Фармацевтичне відділення

м. Полтава вул. Миколи Дмітрієва, 6 тел.: (05322) 2-79-17 (навчальна частина)Фармацевтичне відділення
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація

Освітньо-професійна програма - Фармація
Галузь знань - 22 Охорона здоров'я
Кваліфікація – фармацевт

Pharmaceutical department
specialty 226 «Pharmacy, industrial pharmacy»
qualification - pharmacistЗавідуюча фармацевтичним відділенням 
Куценко Наталія Петрівна

Медичний коледж Української медичної стоматологічної академії єдиний в Полтавській області вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку молодших спеціалістів для галузі фармації.

Фармацевтичне відділення розпочало свою роботу у 2008 році. У 2012 – започаткована підготовка фахівців за заочною формою навчання, у 2013 – навчання на базі базової загальної середньої освіти.

Освітній процес на спеціальності 226 Фармація, промислова фармація забезпечує висококваліфікований колектив. Робота колективу спрямована на якісну підготовку фахівців, що володіють комплексом професійних знань, умінь та навичок, відповідають вимогам сучасної системи охорони здоров’я.

Історія професії

Фармація – одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини бути здоровою. Усіма мовами слово «фармація» звучить однаково і означає науково-практичну галузь, яка займається питанням пошуку, одержання, дослідження, застосування, зберігання, виготовлення та відпуску лікарських засобів.

Фармацевт – одна з найпотрібніших у світі професій, і її заслужена престижність, шляхетність підтверджується світовим досвідом, стрімким розвитком фармації у світі, зокрема в Україні.

Фармацевт – це сьогодення і майбутнє фармації. Його діяльність – це натхненна праця в ім’я збереження здоров’я людини, продовження тривалості життя і поліпшення його якості.

Психолого - професійна характеристика спеціальності

Найменування професії – фармацевт

Професійна галузь – фармація

Освітньо-професійна програма - Фармація

Форма навчання – денна, заочна

Термін навчання – за денною формою – 2 роки на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки – на базі базової загальної середньої освіти; за заочною формою – 3 роки на базі повної загальної середньої освіти.

Базові знання – природничі науки (біологія, хімія).

  • Професійно важливі якості – вміння логічно та послідовно мислити, аналізувати ситуацію, мати задатки комунікабельності та доброзичливості, здатність працювати в колективі.
  • Особисті якості, інтереси, схильності – уважність, витриманість, обережність, емоційно-вольова урівноваженість.
  • Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності – неврівноваженість, дратівливість, невміння зорієнтуватися в будь-якій ситуації, недоброзичливе ставлення до оточуючих.

Сфери застосування професійних знань

Фармацевт може працювати в різних галузях фармацевтичного виробництва, оптової та роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, медичними і ортопедичними виробами.

Фармацевт задовольняє потреби населення в лікарських засобах, товарах медичного призначення і може займати такі первинні посади:

  • фармацевт;
  • завідувач відділу, або заступник завідувача відділу;
  • завідувач аптечного пункту;
  • лаборант (фармація);
  • медичний представник.

Формування майбутнього спеціаліста відбувається не лише при засвоєнні теоретичного матеріалу та набутті практичних навичок у навчальних лабораторіях, але й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні технологічної, переддипломної практики в аптечних установах м. Полтави.

Випускники по закінченню фармацевтичного відділення та отриманні освітньої кваліфікації – молодший спеціаліст – фармацевт, мають можливість продовжувати навчання за скороченим терміном підготовки у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Рівень кваліфікації фармацевтів, їх професійність знаходять підтвердження на робочому місці посадовим ростом та підвищеним попитом на випускників медичного коледжу Української медичної стоматологічної академії.

Наш колектив продовжує творчо і наполегливо готувати молоду зміну фармацевтичних працівників, яка буде плекати велич рідної Полтавщини, адже ця відповідальна місія під силу лише освіченим, високоморальним і патріотично налаштованим людям.


226 «Pharmacy, industrial pharmacy»

The form of training - full-time

Term of training is 2 years on the basis of complete general secondary education.

The pharmacist is one of the most popular professions and its deserved prestige is confirmed by the rapid development of pharmacy in the world.

Students - pharmacists study "Pharmacognosy", "Pharmaceutical Chemistry", "Pharmacology", "Basics of Pharmacy Economics", "Technology of Medicines Manufacturing".

Practical training of the future pharmacist takes place in educational laboratories, student drugstore "Farmakon", and in the best drugstores of Poltava.

Не пропустіть свій щасливий шанс стати не просто потрібним,
а й незамінним спеціалістом для сучасного суспільства!