Навчально-методичний відділ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 тел.: (0532) 56-08-25, e-mail: navchalno_metod@umsa.edu.uaНавчально-методичний відділ є структурним підрозділом академії, що проводить організацію та управління науково-методичною діяльністю, здійснює контроль за якістю методичної роботи, облік і звітність з питань навчально-методичної роботи.

У своїй діяльності  навчально-методичний відділ керується Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Положенням про організацію освітнього процесу в Українській медичній  стоматологічній академії”,  наказами Міністерства освіти і науки України,  Міністерства охорони здоров’я України,  іншими законодавчими і нормативними  актами, Статутом академії,  наказами ректора та положенням про навчально-методичний відділ.

Навчально-методичний відділ створений відповідно до Статуту академії і виконує наступні процеси:

 • вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду навчально-методичної роботи кафедр Академії  та інших закладів вищої медичної освіти;
 • упровадження в діяльність навчальних підрозділів Академії нових підходів до організації навчального процесу в умовах Європейської кредитно-трансферної системи навчання;
 • надання методичних рекомендацій та розробка механізмів створення, корегування та затвердження робочих навчальних програм;
 • забезпечення кафедр Академії формами методичних матеріалів щодо проведення усіх видів занять;
 • організація і проведення всеукраїнських навчально-наукових конференцій, в т. ч. з міжнародною участю;
 • підготовка матеріалів до звітів про діяльність Академії з питань навчально-методичної роботи, в т.ч. рейтингового;
 • участь у розробці перспективних планів розвитку Академії;
 • складання річних планів видання навчально-методичної літератури;
 • здійснення контролю за виконанням плану видання навчально-методичної літератури на поточний рік;
 • ведення обліку навчально-методичної літератури, виданої в Академії; робочих навчальних програм з дисциплін;
 • консультування викладачів з питань навчально-методичної роботи;
 • організація і проведення семінарів з педагогічної майстерності;
 • оформлення і представлення матеріалів про Академію на виставках різного рівня;
 • підготовка матеріалів при відкритті нових спеціальностей для Акредитаційної комісії України у зв’язку з атестаційною чи акредитаційною експертизою Академії;
 • аналіз щорічних звітів кафедр з питань навчально-методичної роботи, підготовка відповідних матеріалів для ректора Академії та першого проректора з науково-педагогічної роботи;
 • контроль за роботою циклових методичних комісій Академії;
 • участь у роботі Центральної методичної комісії Академії;
 • участь у роботі Науково-методичної комісії з видавничої діяльності Академії;
 • інформування завідувачів кафедрами та завідувачів навчальними частинами  кафедр про нові положення, накази, рішення  та розпорядження МОЗ України, МОН України;
 • ведення документації і листування, пов’язаних з роботою навчально-методичного відділу.