Виховна робота

м. Полтава вул. Миколи Дмітрієва, 6 тел.: (05322) 2-79-17 (навчальна частина)Дашевський Ігор Олександрович
заступник директора медичного коледжу
із виховної роботи, викладач І категорії.

Загальна соціокультурна ситуація, виклики щодо збереження цілісності й державності України, військова загроза, завдання консолідації суспільства, реформування системи освіти визначають нагальність підвищення уваги до виховного потенціалу освітнього середовища та допомоги освітнім закладам в організації виховного процесу на основі інтеграції виховних зусиль суспільства, зокрема громади, а також до виховання базових соціальних цінностей суспільства і малих груп, соціально-значущих якостей особистості, її компетентності і готовності до вияву відповідальної громадянської позиції і патріотизму.

Професійна підготовка медичних та фармацевтичних працівників ставить за мету формування не тільки системи знань, умінь і навичок, але й розвиток специфічних рис особистості, що відповідає вимогам майбутньої професійної діяльності.

Педагогічний колектив коледжу вирішує серйозну проблему цілісного розвитку особистості, що має не тільки професійне спрямування, але й передбачає залучення її до системи загальнолюдських, гуманістичних цінностей.

Організація виховної роботи у медичному коледжі Української медичної стоматологічної академії ведеться у відповідності до Конституції України, Закону України «Про Вищу освіту», «Концепції національного виховання студентської молоді» МОН України, Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», наказу МОН України  від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації  виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», наказу Міністерства охорони здоров’я України № 687 від 27.11.2008 року «Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я», Статуту Української медичної стоматологічної академії та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України, плану виховної роботи УМСА.

Важливим елементом освітнього процесу в медичному коледжі академії є формування всебічно розвиненої, високоосвіченої особистості, здатної вносити власний вклад в реалізацію національної ідеї.

Концепція виховної роботи спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови та історії.

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об'єднавчого, консолідуючого фактору в суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави.

План виховної роботи медичного коледжу, затверджений проректором із науково-педагогічної та виховної роботи, визначає основні напрямки навчально-виховної роботи коледжу: військово-патріотичне, громадянське, превентивне, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, сприяння творчому розвитку особистості. Вони покликані забезпечувати залучення молоді до світової культури й загальнолюдських цінностей. За формами й методами спираються на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки.

Виховна робота організована через скоординованість усіх виховних заходів коледжу, педагогічну діяльність та узгодженість планів. Значне місце в освітньому процесі посідає виховання у студентів гордості за обрану професію, розвиток індивідуальних інтелектуальних здібностей. Цьому сприяє проведення професійних конкурсів у коледжі.

Вивчення історії України і рідного краю відбувається шляхом залучення до бесід із студентами вчених-науковців, проведення екскурсій та відвідування музеїв. Виховання любові й шани до державної символіки, традицій суверенної України посідає одне із чільних місць у системі громадянсько-патріотичного виховання студентів.

Головною тенденцією патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до своїх Батьківщини, держави, народу, нації. Система духовно-морального виховання базується на цінностях духовної культури українського народу.

Посилення патріотичного виховання нерозривно пов’язане з трансформацією правової культури, правової та громадянської свідомості. Ці процеси, у свою чергу, ґрунтуються на:

  • визнанні й забезпеченні в реальному житті прав людини, гідності та свободи як правових і соціальних цінностей (підхід, що ґрунтується на правах людини);
  • утвердженні гуманістичної моралі та формуванні поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість, чесність, відповідальність тощо;
  • утвердженні поваги до Конституції України, законодавства, державної символіки, державної мови;
  • формуванні соціальної активності особистості – готовності до участі в процесах державотворення, до виконання громадянського й конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів і незалежності держави, здатності до спільного життя та співпраці в громадянському суспільстві, здатності до самостійного життєвого вибору та готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до правових і демократичних принципів;
  • гарантуванні умов для зростання добробуту народу (через свободу підприємництва, захист права на належну винагороду за працю, забезпечення соціально незахищених осіб і та ін.);

Проведення виховної роботи у медичному коледжі академії на сучасному етапі забезпечує передумови формування особистості, які є спонукальною силою її самореалізації, формує у неї настійну внутрішню потребу в безперервному самовдосконаленні. Кінцевим результатом виховання є сформована цілісна особистість – повноправна, самостійна та творча, яка відчуває свою співпричетність до української національної культури, ідентифікує себе з українською нацією й реалізує свої потенційні можливості на благо України.