі студентами-іноземцями

Протягом навчального року

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр

 1.  

Проведення тематичних бесід на фіксованих годинах куратора

Згідно плану куратора

Куратори груп

 1.  

Відвідування іноземними студентами експозицій музеїв академії та міста

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

ІІ. Патріотичне та громадянське виховання

 1.  

Участь у академічних та міських заходах

Протягом навчального року

Декан, заступники декана, куратори груп

 1.  

Проведення кураторських годин, присвячених історії УМСА

Вересень-листопад

Куратори груп, завідувачі музеями, бібліотекарі

 1.  

Відвідування студентами Краєзнавчого музею, пам’ятних місць, історичних пам’яток міста та області

Протягом навчального року

Куратори груп

 1.  

Поїздки зі студентами у визначні історичні місця та ознайомлення з історією України

Протягом навчального року

Куратори груп

 1.  

Проведення бесід, конкурсів, вікторин, брейн-рингів з історії та культури України та інших країн

Протягом навчального року

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр, куратори груп

 1.  

Відзначення Дня української писемності та мови

Листопад

Куратори груп

 1.  

Зустрічі земляцтв

Протягом навчального року

Декан, заступники декана

 1.  

Літературні читання.

Березень

Куратори груп

 1.  

Проведення групових бесід до Дня визволення України від фашистських загарбників, покладання квітів до пам’ятника загиблим медпрацівникам  УМСА

Червень

Куратори груп

 1.  

Проведення інформаційно-виховної години в академічних групах до Дня пам’яті жертв голодомору

Листопад

Куратори груп

 1.  

Участь у загальноакадемічних заходах, присвячених Всесвітньому дню солідарності з хворими на СНІД

Грудень

Куратори груп

 1.  

Організація та проведення зустрічей студентської молоді з ветеранами праці та воїнами АТО

Протягом навчального року

Куратори груп

ІІІ. Інтелектуально-духовне виховання

 1.  

Залучення іноземних студентів до роботи студентського наукового товариства, наукових конкурсів, олімпіад, конференцій, форумів тощо

Протягом навчального року

Завідувачі кафедр, куратори груп, викладачі

 1.  

До Всесвітнього дня бібліотек проведення заходів та знайомство студентів з бібліотекою академії та міста

Вересень-жовтень

Куратори груп, бібліотекарі

 1.  

Бесіди та тренінги на тему профілактики суїцидальної поведінки молоді

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Ознайомлення студентів з новими досягненнями науки та техніки, а також науковою роботою співробітників та викладачів кафедр

Протягом навчального року

Завідувачі кафедр, куратори груп, викладачі

 1.  

Залучення студентів до участі у різноманітних волонтерських заходах

Протягом навчального року

Заступники декана, завідувачі кафедр, куратори груп, викладачі

IV. Громадянсько-правове виховання

 1.  

Удосконалення та продовження попереджувальної та інформаційно-освітньої роботи  серед студентів УМСА щодо профілактики поширення ксенофобських та расистських проявів серед студентської молоді, недопущення виникнення конфліктних ситуацій, в тому числі на підґрунті міжетнічного та релігійного характеру.

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп, юрист

 1.  

Продовження інформаційно-пропагандистської та профілактичної  роботи про недопустимість вживання наркотиків, електронних сигарет, кальяну,  алкоголю та тютюну, а також асоціальної та девіантної поведінки серед студентів УМСА.

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп, юрист

 1.  

Проведення  заходів за участю представників правоохоронних органів міста та області з метою  попередження злочинів та адміністративних правопорушень серед молоді.

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Проводити заходи, спрямовані на формування та підтримці академічної доброчесності

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Проведення бесід та заходів, спрямованих на протидію корупції

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп, юрист

 1.  

Проведення тематичних заходів на протидію булінгу, расизму  сексуального рабства тощо

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп, юрист

V. Морально-етичне виховання

 1.  

Залучення студентів до організації та проведення благодійних акцій та волонтерської роботи

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Проведення бесід щодо взаємоповаги та толерантного ставлення до оточуючих

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Бесіди, спрямовані на формування морально-етичних принципів лікаря

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп, викладачі

VI. Екологічне виховання та художньо-естетичне виховання

 1.  

Проведення бесід про сучасний  стан довкілля та необхідність його збереження

Протягом навчального року

Куратори груп, викладачі

 1.  

Проводити залучення до акцій, приурочених Дню довкілля, та Дня боротьби з палінням тощо

Квітень-травень

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Проводити залучення до акцій, при­урочених Дня Чорнобильської трагедії

Квітень

Заступники дека­на, куратори груп

 1.  

Залучення студентів до заходів художньої творчості міста, відвідування виставок, майстер-класів, тощо

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Відвідування вистав у Полтавському академічному музично-драматичному театрі ім. М.В. Гоголя

Протягом навчального року

Куратори груп

 1.  

Відвідування різноманітних концертів

Протягом навчального року

Куратори груп

 1.  

Проведення зустрічей з письменниками, композиторами, художниками, майстрами народної творчості

Протягом навчального року

Куратори груп

 1.  

Святкування Міжнародного Дня студента

Листопад

Декан, заступни­ки декана, куратори груп

 1.  

Відзначення Всесвітнього дня поезії

Березень

Куратори груп, бібліотекарі

 1.  

Участь у заходах до відзначення 100-річчя академії

Згідно плану

Декан, заступ­ники декана, куратори груп

 1.  

Участь у різноманітних творчих конкурсах та заходах

Протягом навчального року

Декан, заступ­ники декана, куратори груп

 1.  

Проведення різноманітних флешмобів та челенджів, спрямованих на розкриття творчого потенціалу студентів

Протягом навчального року

Куратори груп

VII. Фізичне виховання та формування здорового способу життя

 1.  

Залучення студентів до участі в спортивних гуртках, секціях, олімпіадах, змаганнях

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Бесіди про збереження належного санітарно-гігієнічного стану в аудиторіях факультету, кімнатах гуртожитку, громадських місцях

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп, викладачі, спеціалісти гуртожитку

 1.  

Бесіди про значення здорового способу життя для здоров’я людини

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Брати участь у змаганнях з різних видів спорту, які проводяться як в академії, так і між навчальними закладами

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Бесіди з питань профілактики інфекційних захворювань, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Організація туристичних походів

Протягом навчального року

Заступники декана, куратори груп

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету

Протокол № 1 від 1 вересня 2020 року

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Виховна робота здійснюється на основних положеннях Законів України «Про освіту» та «Про Вищу освіту», наказу Міністерства охорони здоров’я України № 687 від 27.11.2008 року «Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я» та Статуту «Українська медична стоматологічна академія».

Із дотриманням вимог Постанови Уряду від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої корона вірусом SARS – CoW – 2» (зі змінами ), в умовах встановлення карантину на Полтавщині та в УМСА протягом 2020-2021 навчального року масові інформаційно-виховні заходи колективи кафедр можуть проводити в он-лайн режимі.

Групи лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, клінічні ординатори та аспіранти  забезпечуються кураторами з числа педагогічних, наукових, науково-педагогічних та працівників закладів охорони здоров'я.

Виховна робота планується і здійснюється за напрямками:

- патріотичне та громадянське виховання,

- волонтерський рух, психологічна підтримка,

- етно-національне та  родинно-сімейне виховання, усвідомлене батьківство,

- художньо-естетичне виховання та сприяння творчому та всебічному розвитку особистості,

- моральне та правове  виховання,

- екологічне виховання,

- формування здорового способу життя.

п/п

Заходи

Термін виконання

Відпові­дальний за виконання

1.

Організаційно-виховні заходи адміністрації

На виконання наказу ректора академії
№ 326 від 13.09.2019 «Про створення оргкомітету з нагоди 100 річчя від дня заснування УМСА» організувати інфор­маційно-комунікативну роботу колективу до 100-річного ювілею академій за участю  адміністрації інституту та колективів кафедр в засобах масової інформації, телекомунікаціях, онлайн, тощо.

Протягом навчального року

Адміністра­ція інституту

 

Завідувачі кафедр

2.

Підготувати сценарій навчально-публіцистичного фільму «Знайомтесь – ННІПО УМСА».

До 15 листопада  2020

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

3.

Вирішувати питання проведення комунікативно-виховних заходів кафедр в співпраці зі співробітниками Відділу організації освітньо-виховної та гуманітарної роботи з молоддю академії.

Протягом навчального року

Завідувачі кафедр

Співробітники Відділу з орга­нізації освіт­ньо-виховної та гума­нітар­ної роботи з молоддю академії

Заступник директора з виховної роботи

4.

Долучати до виховної роботи за інтересами  бібліотеку, відділ культурно-освітньої діяльності, Раду ветеранів, Музей історії академії, студентські само­врядні та громадські організації тощо.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

5.

Створювати умови для впровадження серед лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів прин­ципів здорового способу життя, усвідом­леного та відповідального батьківства, формування духовно багатої та соціально активної особистості.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

6.

Запровадити в практику роботи кафедр щорічну рейтингову оцінку виховної діяльності колективів.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

7.

Погоджувати плани виховної роботи з освітнім омбудсменом академії, сприяти захисту прав лікарів-інтернів та лікарів-курсантів під час проведення освітнього процесу на клінічних базах та участі в виховних та культурно-просвітницьких заходах.

Протягом навчального року

Освітній омбудсмен академії

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

8.

Заслухати на засіданні Вченої ради ННІПО діяльність колективів кафедр з питань виховної роботи:

- сімейної медицини (завідувачка кафедри доцент Бабаніна М.Ю.);

- оториноларингології з офталь­мологією (завідувач професор Безшапочний С.Б.).

Протягом навчального року

Листопад 2020

Квітень 2021

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

9.

Організувати вивчення громадської думки про стан виховної роботи на кафедрах інституту. Долучитися до роботи лінії прямого зв’язку з ректором академії та «скриньок довіри» в академії та гуртожитках.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

10.

Проводити анонімне анкетування лікарів-інтернів та лікарів-курсантів щодо фактів корупційних діянь та хабарництва, якості навчально-виховної роботи, умов проживання в гуртожитках, використання української мови в навчальному процесі, оцінки діяльності адміністрації академії тощо.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

11.

Залучати лікарів-інтернів та лікарів-курсантів до громадських заходів, які проводяться в академії

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

 

12.

Активізувати форми та методи інформаційно-комунікативної роботи шляхом проведення тематичних шкіл куратора.

Вересень 2020 р.

Квітень 2021р.

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

Комунікативно-виховна робота за напрямками:

13.

Запроваджувати в практику роботи кураторів  інституту проведення інформаційно-виховних заходів інноваційного та інтерактивного спрямування: майстер-класи, дискусія із запрошенням фахівців, ділова (рольова) гра, навчальний полігон, дебати, тощо.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

14.

Запобігати негативному впливові інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, порнографії, пропагує тютюнокуріння, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

15.

З метою активізації патріотичного та громадянського виховання в умовах Всесвітньої пандемії:

- організувати волонтерські об’єднання кафедр для надання господарської та соціальної допомоги сім’ям загиблих ветеранів ООС:

- за участі колективів кафедр та лікарів-інтернів  організувати: відвідування ветеранів ООС, колишніх співробітників, ветеранів праці академії з наданням соціальної допомоги;

- забезпечити участь співробітників та лікарів-інтернів в роботах із впорядкування пам’ятників, стел, місць поховання одиноких ветеранів академії.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

 

16.

Співробітникам, лікарям-інтернам та лікарям-курсантам взяти участь у загально академічних та кафедральних заходах, присвячених пам’ятним подіям:

 • День знань. Посвята в спеціальність (1 вересня 2020);
 • Міжнародний день миру (21 вересня 2020 р.);
 • День визволення міста Полтави ( 23 вересня 2020);
 • Етнографічний  марафону «Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва» (14 жовтня 2020 р.);
 • День захисника України (14 жовтня 2020 р.);
 • День визволення України від нацистів в роки Другої світової війни (28 жовтня 2020);
 • День української писемності (9 листопада 2020 р.);
 • Міжнародний день толерантності (16 листопада 2020 р.);
 • Міжнародний день студента (17 листо­пада 2020 р.);
 • День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (23 листопада 2020 р.);
 • Всесвітній день солідарності з хворими на СНІД (1 грудня 2020 р.);
 • Міжнародний день волонтера (5 грудня 2020 р.);
 • День Збройних Сил України (6 грудня 2020 р.);
 • Міжнародний день прав людини (10 грудня 2020 р.);
 • День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня 2020 р.);
 • День Соборності України (22 січня 2021 р.);
 • День Пам’яті Героїв Крут ( 29 січня 2021 р.);
 • День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого 2021 р.);
 • День Героїв Небесної Сотні (20 лютого 2021 р.);
 • Міжнародний жіночий день (8 березня 2021 р.);
 • День народження Тараса Гевченка (1814-1861 рр.) (9 березня 2021 р.);
 • Всесвітній день здоров’я (7 квітня 2021 р.);
 • Міжнародний день визволення в’язнів нацистських таборів (11 квітня 2021 р.);
 • Міжнародний день пам’яток і визначних місць (18 квітня 2021 р.);
 • День довкілля (20 квітня 2021 р.);
 • День Чорнобильської катастрофи (26 квітня 2021 р.);
 • Дні  пам’яті та примирення (8-9 травня 2021 р.);
 • День Європи (16 травня 2021 р.);
 • День медичного працівника (21 червня 2021 р.);
 • День молоді (28 червня 2021 р.);
 • День Конституції України (28 червня 2021 р.);
 • День Державного Прапора України (23 серпня 2021 р.);
 • День Незалежності України ( 24 серпня 2021 р.).

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

17.

Створити належні умови для вільного функціонування української мови під час проведення виховних заходів.

Провести інформаційно-виховні години на кафедрах:

- До Дня української писемності та мови (9 листопада 2019).

- Міжнародного дня рідної мови (21лютого  2020).

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

18.

На виконання Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 24.07.2019 № 523 «Про відзначення в області 250 річниці від дня народження І.П. Котляревського провести інформаційно-комунікативні заходи «Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть».

Вересень-жовтень 2020 року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

19.

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року
№ 568 «Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права» провести для лікарів-інтернів та лікарів-курсантів тематичні години.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

20.

Спланувати проведення на кафедрах інституту заходів з академічної доброчесності, як основної складової формування свідомої громадянської позиції лікаря-фахівця.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

21.

Створювати умови для впровадження серед лікарів-інтернів та лікарів-курсантів принципів здорового способу життя, усвідомленого та відповідального батьківства, формування соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

22.

Активізувати волонтерську діяльність колективів кафедр з надання матеріальної та соціальної підтримки українським військовим, ветеранам ООС та членам їх сімей.

Протягом навчального   року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

23.

Вирішувати питання активізації патріотичного виховання молоді шляхом налагодження плідної співпраці Ради ветеранів, кураторів академічних груп та органів студентського самоврядування.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

24.

Взяти участь в академічному Циклі  військово-патріотичних заходів кафедри військової підготовки: Семінари-тренінги  «Лікарі без кордонів: від Сходу до Заходу»,  «Лікарі – учасники ООС: погляд очевидця», «8 рота: ми рятували інших, не думаючи про себе». Кейс-практикумі «Реабілітація учасників бойових  дій:  реальність і міфи».

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

25.

Виховувати повагу до культурних, духовних цінностей Українського народу, символіки України, прищеплення принципів справедливості, патріотизму, милосердя.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

26.

З метою формування краєзнавчої культури організувати та провести з лікарями-інтернами та курсантами культпоходи до художньої галереї, театру імені М.Гоголя, екскурсії містом та туристичні походи Полтавщиною.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

27.

Проводити тематичні години з форму­вання  знань профілактики розповсюдь­ження ВІЛ/СНІДу, гепатиту, туберкульозу, особливо небезпечних інфекцій.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

28.

Інформаційно-виховні години в групах лікарів-інтернів та курсантів з питань девіантної поведінки, антиалкогольної, антинікотинової  та антинаркотичної пропаганди.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

29.

Взяти участь загальноміських акціях,  присвячених  пропаганді здорового спосо­бу життя та профілактиці захворювань:

- «Блакитне місто» (Всесвітній День розповсюдження знань про аутизм);

- «Життя під тиском» (Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією);

- «Без тютюну в майбутнє йду» (Всесвітній день без тютюну);

- «По краплині для життя» (Всесвітній день донора);

- «Наркотикам – НІ!!!» (Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу);

- «Рожева стрічка» (Всесвітній день боротьби з раком молочної залози).

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

30.

Для вдосконалення спортивних навичок, зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя  сформувати збірні команди для участі в Спартакіаді серед співробітників академії (шахи, шашки, гирьовий спорт, настільний теніс, стрибки у довжину).

Листопад 2020 року

Заступник директора з виховної роботи

31.

Запровадити «П’ятихвилинки здоров’я» та години санітарної просвіти на кафедрах інституту.

Протягом навчального   року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

32.

На виконання листа МОН від 18.05.2018№1/11-5480 продовжити проведення семінарів-тренінгів практичних психологів академії зі лікарями-інтернами та лікарями-курсантами  за програмами гендерної рівності, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми.

Протягом навчального   року

Заступник директора з виховної роботи

Завідувачі кафедр

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні Вченої ради

навчально-наукового

медичного інституту

Протокол № 1  від 29 вересня 2020 р.

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

№ п\п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Програма «Я – здобувач освіти»

1

Виконання основних положень плану виховної роботи академії на  2020-2021 н.р. та інструктивних документів щодо організації виховної роботи

Постійно

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК

2

Дотримання основних засад академічної доброчесності під час організації освітнього процесу

Постійно

Керівник ННМІ, директор

ФМФК, Заступник керівника

ННМІ, директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК,

Куратори,

Студентська рада

3

Затвердження на засіданні Вченої ради інституту плану виховної роботи на 2020-2021 навчальний рік, планів виховної роботи кафедр та ЦК, плану виховної роботи ФМФК, плану роботи Ради із виховної роботи

29 вересня

Керівник ННМІ, директор

ФМФК, Заступник керівника

ННМІ, директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК

4

Підготовка інформації до наказу про кураторський склад академічних груп  інституту

14 вересня

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень

Голови ЦК

5

Підготовка та проведення засідань Ради з виховної роботи із питань організації навчально – методичних аспектів виховної роботи інституту

За планом

роботи Ради з виховної роботи

Голова ради з виховної роботи, Завідувачі кафедр, відділень, Голови ЦК,

куратори

6

Організувати та провести настановчі збори для першокурсників.

01 вересня

15 вересня

Керівник ННМІ, директор

ФМФК, Заступник керівника

ННМІ, директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК

7

Взяти участь в урочистій посвяті першокурсників у здобувачі освіти інституту академії.

01 вересня

15 вересня

Керівник ННМІ, директор

ФМФК, Заступник керівника

ННМІ, директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК

8

Організувати узгоджену діяльність студентської ради щодо реалізації плану  виховної роботи на навчальний рік.

Вересень

Заступник керівника

ННМІ, директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК

9

Сприяння в організації виборів до студентської ради серед першокурсників

Вересень

Заступник керівника

ННМІ, директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК

10

Організувати і провести збори здобувачів освіти, що проживають у гуртожитку з метою ознайомлення їх із правилами проживання та внутрішнього розпорядку

Вересень

Завідувачі відділень,

 Голови ЦК,

Куратори,

Студентська рада

11

Організовувати контроль за станом умов проживання  та дотриманням здобувачами освіти правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках

Постійно

Завідувачі відділень,

Куратори,

Студентська рада

12

Контроль за роботою із «проблемними студентами»

Постійно

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи

13

Провести анкетування першокурсників щодо  адаптації  їх до освітнього процесу в інституті

Жовтень

Завідувачі відділень,

Практичний психолог,

Студентська рада

14

Здійснення профорієнтаційної роботи серед випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, НВК м. Полтави та області

Лютий-травень

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини),

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії, з спортивною медициною та фізичною реабілітацією,

ЦК внутрішньої медицини та догляду за хворими, професійних м/с дисциплін, професійних стоматологічних дисциплін, професійних фармацевтичних  дисциплін.

15

Організувати і провести відкриті інформаційно-виховні години у академічних групах

За
графіком

Куратори

16

Проводити інформаційно-освітню роботу та надавати методичну і практичну допомогу відповідальним за виховну роботу кафедр, ЦК, кураторам академічних груп у впровадженні форм і методів військово-патріотичного та національного, громадянського, пре­вен­тивного, морального, художньо-есте­тичного, трудового, екологічного, фізич­ного, творчого розвитку особис­тості у практику виховної роботи коледжу.

Протягом навчального року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК

17

Супровід та вдосконалення інформаційної сторінки про виховну роботу на сайті інституту, інформування про основні події з діяльності  коледжу в рубриці «Новини» та в соціальних мережах

Протягом

навчального року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи, Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК,

Студентська рада

18

Проведення «Тижнів ЦК»

Згідно планів виховної роботи ЦК

Голови ЦК

19

Організовувати методичну допомогу студентській раді при проведенні організаційно-тематичних заходів

Постійно

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК

ВІЙСЬКОВО - ПАТРІОТИЧНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Програма «Батьківщина»

1

Приймати участь у проведенні загальноміських та загальноакадеміч­них заходів з нагоди державних свят.

За планом виховної роботи академії

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень

Голови ЦК,

Куратори

2

Провести  для здобувачів освіти заняття – екскурсії на тему «Славетні місця Полтавщини»

Протягом року

Кафедри ННМІ,

ЦК гуманітарної підготовки,

української мови та л-ри з  іноземною мовою,

Куратори

3

Організувати і провести відкриті інформаційно-виховні години присвячені 77-річчю визволення Полтави від німецько-фашистських загарбників

23 вересня

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

ЦК природничо-наукової підготовки, професійних

стоматологічних дисциплін

4

Проведення тематичних занять, бесід в академічних групах із запрошенням учасників бойових дій в зоні АТО до Днів захисника України та українського козацтва.

12-16 жовтня

Кафедра медицини катастроф та військової медицини, ЦК гуманітарної підготовки

5

Взяти участь у загальнодержавних заходах до Дня захисника Вітчизни, свята визволення  України та Дня Перемоги

14, 28 жовтня, 

08-09 травня

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень

Голови ЦК,

Куратори

6

Провести вечір-реквієм присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років

23 листопада

Кафедри ННМІ,

ЦК хіміко-математичних

дисциплін

7

Організувати участь студентів у заходах присвячених  Дню соборності України

22 січня

Кафедри ННМІ,

ЦК внутрішньої медицини та догляду за хворими

8

Проведення конкурсу «Наші люди – всюди!»

27 січня

Студентська рада,

Куратори

9

Провести вечір жалоби до Дня пам’яті «Небесної сотні»

19 лютого

Кафедри ННМІ,

ЦК природничо-наукової

підготовки

10

Провести науково-літературні читання з нагоди вшанування  Т.Г. Шевченка ««Відкрий» для себе Шевченка».

01-05 березня

Кафедри ННМІ,

ЦК української мови та л-ри з іноземною мовою, Куратори

11

Провести комплекс заходів до Дня Європи

18 травня

Кафедри ННМІ,

ЦК гуманітарної підготовки

12

Організувати зустріч з ветеранами та учасниками бойових дій

Протягом навчального року

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

ЦК професійних стоматологічних дисциплін

13

Провести фотовиставку, присвячену Дню Конституції України

25 червня

Голова ради з виховної роботи, Завідувачі кафедр, відділень Голови ЦК, Куратори, Студентська рада

14

Організувати та забезпечити роботу психологічної служби академії у коледжі

Протягом навчального року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень

Голови ЦК

15

Проведення групових консультативно-розвиваючих тренінгів для здобувачів освіти

Протягом навчального

року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень

Голови ЦК

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ

Програма «Я - громадянин»

1

Допомога у оновленні складу волонтерів

Вересень

Студентська рада,

ВЗ «Єдність»

2

Продовжити роботу здобувачів освіти - волонтерів коледжу у складі ВЗ «Єдність»

Протягом

навчальногороку

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Студентська рада,

ВЗ «Єдність»

3

Співпраця із ПМЦБС бібліотекою-філіалом №5 з метою проведення зустрічей із діячами культури Полтавщини, бійцями АТО та волонтерами, а також проведення виставок професійної літератури

Протягом навчального

 року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень

4

Забезпечення виконання антикорупційної програми академії

Постійно

Керівник ННМІ, директор

ФМФК, Заступник керівника

 ННМІ, директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК,

Куратори,

Студентська рада

5

Провести індивідуально-групові бесіди на теми: «Я-громадянин», «Що таке громадянська позиція?», «Працевлаштування в Україні та за кордоном»

Протягом

навчального року

Завідувачі відділень,

куратори,

Студентська рада

ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ

Програма «Закон»

1

Забезпечення проведення Всеукраїнського уроку права «Права людини»

09-11 грудня

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

ЦК хіміко-математичних дисциплін

2

Проведення  заходів за участю представників правоохоронних органів міста та області з метою  попередження злочинів та адміністративних правопорушень серед молоді

10 грудня

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень

Голови ЦК,

Куратори

3

Провести загальні збори студентів до Дня захисту прав людини за участю юриста

15 грудня

Кафедри ННМІ,

ЦК гуманітарної підготовки

4

Провести засідання круглого столу на тему: «Корупція та наше сьогодення»

03 лютого

Кафедри ННМІ,

ЦК професійних м/с дисциплін

5

Організувати проведення виховного заходу  на морально – правову тематику: «Свобода як право та обов’язок людини та громадянина»

08 квітня

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

ЦК професійних фармацевтичних  дисциплін

6

Організувати та провести години спілкування у академічних групах на теми: «Правосвідомість та правове виховання», «Юридичні наслідки  проступків неповнолітніх», «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх», «Наркозалежність та її вплив на розвиток злочинності»

Протягом 

навчального

року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень

Голови ЦК,

Куратори

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Програма «Спосіб життя»

1

Провести в академічних групах перше заняття на тему: «Особливості навчання під час пандемії»

 

01 вересня

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень

Голови ЦК,

Куратори

2

Продовжити діяльність руху «За здоровий спосіб

життя» за напрямками:

1. « Шкідливі звички: боротьба за  життя»

2. «Тютюнопаління: причини і наслідки»

3. «Алкоголь як руйнівник особистості»

4. «Наркотики та молодь»

5. «Free love та її наслідки»

6. «Життя  до та після  СНІДу?»

Протягом навчального

року

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини),

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії, з спортивною медициною та фізичною реабілітацією,

ЦК професійних м/с дисциплін, внутрішньої медицини та догляду за хворими, природничо-наукової підготовки

3

Проведення виховних заходів до Дня боротьби зі СНІДом

01 грудня

Завідувачі кафедр, відділень

Голови ЦК,

Куратори

4

Провести інтелектуальну гру «Дебати» на тему  «Українська армія  – досягнення та перспективи»

23 лютого

 Студентська рада

5

Брати участь у Всеукраїнських акціях «Молодь проти злочинності та насильства», «Даруймо радість дітям», «Молодь проти наркотиків та СНІДу»

Протягом навчального року

Завідувачі кафедр, відділень

Голови ЦК,

Куратори

6

Проводити інформаційні години в академічних групах «Ми різні, але ми - рівні» з метою профілактики поширення ксенофобських  і расистських проявів серед здобувачів освіти

Протягом навчального року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень

Голови ЦК,

Куратори,

Студентська рада

ХУДОЖНЬО - ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Програма «Світ прекрасного»

1

Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення пріоритету патріотичних та моральних якостей студентів, виховання морально-етичних засад поведінки і світогляду молоді. Спланувати проведення виховних заходів до 85-річчя Б.Олійника, 130-річчя П.Тичини, 150-річчя Лесі Українки

Жовтень,  січень,

лютий

 

ЦК української мови та л-ри з

іноземною мовою

2

Організувати і провести ярмарку творчих робіт студентів із природного матеріалу – «Хелловін в інституті»

28 – 30 жовтня

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі відділень,

Куратори,

Студентська рада

3

До Міжнародного дня студента провести гру КВК «Весело там, де ми є»

17 листопада

Куратори,

Студентська рада

4

Залучати студентів до участі в роботі гуртків художньої самодіяльності

Протягом навчального  року

Куратори,

Студентська рада

5

Організувати проведення виховного заходу, присвяченого святкуванню Нового року

25 грудня

Кафедри ННМІ,

ЦК хіміко-математичних дисциплін

6

Організувати і провести відкриту виховну годину присвячену Дню закоханих «Студентське кохання – вічне»

11 лютого

Кафедри ННМІ,

ЦК професійних фармацевтичних дисциплін

7

Провести тематичні зустрічі з діячами культури

Протягом навчального року

Студентська рада,

Куратори

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

Програма «Професія»

1

Організувати конкурси професійної майстерності

Вересень, лютий, травень, червень

Завідувачі відділень,

Куратори,

Студентська рада

2

Організувати  та провести професійні свята – День фармацевтичного працівника, День учителя, День стоматолога, День медичної сестри, День медика

18 вересня,

02 жовтня,

 09 лютого,

12 травня

17 червня

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини),

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії, з спортивною медициною та фізичною реабілітацією,

ЦК внутрішньої медицини та догляду за хворими, професійних м/с дисциплін, професійних стоматологічних дисциплін,

професійних фармацевтичних  дисциплін

3

Залучати здобувачів освіти до участі в профорієнтаційній роботі у школах, НВК, у яких вони навчалися.

Протягом навчального

року

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Куратори,

Студентська рада

4

Залучати здобувачів освіти до виготовлення наочності, оснащення кабінетів

Протягом навчального

року

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Куратори,

Студентська рада

5

Брати участь у загальноукраїнських та загально академічних «суботниках»

Протягом навчального

 року

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Куратори,

Студентська рада

6

Проведення профорієнтаційних екскурсій по базах інституту для школярів м. Полтави та області

Протягом навчального

року

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини),

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії, з спортивною медициною та фізичною реабілітацією,

ЦК внутрішньої медицини та догляду за хворими, професійних м/с дисциплін, професійних стоматологічних дисциплін, професійних фармацевтичних  дисциплін.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Програма «Спорт і здоров’я»

1

Залучати студентів до участі в роботі спортивних секцій академії

Протягом навчального

року

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії, з спортив­ною медициною та фізичною реабілітацією,

Завідувачі відділень,

Куратори,

Студентська рада,

Викладачі фізкультури

2

Систематично організовувати та проводити спортивні змагання серед студентів

За планом академії

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії, з спортивною медициною та фізичною реабілітацією,

Завідувачі відділень,

Куратори,

Студентська рада,

Викладачі фізкультури

3

Організовувати та проводити туристичні походи по видатних місцях Батьківщини та рідного краю

Протягом навчального

 року

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії, з спортивною медициною та фізичною реабілітацією,

ЦК природничо-наукової підготовки

4

Брати участь у загальноакадемічних, міських та обласних  змаганнях із гирьового спорту, пауерліфтингу та інших видів спорту

Протягом навчального

 року

Кафедри ННМІ,

Викладачі фізкультури,

куратори

5

Брати участь у заходах до Всесвітнього дня здоров’я

07 квітня

Кафедри ННМІ,

Завідувачі кафедр, відділень,

Куратори,

Студентська рада

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Програма «Екологія»

1

Організувати залучення здобувачів освіти до участі в озелененні навчальних кімнат інституту

Протягом навчального

 року

Куратори

2

Провести круглий стіл «Якісна вода – майбутнє людства», присвяченого Міжнародному десятиріччю дій «Вода – для життя» оголошеному Генеральною Асамблеєю ООН

18 лютого

ЦК хіміко-математичних дисциплін

3

Провести виховний захід до Дня довкілля

 

21 квітня

Завідувачі відділень,

Куратори,

Студентська рада

 

4

Продовжити участь у всеукраїнській акції «Здай пластикові кришечки – допоможи бійцям АТО!»

Протягом навчального

 року

Студентська рада

ВЗ «Єдність»

5

Провести відкриту виховну інформаційну годину «Гіркота Чорнобиля» та конкурс на кращу стіннівку до вшанування 35-річчя Дня Чорнобильської трагедії

 

26 квітня

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Куратори,

Студентська рада

ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Програма «Креатив»

1

Проведення  практичного тренінгу «Соціальні мережі – інше життя»

22 грудня

Практичний психолог,

куратори

2

Організувати та провести студентські дебати «Активна життєва позиція – це?»

24 березня

Кафедри ННМІ,

ЦК гуманітарної  підготовки

3

Продовжити діяльність руху  «Професіонал у своїй справі» за такими напрямами:

«Фармацевта на ринку медичних послуг»;

«Професійна компетентність як спосіб допомогти хворому»;

«Роль медичної сестри у наданні медичних послуг населенню»;

«Професія зубного техніка у стоматологічній діяльності»

Протягом навчального

 року

Завідувачі кафедр, відділень,

Куратори,

Студентська рада

4

Проведення  круглого столу «Пандемія COVID-19 – вплив на психофізичний стан людини»

27 травня

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини),

ЦК української мови та
л-ри з іноземною мовою

                   

 

 

Ректор                                                                             В. М. Ждан

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

В.І. Похилько

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ

 

Від «22» вересня  2020 року                          № 302-У

 

Про призначення кураторів
академічних груп
на медичному факультеті №1

 

З метою забезпечення організації виховної роботи серед студентів медичного факультету № 1 та підвищення якості  навчально-виховного процесу, етичного і естетичного виховання, формування особистості майбутнього лікаря на принципах гуманізму, відданості лікарській клятві

НАКАЗУЮ:

Призначити відповідальними за організацію виховного процесу на курсах кафедри та кураторів академічних груп медичного факультету на 2020-2021 навчальний рік:

І курс:

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

 1.  

Шумейко О.Г.

Кафедра анестезіології з інтенсивною терапією

 

 1.  

Могильник А.І.

 1.  

Шкурупій Д.А.

 1.  

Бодулєв О.Ю.

 1.  

Адамчук Н.М.

 1.  

Козакевич О.Б.

 1.  

Телегань В.О.

 1.  

Холод Д.А.

ІІ курс:

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

 1.  

Кравченко  С.П.

Кафедра хірургії №2

 1.  

Черкун О.Ю.

 1.  

Шкурупій О.А.

 1.  

Крижановський О.А.

 1.  

Ситник Д.А.

 1.  

Должковий С.В.

 1.  

Оганезян А.Г.

 1.  

Васько Л.М.

Кафедра онкології та радіології
з радіаційною медициною

 1.  

Литвиненко В.Є.

 1.  

Нестуля К.І.

 1.  

Жукова Т.О.

 1.  

Корнеєв О.В.

 1.  

Марченко В.Ю.

 1.  

Муковоз О.Є.

ІІІ курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

 1.  

Дельва І.І.

Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою

 1.  

Пінчук В.А.

 1.  

Самарченко Л.А.

 1.  

Таряник К.А.

 1.  

Краснов О.Г.

Кафедра хірургії № 1

 1.  

Нємченко І.І.

 1.  

Рябушко Р.М.

 1.  

Гладка В.М.

Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою

 1.  

Кривчун А.М.

 1.  

Пурденко Т.Й.

 1.  

Палєнка О.Є.

 1.  

Силенко Г.Я.

 1.  

Луценко О.А.

Кафедра експериментальної та клінічної  фармакології з клінічною імунологією та алергологією

ІV курс:

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

1

Островська Г.Ю.

Кафедра експериментальної та клінічної  фармакології з клінічною імунологією та алергологією

2

Сидоренко А.Г.

3

Торонченко О.М.

Кафедра внутрішньої медицини
№ 2 з професійними хворобами

4

Чечотіна С.Ю.

Кафедра експериментальної та клінічної  фармакології з клінічною імунологією та алергологією

5

Моісеєва Н.В.

6

Колот Е.Г.

7

Ляховський В.І.

8

Власова О.В.

9

Капустник Ю.О.

10

Капустянська Г.А.

11

Петрова Т.А.

12

Ляховська Н.В.

13

Власенко Н.О.

14

Дев’яткіна Н.М.

15

Зубаха А.Б.

Кафедра загальної хірургії з доглядом за хворими

16

Чорна І.О.

17

Стороженко О.В.

18

Ярошенко Р.А.

19

Шумейко І.А.

20

Бойко Д.І.

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

21

Приходько Н.П.

Кафедра внутрішньої медицини №1

22

Якімішина Л.І.

23

Щербак О.В.

24

Кострікова Ю.А.

Кафедра внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами

25

Животовська Л.В.

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

26

Рудь В.О.

27

Борисенко В.В.

V курс:

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

 

 1.  

Мартиненко В.Б.

Кафедра акушерства та гінекології №1

 

 1.  

Тарасенко К.В.

 

 1.  

Шафарчук В.М.

 

 1.  

Нестеренко Л.А.

 

 1.  

Крутікова Е.І.

 

 1.  

Кетова О.М.

 

 1.  

Талаш В.В.  

 

 1.  

Ляховська Т.Ю.

 

 1.  

Рак Т.І.

Кафедра гігієни, екології та охорони праці в галузі

 

 1.  

Боднар Л.А.

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

 

 1.  

Кидонь П.В.

 

 1.  

Фисун Ю.О.

 

 1.  

Ісаков Р.І.

 

 1.  

Бойко Д.І.

 

15

Городова-Андреева Т.В.

Кафедра хірургії №1

 

16

Телегань В.О.

Кафедра анестезіології з інтенсивною терапією

 

17

Нечепаєва Л.В.

Кафедра гігієни, екології та охорони праці в галузі

 

18

Кас’ян В.В.

Кафедра хірургії №2

 

19

Приліпко К.В.

Кафедра гігієни, екології та охорони праці в галузі

20

Алексеєва А.В.

21

Комишан І.В.

22

Четверикова О.П.

23

Романюк М.В.

24

Коваленко Т.І.

25

Михайлова К.І.

VІ курс:

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

1

Сорокіна С.І.

Кафедра внутрішньої медицини №1

2

Третяк Н.Г.

3

Шевченко Т.І.

22

Кулішов С.К.

4

Гопко О.Ф.

6

Кудря І.П.

7

Криворучко І.Г.

8

Шапошник О.А.

9

Лиманець Т.В.

10

Гуцаленко О.О.

Кафедра внутрішньої медицини
№ 2 з професійними хворобами

11

Циганенко І.В.

12

М’якінькова Л.О.

13

Пустовойт Г.Л.

14

Мохначев О.В.

15

Овчаренко Л.К.

16

Ярмола Т.І.

17

Тесленко Ю.В.

18

Талаш В.В.

19

Жарін В.М.

Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами

 

20

Шатий О.А.

21

Пікуль К.В.

5

Дуднікова А.М.

23

Катеренчук В.І.

24

Дворник І.Л.

25

Муравльова О.В.

26

Ільченко В.І.

 

Ректор                                                                             В. М. Ждан

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор

В.М.Дворник

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

В.І. Похилько

Декан факультету

Юрисконсульт

М.М. Рябушко

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ

 

Від «16» вересня  2020 року                          № 288–У

 

Про призначення кураторів

академічних груп

на медичному факультеті №2

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про відділ управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю «УМСА», затвердженого наказом № 439 від 19 листопада 2019 р., Положення про медичний факультет № 2 Української медичної стоматологічної академії, затвердженого наказом № 253 від 5 червня 2020 р., та з метою забезпечення освітнього, організаційного, інформаційного, соціально-психологічного супроводу здобувачів вищої освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

Призначити вказаних нижче науково-педагогічних працівників кураторами академічних груп медичного факультету № 2 на 2020–2021 навчальний рік

 

Освітня кваліфікація – магістр, ОПП Медицина,
спеціальність 222 – Медицина  (скорочений нормативний термін навчання)

ІI курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

1-н

ас. Педченко Т.О.

Кафедра педіатрії №2

2-н

доц. Гриценко Є.М.

Кафедра дитячої хірургії з травматологією та ортопедією

3-н

ас. Овчар О.В.

4-н

ас. Фомін В.Г.

5-н

ас. Пилипюк Є.В.

6-н

доц. Павленко С.М.

7-н

ас. Півень Ю.В.

8-н

ас. Ковальов О.С.

9-н

ас. Кононенко С.В.

ІII курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

1-н

доц. Рябушко О.Б.

Кафедра медичної біології

2-н

доц. Улановська-Циба Н.А.

3-н

викл. Клепець О.В.

4-н

доц. Ваценко А.В.

Кафедра медичної біології

5-н

доц. Ганчо О.В.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

6-н

доц. Федорченко В.І.

7-н

викл. Фаустова М.О.

8-н

доц. Ананьєва М.М.

9-н

викл. Боброва Н.О.

10-н

викл. Чумак Ю.В.

11-н

доц. Дерев’янко Т.В.

12-н

доц. Полянська В.П.

ІV курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

1-н

ас. Жук Л.А.

Кафедра педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією

2-н

ас. Козакевич В.К.

3-н

доц. Цвіренко С.М.

4-н

доц. Соловйова Г.О.

5-н

доц. Зюзіна Л.С.

6-н

доц. Фастовець М.М.

7-н

доц. Гасюк Н.І.

8-н

доц. Калюжка О.О.

9-н

ас. Чернявська Ю.І.

10-н

ас. Артьомова Н.С.

V курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

1-н

ас. Мелащенко О.І.

Кафедра педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією

2-н

ас. Денисенко Ю.В.

Кафедра педіатрії №2

3-н

доц. Кушнерева Т.В.

4-н

доц. Пода О.А.

5-н

ас. Кузьменко Н.В.

6-н

ас. Щербак В.Ю.

7-н

ас. Рум’янцева М.О.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст,
спеціальність 7.12010001 – Лікувальна справа
(скорочений нормативний термін навчання)

VІ курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

1-н

доц. Сухомлин С.А.

Кафедра урології з судовою медициною

2-н

доц. Танянська С.М.

Кафедра педіатрії № 2

3-н

доц. Несіна І.М.

4-н

доц. Ткаченко О.Я.

5-н

доц. Коленко І.О.

 

Освітня кваліфікація – магістр, ОПП Педіатрія,
спеціальність 228 – педіатрія

І курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

9

доц. Жамардій В.О.

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії з спортивною медициною
та фізичною реабілітацією

ІІІ курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

14

доц. Передерій Н.О.

Кафедра медичної біології

15

ІV курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

28

ас. Кривошапка Л.М.

Кафедра педіатрії № 2

29

доц. Звягольська І.М.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст,
спеціальність 7.12010002 - Педіатрія

VІ курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

27

доц. Черняк В.В.

Кафедра урології з судовою медициною

28

доц. Дев’яткін О.Є.

29

доц. Супруненко С.М.

30

доц. Саричев Я.В.

 

 

Ректор                                                                          В.М.Ждан

 

Погоджено:

Перший проректор

В.М.Дворник

Проректор з науково- педагогічної

та виховної роботи

В.І. Похилько

Декан факультету

Юрисконсульт

Д.В. Капустянський

ВИТЯГ З НАКАЗУ

 

Від «21» вересня  2020 року                          № 291-У

Про призначення кураторів

академічних груп

на стоматологічному факультеті

 

З метою забезпечення організації виховної роботи серед студентів стоматологічного факультету, етичного виховання та формування особистості майбутнього лікаря на принципах гуманізму, відданості лікарській клятві

 

НАКАЗУЮ:

 

І. Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи серед студентів I курсу:

1. Закріпити студентів I курсу в частині організації навчально-виховної роботи за кафедрами:

- Кафедра анатомії людини - завідувач кафедри, проф. Шерстюк О.О.;

- Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки – завідувач кафедри доц. Лещенко Т. О.

2. Призначити кураторів академічних груп співробітників кафедр:

Куратори 1 курсу стоматологічного факультету

1 група

Козуб Г.М.

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

2 група

Шевченко О.М.

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

3 група

Юфименко  В.Г.

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

4 група

Владимирова В.М.

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

5 група

Мартиросян Л.І.

Кафедра анатомії людини

6 група

Литовка В.В.

Кафедра анатомії людини

7 група

Корчан Н.О.

Кафедра анатомії людини

8 група

Білаш В.П.

Кафедра анатомії людини

9 група

Федорченко І.Л.

Кафедра анатомії людини

10 група

Каценко А.Л.

Кафедра анатомії людини

11 група

Устенко Р.Л.

Кафедра анатомії людини

ІІ. Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи серед студентів IІ курсу:

1. Закріпити студентів IІ курсу в частині організації навчально-виховної роботи за кафедрами:

- Кафедра фізіології – завідувач кафедрою, проф. Міщенко І. В.;

- Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії – завідувач кафедрою,  проф. Білаш С. М.

2. Призначити кураторів академічних груп співробітників вище перелічених кафедр:

Куратори 2 курсу стоматологічного факультету
з нормативним терміном навчання

1н.група

Білаш С.М.

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

2н.група

Проніна О.М.

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

3н.група

Коптев М.М.

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

4н.група

Пирог-Заказнікова А.В.

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

5н.група

Білич А.М.

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

6н.група

Половик О.Ю.

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

7н.група

Олійніченко Я. О.

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

8н.група

Коваль Я.В.

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

9н.група

Донченко С.В.

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

Куратори 2 курсу стоматологічного факультету

 1 група

Коковська О.В.

Кафедра фізіології

2 група

Шарлай  Н.М.

Кафедра фізіології

3 група

Жукова М.Ю.

Кафедра фізіології

4 група

Моргун  З.К.

Кафедра фізіології

5 група

Павленко Г.П.

Кафедра фізіології

6 група

Сухомлин А.А.

Кафедра фізіології

7 група

Прилуцький М. К.

Кафедра фізіології

8 група

Федотенкова Н. М.

Кафедра фізіології

9 група

Ткаченко О.В.

Кафедра фізіології

10 група

Сухомлин  Т.А.

Кафедра фізіології

11 група

Соколенко В.М.

Кафедра фізіології

12 група

Боряк Х.Р.

Кафедра фізіології

 

ІІІ. Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи серед студентів IІІ курсу:

1. Закріпити студентів IІІ курсу в частині організації навчально-виховної роботи за кафедрами:

- Кафедра пропедевтики хірургічної стоматології – завідувач кафедрою, проф. Новіков В.М.;

- Кафедра патофізіології – завідувач кафедрою, проф. Костенко В.О.;

- Кафедра анатомії людини -  завідувач кафедри, проф. Шерстюк О.О.;

- Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань -  завідувач кафедри, проф. Каськова Л.Ф.

2. Призначити кураторів академічних груп співробітників вище перелічених кафедр:

Куратори 3 курсу стоматологічного факультету
з нормативнимтерміном навчання

1н.група

Панькевич А.І.

Кафедра  пропедевтики хірургічної  стоматології

2н.група

Дубровіна О.В.

Кафедра  пропедевтики хірургічної  стоматології

3н.група

Резвіна К.Ю.

Кафедра  пропедевтики хірургічної  стоматології

4н.група

Гоголь А.М.

Кафедра  пропедевтики хірургічної  стоматології

5н.група

Колісник І.А.

Кафедра  пропедевтики хірургічної  стоматології

6н.група

Швець А.І.

Кафедра  пропедевтики хірургічної  стоматології

7н.група

Горбаченко О.Б.

Кафедра  пропедевтики хірургічної  стоматології

8н.група

Косар Л.М.

Кафедра  пропедевтики хірургічної  стоматології

Куратори 3 курсу стоматологічного факультету

1 група

Павленкова О.С.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

2 група

Денисенко С.В.

Кафедра патофізіології

3 група

Соловйова Н.В.

Кафедра патофізіології

4 група

Гришко Ю.М.

Кафедра патофізіології

5 група

Міщенко А.В.

Кафедра патофізіології

6 група

Заколодна  О.Е.

Кафедра патофізіології

7 група

Єлінская А,М.

Кафедра патофізіології

8 група

Акімов О.Є.

Кафедра патофізіології

9 група

Мінаєва С.О.

Кафедра  пропедевтики хірургічної  стоматології

10 група

Тарасенко Я.А.

Кафедра анатомії людини

ІV. Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи серед студентів ІV курсу:

1. Закріпити студентів ІV курсу в частині організації навчально-виховної роботи за кафедрами:

- Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї – завідувач кафедрою, проф.  Аветіков Д.С.;

- Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань -  завідувач кафедрою, проф. Каськова Л.Ф.;

- Кафедра оториноларингології з офтальмологією – завідувач кафедрою, проф. Безшапочний С.Б.;

- Кафедра терапевтичної стоматології – завідувач кафедрою, проф. Петрушанко Т.О.

2. Призначити кураторів академічних груп співробітників вище перелічених кафедр:

Куратори 4 курсу стоматологічного факультету
з нормативним терміном навчання

1н.група

Лобурець А.В.

Кафедра оториноларингології з офтальмологією

2н.група

Подовжній О.Г.

Кафедра оториноларингології з офтальмологією

3н.група

Гасюк Ю.А.

Кафедра оториноларингології з офтальмологією

4н.група

Воскресенська Л.К.

Кафедра оториноларингології з офтальмологією

5н.група

Стеблівська І.М.

Кафедра оториноларингології з офтальмологією

6н.група

Костиренко О.П.

Кафедра терапевтичної  стоматології

7н.група

Безега Н.М.

Кафедра оториноларингології з офтальмологією

8н.група

Максимук О.Ю.

Кафедра оториноларингології з офтальмологією

9н.група

Зачипило С.В.

Кафедра оториноларингології з офтальмологією

Куратори 4 курсу стоматологічного факультету

1 група

Бублій Т.Д.

Кафедра терапевтичної  стоматології

2 група

Бойченко О.М.

Кафедра терапевтичної  стоматології

3 група

Дубовая Л.І.

Кафедра терапевтичної  стоматології

4 група

Іваницький І.О.

Кафедра терапевтичної  стоматології

5 група

Хатту В.В

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї

6 група

Зайцев А.В.

Кафедра терапевтичної  стоматології

7 група

Артем'єв А.В.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

8 група

Мошель Т.М.

Кафедра терапевтичної  стоматології

9 група

Гаврильєв В.М.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї

10 група

Ніколішина Е.В.

Кафедра терапевтичної  стоматології

11 група

Бойко І.В.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї

12 група

Яценко П.І.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї

13 група

Стеблівський Д.В.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї

14 група

Буханченко О.П.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї

15 група

Ващенко І.Ю.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

16 група

Моргун Н.А.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

17 група

Солошенко Ю.І.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

18 група

Хміль О.В.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

19 група

Уласевич Л.П.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

20 група

Янко Н.В.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

21 група

Котелевська Н.В.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

22 група

Акжитова А.О.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

23 група

Попович І.Ю

Кафедра терапевтичної  стоматології

24 група

Бондаренко В.В.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї

 

V. Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи серед студентів V курсу:

1. Закріпити студентів V курсу в частині організації навчально-виховної роботи за кафедрами:

- Кафедра терапевтичної стоматології – завідувач кафедрою, проф. Петрушанко Т.О.

- Кафедра ортопедичної стоматології та імплантологіїзавідувач кафедрою, доц. Кузь Г.М.

- Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань - завідувач кафедрою, проф.  Каськова Л.Ф.;

2. Призначити кураторів академічних груп співробітників вище перелічених кафедр:

Куратори 5 курсу стоматологічного факультету

1 група

Павліш І.В.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

2 група

Лунькова Ю.С.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

3 група

Рябушко Н.А.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

4 група

Коваль Ю.П.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

5 група

Марченко К.В.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

6 група

Кузь В.С.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

7 група

Тесленко О.І.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

8 група

Перепелова Т.В.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

9 група

Литовченко І.Ю.

Кафедра терапевтичної  стоматології

10 група

Петренко Р.В.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

11 група

Ілляшенко Ю.І.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

12 група

Шеметов

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

13 група

Чуприна Л.Ф.

Каф. проп.тер.стом. з профілактикою стомат. захворювань

14 група

Лугова Л.О.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

15 група

Крутікова А.Д.

Кафедра терапевтичної  стоматології

16 група

Тумакова О.Б.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

17 група

Єрис Л.Б.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

Куратори 5 курсу стоматологічного факультету
з нормативним терміном навчання

1н.група

Сідаш Ю.В.

Кафедра терапевтичної  стоматології

2н.група

Кіндій В.Д.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

3н.група

Добровольський  О.В.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

4н.група

Мартиненко І.М.

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

 

Ректор                                                                          В.М.Ждан

 

Погоджено:

 

Перший проректор

 

В.М. Дворник

Проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи

 

В.І. Похилько

Декан факультету

 

Юрисконсульт

А.І. Сидорова

ВИТЯГ З НАКАЗУ

 

Від «04» вересня  2020 року                          № 141-І

 

Про призначення кураторів

академічних груп на факультеті

підготовки іноземних студентів

 

Кафедра

№ групи

Курс

Спеціальність

Мова навчання

Відпові­дальний

Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Викладач Тихонович К.В.

Викладач Криворучко Т.Д.

16

2

Медицина

Р

 

Викладач
Котвицька А.А.

20, 21

2

Стоматологія

А

 

Викладач Микитенко А.О.

16

2

Стоматологія

Р

 

Викладач Слободяник Н.М.

18

2

Стоматологія

Р

 

Викладач
Тихонович К.В.

35, 36

3

Медицина

А

 

Викладач
Хміль Д.О.

29, 30

3

Медицина

А

 

Викладач
Цебенко М.О.

14

2

Стоматологія

Р

 

Викладач
Чижанська Ю.О.

15

2

Стоматологія

Р

 

Кафедра внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією

Професор Селіхова Л.Г.

Доцент
Герасименко Н.Д.

27

4

Стоматологія

Р

 

Доцент Дігтяр Н.І.

26

4

Стоматологія

Р

 

Асистент
Авраменко Я.М.

28

4

Стоматологія

Р

 

Асистент
Бєлан О.В.

29

4

Стоматологія

Р

 

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Доцент Пелипенко Л.Б.

Доцент Борута Н.В.

32

6

Медицина

Р

 

Доцент
Вільхова О.В.

44

3

Медицина

А

 

Доцент
Лисаченко О.Д.

15

2

Медицина

Р

 

Доцент
Пелипенко Л.Б.

31

6

Медицина

Р

 

Доцент Стецук Є.В.

33, 34

6

Медицина

А

 

Старший викладач Скотаренко Т.А.

35

6

Медицина

А

 

Доцент Якушко О.С.

23, 24

2

Медицина

А

 

Викладач Рудь М.В.

36, 37

6

Медицина

А

 

Кафедра дитячої хірургічної стоматології

Доцент Доленко О.Б.

Доцент
Доленко О.Б.

15

3

Стоматологія

Р

 

Асистент
Коротич Н.М.

16

3

Стоматологія

Р

 

Асистент
Попело Ю.В.

17

3

Стоматологія

Р

 

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Асистент Руденко С.С.

Доцент Полторапавлов В.А.

26

5

Медицина

Р

 

Доцент Сизова Л.М.

30, 31

4

Медицина

Р

 

Асистент Здор О.І.

30, 31

5

Медицина

А

 

Асистент
Лимаренко Н.П.

27

5

Медицина

Р

 

Асистент
Марченко О.Г.

28, 29

5

Медицина

А

 

Асистент
Руденко С.С.

32

4

Медицина

Р

 

Кафедра медичної хімії

Викладач Діденко Є.П.

Доцент
Нікозять Ю.Б.

27, 28

2

Медицина

А

 

Доцент Цубер В.Ю.

19, 20

2

Медицина

А

 

Старший викладач Іщейкіна Л.К.

18

2

Медицина

Р

 

Викладач
Копанцева Л.М.

17

2

Медицина

Р

 

Кафедра ортодонтії

Асистент Лучко О.В.

Доцент
Воронкова Г.В.

25, 26

3

Стоматологія

А

 

Доцент
Карасюнок А.Є.

29, 30

3

Стоматологія

А

 

Доцент Куліш Н.В.

18

3

Стоматологія

Р

 

Асистент
Білоус А.М.

25

4

Стоматологія

Р

 

Асистент Лучко О.В.

30

4

Стоматологія

Р

 

Асистент
Ляховська А.В.

27, 28

3

Стоматологія

А

 

Асистент Нестеренко О.Н.

31

4

Стоматологія

Р

 

Асистент Трофименко М.В.

19

3

Стоматологія

Р

 

Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом

Доцент Совгиря С.М.

Доцент Винник Н.І.

21

3

Медицина

Р

 

Доцент
Прилуцький О.К.

26, 27, 28

3

Медицина

А

 

Доцент
Проскурня С.А.

20

3

Медицина

Р

 

Доцент
Совгиря С.М.

22

3

Медицина

Р

 

Доцент
Филенко Б.М.

39, 40

3

Медицина

А

 

Асистент
Ніколенко Д.Є.

37, 38

3

Медицина

А

 

Асистент Бабенко В.І.

23

3

Медицина

Р

 

Асистент Задворнова А.П.

33, 34, 35

4

Медицина

А

 

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Асистент Калашніков Д.В.

Доцент Козак Р.В.

34, 35

4

Стоматологія

А

 

Доцент Коробейніков Л.С.

20

3

Стоматологія

Р

 

Доцент Кіндій Д.Д.

21

3

Стоматологія

Р

 

Доцент Оджубейська О.Д.

23

3

Стоматологія

Р

 

Доцент Рамусь М.О.

24

3

Стоматологія

Р

 

Доцент
Ярковий В.В.

22

3

Стоматологія

Р

 

Асистент Запорожченко І.В.

32

5

Стоматологія

А

 

Асистент
Зубченко С.Г.

33

4

Стоматологія

Р

 

Асистент Калашніков Д.В.

21

5

Стоматологія

Р

 

Асистент Коробейнікова Ю.Л.

36, 37

4

Стоматологія

А

 

Асистент Малюченко М.М.

32

4

Стоматологія

Р

 

Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології

Доцент Петрушанко В.М.

Доцент
Назаренко З.Ю.

19

2

Стоматологія

А

 

Доцент
Петрушанко В.М.

13

2

Стоматологія

Р

 

Доцент
Шундрик М.А.

17

2

Стоматологія

Р

 

Асистент
Коваленко В.В.

22, 23

2

Стоматологія

А

 

Асистент
Лобач Л.М.

24

2

Стоматологія

А

 

Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я,
організації та економіки охорони здоров’я
з лікарсько-трудовою
експертизою

Старший викладач Плужнікова Т.В.

Доцент
Харченко Н.В.

36, 37

4

Медицина

А

 

Доцент
Харченко С.В.

38, 39

4

Медицина

А

 

Старший викладач Плужнікова Т.В.

24

3

Медицина

Р

 

Викладач
Краснова О.І.

34, 45

3

Медицина

А

 

Викладач
Ляхова Н.О.

25

3

Медицина

Р

 

Викладач
Товстяк М.М.

41, 42, 43

3

Медицина

А

 

Викладач
Хорош М.В.

31, 32, 33

3

Медицина

А

 

Кафедра хірургії №3

Доцент
Челішвілі А. Л.

22

5

Стоматологія

Р

 

Асистент
Безручко М. В.

23

5

Стоматологія

Р

 

Асистент
Осіпов О. С.

24

5

Стоматологія

Р

 

Кафедра філософії та суспільних наук

Викладач Біланов О.С.

Доцент
Семергей Н.В.

21, 22

2

Медицина

А

 

Викладач
Біланов О.С.

25, 26

2

Медицина

А

 

 

 

                                                              

 

Ректор                                                                В.М.Ждан

 

Погоджено:

Перший проректор

В.М. Дворник

Проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи

В.І. Похилько

Декан факультету

Юрисконсульт

Л.В. Буря

 

 

 

 

 

НАКАЗ

 

Від «21» вересня 2020 року                         № 631–ПД

 

Про наставництво 

в навчально-науковому

інституті післядипломної

освіти

 

Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи серед лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів протягом 2020 – 2021 навчального року

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Призначити відповідальними за навчально-виховну роботу колективи кафедр та кураторів:

 

Акушерство і гінекологія

Кафедра акушерства і гінекології №2 (зав. кафедри – проф. В.К. Ліхачов)

Група 101 АГ, 201 АГ

проф. Ліхачов В.К.

Група 103 АГ,303 АГ

доц. Макаров О.Г.

Група 304 АГ

доц. Добровольська Л.М.

Група  202АГ, 305АГ

ас. Тарановська О.О.

Група 202 АГ, 305 АГ

Бордюг В.Д.

Група 104 АГ

Кірічек В.О.

Група 302 АГ

ас. Шиманська Я.В

Курси підвищення кваліфікації:

 

Стажування

доц. Добровольська Л.М.

ТУ «Перинатальна допомога в умовах реформування галузі охорони здоров'я України»

ТУ «Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога»

ТУ «Малоінвазивні хірургічні втручання в гінекології»

ТУ «Невідкладні стани в акушерстві і гінекології»

ТУ «Сучасні підходи до надання перинатальної допомоги»

ТУ «Звичні втрати вагітності»

ТУ «Ендокринна гінекологія»

Анестезіологія з інтенсивною терапією

Кафедра анестезіології з інтенсивною терапією
(зав. кафедри – проф. Д.А.Шкурупій)

Група 109 АН

ас. Адамчук Н.М.

Група 110 АН

ас. Телегань В.О

Група 111 АН

проф. Сонник Є.Г

Група 112 АН

ас. Холод Д.А

Група 207 АН

проф. Шкурупій Д.А

Група 208 АН

ас. Бодулєв О.Ю

Група 209 АН

доц. Могильник А.І

Група 210 АН

доц. Шумейко О.Г

Аспіранти кафедри

проф. Шкурупій Д.А

Курси підвищення кваліфікації:

 

ТУ «Дитяча анестезіологія та інтенсивна терапія»

проф. Шкурупій Д.А

Тематичне удосконалення «Анестезіологія та інтенсивна терапія при гемодинамічних розладах»

ТУ «Актуальні питання інтенсивної терапії сепсису»

ТУ «Моніторинг і безпека пацієнта в периопераційному періоді»

ТУ «Помилки і ризики в анестезіології інтенсивній терапії»

Урологія

Кафедра урології з судовою медициною
(зав. кафедри – проф. Л.П. Саричев)

Група 133У, 231 У

проф. Саричев Л.П.

Внутрішні хвороби, Медицина невідкладних станів

Кафедра внутрішніх хвороб та медицини невідкладних

(зав. кафедри – проф. М.М. Потяженко)

Внутрішні хвороби

Група 112 ВХ, 113 ВХ, 213 ВХ

доц. Люлька Н.О.

Група 111 ВХ, 214 ВХ, 218 ВХ

доц. Соколюк Н.Л.

Група 114 ВХ, 115 ВХ, 215 ВХ

доц. Кітура О.Є.

Група 135МНС, 136 МНС, 239МНС

доц. Настрога Т.В.

Група 116ВХ, 216 ВХ

доц. Невойт Г.В.

Медицина невідкладних станів

Група 139 МНС, 231 МНС

доц. Настрога Т.В.

Курси підвищення кваліфікації:

 

Стажування

доц. Настрога Т.В.

ТУ «Сучасні алгоритми діагностики та лікування невідкладних станів в загальнотерапевтичній практиці»

доц. Люлька Н.О.

ТУ «Невідкладні стани при коморбідній патології»

доц. Соколюк Н.Л.

ТУ «Невідкладна допомога при гострих отруєннях»

доц. Настрога Т.В.

ТУ «Невідкладні стани при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем»

доц. Люлька Н.О.

ТУ «Невідкладна допомога при надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу»

доц. Соколюк Н.Л.

ТУ «Невідкладна аритмологія»

доц. Люлька Н.О.

Кафедра сімейної медицини і терапії
(зав. кафедри - доц. Бабаніна М.Ю.)

Група лікарів-інтернів №120

доц. Ткаченко М.В.

ТУ «Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці»

спеціалізація з фаху «Загальна практика – сімейна медицина»

Група лікарів-інтернів №121

доц. Кир’ян О.А.

ТУ «Вибрані питання пульмонології в загальнолікарській практиці»

ТУ «Актуальні питання терапії»

Група лікарів-інтернів №122

доц. Іваницький І.В.

ТУ «Актуальні питання гастроентерології»

ТУ «Неінвазивні методи в діагностиці захворювань внутрішніх органів»

Група лікарів-інтернів №123

ас. Лебідь В.Г..

Стажування з фаху «Загальна практика – сімейна медицина»

ТУ «Діагностика та фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у пацієнтів літнього та старечого віку»

Група лікарів-інтернів №124, №220

ас. Катеренчук О.І.

ТУ «Актуальні питання гематології»

ТУ «Пацієнт-орієнтоване консультування»

Група лікарів-інтернів №217

доц. Кітура Є.М.

ТУ «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань серцево-судинних системи»

ТУ з педагогічної майстерності та організації підготовки лікарів в інтернатурі з фаху «Загальна практика – сімейна медицина» (для базових керівників)

Група лікарів-інтернів №218

доц. Волченко Г.В..

ТУ «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань кістково-м’язевої системи»

Стажування з фаху «Терапія»

Група лікарів-інтернів №219

ас. Хайменова Г.С.

ТУ «Захворювання внутрішніх органів і вагітність»

Спеціалізація з фаху «Терапія»

ТУ «Коморбідна патологія: особливості діагностики та лікування

доц. Шилкіна Л.М.

Кафедра шкірних та венеричних хвороб
(зав. кафедри – доц. Ємченко Я.О.)

Група 139 Д

доц. Васильєва К.В.

Група 140 Д

доц. Васильєва К.В.

Група 237 Д

проф. Дудченко М.О.

Група 238 Д

проф. Дудченко М.О.

Курси підвищення кваліфікації:

 

ТУ «Неінфекційні хвороби шкіри в різних вікових групах»

доц. Васильєва К.В.

ТУ «Діагностика, профілактика та лікування інфекцій­них та паразитарних хвороб шкіри згідно сучасних вимог»

ТУ «Сучасна діагностика та лікування захворювань, що передаються переважно статевим шляхом» 

Стажування

Інфекційні хвороби

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією
(зав. кафедри – доц. Т.І. Коваль)

Група 234 ІХ

ас. Прийменко Н.О

Аспіранти

доц. Коваль Т.І.

Курси підвищення кваліфікації:

 

Стажування

доц. Коваль Т.І.

ТУ «Актуальні питання інфектології. Сучасні підходи до специфічної імунопрофілактики»

доц. Ізюмська О.М.

ТУ «Актуальні інфекції в практиці лікаря-стоматолога»

доц. Ізюмська О.М.

Проблеми ВІЛ/СНІДу, парентерального гепатиту та інших сучасних інфекцій в практиці стоматолога»

доц. Ізюмська О.М.

ТУ «Парентеральні інфекції в практиці лікаря терапевтичного профілю»

ас. Прийменко Н.О

Неврологія

Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою

(зав. кафедри - проф. М.Ю. Дельва)

Група 136 Н

доц. Саник О.В.

Група 233 Н

проф. Дельва М.Ю

Аспіранти

проф. Литвиненко Н.В.

Курси підвищення кваліфікації:

 

Стажування

проф. Литвиненко Н.В.

доц. Дельва І.І.

ТУ «Диференційний діагноз в топічній діагностиці в захворюванні нервової системи»

ТУ «Судинні захворювання та ураження нервової системи при внутрішніх хворобах»

ТУ «Хвороба Паркінсона та паркінсонізм плюс»

ТУ «Паркінсонізм та інші екстрапірамідні розлади»

ТУ «Нейрофізіологічні методи дослідження в неврології»

ТУ «Демієлінізуючі захворювання»

ТУ «Актуальні питання медико-соціальної експертизи в неврології»

ТУ «М’язові дистонії»

ТУ «Неврологія вагітності, пологів та післяпологового періоду»

Дитяча хірургія, Ортопедія і травматологія

Кафедра дитячої хірургії з травматологією та ортопедією
(зав. кафедри – доц. О.В.Пелипенко)

Дитяча хірургія

 

Група 108 ДХ

доц. Гриценко Є.М.

Група 206 ДХ, 309 ДХ

ас. Овчар О.В.

Ортопедія і травматологія

 

Група 132 Тр., 133 Тр.

доц. Пилипенко О.В.

Група 229 Тр, 230 Тр

доц. Павленко С.М.

Хірургія

Кафедра хірургії №4 з малоінвазивною хірургією
(зав. кафедри – проф. Дудченко М.О.)

Клінічні ординатори (іноземці)

проф.Дудченко М.О.

Група, 106 Х,206 Х, 306 Х

ас. Прихідько Р.А.

Група, 207 Х, 307 Х

доц. Кравців М.І.

Група 107 Х, 208 Х,

ас. Іващенко Д.М.

Група 105 Х, , 305Х

ас. Шевчук М.П.

Кафедра хірургії №2
(зав. кафедри – проф. Шейко В.Д.)

Курси підвищення кваліфікації:

 

ТУ «Лапароскопічні технології в хірургії»

проф. Шейко В.Д.

Кафедра хірургії №1
(зав. кафедри – проф. Ляховський В.І.)

Курси підвищення кваліфікації:

 

ТУ «Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії»

проф. Ляховський В.І.

 

ТУ «Актуальні питання судинної хірургії»

Отоларингологія, Офтальмологія
Кафедра оториноларингології з офтальмологією
(зав. кафедри – проф. С.Б. Безшапочний)

Отоларингологія

 

Група 131 ЛОР, 142 ЛОР

доц. Подовжній О.Г.

Група 228 ЛОР

доц. Лобурець В.В.

Курси підвищення кваліфікації:

 

ТУ «Сучасні ендоскопічні технології в отоларингології»

проф. Безшапочний С.Б.

ТУ «Отоларингологія з позиції функціональної риносинусохірургії»

Офтальмологія

Група 130 Оф,  227 Оф

проф. Безкоровайна І.М.

Група 226 Оф

доц. Ряднова В.В.

Клінічні ординатори

проф. Воскресенська Л.К.

Педіатрія
Кафедра педіатрії №2 (зав. кафедри – проф. Т.О. Крючко)

Група 125П

доц. Коленко І.О.

Група 223 П

доц. Пода О.А.

Група 126 П

доц. КушнареТ.В.

127 П

ас. РумянцевМ.О.

Група 222 П

доц. Несіна Н.М.

Група 221 П

доц. ТкаченкоО.Я.

Група 128П, 224 П (Кременчуцький філіал)

ас. Півень А.В.

Курси підвищення кваліфікації:

 

Стажування

проф. Крючко Т.О.

Спеціалізація

ТУ «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку»

ТУ «Амбулаторно-поліклінічна допомога дітям»

ТУ «Алергопатологія та імуннодефіцитні стани у дітей»

ТУ «Невідкладні стани в педіатрії»

Психіатрія

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
(зав. кафедри – проф. А.М. Скрипніков)

Група 135 ПС, 232ПС

проф. Животовська Л.В.

Патологічна анатомія
Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом
(зав. кафедри - проф. І.І. Старченко)

Група 141 ПА

проф. Старченко І.І.

Неонатологія

Кафедра педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією

(зав. кафедри – доц. С.М. Цвіренко)

Група 225 Нео

ас. Соловйова Г.О.

Група 129 Нео

доц. Гасюк Н.І.

Курси підвищення кваліфікації:

 

Стажування 

доц. Цвіренко  С.М.

ТУ «Основи інтенсивної терапії новонароджених»

ТУ «Первинна реанімація та після реанімаційна допомога новонародженим»

Клінічна онкологія

Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

(зав. кафедри – проф. В.П.Баштан)

Група 134 Онк

проф. Чорнобай А. В.

Ендокринологія

Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами
(зав. кафедри – проф. Л.Є. Бобирьова)

Курси підвищення кваліфікації:

 

Спеціалізація

проф. Бобирьова Л.Є.

Стажування

ТУ «Сучасні аспекти клінічної тиреоїдології: діагностика, клініка, лікування та профілактика»

ТУ «Клінічна діабетологія, особливості лікування
та профілактики на сучасному рівні»

Стоматологія

Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

(зав. кафедри – проф. П.М. Скрипников)

Лікарі-інтерни першого року навчання

Група 101, 201

ас. Розколупа Н.В.

Група 102, 203

ас. Шевченко В.К.

Група 103, 119, 204,2 22

доц. Хміль Т.А.

Група 104, 120, 219, 221

доц. Шинкевич В.І.

Група 105, 205

ас. Лазарєва К.А.

Група 106, 202

доц. Бережна О.Е.

Група 107, 210, 212

доц. Писаренко О.А.

Група 108, 211

ас. Хавалкіна Л.М.

Група 109, 206

доц. Удальцова-Гродзинська К.О.

Група 110, 208

доц. Гуржій О.В.

Група 111, 215

доц. Коломієць С.В.

Група 112, 213

ас. Мельник В.Л.

Група 113, 209

ас. Коробейнікова Ю.Л.

Група 114, 214

ас. Тимошенко Ю.В.

Група 115, 218

проф. Силенко Ю.І.

Група 116, 216

ас. Дубина В.О.

Група 117,220

доц. Ступак О.П.

Група 118, 217

ас. Приходченко С.В.

Курси підвищення кваліфікації:

 

Спеціалізація з терапевтичної стоматології

Проф. Скрипнікова Т.П.

Спеціалізація хірургічної стоматології

Стажування

ТУ «Актуальні питання стоматології»

ТУ «Карієс та його ускладнення»

ТУ «Онкологія в стоматології» 

ТУ «Променева діагностика в стоматології»

ТУ «Інфекційний контроль в стоматології» 

ТУ «Захворювання тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота» 

Ортопедична стоматологія

Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів

(зав. кафедри – проф. М.Я. Нідзельський)

Курси підвищення кваліфікації:

 

Спеціалізації за фахом «Ортопедична стоматологія»

доц. Писаренко О.А.,

доц. Цветкова Н.В.,

ас. Давиденко В.Ю.

Стажування

доц. Шиян Є.Г.,

ас. Кузнецов В.В.

ТУ «Естетико-косметичне протезування»

ас. Соколовська В.М.

ТУ «Інтеграційні аспекти в лікуванні та реабілітації стоматологічних хворих»

доц. Шиян Є.Г.

ТУ «Семіологія в ортопедичній стоматології»

доц. Шиян Є.Г.

ТУ «3D – технології в ортопедичній стоматології»

проф. Король М.Д.

ТУ «Сучасні незнімні конструкції зубних протезів»

ас. Тарашевська Ю.Є.

Дитяча стоматологія
Кафедра дитячої стоматології (зав. кафедри – проф. О.В. Шешукова)

Аспіранти кафедри

проф. Шешукова О.В.

Курси підвищення кваліфікації:

 

спеціалізація

доц. Труфанова О.В.

стажування

ас. Казакова А.С.

ТУ «Актуальні питання дитячої стоматології» 

ас. Поліщук Т.В.

ТУ «Одонтопластика та реабілітація дітей із травматичними пошкодженнями зубів»

ТУ «Сучасні підходи до діагностики та лікування ускладненого карієсу зубів у дітей»

ТУ «Сучасні тенденції діагностики та лікування інфекційних захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей»

Ортодонтія

Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
(зав. кафедри - проф. В.Д. Куроєдова)

Курси підвищення кваліфікації:

 

Стажування

проф. Куроєдова В.Д.

Спеціалізація

ас. Виженко Є.Є.

ТУ «Стоматологічна допомога пацієнтам різного віку із зубощелепними аномаліями»

доц. Галич Л.Б.

ТУ «Комплексна стоматологічна допомога в різному віці при порушеннях прикусу»

ТУ «Сучасні підходи до діагностики та лікування зубощелепних аномалій в різні вікові періоди»

ТУ «Раннє лікування зубощелепних аномалій – запорука стоматологічного здоров’я»

Організація і управління охороною здоров’я

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я
з біостатистикою (зав. кафедри – проф. І.А. Голованова)

Курси підвищення кваліфікації:

 

Спеціалізація

проф. Голованова І.А.

Стажування

ТУ «Менеджмент в охороні здоров’я»

ТУ «Організаційно-економічні механізми діяльності закладів охорони здоров’я»

ТУ «Моніторинг та оцінювання в системі охорони здоров’я»

 

 

 

Ректор                                                                              В.М.Ждан

 

Погоджено:

Перший проректор

В.М.Дворник

Проректор з післядипломної освіти

І.М.Скрипник

Проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи

Директор навчально-наукового інституту
післядипломної освіти

В.І. Похилько

А.В.Марченко 

Заступник ректора з економіки та планування

Л.І.Кулик

Юрисконсульт

 

 

 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У ФАХОВОМУ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ АКАДЕМІЇ
У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Про призначення кураторів

академічних груп

навчально-наукового медичного інституту

у 2020-2021 навчальному році

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про відділ управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю «УМСА», Положення про навчально-науковий медичний інститут та з метою забезпечення освітнього, організаційного, інформаційного, соціально-психологічного супроводу здобувачів освіти

 

НАКАЗУЮ:

1. Призначити кураторами академічних груп таких викладачів:

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО

 

освітньо-професійна програма Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

11 група – Сакевич В.Д. – к.м.н., асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини);

12 група – Мануша Ю.І. – к.м.н., асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини);

22 група – Боряк В.П. – к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини);

 

освітньо-професійна програма Парамедик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

11–П група – Полив’яна О.А. – викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини;

21–П група – Кульпінов О.О. – викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини;

 

спеціальності 229 Громадське здоров’я освітньо-професійна програма Громадське здоров’я другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

11–ГЗ група – Коршенко В.О. – к.м.н., доцент, заступник керівника навчально-наукового медичного інституту;

12–ГЗ група – Коршенко В.О. – к.м.н., доцент, заступник керівника навчально-наукового медичного інституту.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника навчально-наукового медичного інституту Кундій Ж.П.

   Ректор                                                                              В.М. Ждан

 

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор з науково-
педагогічної роботи                                                              В.М. Дворник

 

Керівник ННМІ                                                                      Ж.П. Кундій

Юрисконсульт                     

 

 

 

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ФАХОВИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ

Від «31» серпня 2020 року                           № 102 м/к-у

Про організацію освітнього

процесу у фаховому медико-фармацевтичному

коледжі академії у 2020-2021 навчальному році

 

5. З метою адаптації студентів до вузу, їх залучення до активної діяльності, покращення виховного процесу у навчальний і позанавчальний час призначити кураторами, класними керівниками академічних груп таких викладачів:

 

медичне відділення

спеціальність 223 Медсестринство

1/9 група – Бажан Є.А.

2/9 група – Волкова Т.О.

3/9 група – Клименко О.Р.

4/9 група – Прокопенко В.В.

спеціальність 223 Медсестринство

11 група – Солод А.В.

21 група – Деміденкова Г.Г.

31 група – Новак О.В.

32 група (анг.) – Горжуй Д.С.

спеціальність 221 «Стоматологія»

1/9 група – Нагалісова А.М.

2/9 група – Школьна О.В.

3/9 група – Наливайко Л.Г.

спеціальність 221 «Стоматологія»

11 група – Давидова О.В.

12 група – Пивовар Ю.А.

13 група – Скубій О.М.

21 група – Черевко Ф.А.

22 група – Малюченко Т.П.

23 група – Петрук Д.О.

24 група – Скубій І.В.

 

фармацевтичне відділення

спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

11/9 група – Горжуй Д.С.

12/9 група – Бажан Т.О.

21/9 група – Ниркова Ю.В

22/9 група – Твердохліб Н.Ю.

31/9 група – Агаєва Х.Е.

32/9 група – Кравченко С.О.

спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

11 група – Лісніченко О.О.

12 група – Сизоненко Н.В.

21 група – Караташ А.В.

22 група – Дьяченко Ю.А.

 

фармацевтичне відділення (заочна форма навчання)                       

спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

11 група – Прокопенко В.В.

12 група – Бажан Т.О.

13 група – Кравченко С.О.

14 група – Караташ А.В.

15 група – Дьяченко Ю.А.

16 група – Ниркова Ю.В.

21 група – Бажан Є.А. 

22 група – Нагалісова А.М.

23 група – Горжуй Д.С.   

24 група – Тарасовський О.Д.

31 група – Хмельницька О.А.

32 група – Сизоненко Н.В. 

33 група – Агаєва Х.Е.  

34 група – Лісніченко О.О. 

 

 

Ректор академії                                                                  В.М.    Ждан

 

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи                                                                  В. І. Похилько

Юрисконсульт                     

 

Директор медико-фармацевтичного
коледжу                                                                                     Н. П. Куценко

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1/20

 

Засідання президії Студентського парламенту

Української медичної стоматологічної академії

від 7 вересня 2020 р.

 

СПИСОК СТУДЕНТСЬКИХ КУРАТОРІВ

на 2020-2021 н.р.

 

Медичний факультет №1:

1 група – Кушнір Лілія (0951857781)

2 група – Крайовий Артур (0665122713)

3 група – Ситник Іванна (0958316186)

4 група – Кіча Владислав (0990986202)

5 група – Остапенко Софія (0500647527)

6 група – Козаченко Ольга (0991039429)

7 група – Семенова Жанна (0668468094)

8 група – Мариняк Дар’я (0666634585)

 

Медичний факультет №2:

1Н - Подтинов Олександр (0975302884)

2Н – Корнійчук Вадим (0632923068)

3Н – Бабаєва Анастасія (0938799158)

4Н – Коновальська Дар'я (0962009713)

5Н – Катриченко Ліна (0953479175)

6Н – Волєйнікова Лариса (0663009751)

7Н – Таран Катерина (0666846657)

8Н – Кучеренко Альона (0665231630)

9Н – Сергєєва Ольга (0994631987)

1 група – Онда Євген (0678672184

 

Стоматологічний факультет:

1 група – Ємельянова Олександра (0976440811)

2 група – Давиденко Анастасія (0671513001)

3 група – Рибка Анастасія (0983843190)

4 група – Дмитренко Артем (0687040476)

5 група – Мамай Олександр (0990040911)

6 група – Клевець Дмитро (0665524183)

7 група – Клименко Анна (0660163240)

8 група – Шейко Владислава (0994050976)

9 група – Бублій Андрій (0506615418)

10 група - Глушкова Юлія (0680708410)

11 група - Мандрик Ярослав (0632600647)

1Н – Кольчак Катерина (0991467663)

2Н – Прокопенко Ілля (0958166942)

3Н – Муравйова-Тонкошкур Марина (0951472455)

4Н – Пісарук Поліна (0976767874)

5Н – Палківська Ілона (0985675452)

6Н – Горошко Артем (0994026271)

7Н – Шевцов Володимир (0684652451)

8Н – Савісько Марина (0957628981)

9Н – Саприкіна Маргарита (0994539080)