Про відділ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Українська медична стоматологічна академія 0532 (560823), e-mail: naukoviy_viddil@umsa.edu.ua, polstomumsa@gmail.comКайдашев Ігор Петрович
Кайдашев Ігор Петрович

Проректор з наукової роботи,
Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, 
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

Наукова робота у Українська медична стоматологічна академія – важлива складова її діяльності, що спрямована на підвищення конкурентоспроможності закладу в цілому та кожного науковця у сучасному освітньому просторі, представлення і визнання наукових здобутків співробітників на міжнародному рівні.

Науковою діяльністю академії керує проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Кайдашев Ігор Петрович.

Науково-дослідна робота в академії відповідає потребам сьогодення. Науково-педагогічні та наукові співробітники академії виконують понад 100 науково-дослідних робіт, з них 2 фінансуються МОЗ України. Підготовка науково-педагогічних кадрів є пріоритетним завданням наукової роботи академії. За останні два роки підготовлено 6 докторів та 37 кандидатів наук. Не менш помітні результати патентно-ліцензійної роботи – одержано 140 патентів, видано 20 методичних рекомендацій, 54 інформаційних листи, 57 нововведень.

Академія внесена до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Із 2016 року розширено провадження освітньої діяльності – ліцензовано спеціальності аспірантури (221 – стоматологія, 222 – медицина, 091 – біологія) та затверджено перелік з понад 30 спеціалізацій, за якими проводиться підготовка докторів філософії у аспірантурі.

Наукові результати співробітників академії публікуються у понад 700 статтях щороку, з них більше 200 – у міжнародних періодичних наукових виданнях та у виданнях, включених до міжнародних науковометричних баз Scopus і Pub Med.

У академії сформувалися і функціонують наукові школи: хірургічної стоматології (керівник – доктор медичних наук, професор О. В. Рибалов), біологічної хімії (керівник – доктор медичних наук, професор К. С. Непорада), патологічної анатомії (керівник – доктор медичних наук, професор А. П. Гасюк), ортопедичної стоматології (керівник – д. мед. н., професор В. М. Дворник ), акушерства та гінекології (керівник – д. мед. н., професор А.М. Громова), імунно-генетичних механізмів розвитку соматичних захворювань (керівник – Заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н., професор І. П. Кайдашев), клінічної та експериментальної фармакології (керівник – Заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н., професор В.М. Бобирьов).

Науково-дослідну роботу в академії проводять науково-педагогічні працівники кафедр, наукового відділу з підрозділом аспірантури, відділу наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, метрологічної служби, віварію та наукові співробітники НДІ ГІОРПФ. Координує наукові дослідження в академії координаційна рада науково-дослідного центру.

У науковому відділі надається методична та практична допомога в оформленні документів при плануванні і виконанні дисертаційних, науково-дослідних робіт. Науковий відділ створює належні умови для дотримання вимог ДАК України до дисертаційних робіт. Співробітниками відділу проводиться державна реєстрація та облік науково-дослідних робіт (підготовка реєстраційних, інформаційних, облікових карт, звітів за проведеними роботами), здійснюється реєстрація та науково-методичний супровід наукових заходів, ведеться перевірка друкованої продукції на наявність академічного плагіату. Розроблено і контролюється план підготовки науково-педагогічних кадрів. Проводиться підготовка кадрів у докторантурі, аспірантурі, клінічній ординатурі. Дані про докторантів, аспірантів, клінічних ординаторів вносяться до бази збору і обробки статистичної інформації медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України «Контингент» та до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

З метою виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень за актуальними науковими напрямками у структурі академії функціонує Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ), що має розвинену методичну базу з молекулярної біології та генетики, імуногістохімії, гістології, біохімії. Створення НДІ ГІОРПФ ознаменувало розвиток нових сучасних напрямків – молекулярно-генетичних та фармакогенетичних досліджень.

У академії з 1991р. працює спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія.

Актуальні проблеми, наукові досягнення, отримані при виконанні НДР, представляються у п’яти фахових наукових журналах – Вісник української медичної стоматологічної академії «Актуальні проблеми сучасної медицини», «Проблеми екології та медицини», «Вісник проблем біології і медицини», «Світ медицини і біології», «Український стоматологічний альманах».

Відділ наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи забезпечує виявлення об'єктів промислової власності, що підлягають охороні, надає рекомендації щодо доцільності патентування об'єктів промислової власності, надає допомогу у підготовці матеріалів на одержання охоронних документів на об'єкти промислової власності, що створені в академії. Сприяє здійсненню пошуку та розповсюдженню нововведень, готує узагальнені матеріали для формування галузевого реєстру нововведень МОЗ України на основі результатів пошукової роботи академії.

З метою забезпечення учбового процесу, наукових розробок, виконання кандидатських та докторських дисертацій в академії функціонує віварій – експериментальна база з лабораторними тваринами для проведення науково-дослідної роботи структурними підрозділами академії.

У академії діє Рада молодих вчених та спеціалістів, яку очолює д.мед.н., професор В.О. Костенко та Студентське наукове товариство, діяльністю якого керує д.мед.н., професор К. С. Непорада. Щорічно проводяться Міжнародні конференції та видаються збірки тез. Працює постійно діюча школа семінар для молодих вчених за пріоритетними науковими напрямками академії.

Академія підтримує зв’язки з ученими далекого і близького зарубіжжя. Співробітники академії є дійсним членами низки європейських організацій. Студенти та аспіранти академії мають змогу навчатися у провідних медичних університетах світу. З метою сприяння академічній мобільності учасників навчального процесу встановлено партнерські зв’язки в рамках програми Еразмус між Вищим державним закладом «Українська медична стоматологічна академія» та медичними університетами-учасниками проекту MEDEA з метою обміну студентами та науково-педагогічними кадрами. Науковці академії тісно співпрацюють із ученими Університету Аристотеля (м. Солоніки, Греція), Університету Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція), Люблінським відділенням Польської Академії Наук та Люблінським медичним університетом (м. Люблін, Польща), Дунайським приватним університетом (м. Кремс, Австрія), Міжнародною християнською медичною і стоматологічною асоціацією (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії) та ін. для спільного проведення наукових досліджень.