Навчально-методична робота кафедри

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна академія, кафедра патологічної анатомії; тел. 2-86-84


Робота кафедри патологічної анатомії з секційним курсом регламентована Законом України «Про вищу освіту», «Про освіту», Положенням про організацію освітнього ппроцесу в Українській медичній стоматологічній академії та Cтатутом академії.

Згідно навчального плану на додипломному етапі підготовки лікарів на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 навчальна дисципліна «Патоморфологія»

 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ІІІ курсу медичного факультету №1  та факультету підготовки іноземних студентів за спеціальністю 222 «Медицина» (5, 6 семестри);
 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ІІІ курсу медичного факультету №2 за спеціальністю 222 "Медицина", (5, 6 семестри), які навчаються за програмою НТН ;
 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ІІ, ІІІ курсів стоматологічного факультету (в тому числі, які навчаються за програмою НТН) та факультету підготовки іноземних студентів за спеціальністю 221 «Стоматологія» (4, 5 семестри);

 навчальна дисципліна «Патоморфологія з особливостями дитячого віку»

 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ІІІ курсу медичного факультету №2 за спеціальністю 228 "Педіатрія" (5, 6 семестри);

навчальна дисципліна «Секційний курс»

студентам V курсу медичних факультетів № 1, 2 (в тому числі, які навчаються за програмою НТН) та факультету підготовки іноземних студентів за спеціальністю  «Лікувальна справа» (9 семестр).

Основними формами навчального процесу на кафедрі є:

 • викладання лекцій;
 • проведення практичних занять;
 • проведення підсумкових модульних контролів;
 • організація аудиторної і позааудиторної самостійної та індивідуальної роботи;
 • семестрова підсумкова атестація (іспит).

Вказана робота проводиться згідно плану роботи кафедри і відображена в:

 • індивідуальних планах викладачів,
 • методичних вказівках для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів,
 • методичних рекомендаціях для викладачів,
 • методичних розробках лекцій,
 • протоколах методичних та кафедральних нарад.

 Для підвищення ефективності навчального процесу на кафедрі використовуються:

 • мультимедійні проектори та комп'ютери, що підключені до мережі "Internet";
 • навчальні фільми, знімки мікропрепаратів, які висвітлені на відповідних стендах та мультимедійних презентаціях;
 • макропрепарати, якими оснащені учбові кімнати, хол та музей кафедри;
 • тестовий метод оцінки знань студентів;
 • ситуаційні задачі з бази даних "Крок-1. Загальна лікарська підготовка" та "Крок-1. Стоматологія".

Усі викладачі кафедри згідно плану пройшли курси підвищення кваліфікації (ТУ "Сучасна концепція викладання морфологічних дисциплін у закладах вищої освіти (для науково-педагогічних працівників,28.01.2020 р.)".

Практичні заняття проводяться у відповідності до вимог вищої школи, центральної та циклових методичних комісій. Навчальні кімнати тематично оформлені (макропрепарати, мультимедійний супровід мікропрепаратів).

Загальна патоморфологія, відповідно навчального плану розділена на три змістових модуля:

 • Вступ. Розлади кровообігу. Морфологія ушкодження та загибелі клітин і тканин.
 • Запалення. Імунопатологічні процеси. Регенерація, процеси адаптації та компенсації.
 • Пухлини

Спеціальна патоморфологія за спеціальністю 222 «Медицина» складається з чотирьох змістових модулів:

 1. Хвороби серцево-судинної системи. Хвороби нирок.
 2. Хвороби органів травлення. Хвороби гепатобіліарної системи та підшлункової залози.
 3. Хвороби органів дихання. Туберкульоз. Інфекційні хвороби.
 4. Хвороби вагітності, та післяпологового періоду. Хвороби пре- та перинатального періоду. Сепсис. Хвороби ендокринних залоз.
 5. Захворювання щелепно-лицевої ділянки. Сепсис. Хвороби ендокринних залоз. (спеціальність 221 «Стоматологія»)

На кожне практичне заняття по всім дисциплінам, що вивчаються на кафедрі, створені методичні розробки для викладачів та для самостійної роботи студентів українською, російською та англійською мовами.

На кожному практичному занятті спочатку обговорюються вузлові питання теми, які визначені в методичних розробках для студентів та відображені на відповідних стендах; потім знання теми закріплюються під час аналізу макро- та мікропрепаратів, до якого залучаються студенти. Нарешті, під кінець заняття, проводиться тестовий контроль, що містить завдання з бази «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» та «Крок 1. Стоматологія» для відповідних спеціальностей. Загальна оцінка знань студента виставляється після перевірки тестів з урахуванням попередніх співбесід.

Після кожного змістового модуля проводиться змістовий контроль знань студентів, який включає в себе тестовий контроль всіх тем циклу (30 тестів), самостійне описання анонімного макро- та мікропрепарату згідно складеного алгоритму.

Підсумковий контроль засвоєння модуля проводиться на останньому практичному занятті. До підсумкового модульного контролю (ПМК) допускаються студенти, які:

 • відвідали всі лекції (або відпрацювали пропущені лекції у встановленому порядку),
 • відвідали практичні заняття (або відпрацювали пропущені заняття у встановленому порядку) і набрали суму балів, не меншу за мінімальну,
 • опанували практичні навички (заповнений і підписаний викладачем робочий зошит),
 • пройшли комп’ютерне тестування з бази «Крок 1. Стоматологія" або "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" відповідно

ПМК проводиться у вигляді усного опитування (за білетом). Білет включає два контрольні питання та діагностування одного макро- і одного мікропрепарату з визначенням назви тканини органа, патологічного процессу, змін в тканинах органа, можливих наслідків.

По закінченню вивчення дисципліни "Патоморфологія" в кредитно-заліковий тиждень проводиться семестрова підсумкова атестація (іспит), під час якої оцінюються рівні теоретичної, практичної підготовки, вміння вирішувати ситуаційні задачі та тести для успішного складання ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» і «Крок 1. Стоматологія» відповідно.

Для вивчення секційного курсу підготовлений навчально-методичний комплекс, який включає ситуаційні задачі ІІІ рівня для написання протоколів патологоанатомічного розтину, розбір біопсійного, операційного та секційного матеріалів. По закінченню вивчення секційного курсу проводиться підсумковий модульний контроль.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА.

На кафедрі проводяться:

 1. Первинна спеціалізація лікарів-інтернів за спеціальністю «Патологічна анатомія».
 2. Суміжні цикли з дисципліни «Патологічна анатомія» для лікарів-інтернів зі спеціальності «Хірургія»
 3. Підвищення кваліфікації (стажування) з основ професійно-орієнтовного навчання у розвитку вищої освіти України викладачів медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри