Про медичний факультет №1

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, адміністративний корпус , ІІ поверх, кімнати: 242, 243, 244, 245; тел.: (05322) 52-59-20, e-mail: med_dekanat1@umsa.edu.uaІсторія факультету

        Свою історію медичний факультет розпочинає 1971 року, коли при Полтавському медичному стоматологічному інституті було відкрито лікувальний факультет. З 1994 року це медичний факультет, а з 2012 року – медичний факультет №1.

          Факультет є потужним структурним підрозділом академії: на ньому здобувають освіту більше 1600 студентів.


    Для підготовки лікарів широкого профілю на викладацькі посади новоствореного факультету були запрошені висококваліфіковані спеціалісти в галузі освіти та медицини. Першим деканом медичного факультету був доцент В. Ф. Постніков (1971-1973), який об’єднав сили фахівців різних профілів клінічних та медичних науковців задля успішної організації навчального процесу. За час існування факультету його деканами були професори і доценти В. Й. Санник (1973-1977), В. П. Міщенко (1977-1979), Ю. О. Максимук (1979-1983), А. О. Лагутін (1983-1986), Ю. П. Костиленко (1986-1991), В. М. Бобирьов (1991-1992), В. Ф. Шиш (1992-1993), І. П. Катеренчук (1993-2001), Б. П. Лисенко (2001-2002), Г. М. Траверсе (2002-2007), Т. О. Крючко (2007-2008).

       З 2008 року деканат медичного факультету №1 очолює лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кандидат медичних наук, доцент кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Микола Миколайович Рябушко. Заступниками декана нині працюють доц. В.Г. Гринь, доц. О.Д. Саргош, ас. В.С. Драбовський, ас. Я.В. Рибалка. Інспекторат деканату: Гудзовська Ю.М., Салаєва І.А., Гнипа О.Л., Спасова Т.М.

          Основною метою роботи факультету є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які відмінно знають свою справу, мають фундаментальну теоретичну та практичну підготовку, орієнтовані на світові досягнення в галузі медичної науки, є професійно компетентними та конкурентоспроможними в умовах розвитку сучасного суспільства.

      Упродовж свого існування факультет підготував більше 12 тисяч терапевтів, сімейних лікарів, хірургів, акушерів-гінекологів, невропатологів, окулістів, урологів, інфекціоністів та лікарів багатьох інших спеціальностей не лише для Полтавської області, а й усієї України, країн близького і далекого зарубіжжя. Кращі випускники отримали дипломи «з відзнакою», і більшість з них продовжили навчання в аспірантурі і докторантурі, захистили наукові роботи та отримали вчені звання.


       На медичному факультеті № 1 створена сучасна матеріально-технічна база, яка в повній мірі забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності «Медицина», та відповідає вимогам підготовки спеціалістів у вищій школі.

       На факультеті розроблена й успішно діє система комп'ютерного контролю якості навчання, чільне місце займає питання методичного забезпечення навчального процесу, впровадження інноваціїйних педагогічних технологій.

       Для навчання студентам факультету надані всі необхідні умови: три навчальних корпуси, два гуртожитки, їдальня, господарчі корпуси, віварій, оздоровчо-спортивний табір. Клінічні кафедри факультету розташовані в усіх обласних та міських лікувальних закладах м. Полтави і дозволяють забезпечити практичну підготовку студентів на належному рівні. Клінічні кафедри та лікувальні бази обладнані сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, що дає можливість успішно здійснювати діагностику та лікування, використовуючи сучасні досягнення науки. Для проведення науково-дослідницької роботи та покращення лікувально-діагностичної допомоги населенню області при академії створені: обласний діагностичний центр, центр для вивчення та випробування хірургічних шовних матеріалів та імплантатів, навчально-консультативний діабетологічний центр, медико-діагностичний науковий реабілітаційний центр, навчально-консультативний пульмонологічний центр, гастроентерологічний науково-консультативний центр, регіональний центр клітинної та тканинної терапії, нейрофізіологічна лабораторія, лабораторія мануальної терапії, центр генетики і репродукції сім'ї, навчально-методичний центр з первинної реанімації новонароджених, тренінговий центр сучасних перинатальних технологій імені Н.М. Максимовича-Амбодика.

     Реалізацію професійної освітньої програми на медичному факультеті № 1 забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Сформувалися та плідно працюють науково-педагогічні школи, які очолюють професори Громова А.М., Шейко В.Д., Катеренчук І.П., Скрипник І.М., Скрипніков А.М., Баштан В.П., що відкриває можливості для наукових досліджень та навчання в аспірантурі, докторантурі.


        Сьогодні у складі факультету 15 кафедр. Декан, його заступники, завідувачі кафедр підпорядкованих до медичного факультету №1 та представники від студентів факультету (10% від складу ради) входять до складу його Вищого колегіального органу – вченої ради медичного факультету №1. Реалізацію професійної освітньої програми здобувачами вищої освіти на медичному факультеті №1 забезпечують 280 викладачів – 53 доктори наук, професори і 177 кандидатів наук, доцентів.

          Однією з основних проблем майбутнього фахівця є рівень його професійної підготовки в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтенсивних інноваційних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів та підготовки навчально-методичної документації, що включає розробку методичних рекомендацій, посібників, навчально-методичних матеріалів, комплексних програм для самоконтролю, практикумів тощо. Кращими викладачами-методистами кафедр факультету проводиться значна плідна робота зі створення нових програм з базових дисциплін та адаптації існуючих програм до навчальних планів, створення навчальних посібників, що відповідають навчальним програмам та сучасним вимогам. Лекції та практичні заняття на факультеті проходять з використанням мультимедійних програм, навчальних відеофільмів, слайдів, кодограм, наочних посібників та з залученням тематичних хворих. Максимальна активізація різноманітних шляхів сприйняття інформації, дає можливість наблизити умови лекційної аудиторії до умов майбутньої повсякденної діяльності лікаря. В організації навчально-методичної роботи значна роль належить бібліотеці академії, яка забезпечує студентів навчальною, довідковою та методичної літературою. На факультеті розроблена система комп'ютерного навчання на основі базових комп'ютерних класів та Internet-класів з можливістю вільного швидкісного доступу до мережі Internet, чільне місце займає питання методичного забезпечення навчального процесу, впровадження інноваційних педагогічних технологій тощо. Викладачі активно впроваджують у навчальний процес сучасні технології навчання, останні педагогічні досягнення в галузі вищої медичної освіти, нові прогресивні технології та методи лікування, приділяють велику увагу підвищенню якості та поглибленню змісту викладання.

       Навчання за спеціальністю «Медицина» здійснюється згідно з графіком навчального процесу, яким передбачено тривалість періоду навчальних занять, терміни проведення виробничої практики, екзаменаційних сесій та державної атестації, канікул. Факультетом у тісній співпраці з ректоратом та органами управління академією створені відповідні умови для проведення на належному якісному рівні навчально-виховної роботи за рахунок оптимізації методики і змісту навчання, підвищення вимогливості та об'єктивності в оцінці знань, покращення матеріального забезпечення навчального процесу, його індивідуалізації, активізації виховання у процесі навчання.

      Деканатом була проведена організаційна робота з сертифікації підрозділу в системі управління якістю стосовно надання освітніх послуг, що дало змогу отримати академії Сертифікат ДСТУ ІSО 9001:2009 «Система управління якістю».

       Студенти беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства, презентують свої наукові здобутки на міжнародних, Всеукраїнських конференціях, конкурсах, олімпіадах. Впродовж навчання вже традиційно студенти є учасниками і переможцями ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з профільних дисциплін. Гідно демонструють свою громадянську позицію і неабиякі таланти та здібності на Всеукраїнських регіональних міських і академічних заходах.

           Спільно з науковим відділом медичний факультет №1 вивчає питання академічної мобільності студентів та питання співпраці академії з вузами-партнерами інших країн. Студенти проходять навчання в Великій Британії, Греції, Єгипті, Австрії, Франції, Німеччині, Білорусі, Молдові, Болгарії.


         Виробнича практика студентів є невід’ємною частиною складової навчального процесу. На теперішній час пріоритетом останньої є розширення мережі баз виробничої практики і забезпечення усіх студентів персональним робочим місцем. З 2014 року проходження виробничої практики проводиться і в амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини за місцем проживання студентів. Останнім часом перед студентами відкривається все більше можливостей для проходження практики як у країнах ЄС так і дальнього зарубіжжя. Напрацьовані робочі стосунки для проведення виробничої практики у Білорусі, Польщі, Німеччині, Фінляндії.

       Виховну роботу на факультеті здійснюють декан факультету, заступники декана, викладачі закріплених за факультетом кафедр, куратори академічних груп, студенти, які у своїй діяльності орієнтувались на принципи демократизму, використання творчого потенціалу студентства, врахування різнобічності людських потреб, формування національної свідомості та правової культури, високих моральних якостей тощо.

           Доброю традицією останніх років є закріплення за групами кураторів – студентів із числа старшокурсників – активних учасників студентського та громадського життя, що можливе за тісної співпраці зі Студентським парламентом академії.

      Студенти факультету беруть активну участь у Всеукраїнських, регіональних, загальноміських заходах, були ініціаторами проведення національно-патріотичних, розважально-естетичних заходів, громадянсько-правових зустрічей, екологічних та волонтерських акцій, залучалися до мистецько-культурних проектів, презентацій, круглих столів. В рамках пропаганди здорового способу життя студенти проводили активну просвітницьку роботу в загальноосвітніх навчальних м.Полтава, м.Кременчук.

      Свідченням цього є відзнаки та нагороди на Міжнародному фестиваль-конкурсі «Україна єднає світ» (м.Київ) – номінація «народний вокал»; І Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» (м.Київ): номінація «вокал», номінація «декламація», номінація «інсценізація», номінація «малюнок»; VІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка (м.Київ); VІІІ міському літературному конкурсі на здобуття премії імені М.Гоголя (м. Полтава); ІІІ Міжнародному фестиваль-конкурсі «Україна єднає світ» (м.Скадовськ) – номінація «народний вокал»; Відкритому фестиваль-конкурсі вокального та театрального мистецтва «З піснею у серці» (м.Полтава) – номінація «естрадний спів» та багато інших.

       Студенти факультету відзначені подяками: За участь у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою разом!» (ГО «Let’s Do It, Ukraine»); За вагомий внесок у реалізацію молодіжної політики в Полтавському регіоні (Полтавська обласна рада); За патріотизм та волонтерську діяльність (Рада та Президія Полтавської обласної організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій); За участь в марафоні написання листів від українських координаторів всесвітнього руху «Amnesty Іnternational»; Дипломом «За перемогу у патріотичному квесті «25 сходинок до незалежності»» (Полтавська обласна державна адміністрація)

     Упродовж навчання студенти гідно захищають честь факультету та академії на спортивних змаганнях. Здобули перемогу на: Чемпіонаті України з військово-спортивних багатоборств «Бойове двоборство», версії Б-ІІ); ІІ етапі Обласних спортивних змагань для молоді «Здорова молодь – здорова нація» в Полтавській області; V Спортивних іграх Полтавщини: з гирьового спорту серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації; з настільного тенісу та ін.

     Студенти медичного факультету № 1 беруть активну участь у художній самодіяльності, є учасниками народного самодіяльного вокального ансамблю «Мальви», народного самодіяльного ансамблю танцю «Юність», вокального колективу «Plica vokalis», ансамблю бально-спортивного танцю «Орхідея», ансамблю спортивного танцю «Мелліор», народного самодіяльного духового оркестру, ансамблю східного танцю «Ваді Рам» та ВІА «Вагант»

        Медичний факультет №1 не зупиняється на досягнутому і впевнено крокує далі, ставить перспективні завдання, серед яких підвищення якості навчання, вдосконалення матеріально-технічної бази, продовження славних традицій факультету.