Абітурієнтам факультету

36024 Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23. Телефон (0532) 52-25-66, Факс (0532) 60-84-81, E-mail: inostr@umsa.edu.ua 

Підготовка іноземних громадян здійснюється за спеціальностями:

 • Стоматологія (8.110106, термін навчання 5 років)
 • Медицина (8.110101, термін навчання 6 років)
 • Сестринська справа (5.110102, термін навчання 2 р. на базі повної загальної середньої освіти)
 • Стоматологія ортопедична (5.110109, термін навчання 2 р. на базі повної загальної середньої освіти)

Правила прийому

Правила прийому розроблені приймальною комісією Української медичної стоматологічної академії відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року№ 1085 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 рокуза№ 1351/27796.

Провадження освітньої діяльності в Українській медичній стоматологічній академії здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серіяАЕ№ 636462 від 10.06.2015) та ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням повної загальної середньої освіти (серіяАВ№ 613976 від 07.05.2013).

Українська  медична стоматологічна академія відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу оголошує  прийом  на  підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  спеціаліст  на  денну форму  навчання  галузі  знань "22 Охорона  здоров’я"  за  акредитованими  спеціальностями "221 Стоматологія"  та  "222 Медицина". Також,  відповідно до ліцензії  в межах ліцензованого обсягу, оголошено прийом на підготовку фахівців  за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший  спеціаліст  на  денну  форму  навчання  галузі  знань "22  Охорона здоров’я"  за  акредитованими  спеціальностями "221  Стоматологія", "223 Медсестринство", "226 Фармація"  та  заочну форму навчання  за  спеціальністю "226 Фармація"  у медичному коледжі,  який  є  структурним підрозділом академії.

Підготовка іноземців і осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України "Про правий статус іноземців" № 938-VIII від 26.01.2016, ВВР, 2016, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" і від 05.08.98 № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців і осіб без громадянства на навчання у вищі навчальні заклади". Іноземні громадяни зараховуються в академію за результатами співбесіди з російської, української та англійської мови (науковий стиль мовлення), біології та фізики.

Пререлік документів для набору на навчання іноземців та осіб без громадянства

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

 1. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 2. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 3. академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
 4. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
 5. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 6. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 7. 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
 8. копію посвідчення закордонного українця;
 9. дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Терміни подачі документів.

 • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста);
 • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі, в клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, за програмами підготовчого факультету (відділення) та за програмами академічної мобільності.