Навчальна робота

м. Полтава вул. Миколи Дмітрієва, 6 тел.: (05322) 2-79-17 (навчальна частина)Заступник директора з навчальної роботи, 
викладач-методист
Біланова Лариса Павлівна

Навчально-методична робота є одним з головних напрямків роботи медичного коледжу академії. Вона передбачає організацію освітнього процесу зі студентами та підвищення кваліфікаційного рівня викладачів.

Організація та проведення освітнього процесу у медичному коледжі академії здійснюється у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових документів.

Підготовка фахівців проводиться за такими освітніми програмами:

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Освітній ступінь

Циклова випускова комісія

223 Медсестринство

Сестринська справа

Бакалавр

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини)

Професійних медсестринських  дисциплін

№1 та №2

223 Медсестринство

Парамедик

Бакалавр

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Професійних медсестринських  дисциплін

№1 та №2

221 Стоматологія

Стоматологія ортопедична

Молодший спеціаліст

Професійних стоматологічних дисциплін

223 Медсестринство

Сестринська справа

Молодший спеціаліст

Професійних медсестринських  дисциплін

№1 та №2

226 Фармація, промислова фармація

Фармація

Молодший спеціаліст

Професійних фармацевтичних дисциплін


З 2007 року навчальну частину медичного коледжу УМСА очолює заступник директора, викладач вищої категорії - Біланова Лариса Павлівна.Навчання у коледжі організоване на базі базової та повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами.

Основним завданням навчальної частини є організація, планування, контроль та аналіз освітнього процесу в питаннях, пов'язаних із підготовкою висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, розроблення внутрішньої науково-обгрунтованої нормативної документації для поліпшення системи управління освітнім процесом і пропозицій для оперативного й перспективного управління освітнім процесом, аналізу стану та контроль якості методичного забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців ліцензованих напрямів та спеціальностей, координація роботи структурних підрозділів (відділень, ЦМК) з метою підвищення ефективності навчальної та методичної роботи, а також контроль та супровід процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

З цією метою навчальна частина:

 • організовує планування освітнього процесу і контролює його виконання;
 • узагальнює результати поточного та підсумкового контролю навчальної роботи, виявляє характерні тенденції в системі показників якості підготовки фахівців і розробляє пропозиції для ухвалення відповідних управлінських рішень;
 • здійснює контроль розрахунку обсягів навчального навантаження ЦМК та педагогічних працівників;
 • вивчає, узагальнює й упроваджує передовий педагогічний досвід, а також організовує роботу, спрямовану на удосконалення освітнього процесу;
 • організовує вибіркові та контрольні перевірки навчальної роботи, здійснює постійний контроль за виконанням комплексних цільових програм із навчальної роботи;
 • здійснює загальне організаційно-методичне керівництво роботою з підготовки й проведення ліцензування, акредитації спеціальностей, веде супровід необхідної облікової й аналітичної документації з питань ліцензування та акредитації, готує відповідні пропозиції та документи для подання до ДАК;
 • готує звіти про роботу коледжу за формами, передбаченими чинним законодавством;
 • вносить пропозиції щодо оцінювання навчально-методичної роботи ЦМК та атестації педагогічних працівників;
 • розробляє перспективні плани методичного забезпечення освітнього процесу;
 • організовує щосеместрове рейтингове оцінювання роботи викладачів та узагальнює його результати;
 • розробляє методичну документацію щодо організації та впровадження інноваційних систем, методів, технологій навчання та його методичного забезпечення;
 • організовує обмін досвідом із питань і впровадження інновацій у освітній процес;
 • аналізує і здійснює пошук інновацій, нових процесів і проектів в освітянському середовищі та вносить пропозиції стосовно доцільності їх упровадження в освітній процес та практику роботи підрозділів коледжу;
 • формує електронні документи необхідні для замовлення друку дипломів про освіту та додатків до них, а також студентських квитків;
 • здійснює супровід особових справ студентів;
 • забезпечує ведення ЄДБО, облік чисельності та руху контингенту студентів всіх форм навчання.