Навчально-методична робота

Головна клінічна база: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка 23, Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського,  тел. 60-95-80, 57-32-36, e-mail: fmedicine1997@gmail.comНа сьогоднішній день на кафедрі сімейної медицини і терапії проходять дворічну спеціалізацію лікарі-інтерни з фаху «Загальна практика-сімейна медицина».

Також проводяться наступні цикли підвищення кваліфікації лікарів:
- стажування з фаху «Терапія» (термін - 1 міс.);
- стажування з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (термін - 1 міс.);
- спеціалізації з фаху «Терапія» (термін - 5 міс.);
- спеціалізації з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (термін - 6 міс.);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання терапії» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Педагогічна майстерність та організація підготовки лікарів в інтернатурі з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (для базових керівників) (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань кістково-м’язевої системи» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Коморбідна патологія в загальнолікарській практиці: особливості діагностики та лікування» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Вибрані питання пульмонології» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Діагностика та фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у пацієнтів літнього та старечого віку» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання гастроентерології» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Неінвазивні методи в діагностиці захворювань внутрішніх органів» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання гематології» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Захворювання внутрішніх органів і вагітність» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Пацієнт-орієнтоване консультування лікарем загальної практики» (термін - 2 тижні).

Крім того кафедра проводить виїзні цикли в м. Кременчук, м. Лубни, м. Гадяч, м. Горішні Плавні.

За час існування кафедри пройшли підготовку в інтернатурі 490 лікарів-інтернів, 693 лікаря навчалися на циклах ПАЦ, ТУ, спеціалізації, стажування. Кафедра є профільною для суміжних кафедр академії з підготовки сімейних лікарів і координує основні напрямки їх діяльності.

Клінічними базами кафедри, де проводяться заняття з лікарями-курсантами та лікарями-інтернами та співробітниками кафедри виконується діагностично-консультативна робота є наступні: КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» (обласний лікувально-діагностичний ревматологічний центр, гастроентерологічний центр, поліклінічне відділення); КП «3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» (терапевтичне відділення); КНП «Полтавська центральна районна клінічна лікарня» Полтавської районної ради (терапевтичне відділення); КП «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" (поліклінічне відділення); Обласний навчально-практичний центр загальної практики-сімейної медицини, на базі амбулаторії №1 КП «Центр ПМСД №2 Полтавської міської ради», амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1; КП «Полтавський районний клінічний центр ПМД» Степнянська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини; Медичний лікувально-діагностичний центр «Медіон».

Для оптимізації навчального процесу, оволодіння клінічними та практичними навичками при Степнянській лікарській амбулаторії сімейної медицини Полтавського району створена навчально-практична база кафедри сімейної медицини і терапії. З метою вирішення проблеми підвищення якості практичної підготовки та максимального наближення до реальних умов майбутньої професійної діяльності, при сільській сімейній амбулаторії в с. Степне Полтавського району, створена в 2002 році навчально-практична філія кафедри загальної практики-сімейної медицини. До атестації викладачів залучаються члени Асоціації лікарів сімейної медицини Полтавщини.

У 2013 році на базі амбулаторії №1 КП «Центр ПМСД №2 Полтавської міської ради» створений навчально-практичний центр кафедри загальної практики-сімейної медицини. Метою створення центру було як підвищення теоретичної обізнаності лікарів загальної практики-сімейної медицини, так і відпрацювання практичних навичок в умовах, максимально наближених до повсякденної праці лікаря загальної практики. Саме це обумовило поділ центру на дві частини - мультидисциплінарну лабораторію та навчально-методичну лабораторію. Завданням навчально-методичної лабораторії є підвищення теоретичного рівня знань лікарів-інтернів та лікарів-курсантів.

В педагогічний процес кафедри впроваджено результати наукових досліджень, щодо оптимізації використання інформаційно-комунікаційних технологій. Деталізовано навчальний план та програму з урахуванням рекомендованих календарних термінів навчання, які повинні бути розроблені викладачами та затверджені центральною методичною комісією навчального закладу. Створено тематичні систематизовані відбірки навчального матеріалу в електронному вигляді на дисках (текстові, графічні, мультимедійні, Інтернет-посилання, спеціально розроблені навчальні комп’ютерні програми та ін.). Організовано технічне забезпечення доступу до електронних носіїв інформації та інтерактивного спілкування: наявність персонального комп’ютера у кожного слухача та викладача, інтернет-каналу та ін. Навчальний процес постійно удосконалюється методами використання технічних засобів оцінки знань навчання у вигляді програмованого контролю (базовий, проміжний та заключний комп’ютерний контроль), тестового методу оцінки знань та ситуаційних задач. Під час підготовки медичних фахівців на кафедрі застосовують симуляційні технології, які дають можливість об’єктивно оцінити професіоналізм лікаря і водночас гарантують безпеку пацієнта. Використання симуляційних методів за допомогою системи Body Interact - clinical reasoning education, освітньої програми віртуальних клінічних сценаріїв дає можливість у реальному режимі часу відтворити певну клінічну ситуацію з усім необхідним сучасним набором об’єктивних, лабораторних та інструментальних методів обстеження і провести лікування відповідно до сучасних протоколів європейських та американських медичних асоціацій.

Відповідно до навчальних планів і програм співробітниками кафедри підготовлені методичні розробки лекцій, практичних і семінарських занять з відповідних розділів згідно циклів підвищення кваліфікації, які проводяться на кафедрі сімейної медицини і терапії. На кафедрі регулярно відбуваються методичні засідання, де розглядаються питання методичного забезпечення. Інформація з усіх напрямків роботи кафедри представлена на стендах.

Лікарі-інтерни мають можливість поглиблено готуватися до ліцензованого іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка», використовуючи можливості комп'ютерного класу та навчально-контролюючі програми, складені на кафедрі. До складу бази даних навчально-контролюючих програм входить 8720 питань, відібраних з загальної бази даних «Крок-3» за 2004-2019 роки. Питання згруповані за наступними темами: кардіологія, пульмонологія, ревматологія, нефрологія, інфекційні хвороби, гастроентерологія, гематологія, медицина невідкладних станів та військова медицина, неврологія та психіатрія, ендокринологія, онкологія, організація охорони здоров’я, ЛОР-хвороби, акушерство та гінекологія, реаніматологія, алергологія.

Лікарі-інтерни залучаються до наукової роботи згідно плану кафедри, результати наукових досліджень доповідають на засіданнях кафедри і на щорічній науково-практичній конференції лікарів-інтернів «Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини», як на пленарному засіданні так і на секційних. Неодноразово лікарі-інтерни були нагороджені грамотами І, ІІ, ІІІ ступеню за підсумками конференцій.

Кафедра є однією з провідних в академії у впровадженні телемедицини і дистанційних форм навчання. Оскільки основою навчального процесу у випадку дистанційного навчання є самостійна робота, то ця форма навчання є особливо важливою саме на післядипломному етапі навчання. Велика кількість навчально-методичних матеріалів кафедри (лекційні презентації, методичні рекомендації, навчальні посібники) знаходяться у відкритому доступі в мережі Інтернет. В першу чергу вони орієнтовані на лікарів, які знаходяться у віддалених регіонах.

Всі викладачі кафедри постійно підвищують педагогічну майстерність проходячи курси підвищення кваліфікації, проходять стажування за кордоном. З 2018 року всі викладачі кафедри є членами EURACT (the European Academy of Teachers in General Practice). Всі перераховані види навчально-методичної роботи спрямовані на оптимізацію навчального процесу, контролю оволодіння лікарями-курсантами та інтернами практичними навичками згідно вимог навчальних планів та програм.

На кафедрі щорічно створюються навчальні посібники та підручники (з грифом ЦМК МОЗ України, МОН України, затверджені Вченою радою) для лікарів-терапевтів, сімейних лікарів за різноманітними напрямками медицини. За період існування кафедри колективом видано 4 підручника (у співавторстві з викладачами інших кафедр та вузів), 2 з яких є національними; 1 електронний посібник; 3 монографії; 36 навчальних посібників; 16 методичних рекомендацій; 6 наукових повідомлень; 4 інформаційних листа.

Колективом кафедри підготовлено 15 нових навчальних планів та програм для лікарів-курсантів циклу тематичного удосконалення. Кафедра має великий досвід з питань навчально-методичної роботи і приймає участь в усіх навчально-методичних конференціях академії та міжвузівських конференціях з питань викладання та методичного підходу до нього. Викладачі кафедри мають публікації з методики викладання і педагогічного досвіду в журналах і збірках, приймають участь та доповідають на навчально-методичних конференціях.