"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Українська медична стоматологічна академія – один із найстаріших провідних закладів вищої освіти України, історія якого бере свій початок з одонтологічного факультету, створеного при Харківській медичній академії в 1921 р. Факультет став першим академічним спеціалізованим навчальним закладом із підготовки лікарів-стоматологів. У 1931 р. факультет був реорганізований у Харківський стоматологічний інститут, який у 1967 р. був переведений до м. Полтави.

У 1994 р. рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії та наказом Міністерства освіти України заклад освіти акредитований за вищим IV рівнем акредитації. Цього ж року постановою Кабінету Міністрів України на його базі створена Українська медична стоматологічна академія. На підставі листа МОЗ України від 02.08.1994 р. при Академії був відкритий медсестринський факультет; у 1995 р. – зуботехнічне відділення, на базі яких у 2005 р. був створений медичний коледж.

Відповідно до рішення ДАК України від 11.04.2000 р. Академія вперше отримала ліцензію на право підготовки спеціалістів за фахом «Педіатрія».

Згідно з наказом МОЗ України від 28.03.2005 р. № 133 змінена назва на «Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія».

Відповідно до наказу МОЗ України від 06.09.2018 р. № 349 Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» перейменовано в Українську медичну стоматологічну академію.

Українська медична стоматологічна академія проводить додипломну підготовку спеціалістів на 4-х факультетах: стоматологічному, медичному №1, медичному №2, підготовки іноземних студентів; післядипломному – на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти; до вступу у ЗВО – на відділенні довузівської підготовки, підготовчому відділенні для іноземних громадян. У медичному коледжі функціонують медичне і фармацевтичне відділення.

В Академії функціонує 55 кафедр. Згідно з наказом МОЗ України від 23.08.2011 р. № 532 – 11 кафедрам Академії надано статус опорних. Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів навчально-наукового інституту післядипломної освіти ведеться на 39 клінічних кафедрах, які розміщені на лікувальних базах Полтавської області, також організовано Навчально-науково-лікувальний "Стоматологічний центр", де провідними фахівцями Академії надається багатопрофільна консультативна та лікувальна стоматологічна допомога населенню міста й області.

В Академії створений Центр практичної підготовки, до складу якого входять 7 навчально-практичних тренінгових центрів, на базі яких студенти всіх факультетів та інтерни мають можливість підготуватися до державної атестації.

Науковий потенціал: докторів наук – 92, кандидатів наук – 408; осіб, які мають учене звання професора – 82, учене звання доцента – 226. З-поміж науково-педагогічних працівників – 6 лауреатів Державної премії, 10 заслужених лікарів України, 6 заслужених діячів науки і техніки України, 1 заслужений працівник охорони здоров'я України, 1 заслужений раціоналізатор України, 2 заслужених працівника освіти України.

Із метою реалізації державної політики в галузі вищої освіти в Академії функціонує Науково-методична лабораторія з питань підготовки стоматологів МОЗ України.

Відповідно до ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 21.06.2018 № 1352-л) Українська медична стоматологічна академія проводить підготовку фахівців за спеціальностями на рівні:

– магістрів:

• Стоматологія (221, термін навчання – 5 років)

• Медицина (222, термін навчання – 6 років)

• Педіатрія (228, термін навчання – 6 років)

– спеціалістів:

• Стоматологія (7.12010005, термін навчання – 5 років)

• Лікувальна справа (7.12010001, термін навчання – 6 років)

• Педіатрія (7.12010002, термін навчання – 6 років)

– молодших спеціалістів:

• Медсестринство (223, термін навчання – 3 роки на основі повної загальної середньої освіти, термін навчання – 4 роки на основі базової загальної середньої освіти)

• Фармація (226, термін навчання – очна форма – 2 роки на основі повної загальної середньої освіти, 3 роки – на основі базової загальної середньої освіти; заочна – 3 роки на основі повної загальної середньої освіти)

Академія здійснює:

• підготовку до вступу до закладів вищої освіти громадян України;

• підготовку іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти;

• підвищення кваліфікації (спеціалізація) за базовими напрямами (спеціальностями);

• підготовку фахівців у клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів);

• підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями): 221 Стоматологія; 222 Медицина; 223 Медсестринство; 221 Стоматологія (молодший спеціаліст); 226 Фармація, промислова фармація

• підготовку фахівців у інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація);

• підготовку іноземних громадян у клінічній ординатурі.

Натепер в Академії навчається понад 5200 студентів, з яких на денній формі навчання – 5072 студента, у тому числі 1326 – іноземних громадян; на заочній формі навчання – 194 особи.

У 2017 р. Академія успішно пройшла наглядовий аудит за сертифікаційною системою менеджменту якості (стандарт ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якості. Вимоги»).

В Академії впроваджена інформаційна система обліку і моніторингу відвідування занять та успішності студентів – «Електронний журнал успішності», через який забезпечується відкритий доступ до поточних і підсумкових результатів навчальних досягнень, здійснюється відпрацювання пропущених занять і незадовільних оцінок студентів. Для організації ліквідації академічної заборгованості в Академії функціонують 3 електронні центри та створено потужну тестову базу.

Українська медична стоматологічна академія – постійний учасник престижних міжнародних і національних виставок: «Сучасні заклади освіти», «Освіта та кар'єра», «Інноватика в сучасній освіті», на яких неодноразово нагороджувалась Гран-прі, золотими медалями, дипломами; удостоєна почесних звань «Лідер вищої освіти України», «Лідер науково-технічної діяльності», «Лідер міжнародної діяльності» тощо.

У 2019 р. Академія взяла участь у рейтингу закладів вищої освіти України «Топ 200 Україна» і з-поміж визначених 200 найкращих вишів України посіла 42 місце.

Науково-дослідна робота в Академії відповідає потребам сьогодення. Виконуються більше 100 науково-дослідних робіт, із них – 2 фінансуються МОЗ України. Українська медична стоматологічна академія внесена до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

За останні два роки одержано 105 патентів, 57 інформаційних листів, 63 нововведень. Наукові результати співробітників Академії публікуються в понад 700 статтях щороку, з них більше 200 – у міжнародних періодичних наукових виданнях. Досягнуто зростання рейтингових показників у базах Scopus і Web of Science

Міжнародне співробітництво – один із провідних напрямів діяльності Академії, спрямований на створення умов для співпраці із закордонними закладами вищої освіти. З метою сприяння академічній мобільності учасників навчального процесу встановлено партнерські зв’язки в межах програми «Еразмус» між Українською медичною стоматологічною академією і медичними університетами-учасниками проекту MEDEA з метою обміну студентами і науково-педагогічними кадрами. Підписані угоди про співробітництво з освітніми установами Австрії, Білорусії, Вірменії, Великої Британії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Молдови, Польщі, Таджикистану.

У 2018 р. Українська медична стоматологічна академія приєдналася до Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum).

Навчання іноземних громадян проводиться згідно з навчальними планами та програмами МОН та МОЗ України. Іноземні студенти на рівних правах зі студентами – громадянами України користуються навчальними аудиторіями, читальними залами та бібліотекою, їм також виділені приміщення для проведення культурних, релігійних заходів та зборів земляцтв. Навчальний процес забезпечують викладачі, які мають спеціальну підготовку і великий досвід роботи з іноземними громадянами на початкових етапах їх навчання. Після закінчення Академії іноземні студенти отримують дипломи міжнародного зразка.

Велика увага приділяється матеріально-технічному забезпеченню навчального процесу. Українська медична стоматологічна академія має на балансі 5 навчальних корпусів, у яких розміщені кафедри, лекційні та лабораторні аудиторії, комп’ютерні класи, бібліотека, адміністративні приміщення; спортивно-оздоровчий комплекс, їдальню, господарчий корпус, віварій, ангари. Організовано роботу медичного пункту, працівники якого надають невідкладну медичну допомогу, проводять профілактичні огляди тощо. Студенти Академії проживають у 4-х гуртожитках, які утворюють житлово-побутовий комплекс. У літній період у Академії працює спортивно-оздоровчий табір для студентів, співробітників та викладачів.

Розкрити творчий потенціал студентів допомагає Центр управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю, який сприяє реалізації державної політики в галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі.

У 2021 р. Академія буде відзначати свій 100-річний ювілей. Сучасний період історії Української медичної стоматологічної академії – це роки її міжнародного визнання. Стрімкий розвиток закладу освіти, відкриття нових факультетів та спеціальностей, підготовка власних науково-педагогічних кадрів, впровадження нових прогресивних форм і методів роботи, усвідомлення високої місії вищої школи є міцною запорукою подальшого розвитку Академії.